Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

تبلیغات در نقطه فروش

6,056 views

Published on

تبلیغات در نقطه فروش
محمد قاضی زاده

Published in: Marketing

تبلیغات در نقطه فروش

 1. 1. ‫تبلیغات در‬ ‫نقطه فروش‬ POS Advertisement : Mhmd_ghazizadeh@yahoo.com : ir.linkedin.com/pub/Mohammad-Ghazizadeh/33/60/9b8/ By: M.Ghazizadeh
 2. 2. 5 December 2013 Payon Marketing Dept.
 3. 3. ‫تبلیغات در نقطه‬ ‫فروش چیست؟‬ ‫تبلیغات نقطه فروش گونه ای‬ ‫از تبلیغات است که در‬ ‫فروشگاه و جهت ترویج فروش‬ ‫و جذب خریداران با استفاده از‬ ‫ابزارهایی همچون استندهای‬ ‫نمایش محصوالت، کاتالوگ‬ ‫ها، بنرها و... صورت می پذیرد.‬ ‫‪What is‬‬ ‫‪POS‬‬ ‫‪Advertisem‬‬ ‫?‪ent‬‬
 4. 4. ‫هدف از تبلیغات‬ ‫در نقطه فروش‬ ‫ترغیب مشتریان‬ ‫به خرید‬ ‫کمک به‬ ‫یادآوری‬ ‫تیلیغات رسانه‬ ‫ای‬ ‫هدف از این نوع تبلیغات ترغیب مشتریان به‬ ‫خرید ، کمک به یادآوری تبلیغات رسانه ای‬ ‫انجام شده در مورد یک برند یا محصول جدید و یا‬ ‫اطالع رسانی جهت رویدادهایی همچون حراجهای‬ ‫فصلی، تخفیفات وغیره به مشتریان است‬ ‫اطالع‬ ‫رسانی‬ ‫جهت‬ ‫رویدادها‬ ‫معرفی‬ ‫محصول جدید‬ ‫حراجهای‬ ‫فصلی‬
 5. 5. ‫گفته می شود هدف اصلی‬ ‫تبلیغات در نقطه فروش اینست‬ ‫که مشتری در حال گذر بایستد‬ ‫و کنجکاو شود.‬ ‫چنانچه این تنها مزیت تبلیغات‬ ‫نقطه فروش نباشد اما مهمترین‬ ‫آن است.یک استند نمایش‬ ‫محصول درون فروشگاهی تنها‬ ‫چند ثانیه توجه مشتری را به‬ ‫خود جلب می کند و باید در‬ ‫همین زمان اندک وی را به خود‬ ‫جلب کرده و مصمم به خرید‬ ‫کند‬ ‫به همین جهت، تاثیرگذاری آنی‬ ‫و لحظه ای باید به عنوان اولین‬ ‫اولویت در طراحی این نوع از‬ ‫ابزارها در نظر گرفته شود. شاید‬ ‫خود محصول نتواند این وظیفه‬ ‫خطیر را بر عهده گیرد. در آن‬ ‫لحظات حیاتی و محدود‬ ‫انتخاب، این ابزارها هستند که‬ ‫نقش برند را ایفا می کنند.‬ ‫‪Stop‬‬ ‫.‪Payon Marketing Dept‬‬ ‫3102 ‪5 December‬‬
 6. 6. ‫07% خریداران اذعان داشته اند که‬ ‫تبلیغات در محل سر الین ها آن‬ ‫ها را به سمت خود می کشاند که‬ ‫این نشان می دهد این ابزار در‬ ‫مقایسه با استندهای محصولی‬ ‫درون فروشگاهی (06%)،تابلوهای‬ ‫تبلیغاتی نشان دهنده بخشهای‬ ‫فروشگاه (85%)، برچسب های‬ ‫پایین طبقات هر قفسه(55%) از‬ ‫جذابیت بیشتری بین خریداران‬ ‫برخوردار بوده است. . ‪(Miller‬‬ ‫)0102 ,‪Zell‬‬ ‫%07‬
 7. 7. ‫%54‬ ‫در یک تحقیق افرادی که از بقالی ها و‬ ‫خرده فروشی ها خرید می کردند‬ ‫%7‬ ‫اذعان داشتندکه ابزارهای زیر با‬ ‫اولویت های ذکر شده در تصمیم به‬ ‫خریدشان به آنها یاری رسانده است :‬ ‫54% راهنمای قفسه ها‬ ‫62% اطالعیه ها و پوستر های درون‬ ‫فروشگاهی‬ ‫71% پیام های روی قفسه ها‬ ‫7% صفحات لمسی دیجیتال‬ ‫3%سیستم اعالنات صوتی فروشگاه‬ ‫2% تلویزیون های درون فروشگاهی‬ ‫)9002 ,‪(M/A/R/C Research‬‬ ‫%71‬ ‫‪2012 Daryan Resaneh‬‬ ‫3102 ‪5 December‬‬
 8. 8. ‫پس از جلب توجه مشتری،‬ ‫وظیفه بعدی این ابزارها‬ ‫نشان دادن ویژگی هایی از‬ ‫برند و محصول است که‬ ‫مشتری را اندکی بیشتر به‬ ‫خود مشغول کند. در این‬ ‫صورت اگر بتواند مشتری‬ ‫را برای خرید محصول‬ ‫مورد نظر قانع کند به‬ ‫هدف خود که افزایش‬ ‫فروش است دست پیدا‬ ‫کرده است‬
 9. 9. ‫‪Reduced rates‬‬ ‫.‪to call to 2 no‬‬ ‫‪anywhere in the‬‬ ‫)‪world (prepaid‬‬ ‫1.منجر به خرید‬ ‫تعداد بیشتری از‬ ‫یک کاال توسط‬ ‫یک مشتری شوند‬ ‫6.محصول و‬ ‫ویژگی هایش را‬ ‫به بهترین شکل‬ ‫ممکن نشان دهند‬ ‫2.مشتریان را‬ ‫آموزش داده و‬ ‫آگاه کنند.‬ ‫‪Pay less when‬‬ ‫‪talking in off‬‬‫‪peak hours‬‬ ‫این ابزارها بصورت‬ ‫کلی می توانند‬ ‫5.منجر به تغییر‬ ‫ذائقه یک خریدار‬ ‫از یک برند به برند‬ ‫دیگر شوند.‬ ‫3.به مشتری‬ ‫فرصت امتحان‬ ‫کردن یک‬ ‫محصول را بدهند.‬ ‫4.اطراف قفسه‬ ‫محصول ترافیک‬ ‫ایجاد کنند‬ ‫قابلیت های‬ ‫ابزارهای تبلیغاتی‬ ‫نقطه فروش‬ ‫‪Discounted‬‬ ‫‪rates for local‬‬ ‫& ‪calls‬‬ ‫‪Free bonus‬‬ ‫‪credit upon‬‬ ‫‪recharge‬‬ ‫‪Attractive‬‬ ‫‪rates for‬‬ ‫‪National‬‬ ‫+ ‪calls‬‬ ‫‪Services‬‬ ‫)‪(postpaid‬‬ ‫‪Attractive rates‬‬ ‫‪for National calls‬‬ ‫)‪(postpaid‬‬
 10. 10. ‫قابلیت های ابزارهای تبلیغاتی نقطه فروش‬ ‫7.در هر نقطه از فروشگاه ، در جوار محصوالت، روی ساک های خرید، نزدیک‬ ‫صندوق، آویزان از سقف و یا حتی در کف فروشگاه استفاده شوند.‬ ‫8. فرصت تعامل هر چه نزدیک تر و تبادل اطالعات با مشتری را بوسیله تکنولوژی‬ ‫های جدید فراهم کنند‬ ‫21.باعث سرگرم کردن مشتری‬ ‫و در نتیجه حک کردن‬ ‫یک برند در ذهن‬ ‫مشتری شوند‬ ‫+‬ ‫01.منجر به ترغیب خریدار به‬ ‫خرید محصوالت مختلف از‬ ‫یک برند شوند‬ ‫11.منجر به خرید کاالهای‬ ‫مکملی شوند که در کنار هم‬ ‫9.منجر به ترغیب خریدار به‬ ‫تبلیغ شده و نمایش داده می‬ ‫خرید بدون برنامه قبلی شوند.‬ ‫شوند‬ ‫+‬
 11. 11. ‫وظیفه مهم اقالم تبلیغاتی در‬ ‫نقطه فروش کمک به مشتری‬ ‫در یافتن محصوالت و برند‬ ‫هاست و نیز تاثیر گذاری در‬ ‫زمان خرید و نقطه خرید بر‬ ‫تصمیم و انتخاب مصرف کننده‬ ‫است‬ ‫کاال‬ ‫خدمات‬ ‫قیمت‬ ‫آمیخته نقطه‬ ‫فروش‬ ‫تجربه خرید در‬ ‫فروشگاه‬ ‫کیفیت‬
 12. 12. ‫حقایقی درباره‬ ‫تبلیغات در نقطه‬ ‫فروش:‬ ‫.‪Payon Marketing Dept‬‬ ‫3102 ‪5 December‬‬
 13. 13. ‫‪Effect‬‬ ‫تحقیقات انجام شده نشان می‬ ‫دهد که بیشترین تاثیر تبلیغات‬ ‫درون فروشگاهی بر روی نسل‬ ‫جدید،خانم ها و اقشار متوسط‬ ‫است . )0102 ,‪(Miller Zell‬‬
 14. 14. ‫15% خریدهای بدون تصمیم قبلی در راهروی میان شلف ها صورت می‬ ‫پذیرد این در صورتی است که تنها یک سوم خریدهای بی برنامه‬ ‫قبلی، از محصوالت درون سر الین ها انجام می شود. . ‪(Miller‬‬ ‫)0102 ,‪Zell‬‬ ‫]%15[‬
 15. 15. ‫‪Customer touch points in POS‬‬ ‫نقاط تماس و برقراری ارتباط‬ ‫با مشتری در نقاط فروش‬
 16. 16. ‫نقاط تماس و برقراری ارتباط با مشتری در نقطه فروش‬ ‫‪Customer touch points in retail‬‬ ‫8‬ ‫4‬ ‫جای قرارگیری‬ ‫کاالها/چیدمان‬ ‫قفسه ها‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫ورودی مغازه/‬ ‫فروشگاه‬ ‫نمای مغازه/‬ ‫ویترین‬ ‫خدمات‬ ‫پس از‬ ‫فزوش‬ ‫1‬ ‫تبلیغات‬ ‫بازرگانی‬ ‫7‬ ‫صندوق/‬ ‫کنترل‬ ‫خروج‬ ‫6‬ ‫تبادل نظر‬ ‫با سایر‬ ‫مشتریان‬ ‫5‬ ‫کاالهای‬ ‫عرضه شده‬
 17. 17. Payon Marketing Dept. 5 December 2013
 18. 18. ‫دنگلر‬
 19. 19. Shelf Sticker , Shelf Talker , Sign holder ‫شلف استیکر، وابلر و شلف تاکر‬
 20. 20. ‫استند های قدی - ایستاده‬
 21. 21. ‫استند های رومیزی‬
 22. 22. ‫نمایشگر های درون فروشگاهی‬
 23. 23. ‫استیکر روی شیشه‬
 24. 24. ‫پروموتینگ و سمپلینگ‬
 25. 25. ‫مرچندایزینگ‬ Merchandising
 26. 26. ‫تاثیر مرچندایزینگ روی تصمیم به خرید‬ ‫تاثیر مرچندایزینگ روی تصمیم به خرید محصوالت مختلف به شرح زیر است :‬ ‫1- پوشاک‬ ‫2-مواد غذایی‬ ‫3-لوازم آرایشی‬ ‫4-نوشیدنی ها‬ ‫5- کتاب و روزنامه‬ ‫6- مواد دارویی‬ ‫7-سیگار‬ ‫78%‬ ‫78%‬ ‫96%‬ ‫66%‬ ‫85%‬ ‫94%‬ ‫33%‬
 27. 27. ‫پارامترهای اصلی‬ ‫مرچندایزینگ و تبلیغات در‬ ‫نقطه فروش‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مکان : تشخیص نقطه داغ و پر رفت و‬ ‫آمد‬ ‫تاثیر : اندازه،رنگ و موقعیت = برجسته‬ ‫بودن‬ ‫قیمت : قیمت درست فروش که به‬ ‫وضوح قابل مشاهده باشد‬ ‫ارتقا: خوب نمایش دادن محصول،‬ ‫رابطه خوب با فروشنده + قابل مشاهده‬ ‫بودن کاال و به آسانی در دسترس بودن‬ ‫دسترسی : موجودی کافی برای فروش‬ ‫معمولی‬ ‫ثبات : مرچندایزینگ شما برای مدت‬ ‫طوالنی باقی خواهد ماند‬
 28. 28. ‫مزایای مرچندایزینگ‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫در معرض دید بودن کاال باعث یادآوری و ایجاد عالقه‬ ‫جهت خرید محصول می شود.‬ ‫تحقیقات نشان می دهد که در 58% مواقع کاالهایی که‬ ‫مصرف کننده از فروشنده می خواهد کاالهایی هستند‬ ‫که در معرض دید مصرف کننده هستند.‬ ‫مصرف کننده را عالقه مند می کند و نگه می دارد‬ ‫برند مارا به عنوان یک جایگزین ماندگار بنا می نهد‬ ‫تصمیم مصرف کننده را تقویت و تحکیم می کند‬ ‫به فروشنده برای توسعه سود بخشی کمک می کند‬
 29. 29. ‫نقطه داغ‬ ‫به فروشگاههای که دارای موارد‬ ‫زیر باشند نقطه داغ می گویند :‬ ‫1- بهترین محل‬ ‫2-بیشترین پاخور‬ ‫3-جاهایی که مردم صف می‬ ‫ایستند‬ ‫4-قابلیت دید باال‬
 30. 30. ‫‪Eye Level‬‬ ‫بهترین جای قرار گیری‬ ‫محصول سطح چشمی (‪eye‬‬ ‫‪ )level‬می باشد که فاصلی‬ ‫برابر با 001 الی 041 سانتی‬ ‫متری از سطح زمین است‬
 31. 31. ‫اصول کلیدی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫پرهیز از عدم موجودی‬ ‫نمونه دهی با کیفیت‬ ‫فروش جایگزین‬ ‫همراه داشتن اقالم تبلیغاتی‬ ‫مذاکره صحیح و اصولی‬
 32. 32. ‫پالنوگرام‬ Shelf Talker

×