Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hulpmiddelen bij presentaties

1,128 views

Published on

Handreiking aan studenten afstudeerfase middelbaar onderwijs t.b.v. PSW-presentaties.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hulpmiddelen bij presentaties

 1. 1. Hulpmiddelen bij presenteren Piter Jelles Montessori 9 februari 2012
 2. 2. Aandachtig publiek? <ul><li>Gericht op woorden </li></ul><ul><li>80 procent </li></ul><ul><li>Gericht op beeld/vorm </li></ul><ul><li>20 procent </li></ul>
 3. 3. Voorbereiding <ul><li>Denk na over je presentatie </li></ul><ul><li>Stel doelgroep en doel vast </li></ul><ul><li>Brainstorm over vorm/inhoud </li></ul><ul><li>Bepaal definitieve inhoud/structuur </li></ul><ul><li>Stel vorm/beeld vast </li></ul><ul><li>Oefenen </li></ul>
 4. 4. Spreken <ul><li>Spreek niet te snel </li></ul><ul><ul><li>Duidelijk en langzaam </li></ul></ul><ul><ul><li>Lees niet voor </li></ul></ul><ul><li>Pauzeer kort tussendoor </li></ul><ul><ul><li>Betrek je publiek: vraag? </li></ul></ul><ul><li>Verdeel de aandacht </li></ul>
 5. 5. Houding <ul><li>Praat richting je publiek </li></ul><ul><ul><li>Kijk publiek aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg dat iedereen je kan zien </li></ul></ul><ul><li>Handen/armen leiden af </li></ul><ul><ul><li>Niets in je handen om mee te frummelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen handen in je zakken </li></ul></ul><ul><ul><li>Armen niet over elkaar </li></ul></ul>
 6. 6. Standaard structuren <ul><li>Probleemstructuur </li></ul><ul><ul><li>Wat is het probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarom is het een probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor wie is het een probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de oorzaken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de oplossingen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de beste oplossing? </li></ul></ul><ul><li>Evaluatiestructuur </li></ul><ul><li>Argumentatiestructuur </li></ul>
 7. 7. Interessante presentaties <ul><li>Sprekende voorbeelden </li></ul><ul><li>Overgangen tussen dia’s </li></ul><ul><ul><li>“ Bruggetjes” </li></ul></ul><ul><li>Beeldgebruik </li></ul><ul><ul><li>AV-hulpmiddelen </li></ul></ul>
 8. 8. Aandachtig publiek? <ul><li>Gericht op woorden </li></ul><ul><li>80 procent </li></ul><ul><li>Gericht op beeld/vorm </li></ul><ul><li>20 procent </li></ul>
 9. 9. Hulpmiddelen <ul><li>Flip-over </li></ul><ul><li>(School)bord </li></ul><ul><li>Overhead </li></ul><ul><li>Beamer </li></ul><ul><ul><li>Power Point </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezi </li></ul></ul><ul><li>Kies het juiste hulpmiddel bij de juiste presentatie </li></ul>
 10. 10. PowerPoint tips <ul><li>Niet te veel tekst </li></ul><ul><ul><li>Maximaal zeven punten per dia </li></ul></ul><ul><li>Leesbaarheid </li></ul><ul><ul><li>Minimaal 16 punten </li></ul></ul><ul><ul><li>Spelfouten </li></ul></ul><ul><li>Niet teveel animaties/geluiden </li></ul><ul><li>Lege dia/foto </li></ul>
 11. 11. Microsoft PowerPoint 2010 <ul><li>Soms is een foto of lege dia handig </li></ul>
 12. 12. PowerPoint tips <ul><li>Check de apparatuur </li></ul><ul><li>Zet laptop voor je </li></ul><ul><li>Sta niet in de lichtbundel </li></ul><ul><li>Lees de tekst niet letterlijk op </li></ul><ul><li>Eigen spiekbrief </li></ul><ul><li>Hand-outs </li></ul>
 13. 13. Prezi <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=pxhqD0hNx4Q </li></ul>
 14. 14. Prezi <ul><li>Voordelen </li></ul><ul><li>Bijzondere vorm </li></ul><ul><li>Duidelijkheid in lijn </li></ul><ul><li>Online deelbaar </li></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Lastige interface </li></ul><ul><li>Creativiteit vereist </li></ul>
 15. 15. Meer informatie <ul><li>Taalwinkel.nl </li></ul><ul><li>Humoz.hum.uva.nl </li></ul><ul><li>Prezi.com/learn/ </li></ul>

×