Sessio 3 _2011_Mòdul 3."El centre, una organització que acull."

1,594 views

Published on

Sessió 3 del Mòdul 3 "El centre, una organització que millora ".

-->El centre educatiu i l'atenció a la diversitat. Models d'acció i d'avaluació.La diversitat en l’educació: realitat individual i patrimoni col·lectiu. Plans d’atenció a la diversitat: pla d’acollida de centre, pla d’acció tutorial i altres documents d’aplicació. La comissió d’atenció a la diversitat en l’optimització dels recursos del centre per a l’atenció inclusiva de la diversitat de l’alumnat

Published in: Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
130
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • És un tret biològic, social, cultural, (ontogènesi, filogènesi) És una percepció subjectiva (identificar, discernir, diferenciar) És una riquesa objectiva (hibridisme)
 • LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) Pendent de desenvolupament Decret 199/1996 pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional. Ordre 3 de juny de 1996, per la qual es desplega l’organització i l’avaluació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Resolució 30 de juny de 2006, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya per al curs 2006-2007 En aquests moment és evident que la LOE, un cop desplegada,comportarà la derogació de l’actual Reglament Orgànic i de l’Ordre d’avaluació; però, en la mesura que la filosofia sobre la diversitat continua en el mateix sentit de la LOGSE, no és previsible un canvi profund i, en conseqüència, l’evolució positiva que puguin efectuar els centres educatius a través de diferents processos serà plenament vigent.
 • Ara que els neurolingüístes estàs estudiant on rau la memòria a llarg termini i a curt termini…. Qui recorda… -Llegir?… … Calcular arrels quadrades?… * l’ús recusiu que es fa d’allò que s’ha après genera la diferència entre el que es desa a circuits de memòria de curt o llarç termini (plaç)… però es recorden les que tenen CONTINUITAT erquè són útils i significatives. -Retallar … … Anar en bicicleta?… … * Tots dos són aprenentatges motrius, relacionats amb procediments a llarg termini… però es recorden els que tenen INTENSITAT emocional -Xiular?… … Ballar?… … *Hi ha aprenentatges que s’integren en el ser i l’estar , (s’interioritzen en l’àmbit intrapersonal i interpersonal )… però es recorden els que permeten la INTERACCIÓ social i col·lectiva... … Estem afavorim a l’escola aprenentatges i activitats lingüístiques que siguin... significatives, útils, lúdiques, emocionals, socials i col·lectives … amb Continuitat, intensitat i interactivitat?
 • Objectius comuns pel s.XXI: a) El 1983 la OCDE ja va definir els 6 nuclis que hauria de tenir com a finalitat principal l’educació. 1. Igualtat d’oportunitats socials per a tots els ciutadans sense distinció. 2. L’educació bàsica de la població. 3. La promoció alhora que l’estabilitat i el canvi social. 4. La preparació dels nens i nenes a la vida adulta. 5. L’adquisició de motivació per continuar aprenent i preparar-se per un món de canvis. 6. El benestar o desenvolupament personal dels individus. b) Al 1997 el Projecte EURYDICE va redefinir la finalitat de l’educació ( Una dècada de reformes a l’educació obligatòria de la Unió Europea, 1984-1994): Finalitat de l’educació: donar als ciutadans la base de coneixements, destreses i actituds per integrar-se laboral i socialment en la comunitat.
 • Sessio 3 _2011_Mòdul 3."El centre, una organització que acull."

  1. 1. El centre, una organització que aprèn Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus 2011, Hospitalet de Llobregat “ Where imagination plays, learning happens” On regna la imaginació, es produeix aprenentatge.
  2. 3. La societat ha canviat, l l’alumnat també... Un privilegi Una oportunitat Un deure Una imposició Una alternativa a la formació on-line ???
  3. 4. Diversitat: - Característica universal del individu vista a la llum del conjunt. -És una realitat biològica, social, cultural... -És una percepció subjectiva. -És una riquesa objectiva. -Minusvalies físiques, psíquiques i/o motrius Necessitats educatives especials, específiques, individuals: -Situació sòcioeconòmica desfavorida -Transtorns de conducta i/o personalitat -Situació carencial per nova incorporació al Sistema Educatiu -Situació de risc i/o marginació -Sobredotació -Situació d’especial vulnerabilitat ( permanent o transitòries) Diversitat: evolució d’un concepte -Diversitat afectivo-sexual...
  4. 5. <ul><li>L’atenció a la diversitat és un principi didàctic que cal utilitzar en benefici de l’individu i del grup: </li></ul><ul><ul><li>Intercanvi i treball per parelles... </li></ul></ul><ul><ul><li>Tasques de rol, en grup cooperatiu... </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectes col·laboratius, de suport mutu... </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació entre iguals, reflexió sobre la pràctica... </li></ul></ul>Objectiu: atenció a la diversitat L’atenció a la diversitat només és real quan diversifiquem l’acció educativa Continguts, objectius, metodologies, activitats, materials... Font: Adaptació de Francesco Tonucci
  5. 6. Àmbits d’actuació preferent Marc Legal i suport normatiu Objectiu: inclusió, cohesió, convivència <ul><li>Diversitat cultural: </li></ul><ul><li>Projecte lingüístic plurilingüe (PELE…) </li></ul><ul><li>Projecte d’Immersió (normalització) </li></ul><ul><li>Pla d’acollida </li></ul><ul><li>Projecte internacional (Comenius…) </li></ul><ul><li>Plans d’acció d’Entorn, de Lectura...) </li></ul><ul><li>Diversitat individual: </li></ul><ul><li>Pla d’Acció Tutorial (PAT) </li></ul><ul><li>Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) </li></ul><ul><li>Pla d’Atenció Individualitzada </li></ul>Metodologia: flexibilitat, autonomia, canvi Diversitat d’aptituds i capacitats... Diversitat de necessitats de l’alumnat i les famílies... Diversitat d'interessos i expectatives... Diversitat afectiva-sexual… Diversitat en les demandes de la societat… LOE. TÍTULO PRELIMINAR, CAPÍTULO I Principios y fines de la educación, Artículo 1. Principios. e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. <ul><li>Diversitat de context: </li></ul><ul><li>Projecte educatiu de centre </li></ul><ul><li>Desenvolupament curricular del centre </li></ul><ul><li>Pla de Millora, estratègic, d’autonomia… </li></ul><ul><li>Pla de convivència </li></ul><ul><li>Projectes Didàctics Propis </li></ul>
  6. 7. Principis de la Unió Europea: la diversitat, una riquesa compartida <ul><ul><li>Identitat: Basar el sentiment d’identitat en la diversitat lingüística i cultural constitueix un potent antídot contra el fanatisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Construcció de comunitat: Educar en un model d’identitat basat en la diversitat ha de conèixer les dificultats, i emfatitzar les avantatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecte mutu: La construcció europea és un procés de responsabilitat compartida: es basa en el reconeixement de la universalitat de valors morals comuns i la diversitat de les expressions culturals per a defensar-los. </li></ul></ul>
  7. 8. Visions contradictòries Societat del Consum Societat de la Diversitat <ul><li>Reduir les diferències </li></ul><ul><li>Avançar en tecnologia </li></ul><ul><li>Buscar medis i Recursos </li></ul><ul><li>Valorar les diferències </li></ul><ul><li>Aportar Qualitat de Vida </li></ul><ul><li>Aprofitar medis i recursos </li></ul>Tirania de la “normalitat” vers l’homogenització Respecte les persones i les necessitats “excepcionals” <ul><li>Minusvalua </li></ul><ul><li>Deficiència </li></ul><ul><li>Malaltia </li></ul><ul><li>Diversitat </li></ul><ul><li>Diferència </li></ul><ul><li>Salut </li></ul>
  8. 9. Marc normatiu de l’ensenyament <ul><li>ARTICLE 21. DRETS I DEURES EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ </li></ul><ul><li>Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets. </li></ul><ul><li>Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per l'article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic. </li></ul><ul><li>Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord amb el que determinen les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en condicions d'igualtat i a la qualitat de l'ensenyament. </li></ul><ul><li>L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per llei. </li></ul><ul><li>Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els termes que estableixen les lleis. </li></ul><ul><li>Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixin les lleis, d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències. </li></ul><ul><li>Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el que estableixen les lleis. </li></ul><ul><li>Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis. </li></ul>Estatut d’Autonomia de Catalunya, referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006: http://www.parlament.cat/porteso/estatut/eac_ca_20061116.pdf públic, garantiste igualtat, qualitat família: religió i moral ensenyament laic finançament concertat qualitat, igualtat gratuït. obligatori FP i permanent ajuts per l’equitat estudis superiors NEE, suport participació comunitat educativa
  9. 10. Planificar la gestió del currículum per comopetències individuals “ Planificar no significa saber quina decisió prendrè demà, sinó quina decisió he de prendre avui per aconseguir allò que vull per a demà” (Peter Drucker) Objectius: missió estructural, visió contextual, acció descentralitzada
  10. 11. L’alumne és el centre de la sessió? - Pensem l’activitat més habitual a l’aula... Les seves prioritats <ul><li>... els ha aportat algun coneixement nou? </li></ul><ul><li>... els ha permès emprendre accions amb autonomia i empreneduria? </li></ul><ul><li>... els ha permès reflexionar el món i descobrir diverses realitats? </li></ul><ul><li>... els ha permès descobrir les pròpies possibilitats de futur? </li></ul>
  11. 12. Hem de canviar el punt de vista, per descobrir noves realitats CUZCO: El repte de les actituds Cal passar dels “dubtes corporatius” als “reptes compartits”.
  12. 13. Motivació i rapidesa d’aprenentatge Ràpid Lent Motivat Desmotivat + ràpid + motivat - ràpid - motivat - ràpid + motivat + ràpid - motivat
  13. 14. <ul><li>Dos d’aquests alumnes tenen dificultats en activitats d’educació física </li></ul><ul><li>Dos d’aquests alumnes tenen bona lletra i són aplicats a classe </li></ul><ul><li>Dos d’aquests alumnes són ràpids en solucionar problemes pràctics </li></ul>Punt de partida Qui és qui? Com ho saps? Què significa? Quins indicadors has fet servir?? Ex. 1:
  14. 15. <ul><li>Un d’aquests docents té dificultats en dominar la classe </li></ul><ul><li>Un d’aquests docents té dificultats per relacionar-se amb l’alumnat </li></ul><ul><li>Un d’aquests docents mostra experiència i domini de l’aula </li></ul>Punt de partida Quina opinió t’has format? Quina sensació has tingut? Quina reacció et produeix? Què proposaries per millorar-ho? Ex. 2:
  15. 16. Nouvinguts: Cal ser conscients de les dificultats... Font: “ Encuestas CEMIRA. Director Tomás Calvo Buezas.”
  16. 17. Comparación de España con otros países europeos Eurobarómetro 1997: 15 países (N = 16.154), España (N = 1.000) 56 47 49 37 47 30 38 44 39 29 41 33 31 32 23 15,7 0 20 40 60 80 100 Bélgica Alemania Austria España Luxemburgo Francia Gran Bretaña Media Unión Europea Dinamarca Suecia Holanda Grecia Italia Portugal Irlanda Media Univ. Esp 2008 ... i dels riscos de marginació Font: Encuestas CEMIRA. Director Tomás Calvo Buezas. Percentatge d’alumnat d’acord amb la següent proposició: “ Els immigrants, de grups minoritaris molt diferents, mai podran ser acceptats plenament com membres de la societat del nostre país”
  17. 18. ... i dels riscos de marginació Percentatge d’alumnat d’acord amb la següent proposició: “ Els immigrants que no pertanyen a la Unió Europea, però que estan legalment establerts, tenen els mateixos drets que els nacionals” Font: Encuestas CEMIRA. Director Tomás Calvo Buezas.
  18. 19. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2008. La població estrangera a l’estat espanyol En deu anys: quasi sextuplicat!
  19. 20. Societat i diversitat Respostes educatives Compensatoris - Discapacitats (NEE) - NE suport nouvinguts - Sobre capacitats (dotats) - Discriminació (gènere, sexe) - Risc de marginació Específics Recursos Aprofitar la gestió d’aula les metodologies i les TAC Organitzatius - Acció tutorial: opcions diverses - Equips docents: coordinació... - Treball en grup: entre iguals... - Estimulació individual (dotats) - Acció de seguiment i avaluació Diversitat Individualitats
  20. 21. (Resultats relacionats amb la immigració) Equitat en el sistema: millora de la segona generació <ul><li>http://www.pisa.oecd.org/findDocument/0,2350,en_32252351_32235731_1_119669_1_1_1,00.html </li></ul><ul><li>http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html </li></ul>Resultats similars Resultats d’evolució positiva Resultats d’evolució negativa
  21. 22. Diversitat: Tractar, atendre o gestionar? El concepte de GESTIÓ de la diversitat parteix dels acords de Salamanca: GESTIONAR LA REALITAT “ la discapacitat com un fenomen humà universal, i no pas com un tret diferenciador d’una minoria social per la qual calgui fer polítiques especials”( 1994) Està als principis bàsics de la LEC : …” la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom… ( 2009).
  22. 23. PIB i resultats PISA <ul><li>http://www.pisa.oecd.org/findDocument/0,2350,en_32252351_32235731_1_119669_1_1_1,00.html </li></ul><ul><li>http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2966,en_32252351_32235907_1_1_1_1_1,00.html </li></ul>Millorar el resultats acadèmics i educatius: Qüestió de resultats? Objectius: missió estructural, visió contextual, acció descentralitzada Més riquesa = millor resultat ? resultast d e s p e s a P I B
  23. 24. L’organització que aprèn fa Transferència de coneixements, processos i valors Model recursiu: - Cal crear un discurs comú i progressar en la consciència de l’aprenentatge conjunt. - Cal dedicació centrada en la pràctica comparada i la millora contínua - Cal la implicació i coresponsabilitat i la participació de tots APRENENTATGE ORGANITZACIONAL APRENENTATGE PROFESSIONAL (Aprenentatge docent) APRENENETATGE DE L’ALUMNAT
  24. 25. Les organitzacions que aprenen <ul><li>Elements significatius : </li></ul><ul><li>Autonomia contextualitzada </li></ul><ul><li>Avaluació per a la presa de decisions </li></ul><ul><li>Integració participativa </li></ul><ul><li>Elements dinamitzadors: </li></ul><ul><li>Finalitats amb tendències </li></ul><ul><li>Estructures flexibles </li></ul><ul><li>Difusió dels canvis </li></ul><ul><li>La direcció i el lideratge </li></ul><ul><li>Les funcions organitzatives </li></ul>Determinar les finalitats : Fixar cap on hem d’anar, la imatge - objectiu. Diagnosticar : Conèixer la realitat i els seus problemes. Executar : Posar en marxa les tasques. Avaluar : Saber què ha passat en relació a les propostes METODOLOGIA DE L’APRENENTATGE I EL CANVI ORGANITZACIONAL
  25. 26. Indicadors 2020 EU <ul><li>Cinc objectius estratègics d’avaluació de la EU 2020 : </li></ul><ul><li>75 % de la població de 20-64 ha d’estar treballant. </li></ul><ul><li>3% del PDI de la EU s’ha d’invertir en R&D. </li></ul><ul><li>El &quot;20/20/20&quot; clima/energia/polució s’ha d’aconseguir. </li></ul><ul><li>L’abandonament prematur escolar ha de reduir-se 10% i un 40% del jovent ha de tenir estudis PostObligatoria. </li></ul><ul><li>20 mil·lions menys de gent en risc de pobresa. </li></ul>Ref: http:// europa . eu / rapid / pressReleasesAction .do? reference =IP/10/225& format =HTML& aged =0& lg =es& guiLanguage =en
  26. 27. Els fonaments psicopedagògics Plantejaments constructivistes Construcció cognitiva I.M. : ment ètica ment participativa ment creativa ment sintètica ment disciplinada Adaptat de: LES 5 MENTS DEL FUTUR (H.Gardner ) <ul><li>Competència emocional: - Coneixement de les pròpies emocions </li></ul><ul><li>- Capacitat de controlar-les. </li></ul><ul><li>- Capacitat d’automotivar-se </li></ul><ul><li>Reconeixement de les </li></ul><ul><li>emocions alienes </li></ul><ul><li>- Control de les relacions </li></ul><ul><li>Adaptat de: L’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL (inter & intra personal) </li></ul>MacLean (1952) Ausubel Freire … A. Significatiu Kilpatrick Projectes Nunan Tasques Decroly C. Interès Freinet Racons Ferrer i Guardia Montessori Asher (TPR) … A. Actiu Vigotsky Zona ZDP Wilkins Bastides J. Piaget J. Dewey S. Papert Kohlberg Kieran Egan A. Seqüènciat
  27. 28. Aprendre a descobrir i participar és un hàbit... Podeu veure la cara de l’home? Sabers Habilitats Actituds ser/estar
  28. 29. Les mirades conjuntes… El retrat d’un home vell... O un parella i un gos?
  29. 30. Qui recorda quan estava aprenent a… ? <ul><li>...Retallar...? </li></ul><ul><li>...Anar en bicicleta...? </li></ul><ul><li>...Llegir...? </li></ul><ul><li>… Aprenent a fer arrels quadrades? </li></ul><ul><li>… Xiular...? </li></ul><ul><li>… Ballar...? </li></ul>Cal canviar les estratègies d’ensenyament i adaptar-les als processos d’aprenentatge … Afavorim a l’aula models eficaços per estimular aprenentatges i activitats significatives, útils, lúdiques, emocionals, socials i col·lectives...? Una estratèrgia didàctica Continuitat Significatius i útils Intensitat Lúdics i emocionals Interacció Socials i col·lectius
  30. 32. Tècniques de planificació <ul><li>Seqüència d’actuacions: </li></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi de dades (finalitat, context, necessitats) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Establiment d’objectius concrets i prioritats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Previsió de conseqüències en la presa de decisions </li></ul></ul></ul><ul><li>-Programació i concreció d’actuacions </li></ul><ul><li>-Execució i gestió </li></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació i seguiment de processos i resultats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Supervisió i control </li></ul></ul></ul>
  31. 33. Cada abundància té la seva mancança Comprensió (inter-acció) Context (intra-acció) Recollir dades Integrar informació Construir coneixements Créixer en valors Identificar Analitzar Sintetitzar Transferir Reflexionar Dades Informació Coneixement Saviesa Temps
  32. 34. Reflexió situacional: avaluar, com i per què? Gestionar la diversitat és no és tractar igual el què és diferent, sinó oferir l’oportunitat de descobrir les pròpies possibilitats de demostra-ho. Per tal de ser justos amb tothom,tots fareu la mateixa prova: pujar dalt de l’arbre
  33. 36. Font: Núria Alart, 2010 La llengua, un aprenentatge integral Transcendència Capacitat de produir i apreciar ritmes, tons, timbres… MUSICAL Sensibilitat als patrons lògics i les classificacions. LOGICOMATEMÀTICA Habilitats expressives i comprensives vers el l’oralitat i l’escritura LINGÜÍSTICA Reconeixement, i manipulació d’espais i grafies. VISUALESPACIAL Autoestima, resilència i automotivació. INTRAPERSONAL Control corporal de moviments per a l’articulació, el la manipulació d’estris CINESTÈSICACORPORAL Empatia per percebre i comprendre als altres INTERPERSONAL Capacitat d’identificació dels llenguatges naturals i de l’entorn NATURALISTA
  34. 37. Estratègies d’aprenentatge, comunicació i cognició GROC , VERMELL , BLAU , TARONJA, VERMELL , VERD , MORAT , TARONJA NEGRE , VERMELL , BLAU, VERD , TARONJA , MARRON , GROC , NEGRE <ul><li>Intenteu dir els colors d’aquests mots (no heu de llegir les paraules). </li></ul>
  35. 38. Per què costa tant? <ul><li>L’hemisferi dret del nostre cervell intenta dir el color que veiem, </li></ul><ul><li>L’hemisferi esquerre s’encaparra en llegir les paraules. </li></ul><ul><li>Les diferents habilitats d’aprenentatge activen diverses parts del cervell. </li></ul><ul><li>Els mecanismes necessaris per llegir un text, identificar el tema, distingir les idees principals de les accessòries i recordar els trets més significatius s’han d’adquirir, desenvolupar i automatitzar amb la pràctica. </li></ul>
  36. 39. Diferències generacionals en LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT -sequenciada -controlable -segura -fiable -privada -llibre, diari... <ul><li>-fraccionada </li></ul><ul><li>-simple </li></ul><ul><li>-assequible </li></ul><ul><li>-divertida </li></ul><ul><li>-compartia </li></ul><ul><li>facebook, </li></ul><ul><li>twitter... </li></ul>
  37. 40. Planificació curricular per competències, el canvi de mirada Els indis americans no veien els velams dels vaixells espanyols fins que estaven a la platja… Els mancava experiència prèvia, el referent cognitiu i cultural, la construcció mental d’aquesta realitat. Planificar per tasques: -Anglès: Reading corner... -Català: Fer una Biblioteca d’aula... -Francès: Accedir a un logiciel d’Internet … Planificar per objectius: -Incorporar les lleng. d’origen i familiar -Superar el monolingüisme: Assolir el domini d’almenys una tercera llengua curricular -Vertebrar la societat en la llengua de formació i d’integració social.
  38. 41. <ul><li>Les Competències Claus Ocupacionals (McLelland, 1970’s) </li></ul><ul><li>http://web.mit.edu/reeng/www/hrpd/reports/grc-rep/grc-rep.html (Harvard, mentor de Daniel Goleman) </li></ul>Fonts: Informe Delors 1999; Objectiu: formar ciutadans competents <ul><li>La Competència (a Catalunya) </li></ul><ul><ul><li>“ Per competència s'entén la capacitat de posar en pràctica de forma integrada, en contextos i situacions diferents, els coneixements ( sabers ), les habilitats ( procediments ) i els trets de personalitat adquirits ( valors i actituds ).” </li></ul></ul><ul><li>Catalunya: Resolució de 29 de maig de 2001,que dóna instruccions </li></ul><ul><li>per a l’organització i funcionament dels centres </li></ul>L’escola inclusiva: Construïm coneixements i comunitats <ul><li>Definicions comuns a la UE (2001-2005): </li></ul><ul><ul><li>Pro-activitat Posar en pràctica </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitat Amb un objectiu concret </li></ul></ul><ul><ul><li>Contextualitzacio En situacions diverses </li></ul></ul><ul><ul><li>Transversalitat De forma integrada </li></ul></ul><ul><ul><li>Meta-coneixement Aptitud, actitud, habilitat </li></ul></ul>how To know and with others to be with oneself
  39. 42. Competències comunicatives, metodològiques, personals i de convivència per a ciutadants plurilingües i interculturals DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil
  40. 43. Desenvolupament de competències Habilitats Competències Capacitats Hàbits Actituds Coneixements Estratègies Iniciativa Potencialitats Aptituds Destreses
  41. 44. Integrar les llesgües: Llengua d’estudi o estudi de llengua? DELS CONTINGUTS A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1 2 3 4 n - Lèxic - Gramàtica - Ortografia - Fonètica - Tipologia de Textos - Parlar - Escoltar - Llegir - Escriure - Conversar - Expressar-se - Dialogar - Interactuar - Conviure Estratègies plurilíngües: Transferència, analogia, comparació... Integració DISCIPLINARI INTERDISCIPLINARI ÀMBIT COMÚ METADISCIPLINARI
  42. 45. Transferència competencial en el món acadèmic i laboral Interdependència entre aprenentatges Model del doble iceberg de la competència transversal Els nous aprenentatges ajuden a consolidar els anteriors i obren nous espais de reflexió i autonomia personal Adaptat de Cummings, 1986 (i Vicent Pascual) Trets superficials Cb1 Cb2 Competència evident Competència transversal Learnings Competència subjacent comuna Cb3
  43. 46. Les metacompetències, una constant de l’aprenentatge... Progressió de Phibonacci o número àureo
  44. 47. Estadis d’aprenentatge <ul><li>Comprendre : </li></ul><ul><li>raonar, argumentar, extreure conclusions i solucionar problemes </li></ul><ul><li>Opinar : </li></ul><ul><li>valorar i avaluar, jutjar, decidir, tenir esperit crític, escollir </li></ul><ul><li>Crear : </li></ul><ul><li>innovar, inventar, tenir empreneduria i iniciativa, actuar amb autonomia </li></ul><ul><li>Participar : </li></ul><ul><li>col·laborar, treballar en equip, ajudar els altres </li></ul>
  45. 48. El coneixement -I- fruit de Deu, de l’home i del món <ul><li>El llenguatge ens delata: </li></ul><ul><ul><li>L’alumnat s’ha de llaurar un futur… </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquest alumne s’està torçant … </li></ul></ul><ul><ul><li>Sense tutor creixen asilvestrats … </li></ul></ul><ul><ul><li>La ciència es nodreix d’estudi, que dóna els seus fruits ... </li></ul></ul>El Paradigma hortícola/recolector: conflicte entre la norma i la transgressió Antiguitat Apple-Logo Arbre de sciència, Ramon Llull, 1296 Berthold Furtmeyer: Baum des Todes und des Lebens, 1481
  46. 49. El coneixement -II- l’exercici del cervell <ul><li>El llenguatge ens delata: </li></ul><ul><ul><li>‘ Mens sana in corpore sano’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Qui no exercita el cervell , perd potencialitats … </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ La letra con sangre entra’… </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal fer l'esforç cada dia... </li></ul></ul><ul><ul><li>Si no es practica , s’oblida… </li></ul></ul><ul><ul><li>Qui fa els deures, millora la pràctica ... </li></ul></ul>El Paradigma biològic /gimnàstic: aprenentatge mecaniciste Positivismne
  47. 50. El coneixement -III- una adquisició individual <ul><li>El llenguatge ens delata: </li></ul><ul><ul><li>Aquest alumne té molta capacitat … </li></ul></ul><ul><ul><li>Els nois no arriben al nivell, s’ha de baixar nivells … </li></ul></ul><ul><ul><li>Els hem de donar continguts significatius... </li></ul></ul><ul><ul><li>Treu insuficient en moltes matèries … </li></ul></ul><ul><ul><li>Queda molta matèria sense donar... </li></ul></ul>El Paradigma individualista /receptor Formalisme
  48. 51. El coneixement -IV- la connexió entre les xarxes <ul><li>El llenguatge ens delata: </li></ul><ul><ul><li>Aquest alumne no es relaciona … </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal dissenyar itineraris diferenciats… </li></ul></ul><ul><ul><li>Fem treball col·laboratiu, comunicatiu, conjunt … </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensar és fer connexions de causa i efecte … </li></ul></ul><ul><ul><li>Hem d’ accedir a la informació </li></ul></ul>El Paradigma de tràfic / interactiu Modernitat Xarxes socials: Twitter 2009
  49. 52. La qualitat en educació <ul><ul><li>Onze factors per a l’eficàcia escolar (Sammons, Hillman i Mortimore, 1995): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lideratge compartit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visió i metes compartides </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un clima d’aprenentatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Èmfasi en l’ensenyament i l’aprenentatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altes expectatives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforç positiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Control del progrés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drets i responsabilitats dels alumnes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Propòsits de l’ensenyament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una organització de l’aprenentatge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·laboració casa-centre </li></ul></ul></ul>
  50. 53. Font: M.Mar Lluelles WEBQUEST http://www. xtec .cat/ recursos / webquests / http:// webquest . xtec .cat/ enlla / http:// webquest . xtec .cat/ WebCaceres /index. htm http://www. xtec .cat/~ mlluelle / caceres / vf /index.html CACERES
  51. 54. FORMACIÓ http:// www. xtec .cat/ formaciotic / dvdformacio /materials/td82. htm http://www. xtec .cat/ formacio / aules _ obertes / aprofundiment . htm http://www. webquestcat .cat/ http://www. xtec .cat/ formaciotic / dvdformacio /materials/td109. htm
  52. 55. Necessitem un relleu generacional competent per al món del treball per a seguir aprenent al llarg de la vida en situacions de canvi...
  53. 56. Necessitem ciutadants implicats i responsables per a la convivència, amb competències per a compartir la vida en situacions complexes
  54. 57. El futur és a les nostres mans Cerquem la veritat, la saviesa, la convivència amb els altres, la complicitat del jovent, la justícia i l’equitat per un futur compartit millor per a tothom....
  55. 58. El centre, una organització que aprèn Neus Lorenzo Galés [email_address] @NewsNeus 2011, Hospitalet de Llobregat Gestionar la diversitat és no és tractar igual el què és diferent, sinó oferir l’oportunitat de descobrir les pròpies possibilitats de demostra-ho.

  ×