Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El projecte Plurilingüe a l'escola catalana

2,964 views

Published on

Presentació feta a la II Setmana d'educació Plurilingüe d'Alacant, 2010, amb la presentació del Projecte Lingüístic Plurilingüe i intercultural de les escoles de Catalunya

Published in: Education

El projecte Plurilingüe a l'escola catalana

 1. 1. Reflexions i debats oberts Mª Neus Lorenzo Galés [email_address] Cap del Servei de Llengües Subdirecció General de Llengües Entorn El Projecte Lingüístic Plurilingüe a l’escola catalana
 2. 2. Continguts <ul><li>El Projecte Lingüístic Plurilingüe </li></ul><ul><li>MULTILINGÜISME vs. PLURILINGÜISME </li></ul><ul><ul><li>El context: complexitat emergent </li></ul></ul><ul><ul><li>Els reptes: el consens educatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Les oportunitats: el relleu generacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Les estratègies: les complicitats i la planificació </li></ul></ul>
 3. 3. 1.El context <ul><li>2 0 1 1 : </li></ul><ul><li>Any Europeu del Voluntariat </li></ul><ul><li>(European Union) </li></ul><ul><li>2 0 1 0 : </li></ul><ul><li>Any Internacional de la Biodiversitat </li></ul><ul><li>(UNESCO) </li></ul><ul><li>Any Europeu de Lluita contra la Pobresa I l’Exclusió social </li></ul><ul><li>(European Union) </li></ul>
 4. 4. Una nova realitat emergent Canvi de paradigmes: - consum i producció - sostenibilitat personal - competències laborals - models de conducta - objectius educatius Visió Sostenibilitat
 5. 5. Les complicitats compartides <ul><li>Canvi de paradigmes: </li></ul><ul><li>diversitat, riquesa col·lectiva </li></ul><ul><li>plurilingüisme </li></ul><ul><li>- interculturalitat </li></ul><ul><li>- pertinença: belong/become </li></ul><ul><li>- ciutadania responsable </li></ul>Missió Identitat
 6. 6. Els espais de debat <ul><li>Canvi de paradigmes: </li></ul><ul><li>- participació </li></ul><ul><li>- lideratge compartit </li></ul><ul><li>- equitat </li></ul><ul><li>complexitat i incertesa </li></ul><ul><li>estratègies diversificades </li></ul>Acció Inclusió
 7. 7. Inquietuds del canvi d’era Hem d’aprendre a navegar en un oceà d’incertesa a través d’arxipèlags de certeses . Edgar Morin Áine Furlong, Waterford Institute of Technology (Ireland) “ In-between Spaces: relationship betw.een creativity and plurilingualism” La diversitat lingüística, una riquesa que cal organitzar. El diàleg intercultural, trobada als espais indeterminats. Processos i estructures d’equilibri en l’ambivalència caòtica de la postmodernitat (tendències, circuits, xarxes processos de convivència, d’intercanvi, relació, informació i comunicació)
 8. 8. La participació dels agents educatius entorns formals, no formals i informals
 9. 9. 2.Els reptes
 10. 10. <ul><li>Formació al llarg de la vida ( lifelong learning ) </li></ul><ul><li>Integració de les TIC en la gestió del coneixement </li></ul><ul><li>( ICT tools & e-learning ) </li></ul><ul><li>Convergència acadèmica ( comparable degrees ) </li></ul><ul><li>Pluralitat lingüística europea ( mother tongue +2 ) </li></ul>Data límit: 2010 Europa, un valor compartit <ul><li>Accés al mercat laboral ( relevant to the labour market ) </li></ul><ul><li>Creació d’una identitat europea ( Enlargement prospects: complexity and diversity ) </li></ul>29 països : Joint declaration European Ministers of Education ( Terry Mitchell, promoter of EHEA: European Higher European Area, Bologna 1999, Berlin 2003, Bergen 2005 http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf També: Acord de Lisboa 2000, revisats London 2007) Europe of Knowledge Data límit: 2015 Data límit: 2045
 11. 11. Les reflexions pendents <ul><li>Des de l’1 de gener 2007 hi ha un nou Comissionat Europeu de MULTILINGÜISME amb un dossier propi per respondre tres grans reptes del segle XXI a la UE: </li></ul><ul><ul><li>a) Construir d’una identitat europea comuna i diversa </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Abordar la immigració i ampliació en convivència </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Gestionar les tendències laboral de globalització </li></ul></ul>(Comissionat: Leonard Orban)
 12. 12. El Projecte Lingüístic Plurilingüe Català , els reptes comuns <ul><li>identitat </li></ul><ul><li>-Construir identitats complexes -Treballar competències per comunicar-se </li></ul><ul><li>-Adquirir consciència del què se sap, què cal aprendre i com s’aprèn </li></ul><ul><li>-Conèixer i habitar el món, interactuar </li></ul><ul><li>inclusió </li></ul><ul><li>-Crear cohesió social, ciutadania… </li></ul><ul><li>-Cooperar, participar i dialogar en la resolució de problemes </li></ul><ul><li>globalització </li></ul><ul><li>- Elegir amb criteri propi i prendre decisions - Expressar reflexions o judicis propis a través d’una comprensió crítica del propi entorn social </li></ul><ul><li>- Desenvolupar les competències clau per a la incorporació laboral en situació d’equitat </li></ul><ul><li>- Valorar el conjunt de la diversitat lingüística i cultural com una riquesa en benefici col·lectiu </li></ul>
 13. 13. Projecte Lingüístic Plurilingüe
 14. 14. El Projecte lingüístic plurilingüe La integració és molt més que la suma de les parts
 15. 15. Passat: reptes sociolingüístics CASTELLÀ Assignatures llatí, grec, francès CATALÀ Assignatures ANGLÈS FRANC. ALEM. ITALIÀ CATALÀ CASTELLÀ Caló-Romaní Societat bilingüe Escola monolíngüe 1979 Estatut d’Autonomia 1983 & 1998 Lleis de Normalització Lingüística Llei de Política Lingüística Escola Bilingüe Societat bilingüe Debat Democràcia ?
 16. 16. Present: reptes socioculturals Escola bilingüe Extra curricular LLENGÜES Societat bilingüe CASTELLÀ CATALÀ Assignatures ANGLÈS FRANC. ALEM. ITALIÀ CATALÀ CASTELLÀ Caló-Romaní Societat plurilingüe Debat ?
 17. 17. Assoliments d’estudis a Catalunya (població major de 12 anys) Millora Source: INDESCAT http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=0&V3=762&V4=763&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B 1981 2001 1991 1996 1986 2007
 18. 18. Augment d’alumnat nouvingut a Catalunya Espanya: 12% (8,37 %) 0.81% 13.65% 10.05% 7.65% 5.04% 9.03% 14.15% Font: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=274&t=2008 Repte 23.778 148.525 93.831 106.746 121.622 133.000 34.797 51.926 74.491 19.793 16.921 9.868 155.213
 19. 19. El repte del model educatiu Moltes societats a Catalunya ? Una societat diversa i plural? projecte projecte projecte projecte projecte
 20. 20. El consens educatiu <ul><li>Millora de resultats : </li></ul><ul><li>Desenvolupar plans d’acció per a incrementar els nivells de competència matemàtica i lecto-comprensiva, en les diverses llengües estratègiques (consciència de la diversitat de llengües i cultures). </li></ul><ul><li>Reforçar transversalment, per projectes i de forma temàtica les competències , d’ aprendre a aprendre </li></ul><ul><li>Adoptar una metodologia inclusiva per al desenvolupament de competències, aproximant i fent transferibles el curriculum, els materials d’aprenentatge, la formació del professorat, l’aprenentatge personalitzat, i les tècniques d’avaluació. </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat: </li></ul><ul><li>Generalitzar l’accés a l’educació infantil i preescolar de qualitat </li></ul><ul><li>Mesurar i millorar l’impacte d’equitat dels sistemes educatius escolars, i reduir les diferències entre escoles </li></ul><ul><li>garantir que el sistema escolar facilita la transició satisfactòria entre diferents nivells, etapes i tipus d’escola vers l’educació postobligatòria i superior, i vers l’ensenyament professional. </li></ul><ul><li>Reduir l’abandonament escolar prematur </li></ul><ul><li>Proporcionar suport temporal i accions d’atenció individualitzada dins de l’ensenyament ordinari i del grup classe, per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. </li></ul><ul><li>Formació de formadors: </li></ul><ul><li>Garantir que la formació inicial del professorat, la formació en pràctiques i l’actualització professional docent és coherent, coordinada, finançada adequadament, i de qualitat; millorar els recursos, la qualitat i l’actualització de la formació de formadors en pràctiques. </li></ul><ul><li>Revisar l’accés a la carrera docent per atreure i seleccionar els candidats més capaços i situar el millor professorat en les escoles amb més marge de millora, en un marc on el repte educatiu trobi resposta en l’oferta professional plural de qualitat. </li></ul><ul><li>Millorar la selecció de càrrecs directius i equipar-los per a un lideratge educatiu centrat en la millora de l’aprenentatge per part de l’alumnat i en el desenvolupament professional dels equips docents. </li></ul>Font: Communication from the European Commission, 3.7.2008: Improving competences for the 21st Century: An Agenda for European Cooperation of Schools. Web: http://www.eun.org Equitat Eficiència Excel·lència
 21. 21. 3.Les oportunitats Obrir debats, repensar conceptes Vers l’homogeneïtat o la igualtat? Integració, immersió, inclusió...
 22. 22. Diversitat... Un valor amenaçat 2010
 23. 23. Són les fronteres internes, les que ens separen El projecte l‘plurilingüe, una eina per a la construcció d’una societat catalana plural, d’equitat i eficiència
 24. 24. Supervivència Hi ha unes 5000 - 5500 llengües al món Font: « Halte à la mort des langues » Claude Hagège Quan desapareix una llengua, s'esvaeix tot un imaginari col·lectiu, únic i irrepetible Només 10% són presents a Internet 80 % sense estat, minoritàries 75% amenaçades o en perill Un 8-10 % desapareixen cada any En 100 anys unes 2500 desapareixeran (50 %)
 25. 25. El relleu generacional a Catalunya L’oportunitat de repensar l’educació <ul><li>La gestió del conflicte i la diferència genera més llocs de treball que la producció bàsica d’aliments. </li></ul><ul><li>La tercera llengua a Catalunya no és d’origen Europeu, i la complexitat cultural augmenta. </li></ul><ul><li>L’alumnat que ara comença 1r de Primària estarà jubilat l’any 2068. </li></ul>Incertesa Inclusió
 26. 26. Usos lingüístics en família i comunitat Font: Indescat
 27. 27. Les llengües, la gran oportunitat Font: Indescat: http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=3372&V4=3373&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B Evolució del coneixement de llengües a Catalunya
 28. 28. El relleu generacional: els nous catalans plurilingües From: Servei d’Immersoó i Ús de la llengua, 2008 País d’origen de l’alumnat nouvingut
 29. 29. Infants amb 5 llengües! Adults amb 7 llengües?
 30. 30. Imaginari de futur: espais específics, espais compartits Esdevenir ciutadà actiu (compartir) Marc legislatiu Identificació d’espai privats (mantenir) Singularitats culturals Català, eix vertebrador d’una societat diversa i cohesionada SGLiC, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya
 31. 31. <ul><li>Factors de qualitat i d'èxit del projecte lingüístic: </li></ul><ul><ul><li>Compromís del centre (Equip directiu,Consell Escolat, Claustre) </li></ul></ul><ul><ul><li>Estabilitat (Implicació dels docents definitius i acollida dels nous) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sostenibilitat (Recursos propis) </li></ul></ul><ul><ul><li>Continuïtat (Creixement planificat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat dels models lingüístic (Nivell del professorat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació anual i regulació (Flexibilitat) </li></ul></ul>4.Les estratègies
 32. 32. Consensuar l’escola inclusiva …existeix un model català d’escola? <ul><li>Escola Activa </li></ul><ul><li>Treball col·laboratiu </li></ul><ul><li>Plurilingüisme </li></ul><ul><li>Inclusió social </li></ul><ul><li>Tradicions i valors comuns </li></ul><ul><li>Herència cultural </li></ul><ul><li>Debat sobre qualitat </li></ul><ul><li>Participació i gestió docent </li></ul>
 33. 33. El Projecte educatiu, motor del centre <ul><ul><li>On som </li></ul></ul><ul><ul><li>On volem arribar </li></ul></ul><ul><ul><li>Com hi anem </li></ul></ul>Projecte Lingüístic del centre <ul><ul><li>Qui som </li></ul></ul><ul><ul><li>Què volem </li></ul></ul><ul><ul><li>Com ho aconseguirem </li></ul></ul>Projecte Educatiu del centre <ul><ul><li>Què sabem </li></ul></ul><ul><ul><li>Què volem saber </li></ul></ul><ul><ul><li>Com ho descobrim </li></ul></ul>Projectes d’aula Qui? Què? Com?
 34. 34. Planificació estratègica i autonomia de centre estratègies recursos objectius Font: adaptat de la UMCE-OSAC Departament d’educació, Catalunya 1.Millora dels resultats 2.Cohesió social Projectes Programes Activitats Personal i professorat … ... Desenvolup. curricular … ... Formació … ... Materials … ... Altres … ... Web interactiva Plans d'Entorn plurilingüisme Portfolio EU PELE internacionalització Comenius mobilitat oralitat
 35. 35. Marc comú europeu de referència per a les llengües: Aprendre, Ensenyar,Avaluar Europass <ul><li>Autoevaluació personal coherent </li></ul><ul><li>Desenvolupament individual de competèncias </li></ul><ul><li>i certificacions transparents </li></ul>Portfolio Europeu de les Llengües Exàmens i certificacions en una llengua concreta, en un nivell concret i en una situació concreta Manual per a relacionar exàmens amb el MCER Projecte Dialang Programes d’ensenyament d’una llengua concreta en un nivell concret i en una situació concreta Nivells de referència per a les llengües nacionals i regionals
 36. 36. Canvi d’estratègies a l’aula <ul><li>Les llengües esdevenen: </li></ul><ul><li>una oportunitat </li></ul><ul><li>una estratègia </li></ul><ul><li>una actitud </li></ul><ul><li>un valor </li></ul>entorn sociocultural estratègia i resultat d’aprenentatge codi i objecte d’estudi
 37. 38. Cada abundància té la seva mancança Comprensió (inter-acció) Context (intra-acció) Recollir dades Integrar informació Construir coneixements Créixer en valors Identificar Analitzar Sintetitzar Transferir Reflexionar Dades Informació Coneixement Saviesa Temps
 38. 39. Estratègies competencials Immersió, aprenentatge integrat Comunitat (saber estar, fets culturals) Continguts (sabers) Comunicació (saber fer, projectar-se, interactuar) Cognició (saber ser, saber pensar) COMPLEXITAT diversitat, pluralitat, globalitat CRITERI PER A LA PRESA DE DECISIONS judicis, avaluació i acció, actuació fonamentada 4-C: Mehisto, Marsh, Frigols, 2005, 2008 5-C: Leonard Orban, Comissionat UE,2007 6-C Diamant competencial de les 6-C, 2009 Ref: Neus Lorenzo & Group 6.Sis 2009 Font: Leonard Orban, UE Font: Piràmide, Taxonomia de Bloom
 39. 40. Constructivisme pràctic amb aprenentatge dialògic Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB Model concret abstracte SIMPLE COMPLEX Exploració d’idees prèvies 1 Estructuració dels aprenentatges 3 Aplicació dels aprenentatges i pràctica competencial 4 Introducció de nous conceptes o procediments 2 Recordeu...
 40. 41. Transformació social v s. Societat de la transformació Neus Lorenzo, 2009: Consciència Global a Europa Projectes de llengua per a la ciutadania: participació, creativitat, responsibilitat, innovació, implicació, lideratge, consens... transformar compartir aprendre Competició per a TENIR coses, informació, amics... Competències per a SER competent, capaç, útil, feliç ...
 41. 42. 5.Conclusions
 42. 43. No serem catalans per compartir un passat...
 43. 44. No serem catalans per compartir el present...
 44. 45. Només serem catalans si compartim el desig d’un futur comú
 45. 46. La millor manera d’endevinar el futur és planificant-lo El Projecte Lingüístic Plurilingüe, una estratègia planificada
 46. 47. Els límits són físics. Les limitacions són mentals Moltes gràcies!
 47. 48. El Projecte Lingüístic Plurilingüe a l’escola catalana Mª Neus Lorenzo Galés [email_address] Cap del Servei de Llengües Subdirecció General de Llengües Entorn

×