Có luật tự nhiên, thế tại sao không
thể có luật tiếp thị?
Một chiếc máy bay đẹp tuyệt vời sẽ không cất
cánh đƣợc cho đến khi nó tuân theo các định
luật về vật lý, đặc biệt là luật ...
Marketing cũng không ngoại lệ .
Bạn có thể hoạch định một chƣơng trình tiếp thị xuất
sắc…nhƣng nếu một trong những điều lu...
#1 QUY LUẬT DẪN ĐẦU
1. Ai là ngƣời đầu tiên bay một mình qua
Đại Tây Dƣơng? Chales Lindbergh, đúng
không?
2. Ai là ngƣời thứ hai bay một mình ...
Mặc dù Lindbergh là ngƣời đi tiên phong, nhƣng hầu hết
các công ty lại đi theo con đƣờng của Bert Hinkler.
Họ chờ đợi cho ...
Vị trí dẫn đầu vẫn hơn là vị trí tốt . Đi vào trí nhớ trƣớc
tiên dễ dàng hơn là thuyết phục mình có sản phẩm tốt
hơn sản p...
Ngƣời ta thƣờng gắn bó
với những gì mà họ đă có.
Tiếp thị là cuộc chiến của sự
nhận thức, không phải là của
sản phẩm.
Nếu bạn ở vị trí thứ hai trong trí nhớ của các khách
hàng tƣơng lai . Bạn phải làm cách nào đây ?!?!?
May mắn cho bạn là v...
#2 QUY LUẬT VỀ CHỦNG
LOẠI SẢN PHẨM
Ngƣời thứ ba bay một mình qua Đại Tây
Dƣơng là ai?
Lại làm khó bạn rồi nhỉ ?
Nhƣng bạn lại biết đấy
đó là Amelia Earhart.
...
Một nguyên tắc đơn giản: “nếu bạn
không ở vị trí thứ nhất của một lĩnh
vực, hãy tạo ra một lĩnh vực mới
mà bạn ở vị thế đầ...
Sau khi IBM trở nên thành công lớn trong lĩnh vực máy
vi tính thì tất cả thiên hạ và bà con của họ liền đổ xô
vào lĩnh vực...
#3 Luật về trí nhớ
MITS Altair 8800 máy tính
đầu tiên của thế giới
Luật dẫn đầu khiến ta nghĩ rằng máy MITS Altair 8800 phải là
nhãn hiệu số ...
Có gì sai trái với luật dẫn
đầu đã bàn ở chương 1
hay sao?
Luật về trí nhớ đã sửa đổi nó.
Hãy ở vị trí đầu tiên trong trí nhớ của
khách hàng hơn là ở vị trí đầu tiên của
thị trƣờng....
Nên chọn một cái tên dễ nhớ…
đó cũng là 1 trong các yếu tố dẫn đến
thành công.
#4 QUY LUẬT VỀ NHẬN
THỨC
Tất cả hiện hữu trong thế giới tiếp thị là
những nhận thức trong tâm trí khách
hàng.
Chỉ có nhận thức là thực tại còn mọi ...
Con ngƣời hầu hết đều cho rằng mình nhận
thức tốt hơn ngƣời khác và con ngƣời hay
đồng nhất sự thật và nhận thức trong ký ...
#5 QUY LUẬT TRỌNG TÂM
Bạn rút ngắn đƣờng đi vào tâm trí khách hàng bằng
cách thu nhỏ điểm hội tụ thành một từ đơn hay một
khái niệm.
Đó là sự hy...
“Chúng tôi cần một máy IBM” - có ai nghi
ngờ đó không phải là một máy vi tính hay
không?
IBM đã rất thành công trong điều ...
#6 QUY LUẬT VỀ SỰ ĐỘC
QUYỀN
Nếu một đối thủ đã làm chủ một từ hay đã chiếm một
vị trí trong tâm trí khách hàng rồi thì thật là vô ích khi
cố công làm ...
Chỉ có sự khác biệt mới đem lại
thành công cho bạn
#7 QUY LUẬT BẬC THANG
Có những chiến lƣợc đƣợc áp dụng khi nhãn hiệu
của bạn ở vị trí thứ và thứ ba.
Khách hàng sử dụng thanh định giá trị riêng của họ để quyết định các
thông tin nào chấp nhận đƣợc và thông tin nào phải lo...
#8 QUY LUẬT THAY ĐỔI
Lúc đầu, mỗi một loại sản phẩm là một cái thang với
nhiều nấc, dần dần, cái thang nhiều nấc trở thành một
cái thang hai nấ...
Hiểu đƣợc tiếp thị là cuộc chạy đua của
hai con ngựa, về lâu dài sẽ giúp cho bạn
hoạch định đƣợc chiến lƣợc trong ngắn
hạn.
#9 QUY LUẬT ĐỐI
NGHỊCH
Trong sức mạnh có sự suy yếu. Bất cứ khi
nào ngƣời đứng đầu mạnh, là có cơ hội
cho ngƣời nào ở vị trí thứ hai lật ngƣợc
lạ...
#10 QUY LUẬT PHÂN HÓA
Theo thời gian, một chủng loại sản phẩm
sẽ phân chia và trở thành hai (hoặc nhiêu
hơn) chủng loại.
Cho nên, cách tốt nhất là bạn hãy đặt tên
cho từng loại sản phẩm, nhƣng hãy đặt
tên khác nhau cho từng loại sản phẩm
khác ...
#11 QUY LUẬT TRIỂN
VỌNG
Rƣợu là chất kích thích hay chất ức chế hoạt động?
Nếu bạn bƣớc vào một trong hầu hết các quán rƣợu, nhà hàng vào một
tối ...
Trong tiếp thị cũng xảy ra
những hiện tƣợng tƣơng
tự. Hậu quả về lâu dài
thƣờng ngƣợc hẳn hiệu
quả ngắn hạn.
Doanh số bán ...
Hãy có một tầm nhìn rộng và một cái đầu
phân tích lâu dài.
Đừng bao giờ để cái lợi trƣớc mắt làm cho
bạn mất phƣơng hƣớng.
#12 QUY LUẬT MỞ
RỘNG
Ƣu điểm: Thúc đẩy doanh số bán hàng.
Nhƣng ... cái hại của nó là: về lâu dài, doanh
nghiệp sẽ phải dàn trãi sức trong nhiề...
#13 QUY LUẬT HI SINH
Nếu bạn muốn thành công
Có 3 thứ phải hi sinh
Thứ nhất: sản phẩm
Một dây chuyền sản xuất đủ thứ là một trang sức
phù phiếm dành cho kẻ thua cuộc. Nếu bạn
muốn thành côn...
Sự hi sinh thứ 2:
Mục tiêu thị trƣờng đƣợc nhắm tới.
Mục tiêu không phải là thị trƣờng. Nghĩa là giống nhƣ
mục tiêu trên t...
Sự hi sinh cuối cùng:
Thay đổi liên tục.
Ở đâu đã viết là bạn phải thay đổi chiến
lƣợc mỗi năm khi duyệt ngân sách?
Nếu bạ...
#14 QUY LUẬT THUỘC
TÍNH
Chỉ có một thuộc tính hiệu quả cho 1
sản phẩm.
Hãy cố gắng tìm cho mình 1 thuộc tính
hiệu quả nhất cho sản phẩm của mình.
Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán đƣợc độ lớn
thị phần ...
#15 QUY LUẬT NÓI
THẲNG
Có lẽ bạn ngạc nhiên khi nói rằng cách hữu hiệu nhất để lọt vào
tâm trí khách hàng là thừa nhận một khuyết điểm trƣớc rồi ...
Luật nói thẳng phải đƣợc sử dụng thật cẩn thận và với kỹ thuật cao.
Thứ nhất “khuyết điểm” của bạn đã bị nhân rộng rãi nhƣ...
#16 QUY LUẬT ĐƠN
NHẤT
Lịch sử đã chứng minh rằng, để đạt đƣợc hiệu
quả, chỉ có một điều duy nhất có thể làm đƣợc
trong tiếp thị là hành động táo...
Hãy suy nghĩ và tìm cho ra những điểm sơ
hở dù là nhỏ nhất, khó nhất và tấn công
vào đó.
Việc thành công trong tiếp thị cũ...
#17 LUẬT KHÔNG THỂ
DỰ ĐOÁN
Kế hoạch tiếp thị dựa vào những gì sẽ xảy
ra trong tƣơng lai thƣờng là sai lầm.
Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán trƣớc đƣợc
tƣơng lai. Nhƣng may mắn thay bạn có thể
dự đoán đƣợc xu hƣớng.
Mọi điều bất ngờ luôn...
#18 QUY LUẬT THÀNH
CÔNG
Tự cao tự đại (cái tôi) là kẻ thù của sự
thành công trong tiếp thị.
Khách quan vô tư là điều cần thiết.
Vì vậy dù thành cô...
#19 QUY LUẬT THẤT BẠI
Phải biết chấp nhận thất bại !
Thừa nhận một lỗi lầm và không làm bất
cứ điều gì sửa chữa lỗi lầm đó thì không
hay cho sự nghiệp của bạn.
Cách hay hơn cả...
#20 QUY LUẬT THỔI
PHỔNG
Khi sự việc tiến triển tốt, một công ty không
cần quảng cáo rầm rộ.
Khi bạn cần sự thổi phồng, có nghĩa là bạn
đang gặp rắ...
#21 QUY LUẬT GIA TĂNG
Một thị hiếu nhất thời nhƣ là sóng biển, và một
khuynh hƣớng là thủy triều.
Một mốt nhất thời có rất nhiều sự thổi phồng
t...
Hãy quên mốt nhất thời đi.
Và khi nó xuất hiện, cố gắng kìm hãm nó một cách tốt
để duy trì nhu cầu dài hạn đối với sản phẩ...
#22 QUY LUẬT TIỀM
NĂNG
Khi bạn có 1 ý tƣởng tốt mà bạn chẳng có
chút tài nguyên nào thì sự thất bại là
đƣơng nhiên.
Vì thế khi bạn muốn thực hiện...
THE END
22 Quy Luật Bất Biến Của Marketing
22 Quy Luật Bất Biến Của Marketing
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

22 Quy Luật Bất Biến Của Marketing

1,041 views

Published on

http://nll.com.vn

22 Quy Luật Bất Biến Của Marketing sẽ giúp bạn có cái nhìn mới về marketing.

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,041
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 Quy Luật Bất Biến Của Marketing

 1. 1. Có luật tự nhiên, thế tại sao không thể có luật tiếp thị?
 2. 2. Một chiếc máy bay đẹp tuyệt vời sẽ không cất cánh đƣợc cho đến khi nó tuân theo các định luật về vật lý, đặc biệt là luật về trọng lực.
 3. 3. Marketing cũng không ngoại lệ . Bạn có thể hoạch định một chƣơng trình tiếp thị xuất sắc…nhƣng nếu một trong những điều luật bị vi phạm thì bạn sẽ thất bại .
 4. 4. #1 QUY LUẬT DẪN ĐẦU
 5. 5. 1. Ai là ngƣời đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dƣơng? Chales Lindbergh, đúng không? 2. Ai là ngƣời thứ hai bay một mình qua Đại Tây Dƣơng? Thật không dễ trả lời. Ngƣời thứ hai bay một mình qua Đại Tây Dƣơng là Bert Hinkler. Bert là phi công giỏi hơn Charlie: ông ta bay nhanh hơn. dùng ít nhiên liệu hơn. Tuy vậy, ai đã từng nghe nói về Bert Hinkler ?
 6. 6. Mặc dù Lindbergh là ngƣời đi tiên phong, nhƣng hầu hết các công ty lại đi theo con đƣờng của Bert Hinkler. Họ chờ đợi cho đến khi thị trƣờng đƣợc khai phá. Rồi nhảy vào với một sản phẩm tốt hơn, thƣờng là kèm theo tên công của mình.
 7. 7. Vị trí dẫn đầu vẫn hơn là vị trí tốt . Đi vào trí nhớ trƣớc tiên dễ dàng hơn là thuyết phục mình có sản phẩm tốt hơn sản phẩm của ai đó đã đƣợc giới thiệu trƣớc.
 8. 8. Ngƣời ta thƣờng gắn bó với những gì mà họ đă có.
 9. 9. Tiếp thị là cuộc chiến của sự nhận thức, không phải là của sản phẩm.
 10. 10. Nếu bạn ở vị trí thứ hai trong trí nhớ của các khách hàng tƣơng lai . Bạn phải làm cách nào đây ?!?!? May mắn cho bạn là vẫn còn những điều luật khác nữa .
 11. 11. #2 QUY LUẬT VỀ CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM
 12. 12. Ngƣời thứ ba bay một mình qua Đại Tây Dƣơng là ai? Lại làm khó bạn rồi nhỉ ? Nhƣng bạn lại biết đấy đó là Amelia Earhart. Cô Amelia đƣợc biết đến nhƣ là “ngƣời thứ ba bay một mình qua Đại Tây Dƣơng” thay vì “người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương”
 13. 13. Một nguyên tắc đơn giản: “nếu bạn không ở vị trí thứ nhất của một lĩnh vực, hãy tạo ra một lĩnh vực mới mà bạn ở vị thế đầu tiên”. Khi một sản phẩm mới ra đời . Câu hỏi đầu tiên không phải là “làm thế nào sp mới tốt hơn sp cạnh tranh” mà là “sản phẩm này là sản phẩm đầu tiên của lĩnh vực nào?”.
 14. 14. Sau khi IBM trở nên thành công lớn trong lĩnh vực máy vi tính thì tất cả thiên hạ và bà con của họ liền đổ xô vào lĩnh vực này. Nhƣng tất cả đều thất bại … Chỉ duy nhất DEC thành công IBM là công ty máy tính đầu tiên DEC là công ty máy tính cỡ nhỏ đầu tiên (minicomputers).
 15. 15. #3 Luật về trí nhớ
 16. 16. MITS Altair 8800 máy tính đầu tiên của thế giới Luật dẫn đầu khiến ta nghĩ rằng máy MITS Altair 8800 phải là nhãn hiệu số một về máy vi tính cá nhân. Không may, sản phẩm này không tồn tại với chúng ta.
 17. 17. Có gì sai trái với luật dẫn đầu đã bàn ở chương 1 hay sao?
 18. 18. Luật về trí nhớ đã sửa đổi nó. Hãy ở vị trí đầu tiên trong trí nhớ của khách hàng hơn là ở vị trí đầu tiên của thị trƣờng. Ở vị trí đầu tiên trên thị trƣờng chỉ là kết qủa của việc xâm nhập vào trí nhớ trƣớc tiên.
 19. 19. Nên chọn một cái tên dễ nhớ… đó cũng là 1 trong các yếu tố dẫn đến thành công.
 20. 20. #4 QUY LUẬT VỀ NHẬN THỨC
 21. 21. Tất cả hiện hữu trong thế giới tiếp thị là những nhận thức trong tâm trí khách hàng. Chỉ có nhận thức là thực tại còn mọi thứ khác đều là ảo tƣởng.
 22. 22. Con ngƣời hầu hết đều cho rằng mình nhận thức tốt hơn ngƣời khác và con ngƣời hay đồng nhất sự thật và nhận thức trong ký ức của họ. Vì lẽ đó, Marketing không phải là trận chiến của sản phẩm mà đó là trận chiến của các nhận thức.
 23. 23. #5 QUY LUẬT TRỌNG TÂM
 24. 24. Bạn rút ngắn đƣờng đi vào tâm trí khách hàng bằng cách thu nhỏ điểm hội tụ thành một từ đơn hay một khái niệm. Đó là sự hy sinh căn bản trong tiếp thị.
 25. 25. “Chúng tôi cần một máy IBM” - có ai nghi ngờ đó không phải là một máy vi tính hay không? IBM đã rất thành công trong điều này .
 26. 26. #6 QUY LUẬT VỀ SỰ ĐỘC QUYỀN
 27. 27. Nếu một đối thủ đã làm chủ một từ hay đã chiếm một vị trí trong tâm trí khách hàng rồi thì thật là vô ích khi cố công làm chủ từ đó. Bạn không thể nào thay đổi đƣợc ý nghĩ của ngƣời ta một khi nó đã hình thành. Bạn chỉ làm cho vị trí của đối thủ đƣợc vững chắc hơn mà thôi.
 28. 28. Chỉ có sự khác biệt mới đem lại thành công cho bạn
 29. 29. #7 QUY LUẬT BẬC THANG
 30. 30. Có những chiến lƣợc đƣợc áp dụng khi nhãn hiệu của bạn ở vị trí thứ và thứ ba.
 31. 31. Khách hàng sử dụng thanh định giá trị riêng của họ để quyết định các thông tin nào chấp nhận đƣợc và thông tin nào phải loại bỏ. Nói một cách khác, khách hàng chỉ chấp nhận các thông tin mới nếu nó phù hợp với thang định giá trị có sẵn trong đầu họ. Mọi thứ khác đều bị chối bỏ. Số lượng tối đa của 1 chiếc cầu thang là
 32. 32. #8 QUY LUẬT THAY ĐỔI
 33. 33. Lúc đầu, mỗi một loại sản phẩm là một cái thang với nhiều nấc, dần dần, cái thang nhiều nấc trở thành một cái thang hai nấc.
 34. 34. Hiểu đƣợc tiếp thị là cuộc chạy đua của hai con ngựa, về lâu dài sẽ giúp cho bạn hoạch định đƣợc chiến lƣợc trong ngắn hạn.
 35. 35. #9 QUY LUẬT ĐỐI NGHỊCH
 36. 36. Trong sức mạnh có sự suy yếu. Bất cứ khi nào ngƣời đứng đầu mạnh, là có cơ hội cho ngƣời nào ở vị trí thứ hai lật ngƣợc lại. Giống nhƣ một đô vật dùng sức mạnh của đối thủ để chóng lại chính đối phƣơng.
 37. 37. #10 QUY LUẬT PHÂN HÓA
 38. 38. Theo thời gian, một chủng loại sản phẩm sẽ phân chia và trở thành hai (hoặc nhiêu hơn) chủng loại.
 39. 39. Cho nên, cách tốt nhất là bạn hãy đặt tên cho từng loại sản phẩm, nhƣng hãy đặt tên khác nhau cho từng loại sản phẩm khác nhau
 40. 40. #11 QUY LUẬT TRIỂN VỌNG
 41. 41. Rƣợu là chất kích thích hay chất ức chế hoạt động? Nếu bạn bƣớc vào một trong hầu hết các quán rƣợu, nhà hàng vào một tối thứ sáu sau giờ làm việc bạn chắc chắn rƣợu là một chất kích thích. Tiếng ồn ào và cƣời đùa là những bằng chứng mạnh mẽ nhất. Còn vào lúc 4 giờ sáng thì sao? Khi bạn nhìn thấy một vài vị khách say khƣớt ngủ trên lề đƣờng, bạn sẽ lại nghĩ rằng rƣợu là chất ức chế hoạt động.
 42. 42. Trong tiếp thị cũng xảy ra những hiện tƣợng tƣơng tự. Hậu quả về lâu dài thƣờng ngƣợc hẳn hiệu quả ngắn hạn. Doanh số bán ra của một công ty tăng hay giảm công cuộc kinh doanh? Rõ ràng là trong ngắn hạn, gia tăng doang số bán ra làm thúc đẩy công cuộc kinh doanh. Nhƣng có nhiều, rất nhiều bằng chứng cho thấy doanh số bán ra làm giảm công cuộc kinh doanh của một công ty về lâu dài, bởi vì khách hàng đƣợc chỉ cho biết là đừng mua theo giá bình thƣờng.
 43. 43. Hãy có một tầm nhìn rộng và một cái đầu phân tích lâu dài. Đừng bao giờ để cái lợi trƣớc mắt làm cho bạn mất phƣơng hƣớng.
 44. 44. #12 QUY LUẬT MỞ RỘNG
 45. 45. Ƣu điểm: Thúc đẩy doanh số bán hàng. Nhƣng ... cái hại của nó là: về lâu dài, doanh nghiệp sẽ phải dàn trãi sức trong nhiều lĩnh vực và dễ bị các cty chuyên ngành tấn công. Khi bạn đại diện cho tất cả có nghĩa là bạn chẳng đại diện cho cái gì.
 46. 46. #13 QUY LUẬT HI SINH
 47. 47. Nếu bạn muốn thành công Có 3 thứ phải hi sinh
 48. 48. Thứ nhất: sản phẩm Một dây chuyền sản xuất đủ thứ là một trang sức phù phiếm dành cho kẻ thua cuộc. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giảm bớt sản phẩm của dây chuyền sản xuất chứ không phải mở rộng ra.
 49. 49. Sự hi sinh thứ 2: Mục tiêu thị trƣờng đƣợc nhắm tới. Mục tiêu không phải là thị trƣờng. Nghĩa là giống nhƣ mục tiêu trên thị trƣờng của bạn không phải chỉ là những ngƣời thực sự sẽ mua sản phẩm của bạn. Ví dụ : Dù cho mục tiêu của Pepsi các thanh niên, nhƣng thị trƣờng sẽ là tất cả mọi ngƣời. Một ngƣời 50 tuổi muốn cho mình là 29 tuổi sẽ uống Pepsi- cola.
 50. 50. Sự hi sinh cuối cùng: Thay đổi liên tục. Ở đâu đã viết là bạn phải thay đổi chiến lƣợc mỗi năm khi duyệt ngân sách? Nếu bạn cố gắng theo đuổi thị trƣờng, bạn sẽ chệch khỏi đƣờng đi. Cách hay nhất để duy trì một vị trí phù hợp là không thay đổi ngay.
 51. 51. #14 QUY LUẬT THUỘC TÍNH
 52. 52. Chỉ có một thuộc tính hiệu quả cho 1 sản phẩm.
 53. 53. Hãy cố gắng tìm cho mình 1 thuộc tính hiệu quả nhất cho sản phẩm của mình. Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán đƣợc độ lớn thị phần của thuộc tính mới, vì vậy đừng bao giờ "cƣời".
 54. 54. #15 QUY LUẬT NÓI THẲNG
 55. 55. Có lẽ bạn ngạc nhiên khi nói rằng cách hữu hiệu nhất để lọt vào tâm trí khách hàng là thừa nhận một khuyết điểm trƣớc rồi sau đó chuyển thành ƣu điểm. Nhưng đó là sự thật !
 56. 56. Luật nói thẳng phải đƣợc sử dụng thật cẩn thận và với kỹ thuật cao. Thứ nhất “khuyết điểm” của bạn đã bị nhân rộng rãi nhƣ là một khuyết điểm. Nó phải gợi lên sự đồng ý ngay trong đầu khách hàng. Nếu khuyết điểm chƣa đƣợc ghi nhận nhanh chóng, khách hàng sẽ thấy bối rối và lạ lùng “điều này là cái gì vậy?”. Thứ hai, bạn phải chuyển ngay qua ƣu điểm. Mục đích của sự nói thẳng ra không phải là lời xin lỗi. Mục đích của nói thẳng là để tạo ra một lợi ích thuyết phục khách hàng của bạn.
 57. 57. #16 QUY LUẬT ĐƠN NHẤT
 58. 58. Lịch sử đã chứng minh rằng, để đạt đƣợc hiệu quả, chỉ có một điều duy nhất có thể làm đƣợc trong tiếp thị là hành động táo bạo. Nói cách khác, trong một tình huống nào đó, chỉ cần một hành động cũng đạt đƣợc những kết quả đáng kể.
 59. 59. Hãy suy nghĩ và tìm cho ra những điểm sơ hở dù là nhỏ nhất, khó nhất và tấn công vào đó. Việc thành công trong tiếp thị cũng giống nhƣ thành công trong lĩnh vực quân sự: yếu tố bất ngờ.
 60. 60. #17 LUẬT KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN
 61. 61. Kế hoạch tiếp thị dựa vào những gì sẽ xảy ra trong tƣơng lai thƣờng là sai lầm.
 62. 62. Bạn sẽ chẳng bao giờ đoán trƣớc đƣợc tƣơng lai. Nhƣng may mắn thay bạn có thể dự đoán đƣợc xu hƣớng. Mọi điều bất ngờ luôn có thể xảy ra. Vì vậy bạn phải luôn chuẩn bị mọi thứ để "đón" những điều bất ngờ và hãy cố gắng nắm bắt lấy tất cả các cơ hội.
 63. 63. #18 QUY LUẬT THÀNH CÔNG
 64. 64. Tự cao tự đại (cái tôi) là kẻ thù của sự thành công trong tiếp thị. Khách quan vô tư là điều cần thiết. Vì vậy dù thành công bạn cũng hãy luôn hiểu khách hàng và hạn chế tối đa cái tôi của bản thân.
 65. 65. #19 QUY LUẬT THẤT BẠI
 66. 66. Phải biết chấp nhận thất bại !
 67. 67. Thừa nhận một lỗi lầm và không làm bất cứ điều gì sửa chữa lỗi lầm đó thì không hay cho sự nghiệp của bạn. Cách hay hơn cả là thừa nhận thất bại và sớm làm một cái gì đó để giảm bớt thiệt hại.
 68. 68. #20 QUY LUẬT THỔI PHỔNG
 69. 69. Khi sự việc tiến triển tốt, một công ty không cần quảng cáo rầm rộ. Khi bạn cần sự thổi phồng, có nghĩa là bạn đang gặp rắc rối.
 70. 70. #21 QUY LUẬT GIA TĂNG
 71. 71. Một thị hiếu nhất thời nhƣ là sóng biển, và một khuynh hƣớng là thủy triều. Một mốt nhất thời có rất nhiều sự thổi phồng trong đó, và một khuynh hƣớng có rất ít.
 72. 72. Hãy quên mốt nhất thời đi. Và khi nó xuất hiện, cố gắng kìm hãm nó một cách tốt để duy trì nhu cầu dài hạn đối với sản phẩm là đừng bao giờ thỏa mãn hết nhu cầu.
 73. 73. #22 QUY LUẬT TIỀM NĂNG
 74. 74. Khi bạn có 1 ý tƣởng tốt mà bạn chẳng có chút tài nguyên nào thì sự thất bại là đƣơng nhiên. Vì thế khi bạn muốn thực hiện một chiến lƣợc tốt thì điều kiện đi kèm là có sự tài trợ thoả đáng cho chiến lƣợc đó.
 75. 75. THE END

×