Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.2. burimet e të drejtes se be

3,446 views

Published on

Published in: Law
  • Login to see the comments

4.2. burimet e të drejtes se be

  1. 1. Burimet e të drejtes se BE
  2. 2. • E drejta e BE –së ndahet ne burime prmare dhe burime sekondare – dytesore juridike • Burimet primare të drejtës së BE-së • Ligji primar në sistemin juridik të BE-së e ka gradën më të lartë, dhe të gjitha normat e tjera ligjore janë të bazuara në të. • Ai përbëhet nga – Traktatet themeluese të BE-së dhe – Traktatet e tjera kryesore, si dhe – Parimet e përgjithshme të drejtës së BE-së. • Traktatet themeluese të BE-së dhe traktatet tjera kryesore • Traktatet konsiderohet të jenë ligji kushtetues i Bashkimit Evropian. • Ato ishin të lidhur ndërmjet dhe nga qeveritë e të gjitha shteteve anëtare të BE-së duke vepruar me konsensus.
  3. 3. Traktatet themeluese të Bashkimit Evropian janë: A. Traktati mbi Bashkimin Evropian dhe B. Traktati mbi funksionimin e Bashkimit Evropian.
  4. 4. Traktatet e mëposhtme formojnë pjesë të rëndësishme të legjislacionit primar të BE-së: • Traktati i Parisit, që themeloi Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Çelikut (ECSC) (1951-2002); • Traktati i Romës , që themeloi Komunitetin Ekonomik Evropian (EEC, 1957); • Traktati themelues i Komunitetit Evropian të Energjisë Atomike (EURATOM, 1957); • Traktati i Bashkimit (1965); • Aktet e Anëtarësimit të Mbretërisë së Bashkuar, Irlandës dhe Danimarkës (1972); • Traktati buxhetor (1970); • Akti i Anëtarësimit të Greqisë (1979), Spanjës dhe Portugalisë (1985); • Akti i Vetëm Evropian10 (SEA, 1986); • Traktati i Mastrihtit, që themeloi Bashkimin Evropian (EU, 1992); • Aktet e anëtarësimit të Austrisë, Suedisë dhe Finlandës (1994); • Traktati i Amsterdamit1 (1997); • Traktati i Nicës (2001); • Traktati i anëtarësimit të 10 Shteteve të reja Anëtare (2003); • Traktati i anëtarësimit të Bullgarisë dhe Rumanisë (2005); • Traktati i Lisbonës14 (2009); • Traktati i Anëtarësimit të Kroacisë (2011).
  5. 5. Burimet dytësore të drejtës së BE-së • Burimet dytësore të drejtës së BE-së janë aktet e njëanshme ligjore të nxjerra nga institucionet e BE-së në bazë të rregullave të vendosura, si dhe nga konventat dhe marrëveshjet midis BE-së dhe një vendi të tretë ose një organizate palë e tretë; • Ato janë a) Rregulloret b) Direktiva c) Vendimet d) rekomandime dhe e) opinionet
  6. 6. • Rregulloret, • Rregulloret janë aktet më të rëndësishme të BE- së pasi që sigurojnë uniformitetin e zgjidhjeve në një pikë të veçantë të ligjit në të gjithë BE-në. • Ato aplikohen ndaj të gjithëve dhe në të njëjtën kohë në të gjitha Shtetet Anëtare. • Direktivat, • Direktiva obligon çdo Shtet Anëtarë të BE-së në lidhje me rezultatin që duhet arritur, por lë autoriteteve kombëtare të Shteteve Anëtare zgjedhjen e formës dhe metodës për të rregulluar temën në rendin juridik përkatës
  7. 7. • Vendimet, • Kategoria e tretë e akteve ligjore të BE-së janë vendimet. • Vendimet janë përcaktuar në nenin 288 TFBE në kushtet e mëposhtme: Vendimi është detyrues në tërësinë e tij. Një vendim i cili specifikon ata të cilëve ju adresohet është i detyrueshëm vetëm për ta; • Rekomandimet dhe • Opinione • Rekomandimet dhe Opinionet nuk kanë fuqi detyruese. • Ato ndryshojnë nga rregulloret, direktivat dhe vendimet, në atë se nuk janë të detyrueshme për Shtetet Anëtare. • Prandaj ata i përkasin “të drejtës së butë” të BE-së. Megjithatë, këto instrumente janë shumë të rëndësishme, pasi që edhe pse janë pa fuqi juridike, ato kanë një peshë politike dhe morale.

×