Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2008       ¹3       Øèíý íîìûí ìýäýý   Øèíý íîìûí ìýäýý     2008        ¹3          ...
2008       ¹2      Øèíý íîìûí ìýäýý        Øèíý íîìûí ìýäýý     2008         ¹2 6.  Ñýëý...
2008       ¹3      Øèíý íîìûí ìýäýý      Øèíý íîìûí ìýäýý     2008        ¹3     պ人 àæ...
2008       ¹2      Øèíý íîìûí ìýäýý        Øèíý íîìûí ìýäýý    2008       ¹2  25. È÷èííîðîâ...
2008       ¹3      Øèíý íîìûí ìýäýý        Øèíý íîìûí ìýäýý     2008        ¹3 35. Ñîäíîì ...
2008       ¹2      Øèíý íîìûí ìýäýý        Øèíý íîìûí ìýäýý     2008         ¹2 47. Àçáàÿ...
2008        ¹3      Øèíý íîìûí ìýäýý        Øèíý íîìûí ìýäýý     2008         ¹3 58.  Ä...
2008       ¹2      Øèíý íîìûí ìýäýý         Øèíý íîìûí ìýäýý     2008         ¹2 69.  ...
2008       ¹3     Øèíý íîìûí ìýäýý         Øèíý íîìûí ìýäýý     2008          ¹3  82.  ...
2008       ¹2      Øèíý íîìûí ìýäýý       Øèíý íîìûí ìýäýý      2008      ¹2 94. Äåôî Ä.  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

March booklist

1,851 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

March booklist

 1. 1. 2008 ¹3 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹3 Áàéãàëèéí øèíæëýõ óõààí Ãàð÷èã 1. Äîðæãîòîâ À.1. Áàéãàëèéí øèíæëýõ óõààí 1-2 Ìàòåìàòèê àíàëèçûí ëåêöèéí ãàðûí àâëàãà III-IV: Îëîí õóâüñàã÷èéí ôóíêö, öóâàà, ïàðàìåòðýýñ2. Òåõíèêèéí øèíæëýõ óõààí 2-3 õàìààðñàí èíòåãðàë / Ðåä.Ö.Ëõàìñ¿ðýí.- ÓÁ., 2007.- 203õ.: 8500¥.3. պ人 àæ àõóéí øèíæëýõ óõààí 4 22.161 Ä 542 II-771844. Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ. Àíàãààõ øèíæëýõ óõààí 5 2. Öýðýí Ö. Òîîíä ìóó õ¿¿õäèéí ¿çýõ íîì / Ðåä. Ö.5. Ò¿¿õèéí øèíæëýõ óõààí 5-6 Ãàíçîðèã.- ÓÁ., 2007.- 72õ.: 2000¥. 22.17ÿ716. Ýäèéí çàñãèéí øèíæëýõ óõààí 7-9 Ö 969 II-76991 3. Õîêèíã Â.7. Òºð ýðõ, õóóëü öààçûí øèíæëýõ óõààí 9-10 Öàã õóãàöààíû òîâ÷ ò¿¿õ: Èõ òýñðýëòýýñ õàð í¿õ õ¿ðòýë / Îð÷.Ö.Íÿìñ¿ðýí.- ÓÁ.: Àäìîí, 2007.-8. Ñî¸ë. Øèíæëýõ óõààí. Ãýãýýðýë 10-12 204õ.: 5500¥. 22.6329. Õýëíèé øèíæëýë. Óòãà çîõèîë ñóäëàë 12-15 Õ 432 II-77111 4. Öèéðýãçýí Æ.10. Óðàí çîõèîë 15-18 Ìàë ýìíýëãèéí ðàäèîëîãè / Ðåä.Ñ.Àíäðåé.- ÓÁ., 2006.- 227õ.: 5000¥.11. Óðëàã 18 28.071 Ö 577 II-7723012. ÿí óõààí 19 5. ªãèé íóóðûí ýêîñèñòåìèéã õàìãààëàõ òºñëèéí 2006 îíû ñóäàëãààíû àæëûí òàéëàí / Õÿí. Ä.×àíäìàíü, Õ.Èðèÿìà.- ÓÁ., 2007.- 312õ.: 5000¥. 28.080.3Áýëòãýñýí: Íîìç¿é÷ Á.Ñàðàíäýëãýð ª 69 II-77028
 2. 2. 2008 ¹2 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹2 6. Ñýëýíãý àéìãèéí Øààìàð äàõü øèâýð ã¿ëìýð (salamand rella keyserlingil)-èéí ýêîëîãè, áèîõèìèéí 11. Àäüÿàñ¿ðýí Ï., Æàðãàëñàéõàí Á. ñóäàëãàà / Ðåä.Õ.Òýðáèø.- ÓÁ.: Àðèëäàë, 2006.- 72õ.: Õèìèéí áîäèñòîé àþóëã¿é àæèëëàõ àðãà / 3000¥. Ðåä.Ä.̺íõºº.- 2 äàõü õýâë.- ÓÁ.: ÌÓÒÓ., 2007.- 28.693.33 224õ.: 5500¥. Ñ 928 II-77097 35.33í À 297 II-77116 Òåõíèêèéí øèíæëýõ óõààí 12. Áàòáàÿð Ä. Õîíèíû íîîñíû øèíæ ÷àíàð, áîëîâñðóóëàõ, 7. Äàâààäîðæ Ä. òåõíîëîãè / Ðåä. Ä.Ýíõòóÿà, Ã.¨íäîíñàìáóó.- ÓÁ.: Èíæåíåðèéí ìàòåðèàëûí øèíæ ÷àíàð, Àäìîí, 2007.- 110õ.: 6000¥. õýðýãëýý: Ñóðàõ áè÷èã / Ðåä..Ò.Ìèíæ¿¿ð, ×. 37.233 Öýñýíäîðæ.- ÓÁ., 2007.- 217õ.: 5000¥. Á 332 II-77179 30.3ÿ73 13. Ýðäýíýöýöýã Ò. Ä 121 II-77193 Ñîíèíû äèçàéíû ãàðûí àâëàãà / Ðåä. Ä. 8. Ýðäýíýöýöýã Á., Áèíäýðúÿà Ò. Ýíõæèí, Ä.Ãàíáîëä.- 2 äàõü õýâë.- ÓÁ.: Áîäèò ºíãº, Èë óóðõàéí öàõèëãààí õàíãàìæ, öàõèëãààí 2007.- 85õ.: 3000¥. òîíîã òºõººðºìæ / Ðåä.Æ.Öýâýãìèä.- ÓÁ., 2007.- 37.89 310õ.: 10000¥. Ý 739 II-77062 31.29-5 14. Âîðîáüåâ Á.Ë., Âîðîáüåâ Ã.Á. Ý 739 II-77070 Õ¿ëýìæ áà øèëýí äàðëàãà: Õèéõ, òºñºë, 9. Ýðäýíýöýöýã Á., Áèíäýðúÿà Ò. çºâëºìæ / Îðîñ õýëíýýñ îð÷.Ñ.Äýìáýðýë.- ÓÁ., Èë óóðõàéí öàõèëãààí õàíãàìæ, òîîöîî, 2007.- 175õ.: 5000¥. æèøýý áîäëîãî / Ðåä.Æ.Öýâýãìèä, ×.Ãàíáîëä.- ÓÁ., 38.752 2007.- 338õ.: 10000¥.  751 II-77022 31.29-5 Ý 739 II-77077 10. Öýñýíäîðæ ×. Ñëåñàðèéí àæèë / Ðåä.×èìèä, Ä.Äàâààäîðæ.- ÓÁ., 2007.- 299õ.: 8000¥. 34.671 Ö 972 II-77188
 3. 3. 2008 ¹3 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹3 պ人 àæ àõóéí øèíæëýõ óõààí Ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõ. Àíàãààõ øèíæëýõ óõààí15. ×èìèäöîãçîë À. 20. Ýíõáààòàð Ë. Ìîíãîë îðíû àðâàéí áèîõèìè, á¿òýýãäýõ¿¿í Õàëäâàðò ºâ÷èí íàðíû èäýâõæèë / Ðåä. Ë.áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãè / Õÿí. Æ.Àìãàëàí.- ÓÁ.: Ëõàãâà.- ÓÁ., 2007.- 136õ.: 2500¥.̺íõèéí ¿ñýã, 2007.- 228õ.: 10000¥. 55.14 41.21 Ý 66 II-77236 ×-623 II-7699816. Æàìúÿíøàðàâ Ñ. Íóòãèéí õ¿ëãèéí òîîñ / Õÿí.×.Õóðö.- 2 äàõü Ò¿¿õèéí øèíæëýõ óõààíõýâë.- ÓÁ.: Õºõ ñóäàð, 2007.- 210õ.: 1000¥. 46.11 21. Íýðã¿é Ï. Æ 239 II-77323 Ìîíãîë óëñûí ýýäðýýò çàìíàë.- ÓÁ., 2007.- Ýíýõ¿¿ íîìîíä Ñ¿õáààòàð íóòãèéí õóðäàí 202õ.: 6000¥.õ¿ëýã, òýäãýýðèéí óäàì óãøèë, íóòãèéí óÿà÷äûí 63.3/5ìîí/òóõàé, ººðèéí óÿà÷ áîëñîí íàìòàð çýðãèéã áè÷æýý. Í 932 II-7700617. Ñààðàë Á. 22. Öàìáàæàâ Ø. Õóðäíû øèíæ òºãñ á¿ðäýõ¿éí ó÷èð.- ÓÁ.: Ç¿¿äýíäýý ¿çäýã ç¿ðõíýýñ óÿàòýé íóòàã ìèíü /Ñî¸ìáî ïðèíòèíã, 2007.- 122õ.: 7000¥. Õÿí.Á.Õºõõ¿¿.- ÓÁ.: Àðèëäàë, 2007.- 168õ.: 2500¥. 46.11-3 63.35ìîí-5 Ñ 115 II-77014 Ö 172 II-7726018. Áàíäè Á. 23. Ëààãàí Á., Áàòñàéõàí Ë. ×îíûí òýíãýð: Ñóäàëãàà, íèéòëýëèéí íîì.- Ìîíãîë õààäûí õóðààíãóé òîâ÷îîí / Õÿí. Æ.ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, 2006.- 224õ.: 6000¥. Áîëäáààòàð.- ÓÁ.: Óðëàõ ýðäýì, 2007.- 116õ.: 3000¥. 47.1 63.35ìîí-8 Á 256 II-77052 Ë 101 II-7704819. Ìàëûí áîîì ºâ÷èí / Ðåä. Æ.Ýðäýíýáààòàð.- 24. Ìîëîòîâ Ò.ÓÁ.: Ñîãîî íóóð, 2006.- 192õ.: 5000¥. Áàðóóí àëòàéí áàõàðõàõ àëäàðòàí: 48.73 Î.Áàëæèííÿìûí òóõàé äóðñàìæ, áîäðîë.- ÓÁ., Ì 184 II-77235 2007.- 149õ.: 3000¥.
 4. 4. 2008 ¹2 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹2 25. È÷èííîðîâ Ñ., Áàíçðàã÷ ×. Ýäèéí çàñãèéí øèíæëýõ óõààí Ýðäýíýçóó õèéä áà ò¿øýýò õàíû õîøóó.- 2 äàõü õýâë.- ÓÁ.: Óðëàõ ýðäýì, 2007.- 326õ.: 8000¥. 30. Ëîãè Í., Øèíýáàÿð Ä. 63.3/5ìîí/ë6 Ýäèéí çàñãèéí êèáåðíåòèê: Ñóðãàëòûí ãàðûí È 967 II-77180 àâëàãà.- ÓÁ., 2007.- 229õ.: 8000¥. 26. Áèðà Ø. 65â6 Ìîíãîë ñóäëàëûí ºã¿¿ëë¿¿ä / Ë 684 II-77021 Ðåä.Ö.Èøäîðæ.- ÓÁ.: Áåìáèñàí, 2007.- 168õ.: 4000¥. 31. Àìàðæàðãàë Ä., Îþóí Í. 63.3/5ìîí/ÿ43 Àìüäðàëûí àëòàí íîì-1: Óäèðäàõ óðëàã, Á 492 II-77289 õ¿ì¿¿íèé õàðèëöààíû òóõàé / Ðåä.Ä.Çàíäàíøàðàâ.- 27. Íàöàãäîðæ Ö. 2 äàõü õýâë.- ÓÁ., 2007.- 268õ.: 10000¥. Õèëñ ãýñãýýëèéí çîëèîñ: Õèëñ ãýñãýýë, 65.290-2 øàëòãààí øàëòàã, ýìãýíýëò ñóðãàìæ.- ÓÁ.: Àäìîí, À 578 II-77096 2007.- 384õ.: 12000¥. 32. Íèéãìèéí àæëûí áîëîâñðîë ñóðãàëòàíä 63.3/5ìîí/-8 òàâèõ äýëõèéí ñòàíäàðò: Íèéãìèéí àæëûí ìàãàäëàí Í 348 II-77336 èòãýìæëýëä çîðèóëàâ / Îð÷.Ñ.Ýíõòóÿà; Õÿí. Õ. 28. Ýðòíèé õàòàäûí ýø ¿ãñ / Ýìõò.Ë.Çîëçàÿà.- ªëçèéòóíãàëàã.- ÓÁ.: Òîä ÕÃ., 2007.- 48õ.: 1500¥. ÓÁ., 2007.- 111õ.: 40000¥. 65.292ö 63.3/5ìîí/-8 Í 587 II-77036 Ý 802 II-76999 33. Æàðãàë Ã., Òýãøá¿ðýí Ã. 29. Øîëïàí Ì. Òºñëèéí óäèðäëàãà.- 4 äýõü õýâë.- ÓÁ.: Ïåðåñòðîéêà: 1985-2006: Íîìç¿é.- ÓÁ., 2006.: Íîìõóð, 2007.- 159õ.: 7920¥. 1500¥. 65.294-2 63.3/2/635ÿ1 Æ 316 II-77122 Ø 79 II-77249 34. Íàðàíöýöýã Ï. Ìåíåæìåíòèéí ìîíãîë õýâ ìàÿã, îíöëîã / Õÿí.Ò.Äîðæ.- ÓÁ., 2007.- 228õ.: 7000¥. 65.290-2 Í 294 II-77129
 5. 5. 2008 ¹3 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹3 35. Ñîäíîì Ä. 41. Æàñðàé Ï. Ìîíãîë óëñûí àøèãò ìàëòìàëûí îðäûã ¿ð Ìîíãîë óëñûí ýäèéí çàñãèéí îéðûí èðýýä¿éí àøèãòàé àøèãëàõ àñóóäàëä.- ÓÁ.- 45õ. á¿òýö, õºãæèë.- 48õ.: 1000¥. 65.304.11 65.9/5ìîí/ Ñ 522 II-77364 Æ 34 II-77365 36. Öýíä-Àþóø Ë., Ãàíöýöýã Ö. 42. Æèãæèä Á. Áàðèëãûí ýäèéí çàñãèéí ¿íäñ¿¿ä / Ìîíãîë óëñûí äýä á¿òýö: ª÷èãäºð, ýä¿ãýý, Ðåä.Ç.Ðýíöýíäîðæ.- ÓÁ., 2007.- 223õ.- 5500¥. ìàðãààø.- ÓÁ., 2006.- 225õ.: 6000¥. 65.31ÿ75 65.9/5ìîí/ Ö 956 II-77117 Æ 659 II-77359 37. Ãóíãààäîðæ Ø. 43. Áàòñ¿õ Æ., ×èíçîðèã Î. Ìîíãîë óëñûí õºäºº, õºäºº àæ àõóéí Ìîíãîëûí àâüÿàñëàã áèçíåñìýí¿¿äèéí íóóö: õºãæëèéí çàðèì àñóóäàë.- ÓÁ.- 44õ.- /Íýýëòòýé Íàìòàð÷èëñàí õºðã¿¿ä.- ÓÁ., 2007.- 533õ.: 15000¥. íèéãýì ôîðóì/. 65.9/5ìîí/09 65.321 Á 34 II-77283 à 742 II-77362 38. Àìàðæàðãàë Ð. Òºð ýðõ. Õóóëü öààçûí øèíæëýõ óõààí Ç¿¿í õîéä àçèéí ÷ºëººò õóäàëäààíû ãýðýý áà ìîíãîë.- ÓÁ.- 40õ.: 1000¥. 44. Ëåâèí Ë. 65.428 Õ¿íèé ýðõ àñóóëò, õàðèóëò / Îð÷.È.Î÷èðáàë; À 517 II-77363 Õÿí. Æ.Ýíõñàéõàí.- ÓÁ., 2004.- 200õ.: 4000¥. 39. Óëàìáàÿð Ä. 67.400.7 Ìîíãîë óëñ, ºðíº äàõèí: Õóäàëäàà, ýäèéí Ë 353 II-77153 çàñãèéí õàðèëöàà, õàìòûí àæèëëàãàà: ÕÕ çóóíû 45. Ìîíãîë óëñûí õóóëèéí áàéãóóëëàãà, ýõíýýñ ÕÕI çóóíû ýõýí / Õÿí.Ö.ÿðáàäàì.- ÓÁ., 2007.- õóóëü÷äûí ëàâëàõ òîâ÷îî.- ÓÁ., 2007.- 249õ.: 6000¥. 406õ.: 12000¥. 67.4/5ìîí/ÿ2 65.5/5ìîí/ Ì 692 II-77242 Ó 299 II-77172 46. Àøèãò ìàëòìàëûí òóõàé õóóëèéã 40. Àðèóíàà Õ. õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîãäîí ãàðñàí æóðìóóäûí Îëîí óëñûí ýäèéí çàñàã.- ÓÁ.: Best printing, ýìõòãýë.- ÓÁ., 2007.- 123õ.: 3500¥. 2007.- 262õ.: 5000¥. 67.407/ìîí/ 65.5ÿ73 À 946 II-77005 À 751 II-77063
 6. 6. 2008 ¹2 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹2 47. Àçáàÿð Ë. 52. È÷èíõîðëîî Ø. Õàð òàìõè ìàíñóóðóóëàõ áîäèñûã ç¿é áóñààð Áîëîâñðîëûí ôèëîñîôè ¿çýë, ñàíàà: Ýðò áà õýðýãëýõ, õóóëü áóñ ýðãýëòòýé òýìöýõòýé õîëáîîòîé ýä¿ãýý / Ðåä.Ë.Æàìö.- ÓÁ.: Ñî¸ìáî ïðèíòèíã, 2007.- ýðõ ç¿éí àñóóäëóóä / Õÿí. Ñ.Ãàíáààòàð.- ÓÁ., 2004.- 70õ.: 2000¥. 91õ.: 1500¥. 74.03 67.408 È 967 II-77299 À 336 II-77053 53. Îþóíãýðýë Ö. 48. Îþóíáàÿð Ã. Àìåðèêò ñóðàëöñàí òýìäýãëýë / Ðåä. Ä. Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ ýðõ ç¿éí 500 Äàâààíÿì, Á.ßíæìàà.- ÓÁ.: Èíòåðïðåññ, 2007.- àñóóëò õàðèóëò.- ÓÁ.: Ýêèìòî, 2007.- 162õ.: 4000¥. 194õ.: 8000¥. 67.411/5ìîí/ 74.04/7Àíó/ Î-634 II-77164 O-634 II-77084 54. ªëãèé íóòãèéí ýðäìèéí èõ óóðõàé / Ýìõò. Ñî¸ë. Øèíæëýõ óõààí. Ãýãýýðýë Õ.Õàíãàéñàéõàí.- ÓÁ.: Íîìõóð, 2007.- 216õ.: 5000¥. 74.05/5ì2/ 49. Ýíõòóÿà Î., áà áóñ. ª 733 II-77187 Äóóëñíûã õóðààâàë ýðäýì......: Îþóòàí, 55. Öýðýí Ö. ñóðàëöàãñäàä çîðèóëñàí çºâëºìæ.- ÓÁ., 2006.- 48õ.: Øèëäýã 100 ñ¿¿äîê¿ / Ðåä.Ö.Öýðýí.- ÓÁ.: Áèò 1500¥. ïðåññ, 2007.- 63õ.: 3000¥. 72 75.5/5ÿï/ Ý 66 II-77248 Ø 633 II-76990 50. È÷èíõîðëîî Ø. 56. Áîëä-Ýðäýíý Á. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñ / Ðåä.Ñ.Íýðã¿é.- 3 Ðåêëàì ñóðòàë÷èëãààíû îíîë / äàõü õýâë.- ÓÁ., 2007.- 72õ.: 2000¥. Ðåä.¯.Õ¿ðýëáààòàð.- ÓÁ., 2007.- 181õ.: 6600¥. 72.4/5ìîí/ 76.6.5ÿ73 È 967 II-77307 Á 547 II-77112 51. È÷èíõîðëîî Ø. 57. ªíºðáàÿð Ã. Õ¿¿õäèéí õºãæèë.- ÓÁ.: Ñî¸ìáî ïðèíòèíã, Îëîí íèéòèéí ñàíàà áîäîë & PR / Ðåä. 2007.- 186õ.: 3500¥. Á.Áîëä-Ýðäýíý.- ÓÁ., 2007.- 242.: 5000¥. 74.0 76.006.5 È 967 II-77306 ª 83 II-77269
 7. 7. 2008 ¹3 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹3 58. Äîêòîð Ë.Ò¿äýâèéí äîëîîí ¿ã: ¯íýí ñîíèíä 63. Áàÿðìºíõ Ö. íèéòëýãäñýí íèéòëýë¿¿ä / Ýìõò.Ö.Îäáàò.- ÓÁ.: IBT TOFEL-èéí øàëãàëòàíä õýðõýí Ñîãîîíóóð, 2007.- 67õ.: 1000¥. àìæèëòòàé áýëòãýõ âý.- ÓÁ.: MN òåõíîëîãè, 2007.- 76.02 495õ.: 13500¥. Ä 459 II-77035 81.2Àíãë Á 381 II-77217 64. Áîíê Í.À., Áîíê È.À. Õýëíèé øèíæëýë. Óòãà çîõèîë ñóäëàë English step by step: Workbook.- ÓÁ., 2007.- 328õ.: 6000¥. 59. Ìîíãîë õýë øèíæëýëèéí äóðñãàë ¹4 / 81.2Àíãë-2 Îð÷.Â.Ýíõáîëä, Á.Òýí¿¿íáèëýã.- ÓÁ.: Ñî¸ìáî Á 593 II-77208 ïðèíòèíã, 2007.- 145õ.: 4000¥. 65. ÿí-¯éëñ Ä., Íàðàíãýðýë Ö. 81.2ìîí Àíãëè õýëíèé ºã¿¿ëáýð ç¿é / Ðåä. Ì 692 II-77148 Ì.Òýãøæàðãàë.- ÓÁ., 2007.- 226õ.: 10000¥. 60. Ðèí÷åí Á. 81.2Àíãë-2 Ìîíãîë áè÷ãèéí õýëíèé ç¿é: 3 äàõü äýâò. / à 825 II-77201 Õÿí. Ý.̺íõ-Ó÷ðàë.- 2 äàõü õýâë.- ÓÁ., 2007.- 212õ.: 66. ÿí-¿éëñ Ä., Íàðàíãýðýë Ö. 6000¥. Àíãëè õýëíèé ¿ã ç¿é.- ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, 81.2ìîí-2 2007.- 558õ.: 15000¥. Ð 518 II-77139 81.2Àíãë-2 61. Øàãäàðñ¿ðýí Ö. à 852 II-77199 Ýõ õýëýý ýâäýõã¿é þì ñàí....: Ìîíãîë õýëíèé 67. Äàøäîíäîâ Ö. ìºí ÷àíàð, îíöëîã, îäîîãèéí áàéäàë, îëîí íèéòèéí Ìîíãîë-Àíãëè ºâºðìºö õýëö, õýëëýãèéí òîëü / ýõ õýëíèé áîëîâñðîë, ñºðºã ¿çýãäýë / Õÿí.Á.×óëóóíäîðæ.- 3 äàõü õýâë.- ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, Õÿí.Ø.×îéìàà.- ÓÁ., 2007.- 213õ.: 5500¥. 400õ.: 10000¥. 81.2ìî 81.2Àíãë-4 Ø 154 II-77147 Ä 393 II-77349 62. Ñ¿õáààòàð Ö. 68. Àíãëè õýëíèé èæèë ¿ãèéí àíõíû øèíý òàéëáàð Ìîíãîë õýëíèé íàéðóóëãàç¿é.- 2 äàõü õýâë.- òîëü / Õÿí.Á.Áàòöýöýã.- ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, 2007.- ÓÁ., 2007.- 489õ.: 7000¥. 416õ.: 100000¥. 81.2ìîí-5 81.2Àíãë-4 Ñ 861 II-77013 Ä 393 II-77341
 8. 8. 2008 ¹2 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹2 69. Àíãëè õýëíèé èæèë ¿ãèéí àíõíû øèíý 83 òàéëáàð òîëü / Õÿí.Á.Áàòöýöýã.- ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, Á 332 II-77128 2007.- 416õ.: 10000¥. 76. Áîëîðìàà Ã. 81.2Àíãë-4 Äàÿàí÷ ëàì: ¯ëãýð.- ÓÁ., 2007.- 36õ.: 1000¥. Ä 393 II-77341 83.8/ìîí/ 70.Äàøäîíäîâ Ö., Íàðàíõ¿¿ Õ. Á 559 II-77335 Ìîíãîë-Àíãëè èæèë ¿ãèéí øèíý òàéëáàð òîëü 77. Áîëîðìàà Ã. / Õÿí.Á.Ãàíáîëä.- ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, 2007.- 342õ.: Çàíãàíä îðñîí õóëãàíà / Ðåä.Ñ.Ï¿ðýâ.- ÓÁ., 10000¥. 2007.- 36õ.: 1000¥. 81.2Àíãëè-4 83.8/5ìîí/ Ä 393 II-77342 Á 559 II-77330 78. Áîëîðìàà Ã. 71. Ìîíãîë àðäûí äîìîã 1: Ò¿¿õýí äîìîã.- ÓÁ.: Èõ Òóãàë÷èí õ¿¿: ¯ëãýð / Ðåä. Ñ.Ï¿ðýâ.- ÓÁ., áèëèãò, 2007.- 119õ.: 2500¥. 2007.- 36õ.: 1000¥. 82.3/5ìîí/ 83.8/5ìîí/ Ì 692 II-77041 Á 559 II-77324 72. Ìîíãîë àðäûí äîìîã 2: Ò¿¿õýí äîìîã.- ÓÁ.: Èõ 79. Áîëîðìàà Ã. áèëèãò, 2007.- 119õ.: 2500¥. Ýðõ èøèã: ¯ëãýð / Ðåä.Ñ.Ï¿ðýâ.- ÓÁ.: Õºõ 82.3/5ìîí/ ñóäàð, 2007.- 36õ.: 1000¥. Ì 692 II-77042 83.8/5ìîí/ 73. ×îéñ¿ðýí Ñ. Á 559 II-77329 Àðãèë öàãààí ºâãºí ìº÷ëºã òóóëü.- ÓÁ., 2007.- 224õ.: 10000¥. Óðàí çîõèîë 82.3/5ìîí/ ×-758 II-77171 80. Ìàíäèð Ò. 74. Ìîíãîë õýëíèé ç¿éð öýöýí ¿ãèéí òîâ÷ Ñàðàí çýâ.- ÓÁ.- 74õ.: 2000¥. òàéëáàð òîëü.- ÓÁ.- 356õ.: 6600¥. 84/5ìîí/-44 82.3/5ìîí/ÿ2 Ì 216 II-77314 Ì 692 II-77282 81. ̺íõºº ×. 75. Áàòáàÿð Ä. Áààòàð õóí òàéæ: Ò¿¿õýí áàðèìòàò òóóæ / Õÿí. Á¿òýýõ¿éí ç¿é òîãòîë ñàéõíûã á¿òýýõ íóóö: Ñ.Áàòòóëãà.- ÓÁ.: Ýêèìòî, 2006.- 172õ.: 3000¥. Çîõèîë ãýæ þó âý, çîõèîëûã õýðõýí áè÷èõ âý: 84/5ìîí/-44 Òýðã¿¿í äýâò.- ÓÁ., 2007.- 238õ.: 10450¥. Ì 819 II-77259
 9. 9. 2008 ¹3 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹3 82. Ìÿíãàí óóëûí ýðäýíý: Òóóæ ºã¿¿ëëýã, 88. Íàìäàã ×. íàéðóóëàë, òýìäýãëýë / Ýìõò.Ä.Ñàíæààäîðæ.- ÓÁ.: Ýõèéí à÷, àëäàð, ãàâüÿà: Ø¿ëýã, äóóíû Ñîäïðåññ, 2002.- 292õ.: 3000¥. ýìõòãýë.- ÓÁ.: Áèòïðåññ, 2007.- 92õ.: 1200¥. 84/5ìîí/-44 84/5ìîí/-5 Å 776 II-77029 Í 254 II-77241 83. Ðåí÷èí Áà. 89. Ïóíöàã Æ. Àãóó èõèéí òàë: ªã¿¿ëëýã, ýññý / Öàã õóãàöàà áèäýí õî¸ð: Ò¿¿âýð çîõèîë.- ÓÁ., Õÿí.Ò.Ãàëñàí.- ÓÁ.: ÀÑÁÝ, 2007.- 95õ.- 1500¥. 2007.- 259õ.: 6000¥. 84/5ìîí/-44 84/5ìîí/-5 Ð 39 II-77280 Ï 886 II-77090 84. Ðåí÷èí Ø. 90. Öîãòñóãàð Æ. Óëààëçàéí òàë: ªã¿¿ëëýã¿¿ä / Õÿí.Ð.Öýíä .- Õ¿íí¿ öýðýã: Öýðýã ýðñ, ýõ îðîí, ÿðóó íàéðàã.- ÓÁ.: ÝÑÁÝ, 2004.- 50õ.: 8000¥. ÓÁ.: Ñýëýíãý ïðåññ, 2007.- 203õ.: 5000¥. 84/5ìîí/-44 84/5ìîí/-5 Ð 39 II-77281 Ö 756 II-77290 85. Òâåí Ì. 91. Öýíä Ö. Õóàíòàéç ãóéëãà÷èí õî¸ð / Îð÷. Ï.Àþóøæàâ.- غíèéí äàâàëãàà: Ø¿ëýã, íàéðàãëàë, æ¿æèã / ÓÁ., 2006.- 114õ.: 1900¥. Ðåä.Ä.Ãàëáààòàð.- ÓÁ.: ̺íõèéí ¿ñýã, 2007.- 145õ.: 84/7Àíó/-44 4000¥. Ò 341 II-77229 84/5ìîí/-5 Ýíýõ¿¿ çîõèîëûã õÿëáàðøóóëñàí õýëáýðýýð Ö 956 II-77078 çóðàã àíãëè ýõ ìîíãîë îð÷óóëãûí õàìòààð áè÷æýý. 92. ßðóó íàéðãèéí øèíý ¿å: Ø¿ëãèéí ýìõòãýë / Ðåä.Ä.ÿí-¯éëñ.- ÓÁ., 2007.- 147õ.: 7500¥. 86. Ò¿¿âýð çîõèîëóóä: Àõëàõ àíãèéí ñóðàã÷äàä 84/5ìîí/-5 çîðèóëàâ / Ýìõò. Ñ.Öýöýãìàà, Ä.Àþóøñ¿ðýí.- ÓÁ., ß 785 II-77209 2007.- 172õ.: 5000¥. 93. Òâåí Ì. 84/5ìîí/-44 Òîì ñîéåðûí àäàë ÿâäàë / Îð÷.Ì.Ãààäàìáà.- Ò 821 II-77138 ÓÁ.: Èõ áèëèãò, 2007.- 208õ.: 4500¥. 87. Áîëä-Ýðäýíý Æ. 84/7Àíó/-44 Öýíõýð àÿç: Ø¿ëýã, çîõèîëûí á¿ðýí ò¿¿âýð.- Ò 341 II-77104 ÓÁ., 2006 / Ýìõò.Ë.ªëçèéòºãñ.- 242õ.: 5000¥. 84/5ìîí/-5 Á 547 II-77361
 10. 10. 2008 ¹2 Øèíý íîìûí ìýäýý Øèíý íîìûí ìýäýý 2008 ¹2 94. Äåôî Ä. Ðîáèíçîí Êðóçî / Îð÷. Ì.Äàðàìâàí÷èã.- ÓÁ.: ÿí óõààí Èõ áèëèãò, 2007.- 245õ.: 4500¥. 84/4Èõ Áð/-44 Ä 401 II-77103 99. Ìýðãýæëèéí áà õýðýãëýýíèé ¸ñ / Ýìõò.Ä. Òóíãàëàã.- ÓÁ.: Àäìîí, 2007.- 430õ.: 6000¥. Óðëàã 87.75 Ì 97 II-77218 95.Æàí÷èâ Ä. 100. Öîãòñóãàð Æ. Õºãæëèéí àíõàí øàòíû îíîë-ñóóðü óõààí: Óóõ óó? óõààðàõ óó?: Õóâèéí íóóö òýìäýãëýë Õºãæìèéí îíîëûí ñóóðü ìýäëýã ýçýìøèã÷äýä ÷èìýýã¿é äàéí ëåêöýýñ / Àðèóò.Á.Áàÿðàà.- ÓÁ.: çîðèóëàâ / Õÿí.Í.Æàíöàííîðîâ.- ÓÁ.: Áåìáè ñàí, Ñýëýíãýïðåññ, 2007.- 127õ.: 3000¥. 2007.- 227õ.: 9000¥. 87.7 85.313/5ìîí/ÿ73 Ö 75 II-77298 Æ 288 II-77089 101. ×îéñàìáà ×. 96. Çîðèã Á. Äàðàíãóéëàã÷äûí äóðëàë Ñòàëèí. Æ¿æèã÷èí, óðàí á¿òýýë÷äèéí õýë ç¿ãøð¿¿ëýõ Ìóññîëèíè. Ãèòëåð / Ðåä.Æ.Ýíõáàÿð.- ÓÁ., 2007.- óðàí õîëáîî ¿ãñ áà æ¿æèã÷íèé õºäºëìºð.- ÓÁ.: 194õ.: 6000¥. Ñýëýíãýïðåññ, 2007.- 156õ.: 3850¥. 87.7 85.334.3/5ìîí/ ×-758 II-77315 Ç- 702 II-77123 97. Õàòàíáààòàð Ä. Ãýãýýí äîìãèéí ÷óóëáàð / Àðèóò. Í.Á¿òýíáàÿð.- ÓÁ.: Áåìáè ñàí, 2007.- 133õ.: 6500¥. 85.335/5ìîí/ Õ 269 II-77154 98. Ýðõýìñýã ýãøèãëýíã äóðñàõóé: Ìîíãîë óëñûí ôèëàðìîíè 50 æèë / Ýìõò.Ä.Õàòàíáààòàð.- ÓÁ.: Áåìáè ñàí, 2007.- 158õ.: 5000¥. 85.335/5ìîí/ Ý 815 II-77163 13

×