Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Літературно мовна вікторина

312 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Літературно мовна вікторина

  1. 1. Літературно- мовна вікторина МЕТА : розвиватипізнавальнийінтересучнів,кмітливість,спостережливість,творчі здібності; виховувати,почуттяповагидо історичногоминулогонашоїкраїни,почуттянаціональноїсвідомості та нерозривногозв’язкузі своїми предками,естетичні почуттядоукраїнськоїпісенноїтворчості , патріотичні почуттятаусвідомленняукраїнськоїприналежності. Хід заходу Слововчителя. Доброгодня, любі шанувальникиукраїнськогослова! Корені українськогослова пророслиз найдавніших діалектівпраслов’янськихплемен, рясними пагонами розвинулисяв часи Давньоруськоїдержави.Древнє словоквітами-перламирозцвіталоу найдавніших пам’ятках культуриКиївськоїРусі,уполемічних творах,украсномуписьменстві різних часів.Словодійшлодо наших поколінь.Іми,сучасні українці,повинні знати його і берегти. (відео- презентація«Ріднамово!») Сьогодні за кращих знавців рідногослова позмагаютьсядві команди: «Юні філологи» такоманда «Одинв полі не воїн».Оцінюватиїх будутьжурі: 1. Державнамова України? (українська) 2. Словаз протилежнимзначенням.(антоніми) 3. Частина мови проознаку предмета.(прикметник) 4. Найменшаодиниця мови? (звук) 5. Знак у кінці питальногоречення.(знакпитання) 6. Останнячастина слова. (закінчення) 7. Першабуква у власнійназві.(велика) 8. Наука прозвуки мови. (фонетика) 9. Розмальоване яйце.(писанка) 10. Головні члениречення.(підметі присудок) 11. Частина слова передкоренем.(префікс). 12. Словниковийсклад мови. (лексика) 13. Знак у слові В’ячеслав. (апостроф) 14. Символ українців,що оберігає.(оберіг) 15. Займенникз однієїбукви.(я) 16. Список літерустановленогопорядку.(алфавіт) 17. Нема України безвербиі … (калини) 18. Розділ науки проправопис.(орфографія) 19. Стильхудожньої літератури.(художній) 20. Реченняз однієюграматичноюосновою.(просте). Запитання длякоманди № 2 1. Народна назва Пасхи. (Великдень) 2. Найбільшаодиницямови. ( текст) 3. У що беретьсяпрямамова?(у лапки) 4. Безякої святині зникає народ?(безмови) 5. Знак у кінці розповідногоречення.(крапка) 6. Буквабез звука. (м’якийзнак) 7. Правиласпілкування.(етикет) 8. Сьомийвідмінокнашої мови. (кличний) 9. Стильу науці.(науковий) 10. Розмова двох осіб. (діалог) 11. Чим починаєтьсядіалог?(тире) 12. Частина мови про кількість.(числівник) 13. Опис природи.(пейзаж) 14. Слова з близькимзначенням.(синоніми) 15. Слова спільногокореня.(спільнокореневі) 16. Реченняз двома і більше граматичнимиосновами.(складне)
  2. 2. 17. Зміна букву корені.(чергування) 18. Другорядні члениречення.(додаток, означення,обставина) 19. Частина мови що діє (дієслово) 20. Документпросереднюосвіту.(атестат) Вчитель: А з чого взагалі почалосяписьмо?(Відповіді дітей) Ісправді,все почалося,напевно,із печерних малюнків,які потімзаписувалисьсловами.Післяприйняттяхристиянства(988 рік) на територіїКиївськоїРусі буливідомі два типи письма - кирилиця(від імені КостянтинаФілософа,в чернецтві Кирила) і глаголиця(віддавньослов'янського"глагол",щоозначає "слово").Згодом,слів, які виражають одне і те ж значенняз явилося у мові дуже багато.Українська синоніміка,які синонімікабудь-якоїмови,створюваласявпродовж історичногорозвиткумови.Насамперед виникненнясинонімівпов'язане з ходомпізнаннялюдиноюнавколишньогосвіту,з дедалі глибшимосягненнямознак, властивостей,риспредметіві явищ.У процесі пізнаннявиникає потребане тількиназватиякесь явище,а й висловитисвою думкупро нього,виявити ставлення до нього.Націй основі люди почалистворюватикросворди.Отже,переходимодотретьогоконкурсу. 3 Конкурс«Розгадай кросворд» Кросворд для команди «Юні філологи» Впишітьу клітинкизайменники: 1. Неозначений.(хтозна-який) 2. Особовий.(вона) 3. Відносний.(який) 4. Особовий.(ми) 5. Зворотний.(себе) 6. Заперечний.(ніякий) 7. Присвійний.(їхній) 8. Особовий.(ви або ти) 9. Означальний.(кожний). Кросворд для команди «Одинв полі не воїн» Впишітьу клітинкисинонімидоподаних слів: 1. Повагом,нешвидко.(повільно) 2. Хороше,гарно.(добре) 3. Недалеко,поруч.(близько) 4. Радісно,безжурно.(весело) 5. Нерано.(пізно) 6. Блаженно,безхмарно,солодко.(щасливо) 7. Невисоко.(низько) 8. Нечутно,неголосно.(тихо) 9. Поспіхом.(швидко). Вчитель:Покикоманди розгадуютькросворди,ми проведемоконкурсвболівальників,вонинам готувалигуморески. Від того,як ви гарнобудете їх розповідатизалежитьбал,який додаєтьсядо балів вашої команди 4. Конкурсдекламаціїгуморесоквболівальників. 5. Конкурс«Літературнавікторина» За кожнуправильнувідповідь1 бал,за неправильну - бал додається протилежнійкоманді. З якоготворурядки: 7 кл..«Але файно скрипкаграє,нікомуспівати, Сидить милий за ворітьми,нічимнаказати..» (Народна коломийка) 7 кл. «Якумру топоховайте мене на могилі,середстепуширокого на Вкраїні милій.» (Т.Шевченко«Заповіт») 7 кл.Се новий тухольськийбоярин,ТугарВовк, справляввеликі ловина грубузвірину.Він святкував починсвого нового життя,— бонедавнокнязь Данилодарував йому в Тухольщині величезні полониниі ціле однопригір'яЗелеменя;недавновінпоявивсяв тих горах і побудував
  3. 3. собі гарну хатуі оце першуучтусправляє,знайомитьсяз довколичнимибоярами.По учті рушили на лови в тухольські ліси. (І.Франко «ЗахарБеркут») 6.Конкурс капітанів Вчитель:Охарактеризуйте прослуханупісню.Гарнахарактеристикадобавить10 балівдо вашої суми. Юні філологи:СвітланаВесна«Ріднийкрай». Один у полі не воїн : НатальяМай «На нашійУкраїні». Вчитель:Переходимодоконкурсуюних поетіві конкурсуюних художників. Перші спробиписьма відносяться приблизнодо35-50 віківдо нашої ери.Спочаткуце булагілочка пальми– знак миру.Потім– схематичне зображенняпредметачиякогось явища. І нарешті – ієрогліфи.Прямимпопередникомслов’янськоїмовиє алфавіт,створенийвеликими просвітителямислов’ян –братамиКириломі Мефодієм.Силаслова безмежна…Словомможна піднестидо небес,а можназнищити. Цьомуніхтоне заперечить.А які дивовижні художні твори літературинароджуютьсязадопомогоювеликого,неперевершеногопензля,назваякому – СЛОВО.Тож спробуймойми створитидиво. 7. Конкурсюних поетів. Скласти віршза поданими закінченнямирядків: …………погоду …………воду. …………чотири, …………відпочили. …………на п’ять, …………погулять. 8. Конкурсюних художників. Командам требанамалюватиприслів’я,які подані на картках. 1.Язик до Києва доведе. 2. За двома зайцями поженешся,жодногоне спіймаєш. Вчитель:А покиучасники будутьстворюватишедеври,мипроведемоконкурсглядачів.Вам потрібноправильновідповістинапитання,піднявшируку,колизнаєте правильнувідповідь. Кожна правильнавідповідьприносить1 бал вашійкоманді. 9. Конкурсглядачів«Гонка за лідером». 1. Народні пісні на Різдво(колядки) 2. Додайте:«Мені тринадцятий…» (минало) 3. Віршбезрими (білий) 4. ПершазбіркаШевченка(Кобзар) 5. Народне оповіданняпрофантастичні події (легенда) 6. Прізвище Лесі Українки(Косач) 7. Пісня,що має два 14-складових рядки (коломийка) 8. Віршованийтвір,якийспівається(пісня) 9. Розділ,в якомувивчаються частинимови (морфологія) 10. Усна народна творчістьоднимсловом (фольклор) 11. Опис зовнішньоговиглядулюдини(портрет) 12. Місто, де похованийТарас Шевченко(Канів) 13. Державні символиУкраїни (гімн,герб,прапор) 14. Новорічне символічне деревовУкраїні (ялинка) 15. Назвіть типимовлення(розповідь,опис,роздум) 16. Художнє означенняв літературі (епітет) 17. Рід іменникапуть(жіночого) 18. Розділовийзнак, який відображає найбільшупаузувусному мовленні (крапка) 19. Деньнезалежності України(24 серпня) 20. Назвіть дерева-символиУкраїни(верба,калина,тополя)
  4. 4. Вчитель:Поки журі веде підсумки нашої гри прослухаємоукраїнськупісню.Ажде безгарного слова не буває пісень. Підведенняпідсумківгри,нагородженняпереможців. Заключне слововчителя: Вчімося,друзі,слово любити, Словодо слова – й думка сповита Люди без думки – птиці безкрилі, З думкоюлюдимудрі й щасливі. Сліву мові мільйон,вибирайте найкращі, Кожне з них,лиш торкни, – як струна,виграва, Зрозумілі,вагомі йусі вони ваші – Мелодійні,дзвінкі,українські слова. Говорітьпролюбові про віруу щастя, Уникайте мовчання,нудьги і ниття, Говоріть,хайв розмові слова веселяться, Говорітьі продовжуйте мові життя!

×