Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Волдимир Винниченко

163 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Волдимир Винниченко

 1. 1. Життєвий іЖиттєвий і творчий шляхтворчий шлях ВолодимираВолодимира ВинниченкаВинниченка
 2. 2. И тогда я спросил:И тогда я спросил: «Как родитель, какие уроки жизни Ты бы хотел, чтобы Твои дети выучили?» Час складається з моментів. Ми непомітно проходимо повз одні, при згадці про інші серце починає тривожно калатати, деякі запам'ятовуємо назавжди. І немає чіткого алгоритму, чому відбувається саме так. В. Винниченко
 3. 3. Володимир Кирилович Винниченко (1880 - 1951) - український прозаїк, драматург, художник, а також політичний і державний діяч. В. Винниченко - один із найкращихВ. Винниченко - один із найкращих українських прозаїків (автор 14 романів,українських прозаїків (автор 14 романів, близько 100 оповідань), твори якого булиблизько 100 оповідань), твори якого були бестселерами для читачів 20-х років,бестселерами для читачів 20-х років, драматургів, чиї п'єси свого часудраматургів, чиї п'єси свого часу ставилися в театрах Берліна, Москви,ставилися в театрах Берліна, Москви, Праги, Рима.Праги, Рима.
 4. 4. Ранні роки:  Володимир Винниченко народився 26 липня 1880 року в місті Єлисаветграді у селянській родині.  У народній школі Володимир звернув на себе увагу своїми здібностями і тому вчителька переконала батьків, щоб вони продовжили освіту дитини.  Незважаючи на тяжке матеріальне становище сім'ї, після закінчення школи, Володимира перевели до Єлисаветградської гімназії.
 5. 5. Освіта:Освіта:  Гімназійне начальство,Гімназійне начальство, учителі, а за ними й учніучителі, а за ними й учні зустріли малого українцязустріли малого українця насмішками.насмішками.  Його українська вимова, біднаЙого українська вимова, бідна одежа та інші ознакиодежа та інші ознаки пролетарського походженняпролетарського походження викликали ворожість в учніввикликали ворожість в учнів гімназії.гімназії.  Таке ставлення впершеТаке ставлення вперше викликало у малоговикликало у малого Володимира свідомість того,Володимира свідомість того, що на світі не всі люди рівні,що на світі не всі люди рівні, що світ поділений на бідних іщо світ поділений на бідних і багатих.багатих.
 6. 6. У старших класах гімназії вінУ старших класах гімназії він взяв участь у революційнійвзяв участь у революційній організації, написаворганізації, написав революційну поему, за якуреволюційну поему, за яку одержав тиждень «карцеру»,одержав тиждень «карцеру», а згодом його виключили за згодом його виключили з гімназії.гімназії.
 7. 7.  Але Володимир не кинувАле Володимир не кинув своїх занять. Вінсвоїх занять. Він продовжував готуватися допродовжував готуватися до Матура (атестату зрілості) іМатура (атестату зрілості) і склав іспит екстерном усклав іспит екстерном у Златопільського гімназії.Златопільського гімназії.  Незважаючи на виразнеНезважаючи на виразне небажання вчителів видатинебажання вчителів видати учневі "атестат зрілості», підучневі "атестат зрілості», під натиском директора гімназіїнатиском директора гімназії Володимир одержує диплом.Володимир одержує диплом.
 8. 8. Революційна діяльність:Революційна діяльність: У 1901 році він поступив наУ 1901 році він поступив на юридичний факультетюридичний факультет Київського університету і того жКиївського університету і того ж року створив таємнуроку створив таємну студентську революційнустудентську революційну організацію, яка називаласяорганізацію, яка називалася «Студентської громадою».«Студентської громадою».
 9. 9.  Вступив до Революційної української партії (РУП),Вступив до Революційної української партії (РУП), яка з 1905 року стала називатися Українськоюяка з 1905 року стала називатися Українською соціал-демократичною робітничою партієюсоціал-демократичною робітничою партією (УСДРП).(УСДРП).  За її дорученням проводив агітаційно-За її дорученням проводив агітаційно- пропагандистську роботу серед робітників Києва тапропагандистську роботу серед робітників Києва та селян Полтавської губернії, за що 1903 бувселян Полтавської губернії, за що 1903 був заарештований, виключений з університету йзаарештований, виключений з університету й ув'язнений до одиночної камери Лук'янівськоїув'язнений до одиночної камери Лук'янівської в'язниці в Києві, звідки йому згодом вдалосяв'язниці в Києві, звідки йому згодом вдалося втекти.втекти. В.Винниченко та інші учасникиВ.Винниченко та інші учасники Революційної партіїРеволюційної партії
 10. 10. Незабаром новий арешт, дисциплінарнийНезабаром новий арешт, дисциплінарний батальйон.батальйон. Але він знову втік і нелегально відбув уАле він знову втік і нелегально відбув у еміграцію».еміграцію». На початку Першої світової війни ВинниченкоНа початку Першої світової війни Винниченко повернувся до Росії і жив до 1917 року під чужимповернувся до Росії і жив до 1917 року під чужим ім'ям переважно в Москві.ім'ям переважно в Москві. Ризикуючи життям, не раз переходив кордон,Ризикуючи життям, не раз переходив кордон, беручи участь у переправці революційноїберучи участь у переправці революційної літератури в Росію.літератури в Росію.
 11. 11.  Після чергового арешту йПісля чергового арешту й ув'язнення із загрозоюув'язнення із загрозою довічної каторгидовічної каторги Винниченку, за допомогоюВинниченку, за допомогою товаришів, вдалосятоваришів, вдалося вирватися з рук царськоївирватися з рук царської охранки.охранки.  Не ризикуючи далі, вінНе ризикуючи далі, він емігрував. За кордономемігрував. За кордоном активно співпрацює з С.активно співпрацює з С. Петлюрою.Петлюрою.  У журналі «УкраинскаяУ журналі «Украинская жизнь», разом з М.жизнь», разом з М. Грушевським, видаєГрушевським, видає журнал «Промінь».журнал «Промінь».
 12. 12. Події 1917-1918 роківПодії 1917-1918 років Відразу після Лютневої революціїВідразу після Лютневої революції Винниченко переїхав до України іВинниченко переїхав до України і приступив до активної політичноїприступив до активної політичної роботи. Став членом Центральної Ради.роботи. Став членом Центральної Ради. Згодом очолив Генеральний секретаріатЗгодом очолив Генеральний секретаріат і став генеральним секретаремі став генеральним секретарем внутрішніх справ.внутрішніх справ. Він автор майже усіх декларацій іВін автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР.законодавчих актів УНР. Саме Володимир ВинниченкоСаме Володимир Винниченко проголосив I Універсал на 2-мупроголосив I Універсал на 2-му військовому з'їзді 23 червня 1917 івійськовому з'їзді 23 червня 1917 і Декларацію Генерального секретаріатуДекларацію Генерального секретаріату 27 червня 1917 на пленумі Центральної27 червня 1917 на пленумі Центральної Ради.Ради. 22 серпня 1917 Центральна Рада22 серпня 1917 Центральна Рада прийняла першу конституцію України.прийняла першу конституцію України. Згодом через виникнення протирічЗгодом через виникнення протиріч Винниченко вийшов з уряду. Проте вжеВинниченко вийшов з уряду. Проте вже менш ніж через місяць він знову йогоменш ніж через місяць він знову його очолив.очолив.
 13. 13.  Наприкінці жовтня делегація УЦР відбула до Петрограду, де стала свідками повалення Тимчасового уряду і захоплення влади більшовиками.  Під тиском зовнішніх і внутрішніх факторів ЦР 9 січня ухвалила IV універсал, за яким «відтепер Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу».  Під натиском більшовицьких військ уряд УНР на чолі з новим прем'єром змушений був евакуюватися до Житомира. Делегація УНРДелегація УНР на чолі з В. Винниченкомна чолі з В. Винниченком
 14. 14.  Винниченко разом з дружиною Розалією Яківною Лівшиць поїхав на південь, до Бердянська. Під час гетьманщини жив на хуторі Княжа Гора на Канівщині, де займався літературною творчістю, написав п'єсу «Між двох сил».  Тут був заарештований гетьманською вартою під впливом надуманої підозри у підготовці до державної змови. Але завдяки своєму авторитету його швидко звільнили з-під варти. Після чого він знову перейшов до активної політичної діяльності. Розалія Винниченко, дружина митця
 15. 15. • У серпні 1918 року Винниченко очолив опозиційний до гетьманського режиму Павла Скоропадського. • Український національний союз, рішуче наполягав на відновленні УНР, створенні її найвищого органу - Директорії, головою якої став у листопаді 1918 р. • Незабаром через суперечності із Симоном Петлюрою Винниченко пішов у відставку і виїхав за кордон.
 16. 16. Його найвідоміші твори:Його найвідоміші твори:  повість "Краса і сила" (1902),повість "Краса і сила" (1902),  романи "Сонячна машина"романи "Сонячна машина" (1921-1924)(1921-1924)  "Слово за тобою, Сталіне!""Слово за тобою, Сталіне!" (1932)(1932)  "Записки кирпатого"Записки кирпатого Мефістофеля" (1914)Мефістофеля" (1914)  "Чесність з собою" (1914),"Чесність з собою" (1914),  п'єси "Дисгармонія" (1906)п'єси "Дисгармонія" (1906)  "Брехня" (1910)"Брехня" (1910)  "Чорна Пантера і Білий"Чорна Пантера і Білий Ведмідь" (1911)Ведмідь" (1911)  мемуари "Щоденник" (1911-мемуари "Щоденник" (1911- 1951)1951)
 17. 17. Винниченко - художникВинниченко - художник Розалія Винниченко, дружина митця
 18. 18. Помер Володимир ВинниченкоПомер Володимир Винниченко 6 березня 1951 року, похований у6 березня 1951 року, похований у французькому місті Мужен.французькому місті Мужен.
 19. 19. Пам'ятник В.ВинниченкуПам'ятник В.Винниченку в Кіровоградів Кіровограді Поштова маркаПоштова марка
 20. 20. Погруддя В.Винниченка на фасаді Київського національного інституту філології

×