Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMBANGUNAN INSAN SEIMBANG ; KONSEP,
PERLAKSANAAN DAN CABARANNYA
NURUL IZZATI BINTI ATAN
AP090160
4SPH
Sesi 2012/2013
ISI KANDUNGAN
1. PENGENALAN

2. LATAR BELAKANG
MASALAH

6. METODOLOGI
5. SKOP KAJIAN

7. DAPATAN KAJIAN
8. RUMUSAN
DAPATAN...
PENGENALAN
Sistem pendidikan di Malaysia didasari oleh falsafah yang menekankan kepada
potensi pembangunan jasmani, emosi,...
LATAR BELAKANG MASALAH
Permasalahan Para Remaja Yang Semakin Tandus Akhlaknya,
Budi Pekerti Dan Perilakunya.
Pemerhatian s...
Sebuah kes pelajar sekolah dibelasah oleh rakan sekolahnya
dengan menyerang bertubi-tubi, menumbuk dan menendang
(Utusan O...
PENYATAAN MASALAH
Peranan guru amat penting dalam melaksanakan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan iaitu bagi melahirkan rakyat...
OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN
OBJEKTIF

PERSOALAN

1. Mengenal pasti persepsi pakar rujuk
pendidikan (profesional dalam
pe...
SKOP KAJIAN
Kajian ini hanya melibatkan pakar dalam bidang pendidikan di Institut
Pengajian Tinggi (IPT), Kementerian Pela...
METODOLOGI KAJIAN
REKABENTUK
KAJIAN
- Kajian
Kualitatif

INSTRUMEN
KAJIAN

LOKASI
KAJIAN

-Soalan
Temubual :
Tujuh soalan
...
LATAR BELAKANG RESPONDEN
Responden (R)
R1
R2

R3

R4
R5

R6
R7
R8
R9

Nama Pakar Rujuk
Dr. Johari Bin Surip

Jawatan Sekar...
SK 1 :
Pada pandangan Tuan/Puan, apakah maksud konsep insan seimbang?

DAPATAN KAJIAN : ANALISIS KAJIAN

No.

Kod

R1

1.
...
SK 2 :
Pada pandangan Tuan/Puan, apakah visi dan misi kehidupan yang dapat
diterapkan dalam proses pendidikan agar dapat m...
SK 3 :
Berdasarkan pengalaman Tuan/Puan, bagaimana seorang guru harus
memainkan peranan dalam melahirkan pelajar yang seim...
SK 4 :
Apakah cara pelaksanaan yang boleh dilakukan dalam proses
pembangunan insan seimbang melalui pengajaran dan pembela...
SK 5 :
Pendekatan yang bagaimana sewajarnya digunakan dalam melaksanakan
proses pembangunan insan seimbang ini?.
No. Kod
1...
SK 6 :
Apakah kekangan yang terdapat dalam melaksanakan pembangunan insan
seimbang dalam pengajaran?.
No. Kod

R1 R2 R3 R4...
SK 7 :
Pada pandangan Tuan/Puan, bagaimana cara bagi mengatasi kekangan
pembangunan insan seimbang dalam pengajaran dan pe...
RUMUSAN DAPATAN KAJIAN
PK 1 : Persepsi Pakar
Bidang Pendidikan
Tentang Konsep Insan
Seimbang.

• Merujuk kepada pembanguna...
PK 1 : Persepsi Pakar Bidang Pendidikan Tentang Konsep Insan Seimbang.
No.

Rujukan Sokongan

Fakta Sokongan

1.

Ghazali ...
PK 2 : Proses Implementasi Pembangunan Insan Seimbang Melalui Aktiviti P&P.
No.

Rujukan Sokongan

Fakta Sokongan

1.

Abd...
PK 3 : Kekangan Yang Dihadapi Dalam Membangunkan Insan Seimbang Dalam Aktiviti P&P.
No.

Rujukan Sokongan

Fakta Sokongan
...
PK 4 : Cara Mengatasi Kekangan Dalam Membangunkan Insan Seimbang Dalam Aktiviti P&P.
No.

Rujukan Sokongan

Fakta Sokongan...
CADANGAN
GURU

PIHAK SEKOLAH

• Guru perlu
memperkasakan diri
dengan ilmu dalam
menyampaikan ilmu
yang membawa nilai
kepad...
KESIMPULAN
KERANGKA KONSEP PEMBANGUNAN INSAN SEIMBANG
KESIMPULAN
KESIMPULAN
Indah hidup berpaksi Tuhan,
Tiada gusar tiada dendam,
Pohon agar sentiasa di jalan kebenaran,
Moga meraih syurga yang diid...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PSM SLIDE

574 views

Published on

PEMBANGUNAN INSAN SEIMBANG; KONSEP, PERLAKSANAAN DAN CABARANNYA

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PSM SLIDE

 1. 1. PEMBANGUNAN INSAN SEIMBANG ; KONSEP, PERLAKSANAAN DAN CABARANNYA NURUL IZZATI BINTI ATAN AP090160 4SPH Sesi 2012/2013
 2. 2. ISI KANDUNGAN 1. PENGENALAN 2. LATAR BELAKANG MASALAH 6. METODOLOGI 5. SKOP KAJIAN 7. DAPATAN KAJIAN 8. RUMUSAN DAPATAN KAJIAN 3. PENYATAAN MASALAH 4. OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN 9. PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN
 3. 3. PENGENALAN Sistem pendidikan di Malaysia didasari oleh falsafah yang menekankan kepada potensi pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS) seseorang insan secara seimbang dan harmoni. Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah falsafah yang menjadi panduan bagi setiap pendidik dalam mendidik anak bangsa supaya menjadi seseorang yang berjaya. Berjaya yang dimaksudkan ialah seseorang individu yang berjaya secara holistik (Yek Lang Yieng & Rohana, 2012) Dari segi falsafah, maksud pendidikan ialah satu proses memanusiakan manusia, iaitu proses memupuk dan meningkatkan kesedaran dalam diri manusia tentang fizikal dan metafizikal berkaitan Tuhan, manusia dan alam. (Ghazali Darussalam, 2001)
 4. 4. LATAR BELAKANG MASALAH Permasalahan Para Remaja Yang Semakin Tandus Akhlaknya, Budi Pekerti Dan Perilakunya. Pemerhatian semasa latihan mengajar menunjukkan sikap guruguru telah memberi kesan kepada tingkah laku para pelajar.
 5. 5. Sebuah kes pelajar sekolah dibelasah oleh rakan sekolahnya dengan menyerang bertubi-tubi, menumbuk dan menendang (Utusan Online, 2013).
 6. 6. PENYATAAN MASALAH Peranan guru amat penting dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pakar pendidikan tentang konsep, pelaksanaan, kekangan dan cadangan terhadap pembangunan insan seimbang di dalam pengajaran dan pembelajaran.
 7. 7. OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN OBJEKTIF PERSOALAN 1. Mengenal pasti persepsi pakar rujuk pendidikan (profesional dalam pendidikan) tentang konsep insan seimbang. 1. Apakah persepsi pakar rujuk pendidikan (profesional dalam pendidikan) tentang konsep insan seimbang. 2. Mengenal pasti proses implementasi pembangunan insan seimbang melalui aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 2. Apakah proses implementasi pembangunan insan seimbang melalui aktiviti pembelajaran dan pengajaran. 3. Mengenal pasti kekangan yang dihadapi dalam membangunkan insan seimbang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4. Mengenal pasti cara mengatasi kekangan dalam membangunkan insan seimbang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3. Apakah kekangan yang dihadapi dalam membangunkan insan seimbang dalam aktiviti pengejaran dan pembelajaran. 4. Bagaimanakah cara mengatasi kekangan dalam membangunkan insan seimbang dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 8. 8. SKOP KAJIAN Kajian ini hanya melibatkan pakar dalam bidang pendidikan di Institut Pengajian Tinggi (IPT), Kementerian Pelajaran dan juga bekas pendidik. Relevannya untuk menemu bual pakar dalam bidang pendidikan ini kerana mereka lebih berpengalaman di dalam bidang pendidikan serta kajian-kajian mereka membolehkan mereka melontarkan idea yang berkaitan pembangunan insan seimbang. Pakar ini juga mempunyai kecenderungan pemikiran ke arah pendidikan menyeluruh serta pemikiran berkonsepkan ketuhanan.
 9. 9. METODOLOGI KAJIAN REKABENTUK KAJIAN - Kajian Kualitatif INSTRUMEN KAJIAN LOKASI KAJIAN -Soalan Temubual : Tujuh soalan temubual - Malaysia khususnya i. Institut Pengajian Tinggi Malaysia Awam (IPTA) ii. Kementerian Pelajaran Malaysia POPULASI KAJIAN - Seramai sembilan orang responden (pakar rujuk). i. Pensyarah di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) ii. Pegawai kerajaan yang berkhidmat di pejabat pelajaran iii. Bekas guru. SAMPEL KAJIAN -Pensampelan tidak rawak iaitu i. jenis persampelan bola salji (snowball sampling). ii. pensampelan bertujuan (purposive sampling) ANALISIS KAJIAN - Pengkodan transkrip temubual (mengambil isi dan tema). - Transkrip, Kekerapan dan peratusan
 10. 10. LATAR BELAKANG RESPONDEN Responden (R) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Nama Pakar Rujuk Dr. Johari Bin Surip Jawatan Sekarang Pensyarah Kimia di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Prof. Madya Dr Ahmad Bin Esa Timbalan Dekan Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar (Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia) Prof. Dr. Mohamad Shatar Sabran Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) UPM Fakulti Ekologi Manusia Prof. Madya Dr. Habsah Binti Pensyarah di Fakulti Pengajian Ismail Pendidikan, Universiti Putra Malaysia Dr. Hanizah Binti Hamzah Penolong Pengarah, Unit Penjaminan Kualiti & Standard, Kementerian Pelajaran Malaysia. Tuan Haji Hassan Bin Hushin Pensyarah Kanan di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Dr. Kamarul Azmi Bin Jasmi Pensyarah di Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia. Tuan Haji Sapiai Bekas pendidik di IPG Tuan Haji Dzulkarnain Ithnain Bekas pendidik (jawatan akhir Guru Penolong Kanan I di SMKA Maahad Muar)
 11. 11. SK 1 : Pada pandangan Tuan/Puan, apakah maksud konsep insan seimbang? DAPATAN KAJIAN : ANALISIS KAJIAN No. Kod R1 1. Membangunkan semua potensi secara bersepadu : Berlandaskan agama Beradab Sosial yang baik Berilmu Jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial (JERIS) / 2. Penguasaan ilmu pengetahuan. Insan seimbang dalam tiga aspek: Akademik Spiritual Interaksi Sosial 3. 4. 5. Insan seimbang adalah sama rata Mempunyai nilai-nilai dan norma-norma berdasarkan masyarakat. R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 / / / / / / / / % 6 / f 66.67 2 22.22 1 11.11 1 / R9 11.11 1 11.11
 12. 12. SK 2 : Pada pandangan Tuan/Puan, apakah visi dan misi kehidupan yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan agar dapat melahirkan insan seimbang?. No. Kod 1. Visi dan misi yang dipandu dengan melihat kehidupan akhirat sebagai tujuan : - Tauhid kepada Allah - Kepercayaan kepada Tuhan - Patuh pada Tuhan - Mengenali Pencipta - Berpaksikan kepada Pencipta Berpandukan matlamat yang jelas iaitu / melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. Kehidupan mestilah tidak melangkahi sempadan akhirat dan syariah. Melihat akan masa hadapan dapat mampu memiliki konsep insan seimbang iaitu : - Kualiti akademik yang cemerlang - Gaji yang lumayan 2. 3. 4. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 f / / / / / / 6 66.67 1 / / % 11.11 1 11.11 1 11.11
 13. 13. SK 3 : Berdasarkan pengalaman Tuan/Puan, bagaimana seorang guru harus memainkan peranan dalam melahirkan pelajar yang seimbang melalui pengajaran dan pembelajaran?. No. Kod R R2 R R R5 R6 R7 R8 R9 f 1 1. 2. 3. 4. 5. Menunjukkan akhlak yang baik yang dapat dicontohi (contoh teladan). Mengaitkan isi pengajaran untuk merangsang pelajar : - mensyukuri pemberian Tuhan. - Mengenal Pencipta. - Inovasi ke arah mengenal Allah. Guru perlu faham akan peranan mereka sebagai guru iaitu sebagai agen perubahan. Sedar akan amanah terhadap tugas - Mendidik adalah tanggungjawab khalifah. Menguasai ilmu dengan memperlihatkan kepada strategi pengajaran yang berkesan. 3 4 / / / / / / / / / / / / 7 77.78 4 44.45 3 33.33 / 3 33.33 / 3 22.22 / / / / % / /
 14. 14. SK 4 : Apakah cara pelaksanaan yang boleh dilakukan dalam proses pembangunan insan seimbang melalui pengajaran dan pembelajaran? No. Kod 1. Memasukkan nilai-nilai kehidupan di dalam setiap pengajaran. - memberi motivasi - masukkan elemen agama - mendidik amalan akhlak dan adab 2. Kaitkan pengajaran untuk membuktikan kewujudan dan kehebatan Pencipta serta disokong oleh Al-Quran dan Hadis. 3. Mempelbagaikan kaedah pengajaran. 4. Berfikiran terbuka dengan berlapang dada menerima pandangan pelajar. 5. Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS). R1 R2 R3 R4 R5 / / / / R9 f % / / / 5 55.56 / 4 44.44 2 22.22 1 / R8 / / R7 / / R6 11.11 1 11.11
 15. 15. SK 5 : Pendekatan yang bagaimana sewajarnya digunakan dalam melaksanakan proses pembangunan insan seimbang ini?. No. Kod 1. Pendekatan menggalakkan pelajar berfikir : - berpusatkan pelajar 2. Pendekatan holistik atau bersepadu. Guru sebagai pendakwah 3. 4. 5. 6. Mengaplikasikan pendekatan Islam Pendekatan ke arah teknologi Pendekatan program ke arah pembangunan insan seimbang. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 f % / 3 33.33 2 22.22 2 22.22 2 22.22 1 11.11 1 11.11 / / / / / / / / / /
 16. 16. SK 6 : Apakah kekangan yang terdapat dalam melaksanakan pembangunan insan seimbang dalam pengajaran?. No. Kod R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 f % 1. Penilaian berasaskan peperiksaan (exam oriented) - Lebih menumpukan kepada prestasi akademik. 2. 3. Jadual waktu yang sangat padat Guru tiada ilmu tentang / pembangunan insan seimbang (tidak faham). Kepimpinan sekolah tidak menjalankan aktiviti atau penilaian guru yang tiada kaitan dengan pembangunan insan. Tidak mendapat kursus perguruan sebaiknya. (guru sandaran tidak terlatih). 4. 5. / / / / 3 33.33 / 2 22.22 1 11.11 / 1 11.11 / 1 11.11
 17. 17. SK 7 : Pada pandangan Tuan/Puan, bagaimana cara bagi mengatasi kekangan pembangunan insan seimbang dalam pengajaran dan pembelajaran?. No. 1. 2. 3. 4. 5. Kod R1 Guru perlu sentiasa memperbetulkan niat mereka dalam menyampaikan ilmu. Mendidik bakal-bakal guru ini / mengenai pembangunan insan seimbang melalui pendekatan yang holistik. Menukar kaedah pengajaran yang tidak / menjurus ke arah pembangunan insan kepada berpandukan al-Quran dan Hadis. Soalan yang dibuat ada menerapkan unsur berfikir yang berkaitan kerohanian. Kepimpinan sekolah perlu meletakkan dalam pembahagian markah, penerapan nilai lebih tinggi daripada penerapan isi. R2 R3 R4 / R5 R6 R7 R8 R9 f / % 2 22.22 1 11.11 1 11.11 / 1 11.11 / 1 11.11
 18. 18. RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PK 1 : Persepsi Pakar Bidang Pendidikan Tentang Konsep Insan Seimbang. • Merujuk kepada pembangunan semua potensi diri secara bersepadu. • Mempunyai Visi Dan Misi Kehidupan Akhirat Yang Mentauhidkan Allah. PK 2 : Proses Implementasi Pembangunan Insan Seimbang Melalui Aktiviti P&P. • Guru perlu berakhlak dengan akhlak yang dapat diteladani. • Guru perlu memasukkan nilai-nilai kehidupan di dalam setiap pengajarannya. • Melaksanakan pendekatan yang menggalakkan pelajar berfikir. PK 3 : Kekangan Yang Dihadapi Dalam Membangunkan Insan Seimbang Dalam Aktiviti P&P. • Pembelajaran berpusatkan kepada peperiksaan PK 4 : Cara Mengatasi Kekangan Dalam Membangunkan Insan Seimbang Dalam Aktiviti P&P. • Guru perlu sentiasa memperbetulkan niat mereka dalam menyampaikan ilmu kepada pelajarnya.
 19. 19. PK 1 : Persepsi Pakar Bidang Pendidikan Tentang Konsep Insan Seimbang. No. Rujukan Sokongan Fakta Sokongan 1. Ghazali Darussalam (2001) Pembangunan insan seimbang menunjukkan penggabungan yang membawa manusia menjadi insan seimbang dunia dan akhirat. 2. Tajul Ariffin dan Nor Aini (2002) “Pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan AsSunah, di samping adanya integrasi disiplin ilmu akal ke arah membina komuniti ummah dengan berteraskan aqidah”. (Forum Pendidikan Sepadu, UKM. 1984) 3. Muhammad ‘Uthman (1977) Pendidikan merupakan sebuah proses yang mana kebenaran-kebenaran Islam diterapkan dan panduan hidup berlandaskan tauhid yang merangkumi keseluruhan aspek iaitu aqidah, ibadah, akhlak, syariat, kemahiran-kemahiran serta usaha-usaha pertukangan yang sesuai dengan kehidupan sebagai seorang Islam.
 20. 20. PK 2 : Proses Implementasi Pembangunan Insan Seimbang Melalui Aktiviti P&P. No. Rujukan Sokongan Fakta Sokongan 1. Abdul Aziz (2013) Guru merupakan cerminan kepada pelajar, jika baik akhlak gurunya maka pelajar akan terdidik dengan akhlak guru itu. 2. Tajul Ariffin dan Nor Aini (2002) Daripada pandangan Imam Al-Ghazali menyarankan seorang guru itu perlu mempunyai sikap berkasih sayang dan ikhlas terhadap pelajarnya, memarahinya secara bijaksana, mengajarnya mengikut tahap kefahaman mereka serta menunjukkan contoh dan teladan yang baik bagi mewujudkan keberkesanan dalam pendidikan. 3. Sufean Hussin (1995) Guru juga perlu memulakan pembelajaran nilai, bagi membentuk personaliti atau peribadi manusia yang seimbang melalui proses pemupukan kesedaran tentang matlamat kewujudan manusia dan alam 4. Zaini Ujang (2009) Daripada perspektif yang lebih luas berfikir adalah konsep ilmu yang menjadi asas ajaran Islam
 21. 21. PK 3 : Kekangan Yang Dihadapi Dalam Membangunkan Insan Seimbang Dalam Aktiviti P&P. No. Rujukan Sokongan Fakta Sokongan 1. Noor Mohamad (2010) Pihak kementerian mendapati hasil penelitian mereka menunjukkan sistem pendidikan negara yang sedia ada sekarang terlalu berorientasikan peperiksaan dan kurang membantu dalam melahirkan modal insan yang cemerlang yang diharapkan oleh semua pihak 2. Khaidir Othman (2012) Guru terpaksa memegang beberapa portfolio dalam jawatankuasa yang diwujudkan yang tidak berkaitan dengan subjek yang diajar.
 22. 22. PK 4 : Cara Mengatasi Kekangan Dalam Membangunkan Insan Seimbang Dalam Aktiviti P&P. No. Rujukan Sokongan Fakta Sokongan 1. Pahrol Juoi (2010) Niat yang baik dan pekerjaan yang halal belum menjamin sesuatu pekerjaan itu ibadah namun melaksanakan niat itu perlulah mematuhi syariat iaitu peraturan Allah dan segala peraturan adalah selaras dengan peraturan Allah. 2. Hadis 40 Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin 'Umar ibn alKatthab r.a. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Barangsiapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu.
 23. 23. CADANGAN GURU PIHAK SEKOLAH • Guru perlu memperkasakan diri dengan ilmu dalam menyampaikan ilmu yang membawa nilai kepada pelajar. • Guru perlu mempertingkatkan tahap motivasi dalam memberi ilmu kepada pelajar • Guru perlu memasukkan integrasi ilmu iaitu penyatuan ilmu tidak memisahkannya. • Perlu melaksanakan program-program yang menjurus ke arah pembangunan insan seimbang. Institusi Pendidikan Guru / Institusi Pendidkan IPTA / IPTS Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) • Mulakan aktiviti, program atau peraturan yang dapat membina guru yang seimbang dan harmoni. • Para pensyarah yang mendidik bakalbakal guru ini juga harus memainkan peranan dalam membangunkan insan guru. • Memikirkan sebuah platform yang membantu para guru dalam meningkatkan tahap kefahaman serta kesedaran tentang peri pentingnya pembangunan insan seimbang. • Memperbaiki kandungan kurikulum dengan mewujudkan sebuah kurikulum yang boleh membangunkan insan seimbang melalui nilai-nilai
 24. 24. KESIMPULAN KERANGKA KONSEP PEMBANGUNAN INSAN SEIMBANG
 25. 25. KESIMPULAN
 26. 26. KESIMPULAN
 27. 27. Indah hidup berpaksi Tuhan, Tiada gusar tiada dendam, Pohon agar sentiasa di jalan kebenaran, Moga meraih syurga yang diidam. SEKIAN TERIMA KASIH

×