Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หน่วยที่1 ชื่อ (Identifier)

143 views

Published on

หน่วยที่1 ชื่อ (Identifier)

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

หน่วยที่1 ชื่อ (Identifier)

  1. 1. ชื่อ (Identifier) คำที่ตั้งขึ้นมำเพื่อกำหนดให้เป็นชื่อโปรแกรม โปรแกรมย่อย ตัวแปร ชนิด ข้อมูล และค่ำคงตัว ยูนิต รวมทั้งฟิลด์ในระเบียน (record) หลักการตั้งชื่อในภาษาปาสคาล 1. ตัวแรกต้องเป็นตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือ ขีดล่ำง _ เท่ำนั้น 2. ตัวถัดมำจะเป็น A-Z หรือ 0-9 หรือ ขีดล่ำง _ ก็ได้ 3. ชื่อยำวไม่เกิน 127 อักขระ คอมไพเลอร์แยกควำมแตกต่ำงชื่อได้เพียง 63ตัว อักษรแรก 4. ต้องไม่ใช้คำสงวน คอมไพเลอร์จะไม่ยอมให้ตั้งชื่อรีเสิร์ฟเวิร์ด ซึ่งได้แก่
  2. 2. 5.กำรตั้งชื่อจะไม่คำนึงตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกัน 6.ไม่มีวรรคระหว่ำงตัวอักษร ตัวอย่าง ในกำรตั้งชื่อควรคำนึงถึงควำมหมำยและควำมเข้ำใจ หมำยถึง ชื่อที่เรำตั้งขึ้นมำนั้นให้เป็นคำที่มีควำมหมำยหรือ เป็นชื่อที่ สื่อควำมหมำยใกล้เคียงกับชื่อนั้นๆ
  3. 3. ตัวอย่าง old แทนตัวแปรที่ใช้บันทึกอำยุ ได้ดีกว่ำ O name แทนตัวแปรที่ใช้บันทึกชื่อ ได้ดีกว่ำ N ในเทอร์โบปำสคำลเมื่อมีกำรตั้งชื่อผิดพลำดจะเกิด error (ข้อผิดพลำด)เมื่อสั่งคอมไพล์ดังนี้error 2 : Identifier expected ควำมหมำย คือ มีกำรตั้งชื่อผิดพลำดเรำต้องทำกำร แก้ไขให้ถูกหลักไวยำกรณ์ของภำษำจึงจะสำมำรถคอมไพล์ผ่ำน ได้

×