Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

263 views

Published on

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 1. 1. จี้`^รี้ _ ว ด่)ฐ์ปี1ฐ์$1.'มี่บ่!ไ|บ บ;'1เจ็;}บฉรู๊ ซี "`ทู้ " __ ` จี๊ร`รึขุ่หึซํ'งี่;าว1รึ' หึ ` วู ' ขุ่ `. หึ ` ` จ นิ จั ` . ` สื้ ' ' / เ ผุ้ ` ' ' - ` ลํ ' . ด่ / ` 'ซี ' ' วิ`. ` บ่ ด่หู่ยี่ ` ` ` ถี หึ ›`- ซื้ หึ " ` ๔ "ขุ่` 5 ถ้ขื่ฐี หน่วุยการเริ่ยนรูลิ้ งั การจั้ตรูป่เเบบซัอความค้วยภาษา ปั๊จี้โ๓ งั
 2. 2. ๓ฆัด่ทน้าถฆ๓ษบณวิบเทจใหัด่รงทมฤวาม ฉัองฑพองฉัอง๓ณิาเฒอ ฑจจะเปืนเฬิงทึขุ่งฑถลัถ บ่ ดี๋ บ่ ตี้ด่ ข์ ยั บ่ ยั หนอษ เนอตาถทเวฌททมพขอมูลทง ๆ ใน ผ๐1๐๓ชุ่ แถว ปั้ยั ยัยั บ่ ด่ ` ย่ ด่ จํ ยั ใด่จด่ใฒอฮ๊ทมอยูด่รงถลางหพิชิบ่ฑิย หพิทมพขอภทม ตื้ ยั บ่ บ่ ด่ ฮ่ ข์ ญิ ยั บ่ ขนหนาใพม แด่พอแลด่งทล บนเวบเบทวเขอพรง ๆ ถบปั๊ ยั ' ะ ' ' ยี่ เปืฌทมือนกบทึด่งใวั เนึองฑถฑ๓พะใท๊อคทมทึเขยน ะ 0 ฉิ ' ฮ่ ยั ค็ย หโแเ นนแสด่งถลแบบใด่จะถัฌมืคาลงฟีชัณถบ ๑ ' บ่ บ่ มึ ซัอถทมใฑีสมจใฒฑ แใแเ จะเรียถ๓ลังฑง ๆ เห๓น ฑิ แทึถ (โ^6) ณบ่ ผิเ|| 'พุฌา "|๖'บ่ขุ่นี๊"' งื. "เขุ่'" "` "
 3. 3. การใซ็คําล์ง <หก> ยํ หึ ๘ ดํ หึ ยี่ ถ้ ๐ ฒ ยํ ๗ ลื่ พุ คาล์ง <หก> เปนคาล์งทใซลาหรบกาหนดหวเรคง (หธีอืกุ่เกยู ถ้ ดํ ยั ดํ อู้ ยั อู้ สี่ฉื ะ อู้ ๘ โอืยู) ใซลาหรบกาหนดขนาดใหกบขคความทมการตงไวเปน บ อู้ ลื่ ซี อู้ ยํ หึ ยั หึทู้ หๆขอเรอง มรูปเเบบการใซคาลั้งดงน ถ้ พึ่ถ้ <หก> .......... `.ขอความทตคงการ ............... "<|หก> งื ยั ตื่ อู้ ดํ ยั ยํ ยั ลื่ บ่ * ก คคตวเลขทใซลาหรบกาหนดขนาดขคงหวเรคงจะคยูในซ่วง บ็ ยั ผุ้ ลื่ ยี่ บ่พึ่ ยํ ฮั วเลข 1-6 โดยเลข 1 จะเปนหวขคเรองทใหญทลุด หรึ่อลาคญ สุด ยั บ่ ดํ ยั ตื่ ตวคยางการกาหนดหวเรคง ตามขนาด ใ-6 อี่พั้ ษิฐี
 4. 4. ตื่ญิ ข์ปั้ เมอพมพขอมูลเสร็จเเลผุ้วจัดเก็บชิ้อ นฒบิ.ผโฒ เเละ ยั ๘ ข์ ข์๘ ปั้ ถ์ ยั จื้ 11ตสอบบนเวบเบราวเซอรกจะไดผลลพธ ดงน หึ ผื่ย๊1บ ณั [`ษุ โรยุ่"นื่ "ทห ›ยั( งืจี๊เ> งื่ รู้ฑีรู๊> `<งี้› สื้ ฒณิทนดท็บ่ฟั สื้จุ๋> บู๊ตื่ ผุฆัปั๊› ' `ญ์๐๐ไ› นี่ บื ม อื 5อู๋งั๑ ร๊ฒขุ่๐ผิ " ๓1 กึ ธั =ใ ใ ฑีอ้ ปี๋ 2สุ่ พั้ด็ร รี้] ('฿๐ฌ๐ณัธ กึ๋กถื่ 5ธํ{!'ญล๊๐จื้กั้ทข์ ฒบณณัธณุธํถื่.กิ{๓ ' ฐีวู้ 6๐ ฑิ๖ รู๊ด์ธท๊าฐิบุ๊นาศ "จํ ฉัผุ้ นิ่ ถี ผุ อื่ อื ณิคั ตือหีว|ฒนาค กนุ่ ยุ่หยั = ฑิ& นี่ภีธีท็า|ณันาค "จํ ๗๖ คอหวเรองขนาต ท 1 ณั๖ นื่ช์ด่ป๋าเซืฌาค "จํ ฒธ› ยี่ ซี ถี' ยี่ สื้ญิ๐บิชุ่› นตอหวเรองขนาต บุ๊=2 น๊จุ๋๒ ถี' วู กี หื่ พี วื คี่ มื้.| งู .เ บภอ"วุฆฒนาด ก =3 หี้นึวเรี้บิงพฑ ก=4 บี่ณินืาเตั้งข๓ต กั้=5 ผ็ปั่วืด่ฮ๊ณ ฮ่จ่ ปุ ฐ มั๊ นู่รุ่ (๐'กฌ{ย หึ "
 5. 5. การใชัคําลั้ง <฿ล> คําสัง <฿ล> เปิ้นคําสังทึกําหนดใหขี่การข็น บรรทัตใหม่ (เธี"อ ฿ข์ออผุ้) ป่กติเอกสารทึเปิ้น หโฒเ จะถูก พืมพํค่อเนึองไป่เรึอย ๆ จนลุตบรรทัดของ เว็บบราว์เซอร์ ตึ กื้ ยั | ผ้ตึ ยั บี ยั ยั กื้ ยั จงจะขนบรร11ดใหมให ลงเเมจะมการจตขอความขนบรร1าด ใหม่โดยการกตปุ้ม ธี"1องั ใวไน ผ๐รุ่อขูลถ่ เเลว็ก็ตาม เเต่ถจิ๊ หากตผุ้องการใหัขผุ้อความข็นบรรทัดใหม่ในภาษา หโฒเ ' คี้ จะตอู้องใชัคาสง <฿ล› บอกใหโป่รเเกรมฮู้าตอู้องการฑน บรรรวัตใหม่มึรูป่เเบบการใชัคําสังดังนึ ญู”อดปืบึ้มย่ย่น่บ่ย่หึจุ๊ท่บ่ท่งี<฿฿›
 6. 6. บ่ ยั ยั * ขอดวามทึอ หลงคําสง <฿ล> จะถูกนําไป่ข็นบรรทัดใหม่ ดัวอย่างการสั่งใหัขอู้อความหี่ตผุ้องการขี้นบรรซวัดใหม่ ตัวอย่างเเรกนื้จะเเสดงใหโหึนถีงการถั่งใหทู้ขอู้อความขึ้นบรรทัต ใหม่โตยจัดขอู้อความไวจิ่ ผ๐รุ่๐ขูลอ่โตยไม่ใซ้คําสั่ง <฿ล> ให” พิมพัขผุ้อความตามดัวอย่างต่อไปนื้
 7. 7. <หฌเ› <กีปิ๊฿› <โ|โ฿› ทด่บ่ฮ่ขบึ้หขรณิด่ใหม่๒๓มึค์าสื่ง อก <มัจุ๋› <|หนี๊๐› ร์อื๐๐ใ› (1฿0บิ?› <บ่ณัเ› อั้ยี่ หึ ห็๒ ธยี่|[ ท็ฌ๓ฉี่ ฯ”พ ท๐นู๋ อุ๊อื่ ๓กั้รื้บุ๊ยี่งขุ่าพานิ้วชี่หปุ๋บิ้าฒท์งจุ๋ฒิบ่าฮ่ขทขุ่ฮู้ถขนฝั่ ย็อาธิทย๊หึชด่วูณท๊ดี๋ด่งณูทฮ่ 2 คน ฟื่งาบุ๊ฮ๊รธานุ้ลืบ่ช๊วิด่ ปทํว ฑูหบ่ทิงบุ๊งขยํง๓บ๊ฒิปือ่ด่ฬิเหอู้ฬฒ ถหหึมึณัย ”ขคขเพึ่พสู่ง ขุ่ยํขทึ่ด่วปว้นๆ พ็ขุ่ขท1รทขถิด่ก๊ขบุ๊ทืงทิ่ 1ยึษบ๊พงื๗ยํพ่ายุ่ทสืททํด่พิย่ยํงพิมุ่ถจแเวฑ ด่วุ่บ่าว้ทนนึ่งขุ่าบ่ขกผ็จ้ฟขด่งณัะปี๊าน๊กีวืมั่ฆ์หุ่ทยด่ายุ่กืใถ้ เฌญัขุ่าฮกื้ งด่ณช๊1ใป่ขาดะขอก๊บจูกวําทิ่ฑ์ยํเณิมาว์ทฆ้ชภ= ฐีววําอขุ่ห็อิ 'กิ้น ห่ยํ๓มืด่มบีคิยํะใฌทยาบื่ะมอขท้เจัากึ๋หึล่ยํง มึกืค่อ่พตั้หณิขุ่ใท้เฑีหข่ทืขุ่ณิะลรึ่ฑ์พิ้วก๊ข ตื่มุ่โ ยั ๘ บ่ | | จะลง เกตเหนวาไมวา ญิ ข์ปั้ พมพขอความเเบบใดเมีออกมา ตื่ ะ ๐ วิ่ บ่ ขั ทเว็บบราวเซอร์ขอู้อความฑงหมดก็จะ ถูกนามาเรยงตอกนจน หมดตามฑนาดของหนัาจอ เว็บเบราว์เซอป์ม่ยอมข็น บรรหัดใหม่ ตามทีดังไวใหมีอนใน ผ๐รุ่๑ขูอถ่ ถจึหากตผุ้องการ ใหผุ้ขอู้อความข็นบรร1วัดใหม่ตอู้องใชัคําสัง <8ล> ฐิ ฒ่
 8. 8. ๐๐๐๐ บ่ด่ด่ฮ่ ' :: :: ๓รใชัณิลัง <?> และ <? ^|กิ๓ = แ> ๐๐๐๐ :: :: ณิลั๊ง <฿> และ <฿ ^|ธีอื"> เปืนณิลั้งฟื้ชัณิหฒิด่ฑง :อื 2: ถ่าแหน์งซัอถวาม (๒ณุ'อขูบุ๊ ฿ฌ฿ หขื ^|ธีอื"ฌ"เ) ณัจะมึ หึ หึ หึ หึ ด่ หึ ยั ยั รื้ ยั บ่ ยั ' ' ' ด่ ๓รใชั๓ลัง <฿ขุ่› ข่วยุ่ใน๓ฬถขอถทมขนบฒด่ใหมแลว ะ ธั บ่ ' บ่ . . ๐ . ฑงกั้รงษง๖ด่รงฑมฆ่แบบทึขยนโบ่รแถรมดั่องฑร เช่น ฮ่ฮ่ฮ่ฮ่ยัสื้ ยั ' ' ' ' จถขนบฒ ใทม่และเวันบณัด่ หซืจัถป่อหน้า จัด่ซัอถทม . . . . ชิด่ฑีย จัด่ซัอถทมใหัอขุ่กิ้งถลาง ในโป่รแถรม ฌแเ ๓๓๓ รู๊รู๊ รู๊รู๊ ณิใด่โถใชั๗แบบณิล็ฉังนื้ - ' ' ' บิปิ่ปื ย่ ฮ่ ย่ ย่ '
 9. 9. ปั้ รูป่เเบบการจัดวางย่อห า อู้อความ <?> ขอู้อความ ....`.......<|?> รูป่เเบบการจัตวางตําเเหนํงขอู้อความ <? ^|ฮ่อื" = "> `....`....'..ฑผุ้อความ ..........</?> * ก คึอตําเเหน่งการจัดวางขอู้อความ คือ เธี฿โ = จ๋ตขอู้อความชิ้ดฑีย (ค่าป่กดิ) (ธีผโธล = จัตขอู้อความกึ๋งกลางบรรทัต ล|6หโ = จัตขอู้อความชิ้ดขวาฑองบรร1วัด ตัวอยํางการซึ้นย่อหนัาใหม่โดยใชัคําฮั่ง <?> เพื่อใหอู้ ข”อความทิ่ไตผุ้ตูสวยงามเปิ้นระเบึยบมากยื่งขี้น
 10. 10. `[ ||จ็|จู๋ด ๒บ่๓บ่บี ฆั อืฮ็ ตั้ณั »ฒิ หี่ ฮู”'“เ, ขุ่ ยี่ ญิ ข์ ปั้ ย่ ปั้ <"มื้ฌ› เมอพมพขอมูลเสรจ แลว (โ|โ[บู๊› ขุ่ขุ่ทาบ่สู่ด่1พงํล่ลึ (|โ| โ[[ › ด่|ฟ[ญิ0› ยั ยั บ็ ฏิน๊รี๊ปุ๋ยุ่นี่งขุ่าหาห่าญี่ขุ่ขุ่ห็าขุ่ณ์ขุ่นี่งํงบ็ขุ่บ่ขุ่กญิขุ่หผื กั้ (ปี0ปืใ) ฝัาธีณินืขุ่ด่ฐณอุ๊ญขุ่ษ 2 ด่น่ บืบีย่ทด่ๆฌาบุ๊ณัช๊พิ ใฟัว ญูขุ่ฒ่ถึงมงผงทนึพํหีท่ด่฿ด่ปืบ่ทํรื้ บุ๊นึมึบ๊บื(ปิหิ› ยั ชื่ ๘ ชื่ ซื่ (|ฟี› นื่หึ› . จู๋ ฝ้ลลทบ๊ทใง เวบบทว เซปี๋โ ด่บ่หยุ่พ้ด่นุ่ง บุ๊ขุ่บิาใป่วิบ่ยุ่ ๓ด่ขุ่ใ"ากุ่ง1บ่ด่ณับ่ขุ่บ่นิงที ขษีขุ่ฮับ่งือ็"ขข่าด่ฟุ้งาณิด่บ่นฒ่ ดี เมา ยั ยั ข์ ยั กื้ มุ่ด่าว๊นด่ ง|ษขุ่กต๊บ่บีาด่วู๊ะรู๊วํ ดี จ็บื่ด่=กื้ซุ่าบ่ขุ่าณั(8พิ› หึ'หึ' จะ ตฝืลตทบ๊กั้งน <?› ' ษญัาด่ห็ปุ๋บุ๊งุด่พทิใช่หา ยํ:'ด่ภ์ผุ"วําศฌตั้ายุ่ฒ่ขุ่กั้= บุ๊าวํหุ่ป็ฝ้ฆัว๊ขุ่ น็บ่฿ธํบ่บ่ปั๊=าบ่ทบ่ษกี่ย่:บ่บ่ขุ่ใฆ้น่าติ์ด่บ่บ่ง ท้ขุ่ถ่ด่าขุ่ปั้หณิใฟู้ล๊สัห่ขุ่บุ๊ห{ด่ว์ญัาก๊ด่(8ทิ) (|0) (|ฮิ0บิ?› เ}หโน| › ขุ่." ' สุ”' 'บําด่ติ์` หึ พชุ่'ณัเ |งี้ริ๊ ขี รู่ฉื ฆั ห็ยํญ์๘ โมั่ ฒิ จู๋ ฆ๓ ด่บีญ์” ฟื้กิธํ |ธํวุ' _ ขุ่:๓ป์ขุ่!วู้ วืช้มิ่ ณูนี๊ข์'สิ่=;ขุ่๓"`!ขุ่1' {ขุ่:'ทํ'น่ปิ๊นี้อุ้"รธจู๋ร^9 พร'พุ ยึ › ฉื ฟิ หู่ล๊ อึ้ศ์งี่ขุ่ " ดุ' ฉื 'ษิ ด่ พั้ ]›ป ]ขุ่ ขุ่ขุ่›1 `ง !งิ บ่ฐ์บ ปั๊'ไ ปี ชืปุ]›]ผุ้ ปุบึ้ |บุหุ่»|ปง้วีบ 3 บึบุ๊าบีผุ้|ดํ:'ฟ็ขื่ฯ"าหึ'บวุ`รู๊`จ๋อื่บ `ศุ หึ'บ เบือ !วุด่'รั่จ๋หื่ขุ่"1รบ"ใอ็"ฮึบ ลิ เ สู่ พี หิ ฉื หิ บีไหั้` 1ปเเอี๊งื่า ลุ'ด่=บ-›บ`า›กี๊บิ ]บบิ 1จ็!ขุ่บบ11บืสื่บ บเ$›กุ่บู๊บ'-`แเธีวั่บ วุ้›งี้ บีบื`รื้บ "'รุ่`ฉื`งษ์` หี บป๋งี้บํงี้เนื้บึบ่ด่“ปุ๋บป- เ»วุสืบิจื้-`บผุ้โอู๋ขุ่กั้บบบินื้พขุ่ ฏิ บึ ` คึ คึ ` ขุ่ ›1"'บ่บรแ ]บ"บด่พี่ร '.ตั้ขุ่อื้งิ้อื้บ่"เบ`ด่๕ :เถ์รื่ธุ์ด่บ่'าใ›}รี่' นึ่บ 'ขุ่'หึ`บกิ้ใดี๊› เริ:จี๋"ธงู'-ขุ่บ"บาจั๊ยื้กี๊ป๋ฎ์ล๊'บ`ปื่`ขื่ไปเ"` 'เงื-ขื่ะ-บ่บ์›โบ เพา ›. วู๊ยัวื"จ๋ด่ วบูใอิ๋`ถ์ด่"ใ›ฐิกิ่วํบ ฟ"อิ๋'ใ›1บ็ถ์วุขึ้งี้บหื']2-ใขึ้เ1"ด่'›งี้"บผุ้ เนื้ย๊บโ'รวุ้"ผุ้า ]กี่บิ บ๊กิ้เเงี้`ผิวบบื$ขุ่เา}บ์บใ'ด่เว็ขื่'›เน๊บ่ `ขุ่วิบน๊'บงี้จ๋ เเอิ๋าหึโด่ บี้ตั้ ปื่ณุ(ญิ๓
 11. 11. ดัวอย่างการจัดวางตําเเหนํงฆผุ้อความเเบบตําง .-งี้ขุ่ก1.ล๊1 รื่'. {('ขุ่ นี๊บ่"`›ปุ๋{ "'ญ์:`อุ่' พฎ์จ็๐ <ฒเ› หึ บ่ <ทปีบิ› (โ|โปั› ก้ฒ่างก1รง๊กั้ช๊ยทาาบแขขภิทๆ (|โ|โปั› เ|| น่[ฒิ› (800ใ› เ? ^เ|6ผ"เปิ๊กั้› ถ้วอษ์าง"ารง๊”บ๊อคราฆช๊ปี้ช้๒ <|?› เค ^เบ่6ผ=0ธฒ[ค› หึวขุ่ยํขุ่งํกั้ขุ่ซิ่จ็"ขั้ตั้ขุ่า”กิ่งํขุ่'น์ขุ่งํ <|9› เ? ^เ|6ฝัด่หิ|6|`|โ› ถ้วอฮ้ทกากํหบ๊อทวานชีล๊ธวา <บ่ฌ (|800ใ› <}ทัแเ› ฒ่
 12. 12. ตื่ ญิ ข์ ยั ๘ บ บ็ หี่ | เมอพมพฑอมูลเสรจจะจตเกบโดยใซซอวา โธ5โ_?^เ|6พ.ทโฒ เเลอู้วใหวื1ตสอบโตยการเเสตงผลสัพธ์ทาง ๘ ข์ ข์ กึ๋ ปี้ ยั ข์ ยั บื้ เวปเบราวเซอร ซงปี๋ะไตฝ้ลลพบ็ตงน ญู`ลุ้ " บ'.ใ'วู้ ว็'ซื้กู๊ปื่ ' หึ ลุ้หึ - คึ.'ยํ ธิธํ( พพิ'งื รึอึ๋นื่'ฌเวั่อึ้ โฒ ณ๒ ใ ' ' ฐ์ยื้ย๊(ภิ ธิขุ่!"ด่ฌน๊บึ้ 'มื้วบิบ่าฝ้งจั้"-'รงี้'ขื่เปิ่อจ็ขุ่ว-ขุ่บปิร`สั้ฮู้"บ ข 'หิ .ขุ่- :'-ขุ่"ฮ่ 'อื ` หิ ๐'วบิบ |`]฿| นึ จ๋ผุ้|บ่บ่ศวา1'1ขุ่ง{ด่ผิ |`3 หึ' 1 (`ร่:ปุ๋ขั้ ฐ์ ผุ้1ๆ (ฌ'ซูนู๋ย ตั้ล็ว๊ |:.';ตั้๗'›ะซ์ดุ้$'รู๊'ฉื ฌ!ณุร็เมึโ'ษัๆ [ฆ๓๗งี้อืโธ5โ_9ณั|'3|.๖ป๋ป์ ` “ ๑ วู้วิวบิฮัขุ่ขุ่)'า"ขุ่รจ๋นิอิ๋ขุ่ปื่อษิ"ว"บบินู๋'ตื้บ'วุา ปุ่ ฒ่

×