Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
ส...
ยศดา
๔ ๐๔๕
นายนิรันดร
โลกาสา
๕ ๐๓๐
นายกานตพงศ์
ศรีอินทร์น้อย
๖ ๐๒๒
นายวรากร
ทรงพระ
๗ ๐๑๘
นายเชาวลิต
นาขามป้อม
๘ ๐๐๘
นายวิน...
๑๙ ๐๑๖
นายนพรัตน์
ป้อมเชียงพัง
๒๐ ๐๒๔
นายชัยสิทธิ์
ละครพล
๒๑ ๐๒๐
นายธนกฤต
พิงพิณ
๒๒ ๐๔๐
นายพลอนันต์
จันทร์แก้ว
๒๓ ๐๓๓
นางส...
๔. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน ๒
ฉบับ
๕. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๒ ฉบับ
บัญชีรายชื่อข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร ครูพลศึกษา

465 views

Published on

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรร ครูพลศึกษา

  1. 1. ประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ................................................... ตามประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ลงวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ และประกาศโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเ ป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น บัดนี้การเลือกสรรได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือ กสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ ๑ ๐๐๑ นายกฤษณ์กมล มัทธะปะนัง ๒ ๐๔๔ นายอนุพงศ์ เรียนไธสง ๓ ๐๐๓ นายธีรศักดิ์
  2. 2. ยศดา ๔ ๐๔๕ นายนิรันดร โลกาสา ๕ ๐๓๐ นายกานตพงศ์ ศรีอินทร์น้อย ๖ ๐๒๒ นายวรากร ทรงพระ ๗ ๐๑๘ นายเชาวลิต นาขามป้อม ๘ ๐๐๘ นายวินิจ ดีเลิศวิริยะกุล ๙ ๐๑๕ นายพสุวัฒน์ เพียรคราด ๑๐ ๐๐๕ นายฉัตรชัย บุญเสนา ๑๑ ๐๑๑ นายชูศักดิ์ ศิรินารถ ๑๒ ๐๑๗ นายประเสริฐศักดิ์ ลักษณะสาย ๑๓ ๐๓๒ นายกฤษณพงษ์ โทผาวงษ์ ๑๔ ๐๓๙ นายพีระพัฒน์ พนมใส ๑๕ ๐๑๙ นายอรรถพล บุณยวิวัฒน์ ๑๖ ๐๒๓ นายสุภาลักษณ์ สุวรรณคาม ๑๗ ๐๑๒ นายศรัณยู คาพิทักษ์ ๑๘ ๐๒๗ นางสาวพรศรี สีพอ
  3. 3. ๑๙ ๐๑๖ นายนพรัตน์ ป้อมเชียงพัง ๒๐ ๐๒๔ นายชัยสิทธิ์ ละครพล ๒๑ ๐๒๐ นายธนกฤต พิงพิณ ๒๒ ๐๔๐ นายพลอนันต์ จันทร์แก้ว ๒๓ ๐๓๓ นางสาวสุดารัตน์ โคตรบุตร ๒๔ ๐๓๖ นายเกษา วะชะโก ๒๕ ๐๐๙ นางสาวจุฑามาศ รุ่งเรือง ๒๖ ๐๔๑ นายศักดิ์สิทธิ์ เทือกลาด ๒๗ ๐๒๑ นายศุภัครณัฐ ก้องเวหา ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นลาดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ณ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ในวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมนาเอกสารเพื่อประกอบการทาสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้ ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันทาสัญญาจ้าง) จานวน ๒ รูป ๒. สาเนาแสดงผลการศึกษา จานวน ๒ ฉบับ ๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
  4. 4. ๔. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จานวน ๒ ฉบับ ๕. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๒ ฉบับ บัญชีรายชื่อข้างต้นให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกาหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ เป็นต้นไป ถ้ากรณีผู้ที่ได้ในลาดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กาหนด โรงเรียนจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีในลาดับถัดไปมาทาสัญญาจ้างแทน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ( นายประพันธ์ ขันโมลี ) ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

×