Terrestrial measurements bg

320 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
320
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Terrestrial measurements bg

  1. 1. ТЕРЕННО ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ В ГОРНАТА ЧАСТ НА БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВАТеренно измерване в Република БългарияГеодезическо заснемане на напречните профили на р. Нишава в участъка нагр.Годеч-с.ТуденОбектът предмет на настоящето геодезическо измерване се намира в западнаБългария и попада в землищата на гр.Годеч и с.Туден, Община Годеч. РекаНишава преминава през земеделски земи и урбанизираните територии нагр.Годеч и с.Туден. Извършеното заснемане на профилите по водното течениеи бреговете на река Нишава е с линейна дължина приблизително 9.3 км.Бреговете са ерозирани и обрасли с храстовидна и частично дървеснарастителност. Участъка като цяло е почти праволинеен, но има и много завоипо течението и е с променлив наклон, който понижава в посока от гр.Годеч къмс.Туден.Снимката е изработена в Координатна система 1970г. и Височина система -Балтийска. За снимачна основа са използувани точки от РГО и ТТ39, ТТ2477 иТТ1802, налични на място към момента на заснемането. За определяне наточките от РГО за използвани кинематични измервания в реално време-RTK сдиференциални корекции. Изведени са локални трансформационни параметриза местността, с който са получени координатите на точките от РГО вкоординатна система 1970г. и котите в Балтийска височинна сиситема.При извършеното геодезическо заснемане на териториите, заети от воднототечение и бреговете на реката е използван метода на профилите,пенпердикулярни на течението на реката. Профилите са измерени, като заначален бе избран профил на един километър над урбанизираната част отгр.Годеч, над моста на р.Нишава при р.Гинска река, а крайния(последен)профил бе измерен на около петстотин метра след урбанизираната територияна с.Туден. Разстоянието между отделните профили е около 500 метра. Чрезъглово-дължинни геодезически измервания се определи местоположението наподробните точки на всеки профил. Бяха измерени общо 17 броя напречнипрофила на р. Нишава в участъка на гр.Годеч-с.ТуденПо течението на реката са заснети всички хидротехнически съоръжения. Тезисъоръжения представляват: 6 бр. мостове, прагове на реката и укрепителниподпорни стени на бреговете на р.Нишава, изградени в течението прицентралната градска част на гр.Годеч, между два от мостовете.Приетият начин на кодиране позволява да се автоматизират процесите поизчертаване на профилите и оттам получаване на данни за речното дъно.В горното си течение р.Нишава /в участъка на гр.Годеч-с.Туден/ няма големидълбочини, така че геодезическото заснемане на напречните профили наречното корито се извърши, като речното дъно, бреговата ивица исъораженията /мостове, прагове, подпорни стени/ по реката се заснеха пометода на профилите. За определяне координатите на 37 точки от РГО саизвършени измервания с помощта на Глобалната позиционираща система(GPS). Използувани са двучестотни приемници Topcon Hayper+. Подробнитеточки са определени в координатна система 1970г. и височинна система –Балтийска. Приложен е координатен регистър на всички точки. Измерванията
  2. 2. на подробните точки са направени с тотална станция TOPCON GPT 3005N итотална станция TOPCON GTS 7005 и са обработени с програмен продукт заизчисление на полярна снимка TPLAN. Данните от измерванията и обработкатаим са представени в цифров вид на диск и графичен вид разпечатки – 3бр.папки.Схема 1. Ситуационен анализ на река Нишава от профил 1 до профил 23Снимки 1, 2, 3, 4: Мостове по река Нишава на българска територияТеренно измерване в Република СърбияЗа общините, в които са реализирани записите на кадастъра, измерванията саправени чрез въздушен метод в Гаус-Крюгерова проекция през 70-те години на
  3. 3. миналия век. Подръжката на измерванията и мониторинг на спазването наусловията се извършва от държавния орган.Записът на профилите на река Нишава в община Димитровград е извършенчрез кинематичен GPS (Global Positioning System) метод на обработване наданните в реално време (RTK), съгласно регламента за прилагане наглобалната система за позициониране и технология в проучването (Държавенвестник на Република Сърбия 69/2002 г.). GPS приемниците, използвани повреме на снимките са: "Topcon Hiper GGD" и "Topcon Legacy Е".Записите на напречните сечения започват директно от границата с РепубликаБългария (профил # 1), а посленият профил е крайната точка надолу по рекатана границата на община Пирот и Димитровград (профил номер 48). На рекаНишава на територията на Община Димитровград има изградени 7 моста,подпорни стени и брегови укрепления.Таблица 1. Данни за профили 1 и 2
  4. 4. Таблица 2. Данни за мост 1Схема 2. Ситуационен анализ на река Нишава от профил 12 до профил 43
  5. 5. Снимки 5, 6, 7, 8, 9, 10: Мостове по река Нишава на сръбска територияСхема 3. Профил на мост с кодовеНишава река е частично регулирана в гр. Димитровград, а останалата част еестествена, като частично бреговете на реката са покрити е натрошен каменен
  6. 6. материал. Атмосферните условия по време на измерването на профилите саблагоприятни. Растителността в корито на река Нишава е в етап на растеж,така че тя трябваше да бъде намалена в някои части, за да се измери речнотокорито. Геодезическите измервания на напречното сечение на мостовете саизпълнени в аналогов и цифров формат и поради това те могат да бъдатизползвани в по-нататъшни действия.

×