Broshura nishava ii low res

398 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
398
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Broshura nishava ii low res

 1. 1. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOOD RISK ASSESSMENT IN NISHAVA RIVER BASIN ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕИНЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВА ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА У СЛИВУ РЕКЕ НИШАВЕ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Оценка на риска от наводнения - база за устойчиво развитие в горната част на водосбора на р. Нишава“ „Процена ризика од поплава - основа за одрживи развој у горњем делу слива реке Нишаве“This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“
 2. 2. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOODS ARE A NATURAL FENOMENON NEW APPROACH FOR FLOOD PROTECTION НАВОДНЕНИЯТА СА ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН НОВ ПОДХОД ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ ПОПЛАВЕ СУ ПРИРОДНИ ФЕНОМЕН НОВИ ПРИСТУП ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА DIRECTIVE 2007/60/EO OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL MAIN PRINCIPLES OF THE FLOOD RISK MANAGEMENT CONCEPTION: From 23 October 2007 About flood risk assessment and management ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ: от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВА: ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕО ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА Од 23. октобра 2007 О процени ризика од поплава и управљањеArticle 2. Чл. 2. Чл. 2. A bsolute flood protection А бсолютната защита от A псолутна заштита од1) ‘flood’ means the tempo- 1) „Наводнение“ означава 1) ‚Поплава‘ подразумева по- is not impossible. наводнения не е въз- поплава није могућа.rary covering by water of land временното покриване с вршину земље која је при- можна.not normally covered by wa- вода на земен участък, кой- времено прекривена водом P rotection based on mini- З аштита базирана наter. This shall include floods то обичайно не е покрит с која обично није покривена mum human impact in the З ащита базирана на мини- минималној љутскојfrom rivers, mountain tor- вода. Това включва навод- водом. Ово обухвата попла- river beds. мална човешка намеса в интервенци у речномrents, Mediterranean ephem- нения от реки, планински ве река, планинксих река, речните корита. кориту.eral water courses, and floods потоци, средиземноморски Медитеранске сезонске во- P ublic understanding, par-from the sea in coastal areas, сезонни водни течения и дне токове и поплаве при- ticipation and insurance. О бществено разбиране, Ј авно разумевање,and may exclude floods from предизвикани от морето обалних подручја, а може участие и застраховане. учешће и осигурање.sewerage systems; наводнения на крайбрежни укључити и поплаве из кана- U nderstanding of the2) ‘flood risk’ means the com- райони, и може да изключва лизационих система personal responsibility of О съзнаване на персонал- С вест о личној одговор-bination of the probability of a наводнения от канализаци- 2) Поплавa je природнa поја- each individual to flood risk ната отговорност на все- ности сваког појединцаflood event and of the poten- онните системи; вa којa се не може спречити. adaptation. ки индивид за адаптиране да се прилагоди ризикуtial adverse consequences for 2) Наводненията са природ- Неке људске активности, као към риска от наводнения. од поплаваhuman health, the environ- но явление, което не може што су повећање насељених C onsideration of thement, cultural heritage and да бъде предотвратено. Ня- места и привредних актив- climate changes. О тчитане на климатични- И звештавање о климат-economic activity associated кои човешки дейности (като ности у плавним подручјима те промени. ским променама.with a flood event. нарастването на населените смањује природну способ- места и стопанските активи ност земљишта да задржи в заливните равнини, както воде. Такође и климатске и намаляването на естестве- промене доводе до пораста ната способност на почвата поплављених површина и да задържа вода, породено негативних последица. от използването на земята) и промяната на климата, обаче, допринасят за увели- чаване на вероятността от наводнения и неблагопри- ятните последици от тях. This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.2 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 3
 3. 3. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOOD RISK CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FLOOD RISK ASSESSMENT РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ РИЗИК ОД ПОПЛАВА КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА „ F l o o d r i s k “ = the likelihood of flooding and possible adverse effects on human the health, environment, cultural heritage and economic activity related to floods. FLOOD RISK ASSESSMENT ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ „ Р и с к о т н а в о д н е н и я “ = вероятността от наводнение и възможните ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с наводненията. „ Р и з и к о д п о п л а в а “ = могућност појаве поплава и негативни ефекат HYDROLOGICAL MODEL на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и пекономске активности Theoretical distribution model повезане са поплавама. ХИДРОЛОЖКИ МОДЕЛ Теоретичен модел на разпределение ХИДРОЛОШКИ МОДЕЛ Теоретски модел дистрибуције HYDRAULIC MODEL LANDUSE ХИДРАВЛИЧЕН МОДЕЛ Land cover ХИДРАУЛИЧНИ МОДЕЛ ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Земно покритие TOPOGRAPHY УПОТРЕБА ЗЕМЉЕ Digital terrain model Покривеност земље ТОПОГРАФИЯ Цифров модел на терена ТОПОГРАФИЈА Дигитални модел терена HAZARD MAP VULNERABILITY MAP КАРТА НА ЗАПЛАХАТА КАРТА НА УЯЗВИМОСТТА МАПА ПРЕТЊИ МАПА РАЊИВОСТИ RISK MAP КАРТА НА РИСКА КАРТА РИЗИКА This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.4 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 5
 4. 4. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOODS OF NISHAVA RIVER FLOODS OF NISHAVA RIVER НАВОДНЕНИЯ НА РЕКА НИШАВА НАВОДНЕНИЯ НА РЕКА НИШАВА ПОПЛАВЕ РЕКЕ НИШАВЕ ПОПЛАВЕ РЕКЕ НИШАВЕCRONOLOGY ХРОНОЛОГИЯ ХРОНОЛОГИЈА MAIN PRINCIPLES OF THE FLOOD RISK MANAGEMENT CONCEPTIONFlooding 1929 Наводнение 1929 г. Поплава 1929 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ:Flooding 1942 Наводнение 1942 г. Поплава 1942Flooding 1943 Наводнение 1943 г. Поплава 1943 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПОПЛАВАFlooding 1957 Наводнение 1957 г. Поплава 1957Flooding 1980 Наводнение 1980 г. Поплава 1980Flooding 2007 Наводнение 2007 г. Поплава 2007Flooding 2010 Наводнение 2010 г. Поплава 2010 A WITHNESS ОЧЕВИДЕЦ ОЧЕВИДАЦ TELLS: РА З К А З В А : ЈЕ РЕКАО: 1929 1929 г. 1929 г. Story of Stoyan Nikolov Разказ на Стоян Николов Говори Стојан Николов Rangelov, born 1925. Рангелов, роден 1925 г. Рангелов, рођен 1925 г. I remember when I was 4-5 Спомням си, че когато Сећам се када сам био 4-5 years old /year around 1929/ бях на 4-5 години, /годината година, око 1929 године / једне one evening came big water. е около 1929 г./ една нощ / ноћи/ појавиле су се велике The water came from Kiselichin привечер/ дошла голяма вода. воде. Вода из Студенетце и dol /Vranev dol/ and the level of Водата се събира от Студенец Киселичиног Дола / Вранев дол Ginska River /tributary of Nishava и Киселичин дол /Вранев дол/ / подиже Гинску реку, притоку River/ rose. The water was so и повишава нивото на Гинска реке Нишаве. Вода је била strong that it took everything река, приток на река Нишава. толико јака да је преплавила and flooded our yards and hous- Водата беше толкова силна, наша дворишта и нашу кућу. es. The water took my father‘s car че отнесе всичко, заля всички Однела је и воловска кола мог beams for the house which we наши дворове и къщата ни. оца и кућу коју смо градили. Од wre building. It dragged a huge Отнесе на баща ми кола с греди, места Гинтци донела је округли circle stone table from the village за къщата която сторехме. От сто /који је још увек тамо и of Gintsi, which is still there and Гинци довлече круг /кръгла може да се види. can be seen. маса за разточване/, която е Вода је била браон боје и The water was brown and very още там и може да се види. веома бучна и сва Каралеева loud. It was roaring and all Kara- Водата беше кафява и обрадива земља била је leev’s lands were inundated, and много шумна, бучеше и всички покривена водом, а снаше the water came to our mill. каралееви земи оттам реката стране дошла је до воденице. бяха залети, а от към нас стигна до воденицата. This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.6 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 7
 5. 5. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOODS OF NISHAVA RIVER FACTORS FOR INTENSIFICATION OF THE TORRENTIAL PROCESSES НАВОДНЕНИЯ НА РЕКА НИШАВА ФАКТОРИ ЗА ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ПРОЦЕСИ ПОПЛАВЕ РЕКЕ НИШАВЕ ФАКТОРИ ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ БУИЧНИХ ПРОЦЕСА U R B A N I Z AT I O N УРБАНИЗАЦИЯ УРБАНИЗАЦИЈА This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.8 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 9
 6. 6. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FACTORS FOR INTENSIFICATION OF THE TORRENTIAL PROCESSES FLOOD RISK ФАКТОРИ ЗА ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ПРОЦЕСИ РИСК ОТ НАВОДНЕИНЯ ФАКТОРИ ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ БУИЧНИХ ПРОЦЕСА РИЗИК ОД ПОПЛАВАTRANSPORT Т РА Н С П О Р Т Н А С А О Б РА Ћ А Ј Н А LANDUSE ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ КОРИШЋЕЊЕINFRASTRUCTURE И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА И Н Ф РА С Т Р У К Т У РА З Е М Љ И Ш ТА This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.10 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 11
 7. 7. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOOD RISK FLOOD RISK РИСК ОТ НАВОДНЕИНЯ РИСК ОТ НАВОДНЕИНЯ РИЗИК ОД ПОПЛАВА РИЗИК ОД ПОПЛАВА This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.12 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 13
 8. 8. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMME FLOOD RISK FLOOD RISK РИСК ОТ НАВОДНЕИНЯ РИСК ОТ НАВОДНЕИНЯ РИЗИК ОД ПОПЛАВА РИЗИК ОД ПОПЛАВА This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.14 „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“ 15
 9. 9. This project is funded by the Together we will Bulgaria - Serbia ipa EUROPEAN UNION beat the floods! PROGRAMMECO N TAC T К О Н ТА К Т К О Н ТА К ТSCIENTIFIC RESEARCH НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИDEPARTMENT – СЕКТОР КЪМ СОФИЙСКИ ОДСЕК УНИВЕРЗИТЕТАSOFIA UNIVERSITY УНИВЕРСИТЕТ У СОФИЈИ„ST. KLIMET OHRIDKSI“ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“8, Dragan Tsankov blvd., Бул. Драган Цанков 8, Бул. Драган Цанков 8,1164 Sofia, 1164 София, 1164 Софија,Bulgaria Република България Република БугарскаDIMITROVGRAD MUNICIPALITY ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД2, Balkanska str., Ул. Балканска 2, Балканска бр. 2,18320 Dimitrovgrad, 18320 Димитровград, п.б. 18320 Димитровград,Republic of Serbia Република Сърбия Република СрбијаЕ-mail: Ел. Поща: Ел. Адреса:sodimitrovgrad@yahoo.com sodimitrovgrad@yahoo.com sodimitrovgrad@yahoo.comGODECH MUNICIPALITY ОБЩИНА ГОДЕЧ ОПШТИНА ГОДЕЧ1, Svoboda sq., Пл. Свобода 1, Ул. Слобода 1,P.B. 2240, Godech, п.к. 2240, Годеч, п.б. 2240, Годеч,Republic of Bulgaria Република България Република БугарскаЕ-mail: Ел. Поща: Ел. Адреса:obshtina_godech@abv.bg obshtina_godech@abv.bg obshtina_godech@abv.bg This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of SRD - SU „St. Kliment Ohridski“ and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. „Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment“

×