0

76 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
76
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0

  1. 1. øÇ ðô Ç (25) øÇ ðô Ç ! »ìïìè !êô Ç .ê»î ðµé½ êó Ä „è î ðº çô½ .êî ÂìÇ Äî Ä º Äïè òº –å è ò´ Åè òº î Ê ! µÇ »ìïìè ! Âå º ò»ìïìè z º êô ò»ìïìè ! ð º êéå Ù ! ÄÇ º êôßðÍ !ò Äè »ìïìè ! ÂÊÄè »ìïìè î Äôî ðóƒ ðº ç½ òº çô½ ! êî ðóÂìÇ ðµé½ ´ éÇ „è î ÄÔâ òº êïìôè „è Åè òº î çóÄ .êî ðóÂìæ ðóÂìæî ò´ .ò èÄß ë ðµé½ ÂÚ´ ÷ í æ ðóĵôº êì òº ê òº .ðó ó Ä äéÙ ò´ çæÙ ò»ìïì .ðô äÍ ½ çæÙ Ç êµì¾è î . î äó éÇ è ò º ³ãàÊ íïº } î ! î çóÄ ‘ô î . î è º î çóÄ –å è . î òº äÑß çæÙ î. î ðæ´ ½ Í ðÈïÊ î çæâ çæ½ çæÙ çæÙ ò ôº î è Èë îðº ÞæÈå çÚë î êô ð .ò î ³èøÙ òº êïë ôâ ðâ ÁÇ »Çð {ôî Ä´ ¹Ç ðº ÄïÊ òº î . î ÞæÈå ‫ﺒ‬ôã î í æ . î ÞæÁå çÚëò Ä ³é×Ù ÅÙ òº î ð ð” ðº Âë Úè ÂÇ ½ .ð å íë ‘ô ò´ êóÄ ò ìº ðôî ðô êÊ ðÀ º ò êïìº . ðôï Ç íë ò ïº . ó òè ïº ðÀ êËÊð òº ïº ò .ò î é ÄôÇ òº î .ò î éº ðÍ òº î
  2. 2. øÇ ðô Ç (26)êóÄï òº êéå Ù î . î ³ÇÄïß ÄÇ êô¾å Í î .ò î ¸è ò ðã´ òº î Âì Úè ò ÔÀ î ! î çôæ½ ‘ô Ä ‘ô î . î ÞÍ . à Âì áËÙ òº ÄéÙ î . î Âì ðÊ ðë Ç ð ôë . ÄÇ ðƒ íë òæÍ òïó „è òæÎè ðº êô´ ðº î !êô Ç ! î Âìî’ ³ô òî Ç ’{è ’{è î ê . .êôÇ î Âìï Ç íë ò ¯’å º êô í } êôÇ ³âø ðº òæóÄÇ î ê . ÄÇ ðôƒ íë äÍ ðÈæ»è ðº î . î Âìïó ÷ ¯’å òƒ ä¸è ôè í ðï è ìÇ í´ î Âìî’ ! ò î Äô· ´ ‘ô ê×àå òº î ! ò î ÉË ‘ô òº î ‘Ç ô ½ áËÙ ðó’ äì€ äì€ ôë éë éë º î ! êô Ǻ ÄµÈ ðôw ÄÇ ð»ìïì ðô´ ĸ ðº ÄéÙ î . ÄÇ ðƒ íë äÍ Çóè è î ò´÷ íë Ç ôë î .ðô ðæÎè ð»ìïì ðº êô´ î . ðô !ðô ð â ò áËÙ òº ðÇ ³ ¾è òº ò ô´ ò ³å .òî òÇÄ ÕÙ òº î »Èè òº î ! êô Ç ! î Âìïº òîðè Ç ø òéæÙ µà ’{è ò»ìïì ò êæà¾è íë ê ô î .ò î ³èøÙ òº î é½ Ä .ò î Ù òº î Äâ ø´ 𺠼 Í î ðë º êô î Ä å º êôå î Ä î òë ½ î î äé î äè î áËÙ î º êó î ðÁéÜ º ê óÄÜ î z º êô î ìôÇ º íî Ç . î Âå º êôå î ìôÇ º êÈæ»è òº . ‘Œ à ³èÂÀ òº øÇ ÄéÙ ò»ìïì î î çå Ù î .ðó ôÇ ðµÇ Ç ò áæÀ î ðó ó Ä äéÙ ò´ êµìÇ î . ó ò ïæè ð»ìïì íë è ì î î º êô ë î . î À º çæÙ
  3. 3. øÇ ðô Ç (27) Âì ï ò»ì ¯ µËè ÷ Ç òº î áæÀ ó ð éôÀ º ³ ¾è òµº îêÊ ðº äéÙ çæÙ î î êïìôè ðº ³é½ î îÄ ÂìÇ î .ò î . î êïìôÊ ÅÙ ³éî òå Ù î î êïìóÄ êî‘ ç ð´ òåðÝËè çÜ ð´ òÊðÀ çãÇ ð´ ³¾Í î.ðóð íëð ò êïì êî‘ „î ò»ìïì î .ò íëð ³æàÜ òî÷÷ ÂóÄè î . ðôë ðó º òº ò Äß Èè î ðó íë òå À ò ä Ç î. î Ä ÞÔå Ç ê ó ÷ . î Ä ô Çê ó î î Äïè . î Äïë òº ³óÄ çóÄ î ÄïÊ ðº ³ãàÊ î ľ ðº çæÙ îòº ø´ òº ¼ó Ä´ ³ Äâ òº Ä»ß òº î ! êô Ç »ìïìè Ù Ôß òº ðÚå Ôè ðº ê µ ðº êïìó ³è è òº ³ ¾è Ùðº æè Ç êï è º ìè òº êô´ ð´ ð ÔÀ ÄÊ òº ÄóÄã´ ïéÇ vï ïå vï vï ³ãàÊ Ç êô ôë ô Ç êx Âë ô»Ù . ðóÂëÄÇ íë ð êî‘ ð´ Ù ô»Ù ðº î òî êÈæ»è òº î .ò î Ä Ù Ä×ë ò î Ä ß è ò îÄ µà òº î ó òº î ðôî ÄÇ êô òº î ðôî ô ê òº î ðôî Äâ . ðôƒ î ¯’å ðô . ðôƒ Çò î ðôå .ò î Ë Ïôß . !ò èÄß ç½ „è î !êô ÇÆ ðãë òë ½ ò ìÇ î . î êïë òº êß Ù î êïëðÇ òº ìÇ îòº î ðº ðŒ . î Âã½ òãôã½ º çæâ çæÙ ÂìÈè –Êø î . ðôë ò î . î Ç º í ¾Í ðè ë ³å Ç ðè ë î .ò î ò´ðè º çæÙ µàòº áôã¾´ ðï µß Åô´ ðº çæâ òº î . î Ä ô º ( ‫ ½ )ﷺ‬òº »½ .ðôî òå ¸è Ä ðº î .ðôî Âë êë Âôè
  4. 4. øÇ ðô Ç (28)º êãôß . z í ÷ º Ä {Ç í ðÇ º ê»ìïì z í ò Âë î ðâ òéæâ ³éî òæÙ ò»ìïì î Ä {Ç í ÷ðïº ð ïº ðº ê ôâ èÇêïë î í ð ôî ½ „è òìÇ Ç òèø å â òë ¾å ðÀ òë ô Ä¾Ç . ôî ò»ì É Ç Ä ë ðë Œ ƒ òº ’ „è! øÇ ò Äè òº î . øÇ ò ³è ãµÇ ³éî òº î .êî ¯ µËè ÷ Âó òº î ðô !ð ó Ä ð } ò Ç êô Ç .òî Äë È êÊ òº î fifi fi fi fi fmi fifi fi fmi fmmi fmi mi fifi fi fmmi . ¯í ê ëðî . ó ’Œ Ç Âæº î µÇ ¯ Í ¼ Í î êô Ç .òî Âìôƒ v ÄéÙ òº µÇ òº ¼ Í í´ êî Âëð fm i fi fmi fmi fi fmi i i fi ® fi fmi fmmi fi i fmi fmmm fi mmmmi mifmi fi fifi fi fmmm fmi ® fmi fmi i fi ® fmifmi f i fmi mi fmi f i fmi fmifi fmi .ò»î òº Ä Äµé ò»ìïì ò î ! øÇ êô Ç øÇ . Âìî Âìô º î ôî Ä ôº êôÈôº ð } ðº î ð ó ð éë
  5. 5. øÇ ðô Ç (29) . Ä

×