Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guru dan cabaran semasa

870 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guru dan cabaran semasa

  1. 1. TAJUK : Cabaran yang dihadapioleh para guru masakini NAMA : Muhamad Ikhram Bin Johari KUMP : T4MT3 Guru danCabaranSemasa Perkhidmatankeguruanmerupakanantaraperkhidmatan yang mendapatperhatiandanmenjaditumpuanmasyarakatpadamasakini. Permintaan yang tinggiterhadapkerjayainimenyebabkanpelbagaiusaha, rintangandancabaranterpaksadihadapiolehgolonganpendidikdalamusahamemartabatka nprofesioniniselaridenganaspirasipendidikannegara.Justeru, guru danbakal guru haruslahmelengkapkandiridenganilmupengetahuan yang tinggidalammenempuhcorakpendidikan yang kianmencabar. MelaluikeratanakhbarBeritaHarian yang bertarikh 19 Jun 2013 telahmemuatkanberita agenda pendidikannegara yang terkinimengenaiPelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Proses transformasi yang terancanginimemberisatulagicabarankontemporaribuatduniaprofesionperguruandanKe menterianPelajaran Malaysia (KPM) bagimenghadapicabaranabad ke-21.Terdapat 25 inisiatif yang terkandungdalam PPPM termasukpelancaran 1Agenda KementerianPendidikandanPenubuhan Unit PrestasidanPenyampaianPendidikan (PADU) danPadu Corporation. Selainitu, inisiatif lain ialahpelancarandanpengagihansaranaibubapa, pengujian guru matapelajaranBahasaInggerismelalui Cambridge Placement Test (CPT), pelaksanaan program rintis program transformasidaerahdanpenyediaan video e-guru. Berdasarkanperancangan yang digariskanitumakabesarlahharapanuntukmeningkatkansistempendidikannegarakitaseta ndingnegara-negaramaju.Apatahlagi di dalambajet 2013 baru- baruiniturutmemperuntukkansebanyak 15 peratusdaripadaperuntukanbajetkeseluruhanatausebanyak 38.7 bilionkepadaKementerianPelajaran Malaysia dalammemastikanpengurusansektorpendidikannegaramembangunsecaraholistikteruta maaspekmemperkasakankualiti guru.Padapandangansaya, dalammemenuhiaspirasitingginegaraini, kitatidakbolehberdiamdiridalampersekitaran
  2. 2. TAJUK : Cabaran yang dihadapioleh para guru masakini NAMA : Muhamad Ikhram Bin Johari KUMP : T4MT3 global yang semakinkompetitif. Perubahan yang berlakubukansekadarmenambahkakitangan guru danmenambahbaikkemudahan yang sediaadatetapiperlumemahamidinamik proses pengajarandanpembelajaran (P&P). Di sinilahperanan guru yang paling utamadalammemberikan input kepadapelajarnya.Sebagaibakalpendidik, kesedaranakanhakikatbahawapengajaranitumerupakantanggungjawabdanamanah yang mestidilaksanakan. Inikeranakecemerlanganpendidikanbanyakbergantungkepadakualitidankepakaran guru. Olehitu, guru berkualitimerupakanfaktorpenentukepadapeningkatanprestasisekolahdanpencapaianm urid. Artikel yang keduabertajuk, “Tugas guru bukansekadarpelajar lulus” memberisatulagitamparanhebatbuatinsan yang bergelar guru. Artikeltersebutmenyiarkanbahawaadasesetengah guru yang mendakwa guru dibebanitugasperkeranianmenyebabkankurangfokusterhadappendidikan. Guru sepatutnyatidakmerungutdanbersediabertugasmemajukansahsiahpelajar. Seseorangpendidikharusbertanggungjawabmendidikanakbangsamenjadiinsan yang ungguldanberdisiplindalammenitiharimendatang. Guru bukansekadarmendidikpelajarhanyauntukskordanmemperolehkeputusancemerlangdala mpeperiksaan, malahcemerlangsegalabidang. Seseorang guru perlumeresipikanadunanpembelajarankepadapelajardalamsegalaaspekkehidupan. Kejayaansebenarialahpelajar yang bolehmengaplikasikanilmudalamkehidupan. “Pendidikan di Malaysia adalahsatuusahaberterusankearahmemperkembangkanlagipotensiindividusecarameny eluruhdanbersepaduuntukmewujudkaninsan yang seimbangdanharmonisdarisegiintelek, rohani, emosidanjasmani. Usaha iniadalahbagimelahirkanrakyat Malaysia yang berilmupengetahuan, berakhlakmulia, bertanggungjawab,
  3. 3. TAJUK : Cabaran yang dihadapioleh para guru masakini NAMA : Muhamad Ikhram Bin Johari KUMP : T4MT3 berketrampilandanberkeupayaanmencapaikesejahteraandirisertamemberisumbangante rhadapkeharmoniandankemakmurankeluarga, masyarakatdannegara." FalsafahPendidikanKebangsaan (2003) BerdasarkanFalsafahPendidikanKebangsaan, jelaslahbahawatugas guru bukansekadarpelajar lulus, malahiameliputisegalaaspekdalamkehidupan. Dalamkonteksini, cabaran yang utama yang dihadapioleh guru ialahmembentukkeperibadianmulia di dalamdiriseseorang guru itusendiri. Bagaimananasihatseseorang guru itudapatdipatuhiolehpelajarnyasedangkan guru itusendiritidakdiperbetulkan. Perumpamaan“guru kencingberdiri, muridkencingberlari”haruslahdielakkanolehseseorang guru agar tidakdipandangserongolehmasyarakat. Budaya yang positifharuslahditunjukkankepadamasyarakatsupayadapatmenjadirol model yang terbaik. Padapandangansaya, membentukkeperibadiandirisendiriadalahcabaran yang paling utamabagiinsan yang bergelar guru. Merujukkepadaartikel yang ketiga, luahanilmiahsalahseorangpensyarah di JabatanMatematik, IPG KampusPendidikanislammenyiarkanmengenaipelaksanaan proses pengajarandanpembelajaran di dalamkelasmenentukanpeningkatandanpenurunanprestasiakademikpelajar. Beliaumenyatakanbahawaprestasipelajar di Malaysia sehinggadalam TIMSS 2011 (Trends in Mathematics and Science Study) masihberadapadatahaprendahdansederhana. Pembabitanpelajarkitauntukmendudukipenilaianpadaperingkatantarabangsasepertidala m TIMSS membuktikanbahawatopikisikandunganpembelajarantidakberbezaantaranegara yang mengambilbahagiansepertiSingapura, Korea Selatan, Jepundan Taiwan. Apa yang mungkinmenjadiperbezaannyaadalahdarisegipenyampaianisikandungantersebut. Pendidikumumnyamengetahuibahawaprestasipelajarbolehditingkatkandenganpeningkat ankeberkesananpengajarandanpembelajaran di dalamkelas. Menurutnyalagi, guru
  4. 4. TAJUK : Cabaran yang dihadapioleh para guru masakini NAMA : Muhamad Ikhram Bin Johari KUMP : T4MT3 harusmeluangkanmasamelaksanakandiskusiilmiahdalammembantupenambahbaikanpel aksanaan proses pengajarandanpembelajaran. Kajianmendapatibahawa guru di negara yang prestasipelajarnyacemerlangdalam TIMSS sepertiJepunmisalnyamenggunakankaedah „lesson-study‟ sertabanyakmeluangkanmasaberkolaboratifantarasatusama lain. Guru seharusnyasedarsekiranyamerekamampumembinakecemerlangan di kelastersendiri. Padapendapatsaya, elemenstrategidankaedahpengajaran yang bermutumerupakanaspek yang terpentingbagiseseorang guru meningkatkankeberkesanan proses pengajarandanpembelajarannya. Cabaranuntukmenujukearahpengajarandanpembelajaran yang optimum perluditelitiolehpendidikuntukmeningkatkankualitinya. Selainitu, Seorangpendidikmestilahmenyedariakanhakikatbahawapengajaranitumerupakantanggu ngjawabdanamanah yang mestidilaksanakan. Inikeranakecemerlanganpendidikanbanyakbergantungkepadakualitidankepakaran guru. Olehitu, guru berkualitimerupakanfaktorpenentukepadapeningkatanprestasisekolahdanpencapaianm urid.Justeru, peluanguntuk para guru menjalanilatihankemahiranberterusansertalaluankerjaya yang lebihluasperludiberikanperhatianselaindapatmeningkatkanlagimutupengajarandanpemb elajarandalamperkhidmatanseorang guru. Apabilaprestasi guru meningkatsecaratidaklangsungiaakanmemberikesanpositifkepadaprestasipelajarnya.Di sampingitu, peranan guru dalam proses penggerakpengajarandanpembelajaran yang berkualitidanefektifturutsamameningkatkanpembangunanpendidikansekolah. Keadaaninisecaraberterusandapatdapatmerangsangkanpelajaruntukbelajardenganlebih seronoksesuaidenganalampendidikan di peringkatrendahsehinggaperingkatatas. Sebaliknya, pengajarantidakakanmenjadimenarikminatpelajarapabila guru lebihbergantungkepadakaedahsyarahanberbentukpasifdalammenyampaikankandungan matapelajaranmereka.
  5. 5. TAJUK : Cabaran yang dihadapioleh para guru masakini NAMA : Muhamad Ikhram Bin Johari KUMP : T4MT3 Olehitu, aspekkreativitisertainovasipengajarandanpembelajarandaripadaseorang guru perluditerokaibagimelihatapa yang inginmerekasampaikanmenarikminatpelajarnya. Segalabentuk proses pembelajaranberbentuk formal dantidak formal bergantungkepadakreativitidanperananutamaterletakpadatanggungjawab guru. Inilahtransformasinegara yang kitakehendaki yang dapatdimanfaatkandalamsistempendidikannegara.

×