Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoofdstuk 2

241 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoofdstuk 2

  1. 1. Hoofdstuk 2 : basisteksten1. Wat is leren- kennis, vaardigheden en attitudes opnemen- iets weten, kunnen of onthouden dat je ervoor niet kon.- activiteit of gebeurtenis die je nieuwe vaardigheid, inzicht of feitenkennis oplevert- verandering in mentale vermogens- als activiteit: bedoelde poging om iets te leren- als gebeurtenis: onbewuste activiteit waarin leren je overkomt- altijd en overal (ook op verschillende wijzen → welke meeste effect?)- actieve vorm bv. informatie verwerken (gradaties van belangrijkheid)2. Leerenergie- onverzadigbare drang naar meer te willen weten- verlangen, hongeren naar kennis, vaardigheden en inzicht- meer greep krijgen op de werkelijkheid zodat je er iets mee kan doen- moeilijk te stoppen, je leren zelf sturen m.a.w. betrokkenheid- woordvoerder: Ferre Laevers- kenmerken: geconcentreerd, aangehouden en tijdvergeten bezigzijn, gemotiveerd, op een intense wijze, energie, voldoening, exploratiedrang, aan de grens van je mogelijkheden, …- omdat persoon: gemotiveerd, geboeid, gefascineerd is, gewaarwording en gedachten ervaart, zich openstelt, op intense wijze waarneemt, betekenissen ervaart, energie vrijmaakt, voldoening ervaart, drang heeft om te exploreren, grens mogelijkheden overtreft, …- beschrijving De Weide: goede sfeer, werken op eigen niveau, werkelijkheidsnabijheid, activiteit, leerlingeninitiatief verruimen (door: vrijheid in keuze van soortactiviteit, tempo, verdeling tijd, alleen of samenwerken, de taak, leeftijd, niveau)3. Uitdaging- zaak, daad of uiting die prikkelt tot (re)actie- geeft antwoord op exploratiedrang (inzet, verder doen, onderzoek, willen bezig zijn, spontaan en gericht denken en handeling)- op vlak van: inhoud, moeilijkheidsgraad, manier van aanbieding, tempo, aansluiting leefwereld, probleem of vraagstelling, initiatief, zelfsturend bezig zijn- zone naaste ontwikkeling: verschil tussen want leerling zelfstandig kan (actuele ontwikkelingsniveau) en wat leerling met ondersteuning van een volwassene of medeleerling kan (meerwetende partners), sociaal-culturele activiteit waarin leerling zinvol kan en wil deelnemen, maar nog niet zelfstandig te volbrengen- AIDA-model: Attention, Interest, Desire, Action- leerstof (van buitenaf, aangeboden door leraar en volwassenen)- leeractiviteit (van leerling zelf, initiatief en creativiteit): leerlingen binnen aangegeven grenzen zelf op zoek gaan naar wegen, problemen en oplossingen (zelfontdekkend en probleemgericht werken = zelfstandig, vindingrijk en verantwoordelijk, leeromgeving belangrijk, effectieve strategieën),- leerkracht: aandacht hebben voor de leeractiviteit van de leerlingen- leerling: betrokken bij leerproces (creatief, initiatief, uitdaging, zelfstandig, vindingrijk, verantwoordelijk)
  2. 2. 4. Afwisseling- wendbaarheid leerresultaat: wat geleerd ook spontaan toepassen- variatie: sterk gevarieerd karakter van de oefeningen- omdat: routinehandelingen en trucs vermijden, inzichtelijk werken, idee over breedte van situaties waarin het geleerde wordt toegepast, kans groter geleerde spontaan toepassen buiten school of oefensituatie, motiverender- leraar: zorg dragen voor gevarieerde oefeningen in gevarieerde situaties- leerling: door gevarieerde oefeningen maken in gevarieerde situaties maken overzichtelijk werken, nut geleerde inzien, geleerde toepassen in verschillende situaties, meer gestimuleerd- differentiatie in werkvormen (competentie van de leerling vergroot door het gebruik van verschillende werkvormen)- lespatroon van bijna alle lessen: soort werkcollege, klassikaal uitleggen d.m.v. bord- langer voor klas staan,bij orde- en gedragsproblemen = minder didactische werkvormen hanteren- aandacht verslapt door gebrek motivatie en uitdaging, lessen voorspelbaar, nauwelijks actief betrokken bij de les en zoeken afleiding- effecten van meer variatie in werkvormen: competentievergroting leerlingen (kennisverwerving en verwerven vaardigheden, leerstijl, attituden) , voorkomen en aanpakken ordeproblemen, betere en positievere dynamiek in de groep, voorkomen en verminderen individuele gedrags- enleerproblemen, positievere sfeer

×