Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สเปคเครื่อซักผ้า

207 views

Published on

สเปคเครื่องซักผ้า

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สเปคเครื่อซักผ้า

  1. 1. " ถี เคริ่องซักผัาขนาดไม่บัอยว่า 125 ปอบต์ 1.คณล้กษณะทั่วใป 1.1 เปืบเครี่องซักสลัดผัาเเบบอัตโบปั๊ สามารถซักเเละสสิ้ดผัาใตึครั้งละใม่บัอยกว่า 125 ปอบด์ 1'2 ใซ้ความร้อบจากใฟฟัา ใบการทํานิ้าร้อบเพิ่อซักผัา 1ขุ่3 ควบคุมการทํางาบค้วยระบบ พ็ป็(โ0บู๊ซี0(ฮื550งั (๐กปื่ธ๐[ 1.4 ใขีคักับลารเคมิ้ซักฟอกทั้งซบึดบั้า เเละซบึดผง 1`5 ตัวเครึ่อง ฝาดัาบหบัา ด้าบซัาง เเละตัาบบบเปิ่บ 5บู๊อืธีก16ธ5 อ๊โ66[ 1ขุ่6 ใซักับระบบใฟฟัากระเเสสสับ 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 3 เฟส จู๋ ถี จู๋ริ้ โ 1.7 เปี๋บผลึตภัณฑ์จากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่บ หรึอผลิตภ้ฌฑ์จากประเทศไทย (กรณีเปี่บผสิตภัณฑ์ ภายใบประเทศจะตึองเปี่บผสิตภัณฑ์จากโรงงาบทึ่ไดัร้บการร้บรองระบบมาตรฐาบ 150 9001) ซี ปี้ฉื ยั ' ขั้ ๘ บ ๐ ' บ ญิ บ ผื่ ไ.อื ฝัหบงํถียีโบวู๊ยึงํกั้าวู๊ย๊เตงืตงืเบ่บตวเเฑบีปื'ด่หปื'ใปิ้ปืไกั้โวู๊งํงโบผูผถีตโตปิ้ตวู๊งํ ใบวบยบซองเสนอราคา 2. คณลมบั้ทางเทคบึค 2.1 ลามวรถเลีอกโปรเเกรมซักผัาใตึตามซบิ้ดของผ้า เเละสามารถเลีอกชั้บตอบการทึางาบต่างๆ ใศัตามตึองการเเละตัองมึส้ญูญูาฌเเลตงให้ทราบ เบี่อทําการซักสสัดผ้าเสร็จสื้บ 2.2 สามารถควบคุมการทํางาบใดืทั้งเเบบอัตโบณิ เเละกี่งอ้ตโบบั๊ 2.3 มึระบบป้องกั้บอ้บุตรายใมใหัประตูเปิดขฌะทิ่เคริ่องกําลังทํางาบ เเละระบบปัองกับอี่บๆ ทึ่สามารถเพิ่มความปลอดภ้ยใหั่กั้บฮู้ซังาบ 2.4 บืซุดควบคุมการทํางาบของมอเตอรุ้ด้วยระบบ ธีกมุ่อนื่6ธบิธขุ่บ6 (๐กปี้วุ้๐เ เพี่อลตขั้บตอบการ ทึางาบของมอเตอร์ เเละประทยั้ดสายพาบ 2`5 ม็มอเตอร์ซักเเละสลัดผ้าเปี๋บตัวฐ์ตียวกับ มึขบาดโม่ดื่ากว่า 7.5 เเรงม้า 2.6 ควาบเร็วรอบในการซักใบ่บั้อยกวํา 35 รอบ/บาทื 2.7 มิ่ค่าเเรงเหวิ่ยงหบีคูบย์กลาง (6-รึ๐วุ้(6) ใม่บัอยกว่า 350 ทิ่การลลัดผัาครั้งลุดท้าย (ร็นี๊กอื[ 5ษิ6ฮือ่› 2.8 ะกร้าบรรจุผัาทําด้วย 5บู๊อืธีกเอื55 5บู๊อืธี[ มีสักษณะเปี่บตะกร้าซ่องเดึยว (0๐ธีก ?๐๐๒6บู๊} เเละมึขบาตใม่ตี่ากว่า 37 บึ้ว ตั้ 27 บึ้ว 2.9 มึระบบป้องกั้บการสั่บสะเทือบเกิบกําหบต (5แ5ษิ6กธธ๐ก 5ๆ5บู๊6๓) เเละเคริ่องจะหยุดทํางาบ โตยอัตโบณิหากเคริ่องไมใค้สมดุล (0บโ ๐ร์ ๒อ{อก(6) คําสั่งจั้งหวัตบรึร้บย์ทิ่ ๒๒๗ณั ๒๕๕๗ ลงวับหิ่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ จ์าบวบ ๒ แผ่บ ซีบุข์ ทปวยงาบ ส้าบักงาบสาธารณสุขจั้งหวัตบรรบย คฌะกั้รรมการ 1 บายอภีซาติ๋ เสตะจั้บทป์ บักวืเคราะท์บโยบายเเละเเผบซําบาญกวรพื เศษ _บิ๊ปุ๊ป็อ่1ต๑ปื!กั้ปิอ่ชุ่ถ1อู้ ป็วุ้ด่ สี่_ขื่1ถอึ๋กิ้ธิ์วรรึภ|_.|บี้ยขุ่ล๊ล๊รธุจบ่ 3จู๋ บายสุบทร อาสา บายซ่างโยธาขําบาญูมื้วุบ หึ ^วั่วู้ บ บ ธํา ธํ _บ่ลื่ถบี๐บีกั้จ๊หึพุขุ่กึ๋ขุ่งืกิ บี1ณกิ...ขุ่บีภีบุ๊ดืวื
  2. 2. 3.อปกรณ์ประกอบต่อขด 3.1 ผู้ขายจะค็องดําเบึบการตึดดั๊งพร้อมทําเเท่บวางเครี่อนี๊ซักผ้าในพื้บทิ่ฟี่รงพยาบาลกําหบด เเละคิดตั๊งจบใซ้งาบใด๊ดึ 3.2 ตึดตั๊งท่อจ่ายนื้าเซัาเครี่องซักผัา ตึดดั้งท่อระบายนิ้าทิ้งออกจากเครี่อง เตืบสายใฟฟีาเพิ่อ จ่ายเซัาเคริ่องภายใบระยะ 10 เมตร โดยทางโรงพยาบาลตัองจั้ดเตรึยม ฒอมื้ก ระบบต่างๆ มายั้งอาคารซักฟอก 3.3 ตึดตั๊งอูบ่กุรุญ์ตัดตอุบ (ฐีธีวุ้๐บธขึ้฿ธีฮึรี้๒6ธ) โหัเหมาะย็มโกับโหลด เเละลาบู๊ถุตู้”จู๋ลิ้อื_เเอื1ฟปัอฟ็ 3ขุ่4 ตืดดั๊งอุปกรณ์ป้องกั้บกระเเสไฟฟัาจาก ฒลขุ่ก พั้ธีก6 ทั้งเฟส เเละเเรงตับใฟฟัาให้อยูใบลภาวะ สมดุล (ม้๐[บู๊อธี6 & ?ภิฮ๊56 บก๒ย๊[ลก(6 ?ธ0ปื่6บี่งํ๐ก) ตัดกระเเสใฟพืาทึ่จ่ายเข้าเครี่องมึอมึ อาการไม่สมดุลของ พ็อธิก เธก6 เเละสามารถปรั้บค่าใม่ลมดุล เเละซ่วงเวลาใบการตัดค่อใต็ 4. เงี่อบใข 4.1 รับประกันคุฌภาพเเละบริการอะใหส่ 1 ปื 4'2 มิ่หบังลีอร้บรองการจั้ดหาอะใหล่ใฉืม่บัอยกว่า 5 ปื ยุ่.3 คู่มึอการใซ้เเละบํารุงรักษา จําบวบุ 2 ชุด นึ.นึ คู่มิ้อการซ่อมบํารุงเเละวงจรของเครี่องอยํางละเอึยด จํานวน 2 ชุด 4'5 โบระยะประกับตัองทําการตรวจเข็คสภาพเเละการทึวงาบของเคริ่องอย่างบัอย 2 ครั้ง บับแต่ ว้บทึ่ตืดดั๊ง ใซังาบหากเกิดการขัดข็องใด ๆ จากการโซ้งาบตามปกตึ ผู้ขายจะตัองดําเบึบกาวู๊ เเณีขโหี่ซ้การได้ภายใบ 7 วับ บับดั๊งเเต่ว้บฟื่คัร้บเเจั้ง หากเเณีขเเส้วถีง 2 ครั้ง ยึงโซ้การ บั้ใตัตามปกต็ ผู้ขายจะตัองเปอี่ยบซึบส่วบหรึอเปลี่ยบเคริ่องใหมให้ภายใบกืาทบดไปิ้ดยไม่คิด ค่าโซ้จ่ายโด ๆ ลงวับทึ่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ หบ่วยงาบ สี้าบักงานสวธารฌสุขจั้งหวัดบุร็รัมย์ 1บายอกิซาตึ เสตะจั้บทบ๋ บักวิเคราะห์บโยบายเเลปี้แผบซําบาญการพีเคษ ๒๒๗๗๖ ๒๕๕๗ คณะกรรมการ กําหบดคุฌสักษฌะ 2. บางศิร็วรรฌ เทึยงธรรม บั้กจั้ดการงาบหั่วุไปชําบาญูการ _ 3ขุ่บายลุบทร อาสา บายซ่วงโยธาซืาบาญูงาบ

×