Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ชุดทันตกรรม
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ตู้เย็นเก็บเลือด

Download to read offline

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ตู้เย็นเก็บเลือด

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ตู้เย็นเก็บเลือด

 1. 1. คุณลักษณะเฉพาะ ตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด ราคากลาง ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๑. เป็นตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด ถูกออกแบบเพื่อใช้งานทางธนาคารเลือดโดยเฉพาะ ๒. มีความจุภายในตู้ไม่น้อยกว่า ๗๙ ลิตร (๒.๘ ลูกบาศก์ฟุต)สามารถบรรจุถุงเลือดขนาด ๔๕๐ มิลลิลิตร ได้ อย่างน้อย ๓๒ ถุง ๓. ขนาดภายนอกประมาณ ๔๐๐ x ๔๙๕ x ๑,๕๑๕ มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) ๔. ขนาดภายในประมาณ ๓๒๐ x ๓๕๐ x ๗๑๐ มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) ๕. ตัวตู้ภายนอกทาจากโลหะเคลือบสีอย่างดี (Baked-on Acrylic Finish on Galvanized Steel) ๖. ภายในตู้ทาจาก stainless Steel ทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิต่าได้ดี ๗. ประตูบานนอกมี ๑ บาน มีหน้าต่างกระจกตรงกลางบานประตู สามารถมองภายในตู้ได้ ทาจากกระจก ชนิดหนาสามชั้น (Triple-Pane Flass) สามารถปิดตัวเองได้ (Self-Closing Mechanism) ไม่เกิดไอน้า เกาะ ขณะใช้งานและมี Magnetic Seal เพื่อให้สามารถปิดได้สนิท ๘. ประตูชั้นในมีจานวน ๒ บาน ทาจาก Acrylic Resin ทนทานต่อการใช้งานได้ดี และช่วยป้องกันความเย็น รั่วไหลออกจากตู้ ขณะเปิดประตูบานนอก ๙. ฉนวนความร้อนทาจาก Foamed-in-Place Polyurethane ชนิด CFC-Free ๑๐. ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Microprocessor Control สามารถความคุมอุณหภูมิให้คงที่ ที่ ๔ C + ๑ C แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า (Digital Display) ๑๑. ชั้นวางของจานวน ๔ ชั้น ทาด้วย Zinc-Plated Wire จานวน ๓ ชั้น และถาดทาด้วย Stainless Steel จานวน ๑ ถาด ๑๒. ใช้คอมเพรสเซอร์เป็นชนิด Hermetic Type ขนาด ๑๑๐ วัตต์ ๑๓. ใช้สารทาความเย็นชนิด CFC-Free (R ๑๓๔a) โดยมี n-Pentane เป็น Oil additive ๑๔. ระบบทาความเย็นเป็นชนิด Forced Air Circulation ๑๕. ระบบละลายน้าแข็งเป็นแบบFully Automatic โดยที่ขณะทาการละลายน้าแข็ง ไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในตู้ คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นางสาวบุญญาดา เตือประโคน จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน กรรมการ 0 _ 0
 2. 2. -๒- ๑๖. มีอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ สามารถบันทึกได้นานถึง ๓๐ วัน ช่วงอุณหภูมิที่บันทึกตั้งแต่ -๖C ถึงประมาณ + ๒๐ C ค่าความละเอียดของการบันทึก + ๑ C ๑๗. มีหลอดไฟส่องสว่างภายในตู้ ขนาด ๖ วัตต์ จานวน ๑ หลอด ๑๘. มีกุญแจล็อคประตูตู้ที่ด้านบนของตู้ เพื่อป้องกันการเปิดประตู ๑๙. มีช่องอเนกประสงค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ มิลลิลิตร อยู่ด้านข้างตู้ ๑ ช่อง เพื่องานพิเศษ ๒๐. มีสัญญาณแสงเตือน กรณีที่ประตูตู้ปิดไม่สนิท ๒๑. มีสัญญาณเสียงและแสงเตือน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากที่ตั้งไว้ ๒๒. มีสัญญาณเสียงและแสงเตือน เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๒๓. ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐V-๒๓๐V / ๕๐Hz ๒๔. มี Rechargeable battery สาหรับระบบ alarm สามารถทางานได้ ๔๘ ชั่วโมง กรณี Power on และ ๙ ชั่วโมง กรณี Power Failure ๒๕. ผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการจัดการ (ISO ๙๐๐๑), ด้านการควบคุม-รักษา สิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๑), การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์-วิทยาศาสตร์ (ISO ๑๓๔๘๕) และระเบียบ การ จากัดการใช้สารอันตราย EU RoHS legislation (EU directive ๒๐๐๒/๙๕/EU) ๒๖. มีคู่มือประกอบการใช้งาน ๑ ชุด ๒๗. ผู้แทนจาหน่ายมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่าย อีกทั้งมีใบรับรองว่าผ่านการอบรมในการบารุงรักษา เครื่องของบุคลากร จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงในเครื่องมือที่จาหน่ายในครั้งนี้มาไม่น้อยกว่า๕ ปีเพื่อประโยชน์ ในการบารุงรักษาและสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ๒๘. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี จากบริษัทผู้แทนจาหน่ายที่ได้ผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เพื่อการบริการและซ่อม บารุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๙. เป็นผลิตภัณฑ์ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น, ไทย อุปกรณ์ประกอบ ๑. Safeguard ขนาด ๑๐ Amp. (ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย) จานวน ๑ ชุด คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 2557 ลายมือชื่อ ๑.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นางสาวบุญญาดา เตือประโคน จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน กรรมการ 0 _ 0 0
 3. 3. ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด ....................................................................... ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยโรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ ตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด จานวน ๑ เครื่อง เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กาหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง และกาหนดเปิดซองใบเสนอ ราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานอานวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง สานักงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๖๒๔๗ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ https://nondindang.net , https://process.gprocurement.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 4. 4. เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๐ /๒๕๕๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ------------------------------ โรงพยาบาลโนนดินแดงสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เย็นสาหรับเก็บเลือด (รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) ซึ่งครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า เก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนด ไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา มีดังนี้ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน ( ๑) หลักประกันสัญญา ๑.๕ บทนิยาม ( ๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( ๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร ( ๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ( ๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา พร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 5. 5. -๒- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ( ๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ( ๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ( ๔) ให้ยื่นสาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ ( ๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอ บอานาจ ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ( ๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาเพียง ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอรายการให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญาซื้อขาย
 6. 6. -๓- ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง ราชการ สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ ประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้วจังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๐/๒๕๕๗ ยื่น ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอานวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบ ราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้ เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ ว่ามีการกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะ พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
 7. 7. -๔- ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ ราคาดังกล่าวได้ ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ จังหวัดเท่านั้น ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคาของจังหวัด (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ เสนอราคา (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนด ในเอกสารราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วย ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิ์ ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะ ไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ ตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ ที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
 8. 8. -๕- ๖. การทาสัญญาซื้อขาย ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ทาการหรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดย ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ๑. เงินสด ๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า นั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ ๓. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๔. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๗. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่ กรณีจะต้องปรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัด จากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้รับจัดสรรเงินจาก งบค่าเสื่อมประจาปี ๒๕๕๗ การลงนาม ในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว แล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับจัดสรร ทางจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถยกเลิกประกาศฉบับนี้ ได้โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ๙.๒ เมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ กาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางน้าและ พาณิชยนาวี ดังนี้ ( ๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 9. 9. -๖- (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น ( ๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมการขนส่ง ทางน้าและการพาณิชยนาวี ๙.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง ราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซอง ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ ๙.๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๙ / สิงหาคม / ๒๕๕๗
 10. 10. แบบใบเสนอราคา เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ๑. ข้าพเจ้า หจก./บริษัท…………………………………………………………………………………… ที่อยู่ เลขที่……………………….………..ถนน………….........……………. ตาบล / แขวง…………………………….…….……... อาเภอ/ เขต………………….………………จังหวัด…………….............................………….โทรศัพท์…………..…….............................……. โดย…………………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร สอบราคา ซื้อ……………………………….………….จานวน…………….รายการโดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ ๒.ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา และ กาหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ ลาดับ รายการ ยี่ห้อ/ ประ เทศที่ผลิต ราคา ต่อ หน่วย ภาษีมูล ค่าเพิ่ม จานวน หน่วย รวม เป็นเงิน กาหนด ส่งมอบ (…………………………………………..) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย แล้ว ๓. คาเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็นเวลา……………วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัดบุรีรัมย์อาจ รับคาเสนอราคานี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่จังหวัดบุรีรัมย์ร้องขอ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ ๔.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับจังหวัดบุรีรัมย์ภายใน………. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบ เสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดบุรีรัมย์ริบ หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่จังหวัด บุรีรัมย์ และ รวมราคาทั้งสิ้น
 11. 11. -๒- จังหวัดบุรีรัมย์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือจังหวัดบุรีรัมย์อาจเรียกสอบราคา ใหม่ก็ได้ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัดบุรีรัมย์ไว้เป็นเอกสารของราชการ สาหรับตัวอย่าง(ถ้ามี) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ตัวอย่างนั้น ๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและความผูกพันแห่งคา เสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ ...................................................................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันซองเป็นจานวนเงิน.............................................. บาท มาพร้อมกันนี้ ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น ๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน คราวเดียวกัน เสนอมา ณ วันที่ ………….……………..……………………. ลงชื่อ ……………………………….. (…………..…………………..) ตาแหน่ง……………………………… ประทับตรา (ถ้ามี)
 12. 12. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น O (ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด สาเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น  ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล O (ก) บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน……………..แผ่น O (ข) คณะบุคคล สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน……………..แผ่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน……………..แผ่น  ๓. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จานวน……………..แผ่น O (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา -บุคคลสัญชาติไทย สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน……………..แผ่น -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน……………..แผ่น O (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น -บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด สาเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น
 13. 13. -๒- ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี) O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา (……………………………..……) ประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ : ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทาให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้เสนอราคาสามารถจัดทา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อ กรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 14. 14. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ๑.แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน ……………แผ่น  ๒.หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน …………..แผ่น  ๓. อื่นๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและ เป็นความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา (……………………………..……) ประทับตรา (ถ้ามี)

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ตู้เย็นเก็บเลือด

Views

Total views

3,223

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

411

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×