Successfully reported this slideshow.

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ

0

Share

1 of 18
1 of 18

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ

0

Share

Download to read offline

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๕ รายการ

 1. 1. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะเตียงนอนผู้ป่วย ราคากลาง ๒๐,๐๐๐ บาท คุณสมบัติทั่วไป เป็นเตียงเฟาว์เลอร์ทาด้วยเหล็กพ่นสีป้องกันสนิม ตัวเตียงแยกเป็นส่วนสามารถปรับยกระดับหัวท้ายตามความ ต้องการ คุณสมบัติทางเทคนิค ๑. โครงเตียงทาด้วยเหล็กเคลือบและพ่นสีป้องกันสนิมหรือวัสดุที่กันสนิม ขนาด ๒ นิ้ว หนา ๔ ม.ม. มี ความแข็งแรง ไม่โค้งงอ รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ปอนด์ ๒. โครงหัว-ท้ายเตียงทาด้วยเหล็กเหลี่ยม ขนาด ๑.๕ x ๐.๕ หนา ๑.๒ ม.ม. แล้วติดด้วยโฟเมก้าครอบ ด้วยคิ้วสแตนเลส มีความสวยงามทาความสะอาดง่าย ๓. พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ม.ม. ๔. มีมือหมุนปรับระดับเตียงได้ ๒ ชุด สาหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้น ๑ ชุด และหมุนยกเข่าให้ อยู่ในลักษณะงอขาได้อีก ๑ ชุด มือหมุนทาด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและไม่ต้องใช้น้ามันหล่อลื่น ล๊อกไก เตียงด้วยระบบสปริง ๕. มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว ขนาด ๔ นิ้ว จานวน ๔ ล้อ และสามารถล๊อกล้อได้ ๑ คู่ ๖. ขนาดของเตียงไม่น้อยกว่า ความกว้าง ๙๐ ซม. ความยาว ๒๐๐ ซม. ความสูง ๖๕ ซม. ๗. มีราวกั้นเตียงทาด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลื่อนขึ้น – ลงได้ ๘. มีที่นอนใยมะพร้าวหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว เงื่อนไขเฉพาะ ๑. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๒. รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี หลังจากส่งมอบสินค้า คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางวิศัลยา พินิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ
 2. 2. คุณลักษณะหูฟังการเต้นของหัวใจ ราคากลาง ๓,๕๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะ ๑. มีความไว ( Sensitivity) ต่อการรับฟังเสียง และสัมผัสได้แนบเนียน ๒. หูฟังสามารถปรับฟังได้ ๒ ด้าน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓. ปุ่มเสียบหู (Ear tips) เป็นชนิดแบบนุ่มกระชับ ๔. ผลิตภัณฑ์ ไทย , ญี่ปุ่น หรือยุโรป คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางวิศัลยา พินิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ
 3. 3. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต (แบบเข็ม) ราคากลาง ๑,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะ ๑. หัวเกจ์ทาจากโลหะผสม ๒. มีเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้าง ๕ ซม. สูง ๒ ซม. ๓. เป็นเครื่องแบบ ANEROID ๔. สามารถวัดได้ ๒๐-๓๐๐ มิลลิลิตรปรอท ๕. ผ้าพันแขนเป็นแบบ VELCRO CUFF ขนาดความยาว ๔๙ ซม. พร้อมลูกยางบีบ ๖. น้าหนัก ๔๐๐ กรัม ๗. เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น ,ไทย หรือยุโรป คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางวิศัลยา พินิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ
 4. 4. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้้าหนักเด็กแบบนอน ราคากลาง ๔,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะ ๑. ชั่งได้สูงสุด ๒๐ กิโลกรัม ค่าละเอียด ๑๐ กรัม ๒. หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD ๒๐.๐ mm อ่านง่าย เห็นชัดเจน ๓. ถาดเด็กนอนขนาด ๕๙๕ x ๒๘๐ x ๑๐๐ mm ๔. โปรแกรม : Tare (หักน้าหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้าหนักเด็ก) ๕. วัดความสูงของเด็กขณะนอนได้ ๐-๕๖ ซม. (ละเอียด ๑ mm) ๖. เครื่องหมายเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน และ Auto power off ๗. พลังงาน : ๙ V. Alkaline dry cell คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางวิศัลยา พินิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ
 5. 5. คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด้า ราคากลาง ๖๕,๐๐๐ บาท ๑.คุณลักษณะทั่วไป ๑.๑ เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้ว และที่ยึดเครื่องเข้า กับเสาน้าเกลือได้ ๑.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ท พร้อมระบบแบตเตอรี่สารองภายใน เครื่องชนิดประจุไฟใหม่ได้ ๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศญี่ปุ่น,ไทย หรือยุโรป ๒. คุณลักษณะเฉพาะ ๒.๑ ระบบควบคุมการให้สารละลายเป็นแบบ Peristaltic Finger Pumping System ๒.๒ เครื่องสามารถใช้ได้กับชุดให้สารละลายที่ได้มาตรฐานโดยทั่วได้ ทั้งชนิด ๑๕,๑๙,๒๐ และ ๖๐ Drops/ml. โดยมีสัญญาณไฟสีเขียวแจ้งให้ทราบ ๒.๓ สามารถตั้งอัตราให้สารละลายได้ ๒ แบบ คือ แบบมิลลิลิตร/ชั่วโมง หรือ แบบหยด/นาที ๒.๓.๑ ตั้งแบบมิลลิลิตร/ชั่วโมง ( ml./hour) - ตั้งแต่ ๓-๓๐๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สามารถปรับได้ทุก ๑ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สาหรับชุดให้ สารละลายชนิด ๑๕,๑๙ และ ๒๐ drops/ml. - ตั้งแต่ ๑-๑๐๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สามารถปรับตั้งได้ทุก ๑ มิลลิลิตร/ชั่วโมง สาหรับชุด ให้สารละลาย ชนิด ๖๐ drops/ml. ๒.๓.๒ ตั้งแบบ หยด/นาที (drops/min) - ตั้งแต่ ๑-๗๕ หยด/นาที สามารถปรับได้ทุก ๑ หยด/นาที สาหรับชุดให้สารละลาย ชนิด ๑๕,๑๙ และ ๒๐ drops./min - ตั้งแต่ ๑-๑๐๐ หยด/นาที สามารถปรับได้ตั้งแต่ ๑ หยด/นาที สาหรับชุดให้สารละลาย ชนิด ๖๐ drops/ml. ๒.๔ สามารถกาหนดปริมาณสารละลายที่จะให้ได้ตั้งแต่ ๐-๙๙๙๙ มิลลิลิตร สามารถปรับได้ทุก ๑ มิลลิลิตร หรือการให้ปริมาณของเหลวแบบอิสระ (Delivery Limit Free) ๒.๕ มีจอ LCD (ชนิด Backlit) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด แสดงตัวเลขบอกปริมาณของ สารละลายที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปแล้วตั้งแต่ ๐-๙,๙๙๙ มิลลิลิตร ๒.๖ มีระบบเร่งการไหล (Purge Flow Rate) ในอัตรา ๓๐๐ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ควบคุมโดยปุ่มทาง ด้านหน้าของเครื่อง คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางวิศัลยา พินิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ
 6. 6. -๒- ๒.๗ มีสัญญาณเตือนทั้งระบบเสียงและแสงให้ทราบถึงสภาวะแต่ละอย่าง ดังนี้ Infusion complete, Occlusion, Air-in-line, Door open, Empty Container, Flow error, Low Battery โดยเครื่องจะหยุดการทางานทันทีโดยอัตโนมัติ ยกเว้น กรณี Low Battery alarm ๒.๘ มีระบบ Re-alarm เพื่อเตือนให้ผู้ตรวจสอบกรณีที่ยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการ alarm ที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ โดยที่จะแสดงสัญญาณเตือนซ้าภายใน ๒ นาที ๒.๑๐ มีระบบ KVO : Keep-Vein-Open โดยเครื่องจะยังคงทางานต่อเนื่องในกรณีให้สารละลายครบ ตามจานวนที่กาหนดแล้วก็ตาม ๒.๑๑ มีข้อต่อสัญญาณเตือนสาหรับแยกห่างออกไปจากตัวเครื่องได้ ๒.๑๒ สามารถปรับความดังของสัญญาณเสียงเตือนได้ ๓ ระดับ ๒.๑๓ มีระบบแบตเตอรี่สารองในเครื่อง เป็นชนิด Nickel-Cadmium ใช้เวลาในการชาร์จไฟเต็มไม่ เกิน ๑๒ ชั่วโมงและใช้งานต่อเนื่องในอัตรา ๒๕ มิลลิลิตร/ชั่วโมง ได้นาน ๒ ชั่วโมง ๒.๑๔ มีสัญญาณแสงแสดงให้ทราบขณะเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือจากแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง ๒.๑๕ มีระบบล๊อคสายอัตโนมัติ (Tubing clamp function) เมื่อมีการเปิดประตูเครื่อง ๒.๑๖ มีระบบยกเลิกปริมาตรสารละลายที่ให้ไปโดยไม่ต้องปิดเครื่อง (Volume delivered clear function) ๒.๑๗ มีระบบความจา (Memory function) ข้อมูลที่ตั้งไว้ คือ อัตราการไหล และจานวนที่จะให้แม้ เมื่อปิดเครื่องไปแล้ว ๒.๑๘ เครื่องมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยชนิด Class I, CF Type ๒.๑๙ ตัวเครื่องกะทัดรัด น้าหนักเบาโดยน้าหนักไม่เกิน ๒.๓ กิโลกรัม ๒.๒๐ มีระบบฟิวส์ ( Fuse) ๒ ชุด ป้องกันกระแสไฟฟ้าภายนอกและวงจรกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง ๓. อุปกรณ์ประกอบ ๓.๑ ชุดเสาน้าเกลือ จานวน ๑ ชุด ๓.๒ ชุดสายให้น้าเกลือ จานวน ๑ ชุด ๔. เงื่อนไขเฉพาะ ๔.๑ คู่มือการใช้งานและบารุงรักษาภาษาไทยและอังกฤษ จานวน ๑ ชุด ๔.๒ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๔.๓ รับประกันคุณภาพสินค้า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ คาสั่งจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ ๑๗๔๘๗ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อ ๑.นางวิศัลยา พินิจการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ประธานกรรมการ ๒.นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ ๓.นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กรรมการ
 7. 7. ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ ....................................................................... ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยโรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จานวน ๕ รายการ ๑. เตียงนอนผู้ป่วย ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๔ เตียง รพ.โนนดินแดง ๒. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ราคา ๖๕,๐๐๐ บาท จานวน ๑ เครื่อง รพ.โนนดินแดง ๓. เครื่องวัดความดันโลหิต (แบบเข็ม) ราคา ๑,๐๐๐ บาท จานวน ๕ เครื่อง รพ.สต. ๔. หูฟังการเต้นของหัวใจ ราคา ๓,๕๐๐ บาท จานวน ๕ ตัว รพ.สต. ๕. เครื่องชั่งน้าหลักเด็กแบบนอน ราคา ๔,๐๐๐ บาท จานวน ๑ เครื่อง รพ.สต. เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้ กาหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานอานวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง สานักงาน สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบ ถามทาง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๖๒๔๗ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ https://nondindang.net , https://process.gprocurement.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 8. 8. เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ------------------------------ โรงพยาบาลโนนดินแดงสานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบ ราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จานวน ๕ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) ซึ่งครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ใน สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนด ไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและ ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา มีดังนี้ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน ( ๑) หลักประกันสัญญา ๑.๕ บทนิยาม ( ๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( ๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร ( ๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ( ๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา พร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 9. 9. -๒- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียนนิติ บุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ( ๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ( ๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา ของ การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ( ๔) ให้ยื่นสาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ ( ๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอ บอานาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ( ๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลง ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาเพียงราคา รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอรายการให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่ เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ พัสดุให้ ณ โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา โดย ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซื้อขาย
 10. 10. -๓- ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอ ราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ ประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และหรือ ประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้ แล้วจังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิด ซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง สอบราคาได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงาน อานวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอ ราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก การเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
 11. 11. -๔- ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้ ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาแต่ละรายการ ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับ พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ ราคาของจังหวัด (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนด ในเอกสารราคาที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วย ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอ ราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ อาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอ ราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็น ต้น ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ รายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
 12. 12. -๕- ๖. การท้าสัญญาซื้อขาย ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ ของทาง ราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบ สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ๑. เงินสด ๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่ เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ ๓. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๔. หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้า ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๗. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ๘. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องปรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ รับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด บกพร่อง ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้รับจัดสรร เงินจาก งบค่าเสื่อมประจาปี ๒๕๕๗ การลงนาม ใน สัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว แล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับจัดสรร ทาง จังหวัดบุรีรัมย์สามารถ ยกเลิกประกาศฉบับนี้ ได้โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ๙.๒ เมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี ดังนี้ ( ๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 13. 13. -๖- (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุก สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น ( ๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางน้า และการพาณิชยนาวี ๙.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ กาหนดดังระบุในข้อ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันทีและอาจ พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๙.๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๙/ สิงหาคม / ๒๕๕๗
 14. 14. แบบใบเสนอราคา เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ๑. ข้าพเจ้า หจก./บริษัท…………………………………………………………………………………… ที่อยู่ เลขที่……………………….………..ถนน………….........……………. ตาบล / แขวง…………………………….…….……... อาเภอ/ เขต………………….………………จังหวัด…………….............................………….โทรศัพท์…………..…….............................……. โดย…………………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร สอบราคา ซื้อ……………………………….………….จานวน…………….รายการโดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ ๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา และกาหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ ลาดับ รายการ ยี่ห้อ/ ประ เทศที่ผลิต ราคา ต่อ หน่วย ภาษีมูล ค่าเพิ่ม จานวน หน่วย รวม เป็นเงิน กาหนด ส่งมอบ (…………………………………………..) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ๓. คาเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็นเวลา……………วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัดบุรีรัมย์อาจรับคา เสนอราคานี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัดบุรีรัมย์ร้องขอ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ ๔.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับจังหวัดบุรีรัมย์ภายใน……….วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทาสัญญา ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่จังหวัด บุรีรัมย์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อ เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดบุรีรัมย์ริบ หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่จังหวัดบุรีรัมย์ และ รวมราคาทั้งสิ้น
 15. 15. -๒- จังหวัดบุรีรัมย์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือจังหวัดบุรีรัมย์อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้จังหวัด บุรีรัมย์ไว้เป็นเอกสารของราชการ สาหรับตัวอย่าง(ถ้ามี) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ตัวอย่างนั้น ๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและความผูกพันแห่งคาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ ...................................................................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันซองเป็นจานวนเงิน.............................................. บาท มาพร้อมกันนี้ ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น ๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน เสนอมา ณ วันที่ ………….……………..……………………. ลงชื่อ ……………………………….. (…………..…………………..) ตาแหน่ง……………………………… ประทับตรา (ถ้ามี)
 16. 16. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น O (ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด สาเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น  ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล O (ก) บุคคลธรรมดา สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน……………..แผ่น O (ข) คณะบุคคล สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน……………..แผ่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน……………..แผ่น  ๓. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จานวน……………..แผ่น O (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา -บุคคลสัญชาติไทย สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน……………..แผ่น -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน……………..แผ่น O (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น -บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด สาเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน……………..แผ่น สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน……………..แผ่น บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน……………..แผ่น ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน……………..แผ่น
 17. 17. -๒- ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี) O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา (……………………………..……) ประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ : ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทาให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้เสนอราคาสามารถจัดทา และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 18. 18. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ๑.แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน ……………แผ่น  ๒.หนังสือมอบอานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน …………..แผ่น  ๓. อื่นๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็น ความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา (……………………………..……) ประทับตรา (ถ้ามี)

×