Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planmed

83 views

Published on

แผนmed

Published in: Law
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Planmed

  1. 1. c,r4,, uuilnflaa?13I d'lu:rtnr: n{mruGrar:ri'3'hJ l:orurr-rra1rru6lyn o.1ii:rri 1vr: o-<<co-uls<c, eio ood 4"rdYl !:ooenb.snoo,zd q(g) XUVi tho l6ouvrqeinral fl.Ft.tedbor -, orrltg'.r t tir rrruurJfrrjfi n r:,1''odo{'n drr':urirli n r:vr',.1n',1, urwjfi,inri. r,lua'rururir-,ir1r, lia{ t]'rurJ:crrru tedbte T:,iyru"luraluufiu*or dulirErLuliuu.ivkoivriri,.iru rEuu {r!iurun'',:I:lnuru.riTr16rur.l drumufiaq nrir,rruu3yr:ri'rhJ 1:{vrur!raluu6u.lor roourl;rnrjruruutlfrl-finr:6'ndo .A . nnorr'1!nrLinr:flrrnr:umlrrlfrrrlndrgludnuruv,:la.lyl ilwrJ:vlrru tedbb I:$yru,tr.lraluu6uurn,r r,{urruuunirurilltdyrirulrul:{rur!raluuGur,n.lwww,noroindang.rcl:rua",6uefiuu!urfliouf Js, n.it:Ul.JlJ1rYl0 t! 1n 11: l U [a u yi 01:6U'l f]1 tl.JU n 15 q A L (ur.rarrritryr nolfr'nd) r0'l un{1u1,!dFl ritirursnr:1:rfl ururalutfi uunl - rfl ohJ:orlm:rurourgrn .T"J (ur u fi 1vr15 : vilrl:slnu ) fi n o'o n r :m ufrrlilri1 u1 rU n r : M r 1U,/01.lti 9y VI (lt1.ir?r: talnt0iqJ) zuo'r1.t'tunl: Lt.l11u1u1a LtuouLLo.i t5u1.l
  2. 2. ruul-ly,loi n irra rfl o rrvr iriol a airl l5l'ltd,l o,:rariru rruh:rtn r:l3rar:drunar.r :ir rin.i ruUa'o n: v yl,t.i a t n 1: fua I murJrvnrneir{nlru a'n n:v t:r.l6 r or: ru q t..i ,y , Gor rruryrrnr:rrusuri{auarioarsrrruy rrrir'lsdrou.rrirurru .fl .bdbo dryYuyr.iromu'[u:rtnr:riur:d:unarlrirrin.rruldnn:uy]:.t.r6.ro.r:rufl1l ,urlyloirrr:r-ou.rurrririo:,1aI,lrulSulrsiro{y r u r r ulu a'l n-o;ir fn.l ruta"on:uyr:i { ar0.r: ruqll fiovrirurrr : I:rflurlra1uuhuun.l dru"n.rruaror:ruaro"ryr"nrEYrJ o.luu6uusr.: r.uiirLd ............ a, -) x/LqaluhJ : iulj eno rd01.l1lqn0n'tuu fl.fl.bdbo.............. rir{a , [w:rutruurzuurJfrrjinr:o-ndoi'06'r ralnimiuavf;rrioaYrl flw!:uurru redbb.................... :ruavu6uordora (lorLa:r]y6oronar:ur,tr.l) ,4 ' v q , tlzu1.JlJ0Unn150e{0nfr01.inutufl,Lavd.tn0 F:'1,1 i!a1!5n1tyT{nlt.tl,,iytuYl.ut0l u l1,. a'nuruvttraoruflrr :ulr.]ru le(bb 1:,:nururaluufrurrn{ o.luu6urrn,r q.uiiilri .............................. I ink rlfluaa: httnr//www nonelinrJano nei/ 1,m^l'tPltun: i.r:lJtuotal J n1: Lvilra a {orll$fi:a.: /I *^./ ,t_.(u'ru1.r!Yl6 :s?l]!5uLn!) rir *vri': rin in n r:lruvt-x'hd1u16U n 1r -J ?Uyl 6no tFlOU flfion'lulJ Yi.fi. tgdbolUVI (urrarrfitrq;r norn-nd) m'r *raril rdrvr rin r rlvr'a q ,no rdourqa6nrou a.fi. bdbo 3 rliu atorlnr:dl{o a{urnuw{i I I wI (urln-vr5 larfrroiry) fidrrrunr:1:ruu'rllra1uuAurn,r -.]1!yl mo tnOUY,lqfrnn''lUl-l fl .fi ,tedbo
  3. 3. e nGi iaP PP rce (t Era i = 6 =(6 caD ,r .tc 5i -i fc ee'5= .)F-d =r- )i "c' r .s. '9J5 6 t6 c G I (G F (6 -p D 7 : Pt- =FF" 1Z .c E .1 t!- "E - o o 0" q ! -td- 6 ,6) .r= 9 Pi? =e-4; ,* ts - o o o- ,e o o 0- o -o o o o- o @ o o o {E o o o- c E 0 0 0_ 6 6 o 0 0 id {9 v vo 4 u o 6 f6 cqn 7 J3 F*JJ> 6) 4q i: I a e _0 fr. q t= I 4 P ! q C I 4q € I 4q a _0 fr. q C c = rli vc I !q d= I ll q (e _0 t). e(;i -6) .4. a(= , a d= I tD aq 'l; .,j'r J1_ e 4e f; ij 6 D. q 6 4 q 6 4 q 6 4 q 6 4 q @ 4q 6 9. q 6 4 q rr ?l .- = P)E = {;3 !A 5i^ ; ll ,),--1 ); llF 3 p _I= P "1 !) :rdt-'=:o ; rG = r'- i.l q!l e E..e ,= * % cr r" -;l : !i .J lG T 16'!= -g e "i 6 6 6 6 6 o 6 6 c 5 ep- 6 f@ e7 ;- _ii^ F (G @ E 4G ? t3 it ,dF .!F ir^.i: s= q6 raa ;.q q< "= r*, F,$oEG cq G J C F af D !G rF rn_!i- E 6 @ G )! 6 (C 5c"]6 JA EF c daJ .6 rE q'T ,Gq (c B G = ;;E= "('-44 c'qJ 'F .lG rG a .J a, E ;E G = e NG G": -) ") 6 J EE .:,F ,S 6 o IJ ! ]3 .B .o U 5 t? P (- IG (n '(IE ,t(E 3 )q 6 aa i{F 6 (. C (6 a= ?p
  4. 4. _e S- JF 9S IG?;A c- 16" ce {i- ls D!n 3 a 7 6 3 F {l5 J w- ,-9 Gd, P "u: F {;r ! 5 ra e c G ap (6 F J G ? a F : (- D 'e P"-*E :1Z a C B = fi,d = E tt@ o C 0" 6 )6 i1 lsd €t@ o o {9- 6 6 o o o_ 0 o o^ 6 o o o- o 6 o 0 v- u ,1 o o c v6 o c o- o o 6 0 0 C {d C (cd- (q:t J daPLl^ FE{;> -o ll. P C I 9. q a I 4 e _0 fr. 4t= I 4 P C o 4 e C I 4 a c D fe, e C G .E n q E] !q c;4 -a 4 e(= D 4;f oj tq iA I 4 e1A -s 4 a 4A Irx 4A 6 4 q 6 i. q 6 4 q 6 ,q te 4 q G 4q 6 4q E"€ E E IA'a na 694 5r- ; tE ,E )F tF J e 3 rFe4€ F ru- "i _-; J? -rT;-!d{o1 e ;'- c r f -6-',- ,F @.C CG J(6 l1S a)G G .E 6 e F = 6 € I -o 6 6 .o 6) EOq:. e:C C tl ? t F(G ? F .J )i? ,5 (G G G 3 6 CJ = .J E !;3 E )F, (J = @ !F e G rl rn ?E' ; c(o c, ca .C e-(aJ 3e ;.! 6 @I(6 "c ^4 -- p 1; cn != 6 D a J G =G.r-!. TJ ..6 - :P oca l- Gv^)i-: ili =(6 6ra ia 0 6 6 I 6 o o tu 6 c G -s € _8 a-? ? i-P AF tE rd 'c _(E (E J G 6 ad i?F -6 C d6 aF E e ?
  5. 5. e s_.b lGi Jc; PF (F ;t 'sJ - 6 p rt6 F rq lc :9C ka 6 F =c I 6 a (G p ? D i F a Pr' 1Z D C F 3 -t =tcli? =t@ ,F o C .o- -E -(' .2a .r: ! o o o- .o {4 o o o o o 6 o q 0 o o- 0-t? o o o" o o 0 Ed" 6 6 o 0 o^ 6 .o o o {, ]r V I o o v-,& 6 0 8" 13 6 € )= (q;i ? =a Ier6)^ FdU>_C_lEqar P F-ng .D 4 e C ID. q E I 4 a c I n q C -0 a e c ap. q G I9. e E I 4 a c o 4 a c e -0 4q C* -o 4 P 0e -g 4 a(;z I 4 a 1e .0 4 a ae 6l 4q -o 4 ed; .D 4 4 4= .o 4 a 0x -G1'l PdqI 6 4 e !q 4 G o 4q 6 4q o 4q 6 4 q 4q o 4q rli(- FGdT(G )=p= 1A-a ie t! ))._-Z ,F .F ,E '.3 ;r p C r=e-:9 E'€'pp # "-q-6 ,: :: ,; '!F =(o ,F IG (J I :(G -rc G e J 3 6 F s I 6 )" ,9 o G G7 E !6 I6 ) != 4J F ia 6 =14 ri- ]= .n: G .- = S -p -c5 c"!-o rlJ o co C - a 2 -.S F(a_nG G F @ :n-;) '5J G aE E !NF r-gO - J_i c -r - : iE 'c --]Y 6 - (E e 'r< )JD )nal = frg E>C -l EA bv Gd^ G ] F C G = e(a_nG .G o "-t ,= 5{4- r-oF F ,q .YG J rG- 6 13 6 '13 6 o .a 6 D -o € -E 9 _0 E .o -s n td .s d oe !-.p (c C'.C "(( G , .IG CN p -6 cd6, (6t ae a 4
  6. 6. !- 3 lqt ,ae rGE -S - F 6 :(G ;! d6F q:a !r.. ,lc )Bt fC Gd,1t_ a"e )r5 ,tr- v" 'E E'e Fr> U: r ,aP v .(_ ,: G ,Z e : 6 (6 x o rz c F -? Erc ,q ,3 {d t* !6 i@ o o 19 1; o o o id_ 13 G o €" a 6 c, n 11" .a u v- 6 {6 rqi 7 == !E l o-:: !9 r) (,r F#8i G: '= -o 4q € -o 4 Q C -o n q C c;,)Hiq G -9 9. q (= .o 4 a 0= I 4q 0a 6 4 q o n. q 6 A- q at 'S - a)b _;l S !A ))qir.X ii )r ,E 'oS 3:' rF ra ^4 -9 F"G=liPrie"G j = 15:4 4"= ;'5'=!--,E(J 3'cJ"- ,F IG 'C F {6'IF .F c -E 6 e s ;i = @ 0 6 c: -c* PE,_(; d. ada'!14 15 -c y. io EA -Ev ?i cl =.di; d.S 7,r-C e ;;3 € c a f lc]: ,E ;72 )pJ E4E "e .E ;tr J) o .D ,i3 -0 (. p D 7 .8 rJ td .s f a?? fp "F(E (o .C _((G (6 )C c G )rl fo :iF 6 (- C d6 qqt ax a p f
  7. 7. !- e rP= r iG' i!D a ;l E ^(6 16= G! S@ 5E ; =,qd ";q ir..5- )) :r- rl F ; | .q' E ): ! tz 7 B fq"'EF o o o- o 6 o o o_ c 6 6 o 0 o" o 1) 6 o o o- -5 o o C- -o o o o- o a 0" o 6 o o {r- .o o o -ir- {6 {Gt.? f, B -:+vF -o 4 a C .o 4q -o 4 cc -0 4 ac .o 9, ac _9 4 P a 5 tac 5 4 c -=- i! e,K iri- -0 te t;tr .E 4q (A -0 4 4 {i !q (: .a 4 P {= -8 4q NA .a 4 a 4e I !P {e 6 4c 6 r? q 6 4q 4q 6 !c L,J 6 4q 6 4c G 4q = .= 'g i 'a Ti i:Fg_r).E,ci_!-o !-=iJ- ;l p rs e-4 - F!f'n I r- ll .J)=iJln i a =.E ', )fi = ,E G 'G 6 e t J- 6 6 6 6 6 6 G {g ;1 -5 E .nO s-g -= F F c ia Ec E- G "5 _= 6 .J _ 'e D;p -f? E6 E"q!= tF:e- 6 q'c C . -) a -t(6 G );) eG 6) c, c d rt E p p =o {E -{= G'! '{G = E.G =i .jlEo ,hBI (G iE c _a 6 = = (Dq a 'E -r5: O ,_o Ep ;B1? 6 J F : = G li6 F = . G J F = = J J :(;EE =? F EP 'F rF 6 -o rg I t 6 ,s e q G F(6 G , E F F D -8 IJ d .8 t? [., IE .C "(E G j )q (E 'F-6 (n -6 (GI ? a p e
  8. 8. -3 =a' 6G- 5E ara IF = G ^(6 06L = =r =ieD J :s i-i :J Er')i v ",^ F 5 e q 6 =T,IG F ,g o -= =n J1Z Ei=q {z=5> v ri I v e; -(:. o 6 "=TE ! =-.q o o {r- I o o {, 1E c ,g^ o o o U- , o o g- 5 .o o €. , j t-D € v _{d- h o (6 T B I6 *1, .o 4 e c I te c _0 !q Djl q c 9 4 al= _o !e _o te€ E,E i a5- I 4o (j _0 "i 5 4 e!a -o tq 1; .g P q 'IA I !Q (;: -o 4 P {= 4q 6 !q 6 4q 6 Jt. q 5 !q 6 4q 6 9. q ="- a a [;l =)!- = p I.f "a {; ;j:-_e q? .r )= ), .r = "= =-? r? 'fi F i6 e .G G i .F ;, 6 6 G G 6 6 6 r(G = !qt '5j 4e .q( ?_ - :: -R: : !L .= Y |l ,eB- F== ;, 7 ic v 6 C '; J F aD !l .F ,^.4(c F .C J*0qt S)) =io ?aZ '5-e^ ,eE- (c d c: in .T 6 = {aq 'e cd rr6 F)) FA F c6 "v qo iX== a, = OG: t9 6 C D -e 6 = p ;l ai5 G e c G :rdE =rz e c x i-F J E.r t- eq F 'ic G J(6 = .E: b o 6 6 -D G 6 v 6 6 G p a I n U "0 ??) (E (o '€ '((E G.. G -6 >!F -6 !6 dq'{ ? aD p =

×