Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan

92 views

Published on

แผน

Published in: Law
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Plan

  1. 1. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทร๐-๔๔๖๐-๖๒๔๗ต่อ๑๐๔ ที่ บร๐๐๓๒.๓๐๑/๖๔๔๕ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุญาตนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบารุงประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลโนนดินแดง ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนดินแดง ขออนุญาตนาแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างเงินบารุงโรงพยาบาลโนนดินแดงประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน โรงพยาบาลโนนดินแดงwww.nondindang.net รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง - เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต (นางนิตยา เปสาโก) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนนักจัดการงานทั่วไป (นางสาวณิชญา กองศักดิ์) เจ้าพนักงานพัสดุ ทราบ/อนุมัติ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง
  2. 2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโนนดินแดง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ............ วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑…………………………………………………………………….... หัวข้อ : บันทึกข้อความ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนดินแดง....................................……………..… รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) บันทึกข้อความโรงพยาบาลโนนดินแดง เรื่องขออนุญาตนารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๗๐%,๒๐%) ขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์หน่วยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Link ภายนอก: http://www.nondindang.net/ ………………………………………………………………………….…… หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง (นางสาวณิชญา กองศักดิ์) (นางนิตยา เปสาโก) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนนักจัดการงานทั่วไป วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

×