Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doc1

48 views

Published on

โครงการซ้อมแผนสาธารณภัยฯ

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doc1

  1. 1. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโนนดินแดง โทร ๐-๔๔๖๐-๖๒๔๗ ต่อ ๑๐๖ ที่ บร๐๐๓๒.๓๐๕/๑๒๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการแผนซ้อมรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียนผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ด้วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโนนดินแดง ได้ขออนุมัติจัดโครงการแผนซ้อมรับสา ธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพการให้บริการแก่บุคลากรของโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๑- ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สถานที่ โรงพยาบาลโนนดินแดงนั้น บัดนี้ได้ดาเนินการโครงการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการแผนซ้อม รับสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง - เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต (นายนิรุทธ์ ระวันประโคน) นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (นางน้าฝน ศรีขาวรส) พยาบาลวิชาชีพชานาญ ทราบ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง
  2. 2. บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโนนดินแดง โทร ๐-๔๔๖๐-๖๒๔๗ ต่อ ๑๐๖ ที่ บร๐๐๓๒.๓๐๕/๑๒๐ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุญาตนาสรุปผลการดาเนินงานโครงการแผนซ้อมรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน เรียนผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ด้วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลโนนดินแดงขออนุญาตนาสรุปผลการ ดาเนินงานโครงการแผนซ้อมรับสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนดินแดงwww.nondindang.net รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง - เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต (นายนิรุทธ์ ระวันประโคน) นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ (นางน้าฝน ศรีขาวรส) พยาบาลวิชาชีพชานาญ ทราบ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง

×