คู่มืออบรมยุวพุทธ

2,394 views

Published on

คู่มืออบรมยุวพุทธ

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มืออบรมยุวพุทธ

 1. 1. คูมือ “ยุวพุทธ”นักเรียนพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย ศูนยศึกษาพระพุทกาลเขาพรรษา) -อาทิตย (ภาคฤดู ธศาสนาวันเสาร สํานักสงฆสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ชื่อ_____________นามสกุล _________ เลขที่_______ชั้น______กลุม_________ คูมือ “ยุวพุทธ” นักเรียนพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย (ภาคฤดูกาลเขาพรรษา) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสงฆสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ชื่อ_____________นามสกุล _________ เลขที่_______ชั้น______กลุม_________ ่ ้
 2. 2. แดยุวพุทธบริสุทธิ์จริงใจไรเดียงสา บอบบางกวามาลีแรกคลี่ชอเยาวชนสืบเหยาเทิดเหลากอ เหมือนเพชรรอเวลาเจียรนัยเสี่ยงตอการติดกับความหยาบกราน งายตอการหลงตามความแปลกใหมเหมาะแกการเสริมสรางกําลังใจ เพื่อจะไดกาวมั่นถูกขั้นตอน หากเยาวชนสนใจธรรมสักนิด ภาวะจิตจะกาวรุดไมหยุดหยอน พระศาสนาดังน้ําดับความรอน ชี้แนะสอนพัฒนาเยาวชน ใหรูใชเวลาวางสรางประโยชน รูคุณโทษรูสังเกตรูเหตุผล รูสังคมรูชีวิตรูคิดคน รูวางตนรูรักสามัคคีเปนอนาคตของชาติที่อาจหาญ เปนแรงตานอธรรมความกดขี่เปนผูทรงคุณคาประเพณี ไมเปนที่หนักใจคนใกลชิดถาวันนี้เยาวชนใฝธรรมะ วันหนาจะนําไทยใหพิสิฐคือคุณพุทธศาสนาเสารอาทิตย นิรมิตชาติสังคมโลกรมเย็น คูมืออบรม ๑ “ ยุวพุทธ” แดยุวพุทธบริสุทธิ์จริงใจไรเดียงสา บอบบางกวามาลีแรกคลี่ชอเยาวชนสืบเหยาเทิดเหลากอ เหมือนเพชรรอเวลาเจียรนัยเสี่ยงตอการติดกับความหยาบกราน งายตอการหลงตามความแปลกใหมเหมาะแกการเสริมสรางกําลังใจ เพื่อจะไดกาวมั่นถูกขั้นตอน หากเยาวชนสนใจธรรมสักนิด ภาวะจิตจะกาวรุดไมหยุดหยอน พระศาสนาดังน้ําดับความรอน ชี้แนะสอนพัฒนาเยาวชน ใหรูใชเวลาวางสรางประโยชน รูคุณโทษรูสังเกตรูเหตุผล รูสังคมรูชีวิตรูคิดคน รูวางตนรูรักสามัคคีเปนอนาคตของชาติที่อาจหาญ เปนแรงตานอธรรมความกดขี่เปนผูทรงคุณคาประเพณี ไมเปนที่หนักใจคนใกลชิดถาวันนี้เยาวชนใฝธรรมะ วันหนาจะนําไทยใหพิสิฐคือคุณพุทธศาสนาเสารอาทิตย นิรมิตชาติสังคมโลกรมเย็น คูมืออบรม ๑ “ ยุวพุทธ”
 3. 3. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว“......การสอนศาสนาในโรงเรียน ทั้งในกรุงและหัวเมืองจะตองใหมีขึ้น ใหมีความวิตกไปวา เด็กชั้นหลังจะหางเหินจากศาสนา จนกลายเปนคนไมมีธรรมในใจมากขึ้น เมื่อเปนเชนนั้น จะถือวาเหมือนอยางทุกวันนี้ คนไมรูอะไรก็มีมาก ตอไปภายหนา ถาเปนคนที่ไดเลาเรียนคงจะไดประพฤติตัวดีกวาคนที่ไมไดเลาเรียนนั้น “หาถูกไม” คนที่ไมมีธรรมใหยึดเหนี่ยวเปนเครื่องดําเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถารูนอยก็โกงไมคลอง ฤาโกงไมสนิท ถารูมากก็โกงคลองขึ้น และโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดใหรูอานอักขรวิธี ไมเปนเครื่องฝกหัดใหคนดีคนชั่ว เปนแตไดวิธีที่สําหรับจะเรียนความดีความชั่วไดคลองขึ้น....” คูมืออบรม ๒ “ ยุวพุทธ” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “......การสอนศาสนาในโรงเรียน ทั้งในกรุงและหัวเมืองจะตองใหมีขึ้น ใหมีความ วิตกไปวา เด็กชั้นหลังจะหางเหินจากศาสนา จนกลายเปนคนไมมีธรรมในใจมากขึ้น เมื่อเปนเชนนั้น จะถือวาเหมือนอยางทุกวันนี้ คนไมรูอะไรก็มีมาก ตอไปภายหนา ถาเปนคนที่ไดเลาเรียนคงจะไดประพฤติตัวดีกวาคนที่ไมไดเลาเรียนนั้น “หาถูกไม” คนที่ไมมีธรรมใหยึดเหนี่ยวเปนเครื่องดําเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถารูนอยก็โกงไมคลอง ฤาโกงไมสนิท ถารูมากก็โกงคลองขึ้น และโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดใหรูอานอักขรวิธี ไมเปนเครื่องฝกหัดใหคนดีคนชั่ว เปนแตไดวิธีที่สําหรับ จะเรียนความดีความชั่วไดคลองขึ้น....” คูมืออบรม ๒ “ ยุวพุทธ”
 4. 4. เด็กคือผูสรางโลก“.......เด็กทั้งหลาย คือ ผูสรางโลกในอนาคต เราจงพากันสรางโลกโดยผานทางการสรางเด็กอยางถูกตองเสียแตบัดนี้เถิด อยาปลอยใหเด็กเปนไปตามบุญตามกรรมเลย จึงจะเปนการกระทําที่ดีมีความรับผิดชอบอยางสูงสุดของบิดามารดา ครูบาอาจารยแหงยุคนี้ ซึ่งถือวาเปนยุคของสติปญญา......” (พระธรรมโกศาจารย) คูมืออบรม ๓ “ ยุวพุทธ” เด็กคือผูสรางโลก “.......เด็กทั้งหลาย คือ ผูสรางโลกในอนาคต เราจงพากันสรางโลกโดยผาน ทางการสรางเด็กอยางถูกตองเสียแตบัดนี้เถิด อยาปลอยใหเด็กเปนไปตาม บุญตามกรรมเลย จึงจะเปนการกระทําที่ดีมีความรับผิดชอบอยางสูงสุด ของบิดามารดา ครูบาอาจารยแหงยุคนี้ ซึ่งถือวาเปนยุคของสติปญญา......” (พระธรรมโกศาจารย) คูมืออบรม ๓ “ ยุวพุทธ”
 5. 5. โครงการอบรมยุวพุทธ(ภาคฤดูกาลเขาพรรษา) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ๑. ชื่อโครงการ “โครงการอบรมยุวพุทธ(ภาคฤดูกาลเขาพรรษา)”๒. หลักการและเหตุผล ในปจจุบันนี้เปนที่ทราบกันอยูแลววา ความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจมีมากขึ้น และสภาพความจริงใจคนพบไดยากในตัวบุคคล แตกลับมีความเจริญทางดานวัตถุเขามาแทนที่ ความสุขในสังคมกําลังลดนอยถอยลงไปทุกขณะคดีอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ฯลฯ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปญหาเหลานี้สวนใหญเกิดจากกลุมคนที่เรียกตัวเองวา “วัยรุน”สภาพสังคมของ“วัยรุน” หรือวัยเยาวชนในปจจุบัน สวนใหญขาดการศึกษาเรื่องราวของชีวิต ทําใหไมรูวาชีวิตเกิดมาทําไม?เปาหมายของชีวิตอยูที่ไหน? สิ่งสูงสุดที่มนุษยควรไดคืออยางไร? จึงเปนเหตุใหเยาวชนเหลานั้นหลงเดินไปในทางที่ผิดกอใหเกิดปญหายุงยากวุนวายขึ้นในสังคม สรางความหนักใจแกพอ-แม ครู-อาจารยและผูบริหารบานเมืองทุกระดับชั้น อยางไรก็ตามปญหาสังคมเปนเรื่องจําเปนที่ตองพัฒนา หากปลอยใหเปนไปตามยถากรรม จะกลายเปนปญหาที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชากรอยางยิ่ง จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ และปลูกฝงจิตใจใหเกิดคุณธรรมขึ้นแกเยาวชน ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาฯ สํานักสวนวาง ประกอบดวยคณะสงฆและฆราวาส ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้เปนอยางยิ่ง และมีความคิดอยูเสมอวา ถาเยาวชนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตามทํานอง คูมืออบรม ๔ “ ยุวพุทธ” โครงการอบรมยุวพุทธ(ภาคฤดูกาลเขาพรรษา) ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา ๑. ชื่อโครงการ “โครงการอบรมยุวพุทธ(ภาคฤดูกาลเขาพรรษา)”๒. หลักการและเหตุผล ในปจจุบันนี้เปนที่ทราบกันอยูแลววา ความเสื่อมโทรมทางดานจิตใจมีมากขึ้น และสภาพความจริงใจคนพบไดยากในตัวบุคคล แตกลับมีความเจริญทางดานวัตถุเขามาแทนที่ ความสุขในสังคมกําลังลดนอยถอยลงไปทุกขณะคดีอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ฯลฯ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งปญหาเหลานี้สวนใหญเกิดจากกลุมคนที่เรียกตัวเองวา “วัยรุน”สภาพสังคมของ“วัยรุน” หรือวัยเยาวชนในปจจุบัน สวนใหญขาดการศึกษาเรื่องราวของชีวิต ทําใหไมรูวาชีวิตเกิดมาทําไม?เปาหมายของชีวิตอยูที่ไหน? สิ่งสูงสุดที่มนุษยควรไดคืออยางไร? จึงเปนเหตุใหเยาวชนเหลานั้นหลงเดินไปในทางที่ผิดกอใหเกิดปญหายุงยากวุนวายขึ้นในสังคม สรางความหนักใจแกพอ-แม ครู-อาจารยและผูบริหารบานเมืองทุกระดับชั้น อยางไรก็ตามปญหาสังคมเปนเรื่องจําเปนที่ตองพัฒนา หากปลอยใหเปนไปตามยถากรรม จะกลายเปนปญหาที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชากรอยางยิ่ง จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ และปลูกฝงจิตใจใหเกิดคุณธรรมขึ้นแกเยาวชน ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาฯ สํานักสวนวาง ประกอบดวยคณะสงฆและฆราวาส ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้เปนอยางยิ่ง และมีความคิดอยูเสมอวา ถาเยาวชนมีความคิดเห็นที่ถูกตองตามทํานอง คูมืออบรม ๔ “ ยุวพุทธ”
 6. 6. คลองธรรม รูบาปบุญคุณโทษ รักและหวงใยผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญูกตเวที มีความสามัคคี รูจักสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน จะเปนการพัฒนาจิตใจของเยาวชนใหสูงขึ้น เปนผูมีความพรอมทุกอยางทั้งทางโลกและทางธรรม ดวยเหตุนี้ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาฯ สํานักสวนวาง จึงไดจัด “โครงการอบรมยุวพุทธ (ภาคฤดูกาลเขาพรรษา)” เพื่อปลูกฝงคุณธรรมทางศาสนาใหงอกงามในจิตใจของเยาวชน ฝกฝนอบรมเยาวชนใหเปนลูกที่ดีของพอ-แม, เปนศิษยที่ดีของครู-อาจารย, เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน, เปนพลเมืองที่ดีของชาติ, และเปนสาวกที่ดีของพระศาสดานอกจากนี้ยังไดเสริมวิชาความรู พิเศษใหแกเยาวชนควบคูไปกับการอบรมคุณธรรมดวย๓. วัตถุประสงค ๑. เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักในคุณคาของพระพุทธศาสนา. ๒. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรมทางศาสนาใหงอกงามในจิตใจของเยาวชน ๓. เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรู และสามารถนําความรูตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันได. ๔. เพื่อฝกฝนอบรมเยาวชนใหเปนลูกที่ดีของพอ-แม, เปนศิษยที่ดีของครู-อาจารย, เปนเพื่อน ที่ดีขอ เพื่อน, เปนพลเมืองที่ดีของชาติ, และเปนสาวกที่ดีของพระศาสดา ๕. เพื่อใหเยาวชนไดรูจักรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสาธารณสมบัติ ๖. เพื่อใหเยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และยังเปนการเสริมความรูพิเศษ ๗. เพื่อจรรโลงไวซึ่งสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย คูมืออบรม ๕ “ ยุวพุทธ”คลองธรรม รูบาปบุญคุณโทษ รักและหวงใยผูอื่น มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญูกตเวที มีความสามัคคี รูจักสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน จะเปนการพัฒนาจิตใจของเยาวชนใหสูงขึ้น เปนผูมีความพรอมทุกอยางทั้งทางโลกและทางธรรม ดวยเหตุนี้ทางศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาฯ สํานักสวนวาง จึงไดจัด “โครงการอบรมยุวพุทธ (ภาคฤดูกาลเขาพรรษา)” เพื่อปลูกฝงคุณธรรมทางศาสนาใหงอกงามในจิตใจของเยาวชน ฝกฝนอบรมเยาวชนใหเปนลูกที่ดีของพอ-แม, เปนศิษยที่ดีของครู-อาจารย, เปนเพื่อนที่ดีของเพื่อน, เปนพลเมืองที่ดีของชาติ, และเปนสาวกที่ดีของพระศาสดานอกจากนี้ยังไดเสริมวิชาความรู พิเศษใหแกเยาวชนควบคูไปกับการอบรมคุณธรรมดวย๓. วัตถุประสงค ๑. เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสและตระหนักในคุณคาของพระพุทธศาสนา. ๒. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม-จริยธรรมทางศาสนาใหงอกงามในจิตใจของเยาวชน ๓. เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรู และสามารถนําความรูตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกตใชใน ชีวิตประจําวันได. ๔. เพื่อฝกฝนอบรมเยาวชนใหเปนลูกที่ดีของพอ-แม, เปนศิษยที่ดีของครู-อาจารย, เปนเพื่อน ที่ดีขอ เพื่อน, เปนพลเมืองที่ดีของชาติ, และเปนสาวกที่ดีของพระศาสดา ๕. เพื่อใหเยาวชนไดรูจักรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสาธารณสมบัติ ๖. เพื่อใหเยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และยังเปนการเสริมความรูพิเศษ ๗. เพื่อจรรโลงไวซึ่งสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย คูมืออบรม ๕ “ ยุวพุทธ”
 7. 7. ๔. เปาหมาย นักเรียนระดับชั้น ป.๑-ม.๖ จํานวน ๗๐ คน๕. วิธีดําเนินการ ๑.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ เพื่อศึกษา รายละเอียดของโครงการ. ๒. แตงตั้งคณะกรรมการ เจาหนาที่ฝายตาง ๆ . ๓. กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการอบรม และจัดพิมพเอกสารตางๆ เพื่อใชในการอบรม. ๔. ประสานงานติดตอกับวิทยากรภายนอกที่จะมาชวยใหการอบรม. ๕. ประสานงานบุคลากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่จะใหความชวยเหลือสนับสนุนโครงการ. ๖. ประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองทราบ. ๗. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณตาง ๆ . ๘. ดําเนินการตามกําหนดการ. ๙. สรุปและประเมินผล.๖. สถานที่ดําเนินการ ณ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา๗. ระยะเวลาดําเนินการ ในชวงฤดูกาลเขาพรรษา ระหวางเดือน ระหวางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม คูมืออบรม ๖ “ ยุวพุทธ”๔. เปาหมาย นักเรียนระดับชั้น ป.๑-ม.๖ จํานวน ๗๐ คน๕. วิธีดําเนินการ ๑.ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ เพื่อศึกษา รายละเอียดของโครงการ. ๒. แตงตั้งคณะกรรมการ เจาหนาที่ฝายตาง ๆ . ๓. กําหนดเนื้อหาหลักสูตรการอบรม และจัดพิมพเอกสารตางๆ เพื่อใชในการอบรม. ๔. ประสานงานติดตอกับวิทยากรภายนอกที่จะมาชวยใหการอบรม. ๕. ประสานงานบุคลากรและหนวยงานอื่น ๆ ที่จะใหความชวยเหลือสนับสนุนโครงการ. ๖. ประชาสัมพันธใหนักเรียนและผูปกครองทราบ. ๗. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณตาง ๆ . ๘. ดําเนินการตามกําหนดการ. ๙. สรุปและประเมินผล.๖. สถานที่ดําเนินการ ณ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา๗. ระยะเวลาดําเนินการ ในชวงฤดูกาลเขาพรรษา ระหวางเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม คูมืออบรม ๖ “ ยุวพุทธ”
 8. 8. ๘. งบประมาณ รายจายโดยประมาณ -คาเสื้อ ๗๐ ชุด ชุดละ ๑๒๐ บาท ๘,๔๐๐ บาท -คาอาหาร-เครื่องดื่มตลอดโครงการ จํานวน ๗๐ คน ๓๘,๑๐๐ บาท -คาสมุดหนังสือเอกสารอบรม ๗๐ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท -คาใชจายเบ็ดเตล็ด-อุปกรณเครื่องเขียน ๔,๕๐๐ บาท -มอบทุนการศึกษานักเรียนมีความประพฤติดี ๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท -อุปกรณซีดีสื่อการสอน ๗,๐๐๐ บาท -คาวัสดุอุปกรณกีฬา ๕,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท แหลงที่มาของงบประมาณ ๑. ขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. ขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล ๒๐,๐๐๐ บาท๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาฯ สํานักสวนวาง (พระอาจารยบุญนพ สุทฺธสีโล) คณะสงฆสํานักสงฆสวนวาง กํานันตําบลแมนางขาว อาจารยใหญโรงเรียนบานทุงรัก๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ ทําใหเยาวชนเปนผูมีจริยธรรมอันดีงาม รูจักใชหลักธรรมในการ แกปญหาชีวิตประจําวันได มีความศรัทธาและเขาใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น สรางความสัมพันธอันดีระหวางบาน-วัด-โรงเรียน คูมืออบรม ๗ “ ยุวพุทธ”๘. งบประมาณ รายจายโดยประมาณ -คาเสื้อ ๗๐ ชุด ชุดละ ๑๒๐ บาท ๘,๔๐๐ บาท -คาอาหาร-เครื่องดื่มตลอดโครงการ ๒๘ จํานวน ๗๐ คน ๓๘,๑๐๐ บาท -คาสมุดหนังสือเอกสารอบรม ๗๐ ชุด ชุดละ ๕๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท -คาใชจายเบ็ดเตล็ด-อุปกรณเครื่องเขียน ๔,๕๐๐ บาท -มอบทุนการศึกษานักเรียนมีความประพฤติดี ๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท -อุปกรณซีดีสื่อการสอน ๗,๐๐๐ บาท -คาวัสดุอุปกรณกีฬา ๕,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท แหลงที่มาของงบประมาณ ๑. ขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ๕๐,๐๐๐ บาท ๒. ขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลแมนางขาว ๒๐,๐๐๐ บาท ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาฯ สํานักสวนวาง (พระอาจารยบุญนพ สุทฺธสีโล) คณะสงฆสํานักสงฆสวนวาง กํานันตําบลแมนางขาว อาจารยใหญโรงเรียนบานทุงรักและคณะครูโรงเรียนบานทุงรัก๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ ทําใหเยาวชนเปนผูมีจริยธรรมอันดีงาม รูจักใชหลักธรรมในการ แกปญหาชีวิตประจําวันได มีความศรัทธาและเขาใจในหลักธรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น สรางความสัมพันธอันดีระหวางบาน-วัด-โรงเรียน คูมืออบรม ๗ “ ยุวพุทธ”
 9. 9. คณะกรรมการบริหาร ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงาพระอาจารยบุญนพ สุทฺธสีโล (ผูอํานวยการ)พระอาจารยบุญเหนาะ อาจาโร (รองผูอํานวยการ-เลขานุการ)อ.สมนึก นิพนธทิวากาล(ผ.อ.ร.ร.บานทุงรัก) (กรรมการ)นายกุศล ทองนุย (รองนายกอ.บ.ต.แมนางขาว (กรรมการ)นายลิขิต ยอดยิ่ง (สมชิกอ.บ.ต.แมนางขาว) (กรรมการ)นายสนั่น ถาพร (สมชิกอ.บ.ต.แมนางขาว) (กรรมการ) คูมืออบรม ๘ “ ยุวพุทธ” คณะกรรมการบริหาร ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงาพระอาจารยบุญนพ สุทฺธสีโล (ผูอํานวยการ)พระอาจารยบุญเหนาะ อาจาโร (รองผูอํานวยการ-เลขานุการ)อ.สมนึก นิพนธทิวากาล(ผ.อ.ร.ร.บานทุงรัก) (กรรมการ)นายกุศล ทองนุย (รองนายกอ.บ.ต.แมนางขาว (กรรมการ)นายลิขิต ยอดยิ่ง (สมชิกอ.บ.ต.แมนางขาว) (กรรมการ)นายสนั่น ถาพร (สมชิกอ.บ.ต.แมนางขาว) (กรรมการ) คูมืออบรม ๘ “ ยุวพุทธ”
 10. 10. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา อบรมยุวพุทธ (ภาคฤดูกาลเขาพรรษา) ตั้งแตชั้น ป.๑ - ม.๖๑. วิชาพระพุทธศาสนา -ประกอบดวย (๔ วิชา) -ธรรมะ -พุทธประวัติ -ศาสนพิธี -มารยาทชาวพุทธ๒. วิชาภาษาอังกฤษ -ตั้งแตชั้น ป.๑-ป.๖๓. วิชาคณิตศาสตร -ตั้งแตชั้น ป.๑-ป.๖๔. วิชาวาดเขียน -ตั้งแตชั้น ป.๑-ป.4๕. วิชาคอมพิวเตอร -ตั้งแตชั้น ป.๓-ม.๖ เริ่มอบรมตั้งแตวันเสารที่ ๗ ส.ค. ถึงวันอาทิตยที่ ๒๔ ต.ค. คูมืออบรม ๙ “ ยุวพุทธ” ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันเสาร-อาทิตย สํานักสวนวาง ต.แมนางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา อบรมยุวพุทธ (ภาคฤดูกาลเขาพรรษา) ตั้งแตชั้น ป.๑ - ม.๖๑. วิชาพระพุทธศาสนา -ประกอบดวย (๔ วิชา) -ธรรมะ -พุทธประวัติ -ศาสนพิธี -มารยาทชาวพุทธ๒. วิชาภาษาอังกฤษ -ตั้งแตชั้น ป.๑-ป.๖๓. วิชาคณิตศาสตร -ตั้งแตชั้น ป.๑-ป.๖๔. วิชาวาดเขียน -ตั้งแตชั้น ป.๑-ป.4๕. วิชาคอมพิวเตอร -ตั้งแตชั้น ป.๓-ม.๖ เริ่มอบรมตั้งแตวันเสารที่ ๗ ส.ค. ถึงวันอาทิตยที่ ๒๔ ต.ค. คูมืออบรม ๙ “ ยุวพุทธ”
 11. 11. ตารางอบรมวันเสาร-อาทิตย๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ศาสนพิธี-ภาคปฏิบัติ(ป.๑-ม.๖)๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เสาร คอมพิวเตอร วาดเขียน (ป.๑-ป.๓) คณิตศาสตร(ป.๔-ป.๖) (มัธยม)๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. อาทิตย พุทธศาสนา คณิตศาสตร (ป.๑-ป.๓) พุทธศาสนา(ป.๔-ป.๖) (มัธยม)๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น พัก๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ธรรมบันเทิง(วี.ดี.โอ-เกมส-เพลงธรรมะ)๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เสาร คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ พุทธศาสนา (มัธยม) (ป.๔-ป.๖) (ป.๑-ป.๓)๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. อาทิตย มารยาทชาวพุทธ-สวดมนต-สมาธิภาวนา สอนเสริมพิเศษ (ป.๓-ป.๔)๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น. สอนเสริมพิเศษ (ป.๕-ป.๖) วันจันทร - พฤหัส-เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. เปดสอนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร คูมืออบรม ๑๐ “ ยุวพุทธ” ตารางอบรมวันเสาร-อาทิตย๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ศาสนพิธี-ภาคปฏิบัติ(ป.๑-ม.๖)๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เสาร คอมพิวเตอร วาดเขียน (ป.๑-ป.๓) คณิตศาสตร(ป.๔-ป.๖) (มัธยม)๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. อาทิตย พุทธศาสนา คณิตศาสตร (ป.๑-ป.๓) พุทธศาสนา(ป.๔-ป.๖) (มัธยม)๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น พัก๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ธรรมบันเทิง(วี.ดี.โอ-เกมส-เพลงธรรมะ)๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เสาร คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ พุทธศาสนา (มัธยม) (ป.๔-ป.๖) (ป.๑-ป.๓)๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. อาทิตย มารยาทชาวพุทธ-สวดมนต-สมาธิภาวนา สอนเสริมพิเศษ (ป.๓-ป.๔)๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. สอนเสริมพิเศษ (ป.๕-ป.๖) วันจันทร - พฤหัส-เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. เปดสอนพิเศษวิชาคอมพิวเตอร คูมืออบรม ๑๐ “ ยุวพุทธ”
 12. 12.  พิธีเปดการอบรม-แสดงตนเปนพุทธมามกะและมอบตัวเปนศิษย ๑. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย๒. กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย  คําบูชาพระรัตนตรัย  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศราหมอง ทั้งหลาย,ไดตรัสรูถูกถวนดีแลว, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาซึ่งพระผูมีพระภาคเจานั้น, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมคือศาสนา, อันพระผูมีพระภาคเจานั้น, แสดงไวดีแลว, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาซึ่งพระธรรมเจานั้น, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, หมูพระสงฆผูเชื่อฟง, ของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว คูมืออบรม ๑๑ “ ยุวพุทธ”  พิธีเปดการอบรม-แสดงตนเปนพุทธมามกะและมอบตัวเปนศิษย ๑. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย๒. กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย  คําบูชาพระรัตนตรัย  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผูมีพระภาคเจา, เปนพระอรหันต, บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศราหมอง ทั้งหลาย,ไดตรัสรูถูกถวนดีแลว, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาซึ่งพระผูมีพระภาคเจานั้น, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมคือศาสนา, อันพระผูมีพระภาคเจานั้น, แสดงไวดีแลว, อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาซึ่งพระธรรมเจานั้น, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, หมูพระสงฆผูเชื่อฟง, ของพระผูมีพระภาคเจา, ปฏิบัติดีแลว คูมืออบรม ๑๑ “ ยุวพุทธ”
 13. 13. อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาซึ่งพระสงฆเจานั้น, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้. (กราบ)๓. กลาวรายงานวัตถุประสงค๔. ประธานกลาวเปดงานและใหโอวาท๕. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและมอบตัวเปนศิษย๖. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน นั่งอยูตรงหนาพระอาจารย ใหหญิงถือพานดอกไม ๑ คน ชายถือพาน ธูปเทียนแพ ๑ คน สวนอีกคนนั้นนํากลาวบูชาพระรัตนตรัยวาพรอมกันดังนี้  คําบูชาพระรัตนตรัย  อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ, ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจา, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ, ขาพเจาขอบูชาพระธรรม, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ. ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้ . (กราบ) คูมืออบรม ๑๒ “ ยุวพุทธ” อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ, ขาพเจาบูชาซึ่งพระสงฆเจานั้น, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้. (กราบ)๓. กลาวรายงานวัตถุประสงค๔. ประธานกลาวเปดงานและใหโอวาท๕. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและมอบตัวเปนศิษย๖. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน นั่งอยูตรงหนาพระอาจารย ใหหญิงถือพานดอกไม ๑ คน ชายถือพาน ธูปเทียนแพ ๑ คน สวนอีกคนนั้นนํากลาวบูชาพระรัตนตรัยวาพรอมกันดังนี้  คําบูชาพระรัตนตรัย  อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมิ, ขาพเจาขอบูชาพระพุทธเจา, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมิ, ขาพเจาขอบูชาพระธรรม, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้, (กราบ) อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมิ. ขาพเจาขอบูชาพระสงฆ, ดวยเครื่องสักการะเหลานี้ . (กราบ) คูมืออบรม ๑๒ “ ยุวพุทธ”
 14. 14. ๗. ตัวแทนนักเรียนถวายพานดอกไมธูปเทียนแพแดพระอาจารย เสร็จแลวกราบพรอมกัน ๓ ครั้ง จากนั้นนั่งคุกเขา เปลงคําปฏิญาณตนพรอมกันใหฉะฉานตอหนาสงฆ ทั้งคําบาลีและคําแปล เปนตอนๆ ไปจนจบเรื่องปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะดังนี้  คํานมัสการ  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ขาพเจาขอนอบนอม,แดพระผูมีพระภาค,อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระองคนั้น, ขาพเจาขอนอบนอม,แดพระผูมีพระภาค,อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระองคนั้น, ขาพเจาขอนอบนอม,แดพระผูมีพระภาค,อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระองคนั้น, คูมืออบรม ๑๓ “ ยุวพุทธ”๗. ตัวแทนนักเรียนถวายพานดอกไมธูปเทียนแพแดพระอาจารย เสร็จแลวกราบพรอมกัน ๓ ครั้ง จากนั้นนั่งคุกเขา เปลงคําปฏิญาณตนพรอมกันใหฉะฉานตอหนาสงฆ ทั้งคําบาลีและคําแปล เปนตอนๆ ไปจนจบเรื่องปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะดังนี้  คํานมัสการ  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ขาพเจาขอนอบนอม,แดพระผูมีพระภาค,อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระองคนั้น, ขาพเจาขอนอบนอม,แดพระผูมีพระภาค,อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระองคนั้น, ขาพเจาขอนอบนอม,แดพระผูมีพระภาค,อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,พระองคนั้น , คูมืออบรม ๑๓ “ ยุวพุทธ”
 15. 15.  คําปฏิญาณเปนพุทธมามกะ  เอเต (เอตา) มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะกาติ โน, สังโฆ ธาเรตุ. ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาขอถึง, พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น, แมปรินิพพานไปนานแลว, ทั้งพระธรรมและพระสงฆ, เปนสรณะที่นับถือ, ขอพระสงฆจงจําขาพเจาไววา,เปนพุทธมามกะ, ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน, คือผูนับถือพระพุทธเจา.หมายเหตุ.- ผูชายวา “เอเต” ผูหญิงวา “เอตา”๘. ตัวแทนนักเรียนกลาวนําคํามอบตัวเปนศิษยดังนี้  คํากลาวมอบตัวเปนศิษย  กราบนมัสการพระอาจารยทุกรูปและกราบเรียนคณะครูอาจารยที่เคารพทุกทาน ชีวิตขาพเจาตั้งแตเกิดมา, มีพอแมอุปการะเลี้ยงดู, ไดรับความอบอุนเสมอมา, แตบัดนี้พวกขาพเจามาที่นี่, เพื่อแสวงหาความดี, มาอบรมพระพุทธศาสนา, ถึงแมวาพวกขาพเจาจะจากบานมา, จากพอแมมาก็ตาม, แตก็มั่นใจในความปรารถนาดีของทานทั้งหลาย, พวกขาพเจาขอนอมรําลึกอยูเสมอวา, ทานทั้งหลายผูมิใชพอ, ก็เหมือนพอ, มิใชแมก็เหมือนแม, เพื่อความดี,พวกขาพเจาจึงขอปฏิญาณ, มอบกายใจแกทานทั้งหลายดวยวา, คูมืออบรม ๑๔ “ ยุวพุทธ”  คําปฏิญาณเปนพุทธมามกะ  เอเต (เอตา) มะยัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมป, ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามะ,ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธะมามะกาติ โน, สังโฆ ธาเรตุ. ขาแตพระสงฆผูเจริญ, ขาพเจาขอถึง, พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น, แมปรินิพพานไปนานแลว, ทั้งพระธรรมและพระสงฆ, เปนสรณะที่นับถือ, ขอพระสงฆจงจําขาพเจาไววา,เปนพุทธมามกะ, ผูรับเอาพระพุทธเจาเปนของตน, คือผูนับถือพระพุทธเจา.หมายเหตุ.- ผูชายวา “เอเต” ผูหญิงวา “เอตา”๘. ตัวแทนนักเรียนกลาวนําคํามอบตัวเปนศิษยดังนี้  คํากลาวมอบตัวเปนศิษย  กราบนมัสการพระอาจารยทุกรูปและกราบเรียนคณะครูอาจารยที่เคารพทุกทาน ชีวิตขาพเจาตั้งแตเกิดมา, มีพอแมอุปการะเลี้ยงดู, ไดรับความอบอุนเสมอมา, แตบัดนี้พวกขาพเจามาที่นี่, เพื่อแสวงหาความดี, มาอบรมพระพุทธศาสนา, ถึงแมวาพวกขาพเจาจะจากบานมา, จากพอแมมาก็ตาม, แตก็มั่นใจในความปรารถนาดีของทานทั้งหลาย, พวกขาพเจาขอนอมรําลึกอยูเสมอวา, ทานทั้งหลายผูมิใชพอ, ก็เหมือนพอ, มิใชแมก็เหมือนแม, เพื่อความดี,พวกขาพเจาจึงขอปฏิญาณ, มอบกายใจแกทานทั้งหลายดวยวา, คูมืออบรม ๑๔ “ ยุวพุทธ”
 16. 16. "ขอใหนักเรียนทุกคนกลาว ตามขาพเจาดังนี้" "ขาพเจาทั้งหลาย, ขอมอบตัวเปนศิษยของพระอาจารย, และคณะครูอาจารยทุกทาน,ขอทานไดโปรดเมตตา, รับขาพเจาทั้งหลายไว, ในฐานะเปนศิษย, ขอเมตตาธรรมอันเปยมลนของทาน, ไดโปรดกรุณาอบรมสั่งสอน, ใหความรูและแนวทางปฏิบัติธรรม, หากยังมีสิ่งใดบกพรอง, หรือผิดพลาดประการใด, กรุณาวากลาวตักเตือนแนะนํา, หรือลงโทษตามสมควร, พวกขาพเจาขอนอมรับ, คําสั่งสอนดวยความเคารพ, ทั้งนี้เพื่อความเจริญในธรรม, แกขาพเจาทั้งหลายดวยเทอญ"๙. นักเรียนทั้งหมดกราบพระอาจารย แลวจึงกราบคณะครู๑๐. นักเรียนอาราธนาศีล ๕ พรอมกัน  คําอาราธนาศีล  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ,ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ,ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ.๑๑. พระอาจารยใหศีลและกลาวใหโอวาทรับนักเรียนเปนศิษย๑๒.นักเรียนกราบขอบคุณพระอาจารยพรอมกัน กราบเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง คูมืออบรม ๑๕ “ ยุวพุทธ ”"ขอใหนักเรียนทุกคนกลาว ตามขาพเจาดังนี้" "ขาพเจาทั้งหลาย, ขอมอบตัวเปนศิษยของพระอาจารย, และคณะครูอาจารยทุกทาน,ขอทานไดโปรดเมตตา, รับขาพเจาทั้งหลายไว, ในฐานะเปนศิษย, ขอเมตตาธรรมอันเปยมลนของทาน, ไดโปรดกรุณาอบรมสั่งสอน, ใหความรูและแนวทางปฏิบัติธรรม, หากยังมีสิ่งใดบกพรอง, หรือผิดพลาดประการใด, กรุณาวากลาวตักเตือนแนะนํา, หรือลงโทษตามสมควร, พวกขาพเจาขอนอมรับ, คําสั่งสอนดวยความเคารพ, ทั้งนี้เพื่อความเจริญในธรรม, แกขาพเจาทั้งหลายดวยเทอญ"๙. นักเรียนทั้งหมดกราบพระอาจารย แลวจึงกราบคณะครู๑๐. นักเรียนอาราธนาศีล ๕ พรอมกัน  คําอาราธนาศีล  มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ,ทุติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ,ตะติยัมป มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปญจะ สีลานิ ยาจามะ.๑๑. พระอาจารยใหศีลและกลาวใหโอวาทรับนักเรียนเปนศิษย๑๒.นักเรียนกราบขอบคุณพระอาจารยพรอมกัน กราบเบญจางคประดิษฐ ๓ ครั้ง คูมืออบรม ๑๕ “ ยุวพุทธ”
 17. 17. ยุวพุทธขอสัญญาวา-ขอเคารพ -เชื่อฟง-ตั้งใจเรียน -เพียรขยัน-ไมดื้อรั้น -มารยาทดี-มีระเบียบวินัย -น้ําใจเอื้อเฟอ-เชื่อมั่นตนเอง -เกรงกลัวความชั่ว-ทําตัวกลาหาญ -การงานซื่อตรง-ตรงตอเวลา -วาจานารัก-รูจักพอดี -มีความอดทน-เปนคนกตัญู -รูจักคิดใชปญญา คูมืออบรม ๑๖ “ ยุวพุทธ ” ยุวพุทธขอสัญญาวา-ขอเคารพ -เชื่อฟง-ตั้งใจเรียน -เพียรขยัน-ไมดื้อรั้น -มารยาทดี-มีระเบียบวินัย -น้ําใจเอื้อเฟอ-เชื่อมั่นตนเอง -เกรงกลัวความชั่ว-ทําตัวกลาหาญ -การงานซื่อตรง-ตรงตอเวลา -วาจานารัก-รูจักพอดี -มีความอดทน-เปนคนกตัญู -รูจักคิดใชปญญา คูมืออบรม ๑๖ “ ยุวพุทธ”
 18. 18. อุดมการณของยุวพุทธ“น อนริยํ กริสฺสามิ (นะ อะนะริยัง กะริสสามิ) = ยุวพุทธจะไมกระทําสิ่งที่ต่ําทราม” ยุวพุทธขอรักผูอื่น ยุวพุทธขอบังคับตนเอง ยุวพุทธขอทํางานใหสนุก เปนสุขเมื่อทํางาน คูมืออบรม ๑๗ “ ยุวพุทธ ” อุดมการณของยุวพุทธ“น อนริยํ กริสฺสามิ (นะ อะนะริยัง กะริสสามิ) = ยุวพุทธจะไมกระทําสิ่งที่ต่ําทราม” ยุวพุทธขอรักผูอื่น ยุวพุทธขอบังคับตนเอง ยุวพุทธขอทํางานใหสนุก เปนสุขเมื่อทํางาน คูมืออบรม ๑๗ “ ยุวพุทธ”
 19. 19. บทพิจารณาอาหาร คํากลาวระลึกถึงผูมีพระคุณกอนรับประทานอาหารขาวทุกจาน อาหารทุกอยางอยากินทิ้งขวาง เปนของมีคาพอแมเหนื่อยยาก ลําบากหนักหนาสงสารบรรดา คนยากคนจน ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณที่กรุณา เมตตาทําอาหารให พวกเราไมมีสิ่งใด ขอตั้งใจทําความดีตอบแทน ขอบคุณพระพุทธ ขอบคุณพระธรรม ขอบคุณพระสงฆ ขอบคุณคุณพอคุณแม ขอบคุณคุณครูอาจารย ขอบคุณผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน ในโลกนี้ยังมีคนที่จนยาก แสนลําบากอัตคัดและขัดสน อยากินทิ้งกินขวางตามใจตน สงสารคนอื่นที่ไมมีกิน คูมืออบรม ๑๘ “ ยุวพุทธ ” บทพิจารณาอาหาร คํากลาวระลึกถึงผูมีพระคุณกอนรับประทานอาหารขาวทุกจาน อาหารทุกอยางอยากินทิ้งขวาง เปนของมีคาพอแมเหนื่อยยาก ลําบากหนักหนาสงสารบรรดา คนยากคนจน ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณที่กรุณา เมตตาทําอาหารให พวกเราไมมีสิ่งใด ขอตั้งใจทําความดีตอบแทน ขอบคุณพระพุทธ ขอบคุณพระธรรม ขอบคุณพระสงฆ ขอบคุณคุณพอคุณแม ขอบคุณคุณครูอาจารย ขอบคุณผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน ในโลกนี้ยังมีคนที่จนยาก แสนลําบากอัตคัดและขัดสน อยากินทิ้งกินขวางตามใจตน สงสารคนอื่นที่ไมมีกิน คูมืออบรม ๑๘ “ ยุวพุทธ”
 20. 20. คําอธิษฐานหลังรับประทานอาหาร ขาพเจาขอตั้งจิตอธิษฐานวา , เมื่อขาพเจาไดชีวิตเลือดเนื้อ, จากอาหารมื้อนี้แลว, ขาพเจาไมขอลืมพระคุณของผูมีพระคุณ, และขอใชกายวาจาใจ, เคลื่อนไหวไปใหเปนประโยชน, ทั้งแกตนเองและผูอื่นทุกเมื่อเทอญ. คูมืออบรม ๑๙ “ ยุวพุทธ ”คําอธิษฐานหลังรับประทานอาหาร ขาพเจาขอตั้งจิตอธิษฐานวา , เมื่อขาพเจาไดชีวิตเลือดเนื้อ, จากอาหารมื้อนี้แลว, ขาพเจาไมขอลืมพระคุณของผูมีพระคุณ, และขอใชกายวาจาใจ, เคลื่อนไหวไปใหเปนประโยชน, ทั้งแกตนเองและผูอื่นทุกเมื่อเทอญ. คูมืออบรม ๑๙ “ ยุวพุทธ”
 21. 21. เมื่อยุวพุทธไปวัด ยุวพุทธแสดงความเคารพ กราบพระประธานกอน แลวจึงกราบหรือไหวพระอาจารย-เจาอาวาสและเมื่อพบพระรูปอื่นก็พึงทําความเคารพทานดวย คูมืออบรม ๒๐ “ ยุวพุทธ ” เมื่อยุวพุทธไปวัด ยุวพุทธแสดงความเคารพ กราบพระประธานกอน แลวจึงกราบหรือไหวพระอาจารย-เจาอาวาสและเมื่อพบพระรูปอื่นก็พึงทําความเคารพทานดวย คูมืออบรม ๒๐ “ ยุวพุทธ”
 22. 22. เมื่อมีการบรรยาย ทุกครั้งที่พระอาจารยหรือคุณครูบรรยายให(กรณีนั่งพื้นใหคุกเขาสําหรับพระ) แลวกลาวคําวา “ขอเคารพพระธรรมที่มีอยูในทานพระอาจารย (หรือคุณครู)"เมื่อพระอาจารยหรือคุณครูบรรยายจบ(กรณีนั่งพื้นใหคุกเขาสําหรับพระกลาวคํา"สาธุ") แลวกลาวคําวา "ขอขอบคุณพระธรรมที่มีอยูในทานพระอาจารย (หรือคุณครู), พวกเราไมมีสิ่งใดตอบแทน ขอรับธรรมะไปปฏิบัติบูชา" คูมืออบรม ๒๑ “ ยุวพุทธ ” เมื่อมีการบรรยาย ทุกครั้งที่พระอาจารยหรือคุณครูบรรยายให(กรณีนั่งพื้นใหคุกเขาสําหรับพระ) แลวกลาวคําวา “ขอเคารพพระธรรมที่มีอยูในทานพระอาจารย (หรือคุณครู)"เมื่อพระอาจารยหรือคุณครูบรรยายจบ(กรณีนั่งพื้นใหคุกเขาสําหรับพระกลาวคํา"สาธุ") แลวกลาวคําวา "ขอขอบคุณพระธรรมที่มีอยูในทานพระอาจารย (หรือคุณครู), พวกเราไมมีสิ่งใดตอบแทน ขอรับธรรมะไปปฏิบัติบูชา" คูมืออบรม ๒๑ “ ยุวพุทธ”
 23. 23. คูมืออบรม ๒๒ “ ยุวพุทธ”คูมืออบรม ๒๒ “ ยุวพุทธ”
 24. 24. พิธีกรรมแมจะเปนเปลือกมิใชแกนของศาสนาก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่จูงใจคนใหละชั่วทําดีทําจิตใจใหบริสุทธิ์ กอใหเกิดคุณคาทางจิตใจเปนการรักษาเอกลักษณของชาติ เพราะพิธีกรรมเปนวัฒนธรรมที่บงบอกถึงความเปนชาติไทยการทําพิธีกรรมทางศาสนาตองถือหลัก ๔ ประการ คือ.- ๑. ประหยัด ๒.ไดประโยชน ๓.ถูกตอง ๔.เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ คูมืออบรม ๒๓ “ ยุวพุทธ” พิธีกรรมแมจะเปนเปลือกมิใชแกนของศาสนาก็ตาม แตก็เปนสิ่งที่จูงใจคนใหละชั่วทําดีทําจิตใจใหบริสุทธิ์ กอใหเกิดคุณคาทางจิตใจเปนการรักษาเอกลักษณของชาติ เพราะพิธีกรรมเปนวัฒนธรรมที่บงบอกถึงความเปนชาติไทยการทําพิธีกรรมทางศาสนาตองถือหลัก ๔ ประการ คือ.- ๑. ประหยัด ๒.ไดประโยชน ๓.ถูกตอง ๔.เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ คูมืออบรม ๒๓ “ ยุวพุทธ”
 25. 25. ศาสนพิธีระเบียบปฏิบัติที่ยุวพุทธควรรูจักก. ความหมายของคําวาศาสนพิธี ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนตางๆ ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนาข. ประโยชนของการประกอบศาสนพิธี ๑. ประโยชนทางใจ ชวยใหเกิดคุณธรรมขึ้นในตัวผูปฏิบัติ ไดแก ก. ความมีสติ. ข. ความสามัคคี. ค. ความเปนระเบียบประณีตงดงาม. ง. เกิดความชุมชื่นเบิกบานใจ. จ. เกิดความฉลาด. ๒. เพื่อรักษาเอกลักษณของชาติ ที่ไมมีชาติใดเหมือน แสดงถึงความเปนไท มิใชทาสของชาติใด ทั้งยังปองกันมิใหชาติถูกกลืน. ๓. มีสวนชวยธํารงพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเปนขั้นตอนชักจูงใหผูปฏิบัติซาบซึ้ง เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีใจมุงมั่นที่จะศึกษาแกนแทของพุทธศาสนาในชั้นลึกตอไปไดดวยดี. .......... .......... .......... คูมืออบรม ๒๔ “ ยุวพุทธ” ศาสนพิธีระเบียบปฏิบัติที่ยุวพุทธควรรูจักก. ความหมายของคําวาศาสนพิธี ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนตางๆ ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนาข. ประโยชนของการประกอบศาสนพิธี ๑. ประโยชนทางใจ ชวยใหเกิดคุณธรรมขึ้นในตัวผูปฏิบัติ ไดแก ก. ความมีสติ. ข. ความสามัคคี. ค. ความเปนระเบียบประณีตงดงาม. ง. เกิดความชุมชื่นเบิกบานใจ. จ. เกิดความฉลาด. ๒. เพื่อรักษาเอกลักษณของชาติ ที่ไมมีชาติใดเหมือน แสดงถึงความเปนไท มิใชทาสของชาติใด ทั้งยังปองกันมิใหชาติถูกกลืน. ๓. มีสวนชวยธํารงพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีเปนขั้นตอนชักจูงใหผูปฏิบัติซาบซึ้ง เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีใจมุงมั่นที่จะศึกษาแกนแทของพุทธศาสนาในชั้นลึกตอไปไดดวยดี. .......... .......... ......... . คูมืออบรม ๒๔ “ ยุวพุทธ”
 26. 26. ค. ประเภทของศาสนพิธี ศาสนพิธีโดยสรุปแบงออกไดเปน ๔ หมวด คือ.- ๑. หมวดกุศลพิธี วาดวย พิธีบําเพ็ญกุศล ไดแก พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีรักษาอุโบสถศีลพิธีเวียนเทียน เปนตน. ๒. หมวดบุญพิธี วาดวย พิธีบําเพ็ญบุญเลี้ยงพระไดแก พิธีแตงงาน,พิธีขึ้นบานใหมเปนตน ๓. หมวดทานพิธี วาดวย พิธีถวายทาน ไดแก ทานวัตถุ ๑๐ อยาง. ๔. หมวดปกิณกะ วาดวย พิธีเบ็ดเตล็ด ไดแก พิธีแสดงความเคารพ การประเคนของ การกรวดน้ําและคําอาราธนาคําถวายทานตาง ๆ.ง. พิธีเวียนเทียน ในวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู ๔ วัน คือ.- ๑. วันวิสาขบูชา (วันพระพุทธ) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรูปรินิพพาน. ๒. วันมาฆบูชา (วันพระสงฆ) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ เปนวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น ๔ ประการเรียกวา “จาตุรงคสันนิบาต” พระพุทธองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ทามกลางพระสงฆ ๑,๒๕๐ รูป ณเวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห ๓. วันอาสาฬหบูชา (วันพระธรรม) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ วันที่พระพุทธเจาแสดงธรรมเปนครั้งแรก เปนวันพระรัตนตรัยครอบองค อัญญาโกณฑัญญะ ไดฟงธรรมแลวเกิดดวงตาเห็นธรรม ไดทูลขอบรรพชาเปนภิกษุองคแรกในพระพุทธศาสนา. คูมืออบรม ๒๕ “ ยุวพุทธ”ค. ประเภทของศาสนพิธี ศาสนพิธีโดยสรุปแบงออกไดเปน ๔ หมวด คือ.- ๑. หมวดกุศลพิธี วาดวย พิธีบําเพ็ญกุศล ไดแก พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ พิธีรักษาอุโบสถศีลพิธีเวียนเทียน เปนตน. ๒. หมวดบุญพิธี วาดวย พิธีบําเพ็ญบุญเลี้ยงพระไดแก พิธีแตงงาน,พิธีขึ้นบานใหมเปนตน ๓. หมวดทานพิธี วาดวย พิธีถวายทาน ไดแก ทานวัตถุ ๑๐ อยาง. ๔. หมวดปกิณกะ วาดวย พิธีเบ็ดเตล็ด ไดแก พิธีแสดงความเคารพ การประเคนของ การกรวดน้ําและคําอาราธนาคําถวายทานตาง ๆ.ง. พิธีเวียนเทียน ในวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู ๔ วัน คือ.- ๑. วันวิสาขบูชา (วันพระพุทธ) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรูปรินิพพาน. ๒. วันมาฆบูชา (วันพระสงฆ) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ เปนวันที่มีเหตุการณเกิดขึ้น ๔ ประการเรียกวา “จาตุรงคสันนิบาต” พระพุทธองคทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ทามกลางพระสงฆ ๑,๒๕๐ รูป ณเวฬุวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห ๓. วันอาสาฬหบูชา (วันพระธรรม) ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ วันที่พระพุทธเจาแสดงธรรมเปนครั้งแรก เปนวันพระรัตนตรัยครอบองค อัญญาโกณฑัญญะ ไดฟงธรรมแลวเกิดดวงตาเห็นธรรม ไดทูลขอบรรพชาเปนภิกษุองคแรกในพระพุทธศาสนา. คูมืออบรม ๒๕ “ ยุวพุทธ”

×