Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pernik

1,095 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pernik

 1. 1. КВАЛИФИКАЦИЯна педагогическите кадриПолина Фетфова – ст.експерт за КПК РИО - Перник
 2. 2. ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ при- планиране и реализация - РИО - Перник
 3. 3. ПЛАНИРАНЕ План за квалификация на РИО - Перник Обобщение на училищните Изработване планове за Обучения, работни на единен квалификация срещи, семинари и формуляр за конференции, училищен план организирани и Регионален план за проведени от РИО - за квалификация квалификация Перник РИО - Перник
 4. 4. ЕЛЕМЕНТИ НА ФОРМУЛЯРА Основополагащи данни за училищетоКвалификационни Заложенидейности средства за квалификация(Таблица) в училищния бюджет РИО - Перник
 5. 5. ВЪВЕЖДАЩИ ДАННИ Наименование на училището Брой педагогически персонал ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ Потребности. Използвани методи за Определяне на потребностите Форми на квалификация. Мотиви за Избор на формите Очаквани резултати РИО - Перник
 6. 6. Квалификационни дейности Вид Бр. Начин на№ Тема квалификация участници финанси- Мотиви за участие ране Брой часове (имена, длъжност)1 ИКТ курс 15 Придобиване на Училищен в.. ............. дигитални бюджет .............. компетентности РИО - Перник
 7. 7. ФИНАНСИРАНЕ и КОНТРОЛ Контрол по изпълнение на училищният план за квалификация Заложени средства за квалификация в училищния бюджет РИО - Перник
 8. 8. Реализация Координиране на заявенитерегионални квалификации с НИОКСО Път към Тематични проверки по формиране на изпълнение плана за квалификация КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Квалификационни дейности, осъществени от ст. експерт за КПК на регионално ниво РИО - Перник
 9. 9. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 2   4   3 1 6 7 8 5

×