Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката    Национален институт за обучение и квалификация в системата на обра...
Министерство на образованието, младежта и науката   Национален институт за обучение и квалификация в системата на образ...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Министерство на образованието, младежта и науката  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образов...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт

824 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт

 1. 1. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg Годишен доклад-анализ за изпълнение на дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието 2012 г.[ Page 1 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 2. 2. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg Съдържание: І. Основни дейности за 2012 г. ІІ. Дейности по администрация и управление ІІІ. Национална програма „Квалификация”, приета с РМС № 310от 20.04.2012 г. ІV. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”BG051PO001-3.1.03 , V. Дейности по обучение на предагогическите специалисти VІ. Европейски образователни проекти VІІ. Приоритети за 2013 г. VІІІ. Приложения[ Page 2 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 3. 3. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg І. Основни дейности за 2012 г. Стратегическата цел на НИОКСО е повишаване на качеството и ефективносттана образование на всички нива в българската образователна система чрез изграждане иусъвършенстване на ключови компетентности на педагогическите специалисти,отговарящи на новите изисквания за качествено образование на младите хора. Визпълнение на тази цел Институтът организира и провежда квалификационна дейностза кариерно развитие на педагогическите кадри и повишаване на организационната,управленската и финансовата компетентност на ръководните кадри в системата наобразованието. Основните дейности, които извършва НИОКСО се определят от Националнапрограма „Квалификация” за 2012 г., ОПРЧР, проект „Квалификация напедагогическите специалисти” BG051PO001-3.1.03, учебна програма на НИОКСО за2012 г.,проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение научителите” програма Леонардо да Винчи, Централизиран проект „Creative TeachersTraining”, програма Учене през целия живот , както и текущи дейности поадминистрация и управление на института. Национална програма «Квалификация» е продължение на успешнореализираните мерки и дейности в програмите от 2010 и 2011 г., като е съобразена сцелите и приоритетните направления, заложени в Програмата за развитие наобразованието, науката и младежките политики в Република България 2009-2013 г. наМинистерството на образованието, младежта и науката (МОМН), както и с търсениятана педагогическите специалисти. Предвидените дейности по планираните в програматамерки за повишаване на квалификацията са насочени към: - утвърждаване на постигнатите резултати по посока на практическата приложимост; - насърчаване и подкрепа на професионално развитие на учителите; - актуализиране на знания и умения по предметна област (испански език);[ Page 3 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 4. 4. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg - надграждане на управленски компетентности у директорите. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” BG051PO001-3.1.03 , по който НИОКСО е партньор е с Обща цел: Повишаване равнището напрофесионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение нанаучната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване намотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.Специфични цели:1. Създаване на възможности за по-бърза адаптация и професионално развитие нановоназначени млади учители, които желаят да повишат професионалната сиквалификация.2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща,поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивиранетоим за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста наученето през целия живот.3. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионалното развитие наизявени учители с доказани постижения чрез осигуряване на информираност и достъпдо актуална методическа, педагогическа и научна литература в сферата напрофесионалния интерес и доказани добри практики, както и осигуряване навъзможности за публикации в национални и международни специализиранипедагогически издания.4. Създаване на система за управление на квалификацията.5. Изграждане и усъвършенстване на базови управленски компетентности напедагогическите специалисти.6. Усъвършенстване на мениджърските умения на директори на училища и детскиградини за ефективно управление на финансовите ресурси..Като партньор по проекта, НИОКСО участва във всички дейности по управление напроекта съгласно проектното предложение, както и самостоятелно, като подготвя и[ Page 4 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 5. 5. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgреализира дейносттите, които са предоставени за управление на НИОКСО в качествотона Възложител. Учебната дейност на института е подчинена на отговорността заквалифицирането на всички педагогически кадри – директори, помощник-директориучители, педагогически съветници, училищни психолози. Институтът разработваежегоден каталог с учебни програми, които се реализират по желание на директорите иучителите, чрез обобщени заявки от РИО. Партньорският проект по програма Леонардо да Винчи, който Националнияинститут за обучение и квалификация в системата на образованието изпълнява има зацел да предложи на националните власти на страните-партньори модел за организиранена продължаващата квалификация на учителите, базиран на направени изследвания исъчетаващ добрия опит на всички партньори, при отчитане на националнитеособености. Партньори по проекта са НИОКСО от страна на РБългария, BirminghamCity University - Великобритания, University of Beira Interior - Португалия, University ofZilina - Словакия и Парижката търговска камара. През 2011 г. НИОКСО кандидатства и спечели грант от Изпълнителната агенцияпо образование и култура, Брюксел с проект „Креативно обучение на обучители заподпомагане на социалното включване на ромски деца в образователнияпроцес”(„Creative Teachers Training”). Партньори по проекта са Департамент къмуниверситета в Барселона, Испания, обучителна организация,Унгария, НПО- Румъния.Дейностите по централизирания проект „Creative Teachers Training”, програма Ученепрез целия живот се изпълняват през 2012 и 2013 г. и включват • разработване на методологията и обучителната програма • партньорски срещи и обучителен курс • разработване на обучителните продукти • модериране на национални и международни тренинги, • разпространие на информация за проекта, представяне и популяризиране на обучителните продукти[ Page 5 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 6. 6. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgІІ. Дейности по администрация и управление 1. През 2012 г. НИОКСО внедри и трайно прилага Сертификат за качество ISO 9001:2008 с обхват на сертификация „Организация за провеждане на обучения за представители на образователни институции и управление на проекти“Ръководството, в лицето на Директора на Национален институт за обучение иквалификация в системата на образованието, официално декларира своята ПОЛИТИКАПО КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че развитието и бъдещето наОрганизацията зависят от доверието и благополучието на нейните заинтересованистрани.ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА НИОКСО • ДА ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ И ПОВИШАВАНЕ НАОРГАНИЗАЦИОННОСТТА, УПРАВЛЕНСКАТА И ФИНАНСОВАТАКОМПЕТЕНТНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НАОБРАЗОВАНИЕТО; • ДА РАЗРАБОТВА И УПРАВЛЯВА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ СКВАЛИФИКАЦИЯТА И ОБУЧЕНИЕТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С НУЖДИТЕ ИПОТРЕБНОСТИТЕ НА КАДРИТЕ, РАБОТЕЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМАНА БЪРГАРИЯ.За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО Ръководствотоопределя основните измерими цели по качеството: • осигуряване и поддържане на учебния процес в Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованиетос с изискванията, заложени в Националната програма „Квалификация” • предоставяне на качествени и трайни теоретични знания и практически умения на обучаемите с оглед тяхната успешна реализация;[ Page 6 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 7. 7. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg • увеличаване удовлетвореността от предоставяните в НИОКСО условия за развиване на познания в областта на образованието; • непрекъснато усъвършенстване на наличния състав и неговата компетентност; • постигане на висока информираност на заинтересованите страни от висококачествени услуги в областта на обучението и подготовката на директори и учители, които НИОКСО предлага; • осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на НИОКСО и превръщането му в еталон. С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поемаангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане напоставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазванеизискванията на Системата за управление на качеството в Национален институт заобучение и квалификация в системата на образованието.2. Участието на НИОКСО в програма за обучение на стажанти даде възможност наосем студенти да проведат своето структурирано въвеждащо обучение, като на всекибеше определен индивидуален наставник от експертите на института, поставени бяхаконкретни задачи за изпълнение спрямо техните специалностти, всички получихасъгласуван с наставника индивидуален план на стажанта. Стажантската програмаприключи с обща среща на екипа на института и стажантите за приемане напродуктите, изготвени от тях по време на стажа. ІІІ. Изпълнение на Национална програма „Квалификация”, РМС № 310 от20.04.2012 НИОКСО реализира основната цел на Национална програма „Квалификация“2012 в пълна степен по трите основни мерки и прилежащите към тях дейности, имногократно надхвърля като резултат планираните индикатори В изпълнение на основната цел на Национална програма „Квалификация” -Повишаване качеството и ефективността на средното образование в българскатаобразователна система, чрез създаване и надграждане на ключови компетентности у[ Page 7 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 8. 8. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgпедагогическите специалисти и укрепване на административния капацитет нарегионалните инспекторати по образование, отговарящи на новите изисквания иочаквания за качествено образование на младите хора, НИОКСО реализира тритеосновни мерки, предвидени в структурата на национална програма „Квалификация2012“ и прилежащите към тях дейности. Постигнати цели на програмата: Мярка І.1 Регионални работни срещи за проучване и оценка на напредъкапо изпълнение на квалификационните дейности Първата мярка е свързана с поетапна подготовка за прилагане на системата заквалификации и кариерно развитие на педагогическите специалисти. Осъществи сечрез провеждането на регионални работни срещи за проучване и оценка на напредъкапо изпълнение на квалификационните дейности по НПК 2012..се Идентифицирана енуждата от информиране и самоинициатива при идентифициране на потребностите отобучение; обсъдена беше ролята на директора, който трябва да мотовира учителите;обговори се факта, че чрез обученията се достига до важни послания, които формиратценности. Беше очертана нова група теми за обучение на учителите, които иматизцяло практическа ориентация. Формулирани са ползите от придобититеквалификации, като те се мултиплицират като функционални компетентности,транслирани от учителя към ученика. Подчертана е насочеността към качеството ирезултатът от квалификациите, а не единствено на тяхното провеждане. Мярка ІІ.1 Обучения за развиване и надграждане на управленскикомпетентности у директори – (2 част Лидерство за наставници) Цел на програмата е създаване на подготвени специалисти – директори, които дабъдат пример и модел за подражание на своите колеги на местно и регионално ниво.Програмата постигна развиване на лидерските качества за наставници, подобряване наусловията и нагласата за за съвместна работа и работа в екип, обмен на опит ипредставяне на реално работещи модели за развитие на училищат по региони.[ Page 8 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 9. 9. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg Мярка ІV.2 Организиране и провеждане на конкурс ”Иновативни практикив управлението” Постигнати цели на програмата: Третата мярка по Национална програма„Квалификация 2012“ е насочена към създаване на условия за популяризиране и обменна иновативните педагогически практики. Тя бе реализирана чрез организирането ипровеждането на конкурс „Иновативни практики в управлението“. В конкурса взехаучастие 28 отбора от всички 28 области в странтата.. Резултатите от нововъведениятапо косвен начин повишават качеството на обучение, съдействат за по-тесни връзки всемейството, създават по-здрави връзки сред учениците, откриват възможности заприлагане на личните качества и интереси, позволяват разгръщането на доброволческиинициативи – все неща, за които няма реални пречки те да се случат до момента, вкойто някой не ги организира и не покаже как те могат да се случват. Планирани,консултирани, описани, опранизирани, апробирани, разпространени и отчетени –завършен цикъл на процес, който може да се проследи и развие. Това беше приносът наподхода „стратегическо планиране” привнесен от консултантите – представители надруги професионални общности. Конкурсът спечели отборът от Габрово със своятатема „Посока – електронно училище“. Представеното Електронно училище е със свояадминистративна, методическа и комуникационна подсистема, с хранилище,съдържащо дигитални артефакти. На второ място е отборът от област Смолян, с тема„Интегриран подход в управлението за подобряване на ключови компетентности породен език чрез прилагането на нови продукти и нови технологии в процеса наобучение“. Отличеният на трето място отбор е от област Пазарджик с новативна идеяна екологична тема, озаглавена „Моята зелена приказка“. След този опит в организацията на училищни инициативи на практика всякоучилище може да проектира своя дейност и да разшири хоризонтите на своя обхват.Както показаха иновациите е възможно и правилно точно училището да обръщавнимание на социалните проблеми, касаещи ученика и да оглавява справянето с тях поконструктивен и творчески начин.[ Page 9 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 10. 10. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg Ефективност от прилагането на програмата:ПостиженияПедагогически специалисти, взели участие в Националнатапрограма: общо 1638 човека Средна стойност за единучастник: 77 лв. 28 ст.Мярка І.1.1.Проведени 6 работни срещи – 106 участници2.Изготвени доклади – 3 бр.Мярка ІІ.1.1.Нова програма за лидерство – 1 бр2.Адаптирана и допълнена програма за лидерство – 1 бр.3.Изготвени регионални програми за обучение – 28 бр.4.Изготвени обучителни материали – 28 пакета.5.Обучени директори – лидери (2 етап) – 29 бр.6.Обучени директори – регионални лидери (1 етап) – 106 бр.7.Обучени директори на детски градини – 29 бр.Мярка ІV.21.Изготвени и публикувани теоретични разработки „Иновации вуправлението” – 28 бр.Педагогичедски специалсти, участвали вразработките: 140 човека.[ Page 10 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 11. 11. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg 2.Училища, апробирали иновации съгласно разработките – 446 бр. Педагогически специалисти, участвали в апробацията: 892 човека. 3.Изготвени и публикувани доклади с резултатите от апробираните иновации – сборник, тираж 3000 бр.; 4. Проведена заключителна среща за защита и окончателно класиране на екипите – 160 участника ІV. Изпълнение на Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” BG051PO001-3.1.03 , Като партньор по проекта, НИОКСО участва във всички дейности по управление на проекта съгласно проектното предложение: • съвместно с бенефициента – дирекция „Квалификация и кариерно развитие” • самостоятелно, като подготви документация за провеждане на открити процедури по ЗОП за избор на изпълнители на дейносттите, които са предоставени за управление на НИОКСО. 1. Степен на изпълнение на обществените поръчки по дейностите на партньора НИОКСО към 28.12.2012 г.Предмет на тръжната процедура Статут на подготвеност на процедурата към настоящия моментОбучение на педагогически специалисти Офертите са отворени на 04.12.2012за превенция на училищното насилие,агресията и другиРазработване на национален регистър за Офертите са отворени на 18.12.2012квалификация на педагогическитеспециалистиОбучение за педагогически специалисти за Офертите са отворени на 19.12.2012формиране на управленски знания, уменияи компетентности, в т.ч. базови, свързани суправление на образователно- [ Page 11 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 12. 12. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgвъзпитателния процес, навзаимоотношения със заинтересованистрани, с развитието на човешкитересурси, на бюджетни средства и др.Обучение на педагогически специалисти Офертите са отворени на 27.12.2012за формиране на знания, умения икомпетентности за работа с деца иученици със специални образователнипотребностиОбучение на педагогически специалисти Планирано обявяване януари 2013за формиране на знания, умения икомпетентности за работа в интеркултурнасредаОбучение на детски учители за работа в Обявена 28.12.2012 г.групите за задължителна предучилищнаподготовкаОбучение на педагогически специалисти Планирано обявяване януари 2013за формиране на знания, умения икомпетентности за оценяването научениците 2. Проучване на интересите и възможностите за включване в обученията и за осигуряване на заместващи учители – проведено в два етапа. Към 28.12.2012 г. заявили желание за участие във всички краткосрочни обучения, по изпълнението на които отговаря НИОКСО – 30 427 педагогически специалисти, при планиран индикатор 37 900 участника, което е изпълнение на 80 % от индикатора. (Справка в Приложение 1) 3. Организиране на обучаемите: 1. В краткосрочни обучения, които ще изпълнява НИОКСО (дейности IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, V.1.) е планиран общ брой от 37 900 обучаеми. Основна идея на подбора с оглед на последващото прилагане на новопридобитите умения и знания е обучение на училищни екипи, които след завършването на обученията ще служат като мултипликатори и ще бъдат в помощ на ръководството на училището или детската градина. Броят на участниците варира в зависимост от вида на училището и обучението. В обученията ще бъдат включени всички помощник-директори по учебна дейност. 2. Подробно описание и аргументация за предвидения обхват са приложени при описанието на съответната дейност в Инструкцията по проекта. І. Етап: [ Page 12 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 13. 13. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg 1. Информиране на директорите на образователните институции за параметрите на обученията и таблицата за заявяване на желание за участие с цел запознаване на педагогическите съвети; 2. Запознаване на педагогическия съвет с параметрите на обученията, критериите за подбор и условията за участие с цел вземане на информирано решение и избор за включване в обучения, както следва: 3. Решение на педагогическия съвет за определяне на учителите, които ще се включат в предлаганите обучения и отбелязването им в таблицата. Директорите следят един учител да бъде включен само в една форма на обучение или квалификация. 4. Изготвени окончателни поименни списъци с участниците в обученията от съответната детската градина, училището или обслужващото звено. 5. Директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена предават таблицата с регистрираните участници с приложеното копие от решението на педагогическия съвет и поименните списъци на учителите на регионалния организатор от съответния РИО; 6. Регионалните организатори подготовят поименни списъци на номинираните за участие в конкретните обучения педагогически специалисти от съответната област. ІІ. Етап: Предстоящи дейности по организация на обучаемите: 1. Изготвяне на времеви графици по региони, като се предвижда обучение на максимум 150 човека на месец в регион, за да не се затруднява провеждането на учебния процес и осигуряването на заместници. 2. Предаване на поименните списъци с данни за броя на обучаемите и графиците за провеждането на обученията на избраната обучителна организация.4. Популяризиране на дейностите по проекта, информиране и публичност: 1. Организирани и проведени съвместно с Дирекция ККР 5 информационни срещи в базата на НИОКСО, в които взеха участие представители на ключовите заинтерсовани страни по проекта (5 групи по 50 човека): експерти от РИО, директори и учители. По време на двудневните срещи бяха представени предстоящите обучения и принципите, по които ще бъдат избирани обучаемите във всяка дейност. 2. Публикувана информация за дейностите по проекта в уебстраницата на партньора НИОКСО[ Page 13 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 14. 14. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg 3. Визуализация с рекламни материали, които информират за проекта и съдържат задължителните атрибути, логото на програмата, показват съфинансирането от ЕСФ: ламинирни табели, бележници, плакати и дипляни за краткосрочните обучения 3. Разпространени рекламни пакети, състоящи се от папка, химикалка, бланкирани листа за записки и рекламни дипляни.V. Дейности по обучение на предагогическите специалистиУчебната дейност на института е подчинена на отговорността за квалифицирането навсички кадри, в това число и учителите. Институтът подготвя ежегоден каталог сучебни програми, които се реализират по желание на директорите и учителите, чрезобобщени заявки от РИО.1. Обучения по програми на НИОКСО, заявени по желание от учители и директори на училища. Директори на училища[ Page 14 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 15. 15. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg Тема: Общ брой обучениРабота със заинтересовани страни 148Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист 148Организация на педагогическата учебна среда 218Ефективност на контролната дейност на директора и помощник - 354директора в училищеВзаимодействието: семейство - училище, насочено към оптимизиране на 55образователно - възпитателния процесEфективна организация на дейността на педагогическия съвет 95Разработване и управление на проекти 96Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя – 56инструменти за гарантиране на качествено образование.Организационна промяна: От „ управление на промяна” към 39взаимодействие и участие в промянаПедагогическият съвет – основни подходи за ръководене на екип от 50работещи професионалисти Общо 1259 Директори на детски градини Тема: Общ брой обучениПрофесионалният стрес при учителите. Техники за овладяване и контрол 69на стресаОптимизация на екипната организация на персонала в детската градина 59Ефективност на контролната дейност на директора 42Общо 170 Учители[ Page 15 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 16. 16. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg Тема: Общ брой обучениОрганизационните и комуникативните компетентности на учителите – 95условие за качествено провеждане на образователно-възпитателнияпроцесРабота със заинтересовани страни 18Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист 75Организация на педагогическата учебна среда 32Общо 220 2. Обучение на експерти 14 бр. организационни експерти преминаха обучение за обучители на директорипо програма: „Педагогическият контрол и оценяването на труда на учителя –инструменти за гарантиране на качествено образование”. Експертите бяхаподпомогнати в качеството им на обучители на действащите директори на училища съссъвременните концепции и добри практики за оценяване на качеството на труда напедагогическия персонал чрез открояване на ключови идеи за разработване насобствени политики за мониторинг и оценяване на труда на учителя.3. Програма „Еуропроф” Програмата е за сътрудничество в областта на образованието, науката и културатамежду правителствата на Република България и Кралство Испания, с родължителност 3години – до 2014г. НИОКСО осъществява логистична помощ на проекта за 14участници в обученията – настаняване в базата на НИОКСО, изплащане на пътни икомандировачни. Учасниците ползваха базата на НИОКСО в периода:Март: 23, 24 и 25 март;Юни: 1, 2 и 3 юни;[ Page 16 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 17. 17. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgЮли: 2, 3, 4, 5 и 6 юли;Септември: 9, 10, 11, 12, 13 и 14 септември;Ноември: 22, 23, 24 и 25 ноември;Удовлетвореност от обученията и установяване на дефицитиПреминали квалификационни курсове за периода 23 януари 2012г. - 12 декември2012г. 1594 директори на училища и детски градини (в тази бройка са включени ипреминалите обучение по програма: ”Лидерство за наставници в системата наобразованието” ) и 220 учители. Анкетирани за периода 23 януари 2012г. - 12декември 2012г. общо 1505 педагогически специалисти. (Обратни връзки вПриложение 2)Обратната връзка от участниците е изключително положителна както по отношение насъдържанието и полезността на обученията, така и по отношение на подбраният екипот обучители на НИОКСО. Участниците в обученията оценяват като успешнаобучително – квалификационната програма на НИОКСО, мотивирани да участват и вдруги квалификационни форми и са удовлетворени от пребиваването си в института.Мнението на курсистите за ефективността на предлаганите курсове е от изключителнаважност за НИОКСО. Поради тази причина всеки курс завършва с форма за обратнавръзка (анкетна карта), съдържаща редица критерии, по които всеки участник,преминал обучение изразява своето мнение за програмата на обучението ипреподавателите, като дава оценки, впечатления от преминалото и очаквания запоследващите обучения. Чрез обработка и анализ на Анкетни карти, събеседване и прякконтакт с обучаeмите се получава резултатът, относно задоволяване на технитеизисквания. Мнението на курсистите и отправените предложения за конкретни теми, покоито биха желали да вземат участие в бъдещи квалификационни курсове в НИОКСОсе отчитат при изготвянето и приемането на Учебните програми. Обобщените данни отанкетите за обратна връзка показват, че курсистите оценяват положително проведените[ Page 17 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 18. 18. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgобучения, като отчитат високо практическата приложимост на придобитите знания иумения, подбора на теми и методи на обучение. През 2012г. с най – висок процент на одобрение са темите, предназначени задиректори на детски градини: „Професионалният стрес при учителите. Техники заовладяване и контрол на стреса” – 99% и „Оптимизация на екипната организация наперсонала в детската градина” – 96%. От темите, предназначени за директори на училища, с най – голям процент наудовлетвореност е темата: „ Педагогическият съвет – основни подходи за ръководенена екип от работещи професионалисти” – 94%.VІ. Европейски образователни проекти1. Партньорският проект „Partnership Around Contiuous Training of Teachers” -Продължаващо професионално обучение на педагогически кадри по програмаЛеонардо да Винчи, Този проект възникна поради липсата на стандартизиранообучение на учители в Европа, в периода след придобиването на педагогическаправоспособност. Партньорите споделят общата цел да се определи оптималния моделза непрекъснато професионално обучение, който отчита различни гледни точки, даможе да се приложи в европейски мащаб с цел подобряване и развитие накомпетенциите на хората, които работят в сектора и да съчетава добрия опит на всичкипартньори, при отчитане на националните особености. Партньори по проекта саНИОКСО от страна на РБългария, Birmingham City University - Великобритания,University of Beira Interior - Португалия, University of Zilina - Словакия и Парижкататърговска камара. Описание на проектната идея и осъществените изследвания, които сапреведени на български език, са налични на адрес http://teacher-development.wikispaces.com/ През 2012 година бяха извършени следните дейности:[ Page 18 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 19. 19. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg 1. Провеждане на партньорска среща в България през февруари, 2012 г. Всрещата взеха участие представители на всички партньори. Работните заседания сепроведоха сградата на МОМН, като в тях взеха участие и представители наминистерството в лицето на г-н Асен Алкесандров, който представи приоритетите впрограмата на правителството в областта на образованието и г-жа Евелина Христова,която участва в работата по темата за разпространение и публичност на проектнитедейности, която е отговорност на НИОКСО. 2. Провеждане на партньорска среща в Португалия през май, 2012 г.Работната среща се проведе в различни сгради на португалския партньор University ofBeira Interior и включваше предоставяне на информация, обсъждания и уъркшопове.Разгледаните теми бяха разработени чрез презентации, дискусии и тематичнипосещения. Бяха проведени лекция и дискусия с проф. Жулио Педросо на тема„Съвременни сценарии в сферата на образованието”: изследване на финландския моделот екип на Харвардския унивеситет – филм и дискусия; възможни сценарии итенденции, напр. Пряка практическа насоченост, по модела на обучението по медицина– дискусия; образователен софтуер – приложни програми и разработки в сферата наточните науки http://www.advancingphysics.org/ - интерактивно математическомоделиране, Science for Public Understanding (Hunt&Miller 2000)http://www.usask.ca/education/people/aikenhead/chem_ed.htm ), база данни на Юнеско –богата база от книги и разработки, свързани с преподаването на различни предметиhttp://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/publications/educational-practices.html ; лекция и дискусия с проф. Витор Теодоро от университета в Коимбра,бивш министър на образованието в Португалия на тема „Добри практики в сферата нанепрекъсматата квалификация на учителите – примери на иновативни и успешнимодели”3. Провеждане на партньорска среща в Словакия през юли, 2012 г. Работната среща се проведе в Словакия University of Zilina, Faculty of Humanitiesи включваше представяне на Grounded theory - open coding от координатора на[ Page 19 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 20. 20. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgводещата организация - метод за научни изследвания и разработки чрез който сеизвършва паралелно обработка на данни и идентифициране на нови идеи, коитоизлизат от обработката на събрания доказателствен материал, за разлика оттрадиционния метод за научни изследвания при който се формулират хипотези, следкоето се пристъпва към апробиране/ идентифициране на доказателствен материал.Grounded theory се използва широко в сферата на социалните науки въвВеликобритания; представяне на практически резултат от прилагането на Groundedtheory върху част от транскрибираните записи от интервютата с български учители,реализирано от английските партньори; уъркшоп, в който беше използван необработенматериал от българските интервюта; представяне на разработен материал «Концепциии модели на продължаваща квалификация на учителите» чрез видео файлhttp://www.youtube.com/watch?v=pze-GhVxoms&feature=youtu.be4. Провеждане на партньорска среща в Турция през октомври, 2012 г.Работната среща се проведе в сградата на партньора от Турция - Capa Anatolian teacherTraining School. Работата по време на срещата включваше практическа работа сGrounded theory – уъркшоп, в който беше използван необработен материал оттранскрибираните интервюта на словашките и португалските учители; представянеконцепции и модели на продължаваща квалификация на учителите в Турция от Assist.Prof. Feyza Doyran, Assist. Prof. Ozge Hacifazlioglu, Assist. Prof. Gulay Dalgic –Bahcesehir University; представяне и анализ на резултатите от онлайн анкетата;посещение на учебни часове, интервюта с турски преподаватели, представители наразличните групи преподаватели, обхванати от проекта – учители в детска градина,начални учители, гимназия, обучение на възрастни и преподаватели във висшиучилища; запис на интервютата.5. Провеждане на партньорска среща в Англия през ноември, 2012 г. Работната среща беше организирана от Birmingham City University, и включвашепредоставяне на информация, обсъждания и уъркшопове. Разгледаните теми бяхаразработени чрез презентации, дискусии и работа по групи. Работата по време на[ Page 20 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 21. 21. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgсрещата включваше одготовка за участие в международната конференция запрофесионално развитие на учителите с авторска разработка на тема „Как да севслушваме в това, което ни казват учителите”, която представя работата на екипа пообработката на учителските интервщта с помощта на Grounded theory; представяне насравнителен анализ на резултатите от онлайн анкетата на участниците от България,Англия и Словакия. От българска страна за 2012 г. анкетата е попълнена от 420преподаватели, което поставя България на първо място по брой участници ванкетирането; среща с Клиф Джоунс, водещ експерт в сферата на продължаващатаквалификация на учителите http://www.criticalprofessionallearning.co.uk/CV.html2. Централизиран проект „Творческо обучение на обучители за подпомагане насоциалното включване на ромски деца в образователния процес” („CreativeTeachers Training”) по програма Учене през целия живот.Партньори по проекта са неправителствена организация, която работи в сферата наобразованието за възрастни от Барселона, Испания, обучителна организация - Унгария,НПО - Румъния.Дейностите по централизирания проект „Creative Teachers Training”, програма Ученепрез целия живот са планирани за 2012 и 2013 г.През 2012 г. бяха реализирани следните дейности: • разработване на методология за подпомагане на социалното включване наромски деца в образователния процес; • разработване на обучителната програма за учители, съставена от петмодула; • разработване на интерактивен многоезичен наръчник - мултимедиенпродукт „Ръководство за обучение на учители“, включващ модулите, приложими запряка употреба в училищните уроци в пет езикови версии,http://www.create2teach.eu/en/info_pages/19-teachers%E2%80%99-training-course-in-modular-system ;[ Page 21 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 22. 22. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bg • подготовка на международен тренинг на обучителите за националнитеобучения. • разработване на уебсайта на проекта в 5 езикови версии, където саналични всички разработки, вкл. мултимедийния обучителен продукт, който може дабъде използван от всички учители http://www.create2teach.eu/, българска версияhttp://www.create2teach.eu/bg • провеждане на работни срещи в Брюксел, Унгария и Румъния.VІІ. Приоритети за 2013 г.І. Национална програма «Квалификация» за 2013 ще се развие в нов Модул„ПРОДЪЛЖАВАЩА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НАПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ“ .Мерките от новия модул на програмата са насочени към създаване на условия запопуляризиране, мултиплициране и устойчивост на резултати от национален иевропейски опит в продължаващата професионална квалификация на педагогическитеспециалисти:• Дефиниране и разпространение на добър европейски опит за работа с учители,ученици, родители и местни общности в изпълнение на Национална стратегия занамаляване на преждевременното напускане на училище до 2020 г.• Осъвременяване и синхронизиране с европейската практика на системата заквалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти в частта ипродължаваща професионална квалификация• Усъвършенстване, внедряване на иновации и оценяване на процесите в детскатаградина и в училището, така че да се гарантират постиженията на всяко дете и научилищната общност спрямо заложените първоначални цели и задачи• Развиване и надграждане на ключови професионални компетентности надиректори и учители, за което не са предвидени други дейности, в т. ч. и обучение поОП РЧР.[ Page 22 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 23. 23. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgОбхват - 975 педагогически специалисти:1. Майсторски клас с международно участие „Творческо обучение на учители заподпомагане на социалното включване на ромски деца в образователния процес“2. Майсторски клас с международно участие „Как да се вслушваме в това, което никазват учителите”3. Обучения за развиване и надграждане на управленски компетентности заоценяване/самооценяване у директори4. Практически обучения (уъркшоп) „Трансфер на иновации в управлението научилището“5. Обучение за изготвяне на портфолио на учениците (за класни ръководители 5-7клас, педагогически съветници) ІІ. Обучения за педагогически специалисти по проект BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР 2007-2013”.Теми за обучения:1. „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие,агресията и други негативни прояви” .Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения икомпетенции за оценка на риска от конфликт, неговото ефективно управление ипревенция в училищна среда. Утвърждаване на нормите на мира и ненасилието катоосновни норми на съжителство между носители на различни култури в училище;обединяване усилията на всички заинтересовани страни за намаляване на агресията инасилието в училище; изграждане екипи от специалисти, които са в състояние да:реагират на прояви на агресия и насилие; обучават членовете на училищната общностза справяне с агресия и насилие; допринасят за създаване на среда на нетърпимост къмагресията и насилието; допринасят за изграждане на благоприятна среда затрансформиране на насилствените конфликти в ненасилствени[ Page 23 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 24. 24. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgЦелева група на дейността са 13 000 педагогически специалисти, обособени в екипи отвсички училища .2. „Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици съсспециални образователни потребности (СОП)”Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения икомпетенции, като се повиши равнището на професионална компетентност напедагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата иметодическата подготовка за работа в училище и детска градина с деца и ученици съсспециални образователни потребности (СОП): ключови умения за разпознаване наотделните видове увреждания и заболявания у децата със специални образователнипотребности; запознаване със спецификата на организация на средата им: дневенрежим, хранене, рехабилитация, съпътстваща терапия. Подобряване на технологиитеза планиране и управление на процеса на приобщаване на децата със СОП; за тяхнатаинтеграция и приобщаване в приемащата среда; Усвояване техники за кризиснаинтервенция. (техники за спрявяне); Да се създадат информираност и компетенции засъздаване на адекватни индивидуални педагогически технологии за работа с тези децав детската градина и общообразователното училище.Ще бъдат обучени 4 800 педагогически специалисти в екипи от всички училища идетски градини, в които се извършва интегрирано обучение на деца и ученици съсСОП.3. "Обучение на детски учители за работа в групите за задължителнапредучилищна подготовка” . Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения икомпетенции, като се повиши равнището на професионална компетентност напедагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата иметодическата подготовка на педагогическите специалисти за изграждане напедагогически стратегии, позволяващи адаптация в променяща се среда ипредоставящи възможност за овладяване на ключови компетенции от децата още в[ Page 24 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 25. 25. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgпредучилищното обучение Обучението предполага поставяне на основите наличностно изразяване и развитие, гражданско съзнание, за правата на детето, засоциална интеграция и реализация на намерения и бъдещи проекти. Приоритетите сасоциалните умения да се трансформират под влияние на когнитивните умения.Ще бъдат обучени 4 400 детски учители в екипи от всички детски градини.4. „Обучение на педагогически специалисти (помощник-директори) за формиранена базови управленски компетентности" свързани с управление на образователно-възпитателния процес, на взаимоотношенията със заинтересовани страни, с развитиетона човешките ресурси,управление на бюджетни средства .Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения икомпетенции за повишаване на равнището на професионална компетентност напомощник-директорите по отношение на управленската подготовка и училищниямениджмънт и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване,необходими на помощник-директорите по учебна дейност за да се подобриизпълнението на професионалните задължения на помощник-директорите, като учленовете на ръководния екип на всяко училище се формира общ език по важнитевъпроси на образователно-възпитателния процес. Целева група на дейността са 1500 помощник-директори по учебна дейност от всичкиучилища .5. „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения икомпетентности за работа в интеркултурна среда“Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения икомпетентности за решаване на образователните проблеми на малцинственитеобщности, чрез познаване на социалните и етнокултурните им специфики.Обучението предполага познаване на подходи за приобщаващо образование, прилаганена успешни етно-социални практики и технологии за осигуряване на достъпнаприемаща среда, по-високо качество на образованието и повишаване на обхвата научениците в задължителна училищна възраст. Обучението е насочено към[ Page 25 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 26. 26. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgпедагогически специалисти от средищни и защитени училища където проблемите сапроявени най-остро, но са актуални и за всички училища поради глобализацията имногообразието на съвременния свят. Това поражда необходимостта от обучение напредставители от всяко училище.Целева група от 4 500 педагогически специалисти, представители на защитени,средищни и общообразователни училища.6. “Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения икомпетентности за оценяването на учениците”Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения икомпетенции, като се повиши равнището на професионална компетентност напедагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата иметодическата подготовка на педагогическите специалисти в училище за оценяванетона знанията, уменията, компетентностите и нагласите на учениците, като инструмент заповишаване на качеството на обучение и образование. Иновации в оценяването,стимулирани от обективните промени в развитието на обществото и икономиката,трябва да навлязат и се утвърдят и в българското средно училище. Те следва да бъдатотразени в съдържанието на обучителния курс с техните методологически, теоретични,методически и приложно-практически аспекти:• Текущо вътрешноучилищно оценяване• Самооценяване на учениците• Оценяване на неформалното учене• Оценяване на междупредметните връзки (по предметни области и общимеждупредметни връзки)• Оценяване на информалното (самостоятелното) учене;• Включване на всички заинтересовани страни (учители, ученици, родители) впроцеса на оценяванеЩе бъдат обучени 9 700 педагогически специалисти в екипи от всички училища.[ Page 26 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 27. 27. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgОбщо планирани квалификации и обучения за 38 875 педагогически специалисти.Броят на обучените по проекта се отнася до цялостното изпълнение, което прогнознопрез 2013 г. ще се изпълни до 70 % .[ Page 27 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 28. 28. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgОбщо планирани квалификации и обучения за 38 875 педагогически специалисти.Броят на обучените по проекта се отнася до цялостното изпълнение, което прогнознопрез 2013 г. ще се изпълни до 70 % .[ Page 27 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208
 29. 29. Министерство на образованието, младежта и науката Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 1320 гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod_2006@abv.bgОбщо планирани квалификации и обучения за 38 875 педагогически специалисти.Броят на обучените по проекта се отнася до цялостното изпълнение, което прогнознопрез 2013 г. ще се изпълни до 70 % .[ Page 27 Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, сертификат № Q120208

×