Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgas

1,179 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Burgas

 1. 1. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
 2. 2. АКЦЕНТИ ВКВАЛИФИКАЦИОННАТАДЕЙНОСТусъвършенстване мениджърските уменияна директора на училищепрофесионално израстване напедагогическите кадри утвърждаване на професионалнатакомпетентност на учителите като гаранцияза съдържателен и качествен образователенпроцес
 3. 3. ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАТАДЕЙНОСТ Осигуряване на равни възможности за професионално развитие; Адекватност на обучението – при отчитане потребностите от обучение на експерти, директори, учители; Актуалност на обучението; Ефективност и ефикасност на обучението
 4. 4. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НАКВАЛИФИКАЦИОННАТАДЕЙНОСТ Обучение на служителите от РИО – Бургас - насочено към усвояване на допълнителни знания и умения с цел подобряване изпълнението на служебните задължения Квалификация на педагогическите кадри от област Бургас- насочена към професионално израстване на педагогическите кадри, осигуряване на съответствие между потребностите на образователната система, социалната практика и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри, утвърждаване на професионалната компетентност на учителите като гаранция за съдържателен и качествен образователен процес
 5. 5. ФОРМИ научно-практически конференции работа по проекти семинари практикуми тренинги лектории методически сбирки обмяна на добри педагогически практики с колеги от други региони и други държави
 6. 6. ТЕМИ И ФОРМИ ЗАКВАЛИФИКАЦИЯИзборът е съобразен: със стратегията за развитие на областната образователна система; с планираните тематични проверки в годишния план на РИО – Бургас; с План на РИО за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. с повишаване на качество на образованието в областите: Професионализъм и развитие на персонала, Училищен Мениджмънт, Преподаване и учене, Училищно партньорство
 7. 7. РАЗВИТИЕ:УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НАДИРЕКТОРА цел дейности Тематични проверки от старши експерти Усъвършенстване  „Управленската дейност на директора”  „Директорът – председател на ръководната роля на Педагогическия съвет” директора като  „Водене на задължителната училищна училищен мениджър документация” Семинари с презентации на тема  „Приключване на І учебен срок”  „Управленската дейност на директора”  „Качество на образованието”  „Интегрирано обучение на деца и ученици със СОП”  „Изпълнение изискванията на Наредба №4 и Наредба № 3 Обмяна на добър управленски опит с директори на училища от други региони
 8. 8. МЕНИДЖМЪНТУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НАДИРЕКТОРА Резултати  Подобряване администрирането и организацията на училището  Коректно водене на задължителната документация  Усъвършенстване уменията за взимане на решения и координиране изпълнението на възложените задачи  Активизира се разработването и участието в работа по проекти  Директори – обучават директори - популяризират се добри управленски практики при обучение на директори от директори
 9. 9. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО УЧАСТИЕ НА ЕКСПЕРТИ, ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИТЕЛИ В РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ ИИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ РИО – БУРГАС  ДИРЕКЦИЯ РИО – ХАСКОВО “ОБРАЗОВАНИЕ” -ГР. ОДРИН РИО – ЯМБОЛ
 10. 10. ЦЕЛИ: Сътрудничество между регионалните институции, участващи в училищното образование за подобряване на обучението на младите хора Запознаване с организацията на училищното образование на страните партньори Турция и България Създаване на ползотворни контакти между училищата и регионалните власти на страните партньори, свързани с образователно-възпитателния процес Обмяна на добри педагогически практики
 11. 11. ДЕЙНОСТИ Работна среща в Бургас, м. 01. 2011г. - представяне на проектно-ориентираното обучение в урока, разкриване на новите роли на учителя и учениците в процеса на педагогическото взаимодействие, дискусии, кръгла маса за обсъждане проблемите на обучението. Работна среща в Бургас, м. 03. 2011г. - “Традиции и иновации в обучението по различни учебни предмети в началното училище” - наблюдение на уроци, наблюдение на целодневна организация на учебния ден в І клас в занимания по интереси в ПИГ, посещение на занятия по СИП и наблюдение на извънкласни дейности и продукти от дейността на учениците, преглед на приложението на ИТ в процеса на обучение.
 12. 12. КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТОУЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО И ВЪНШНИОТНОШЕНИЯ Програма “Учене през целия живот” Секторна програма “Коменски” Дейност “Регионални партньорства “Коменски” ПРОЕКТ ПЕТ СТЪПКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА LLP – 2009 – COM – RP - 05
 13. 13. ПАРТНЬОРСКИ РЕГИОНКООРДИНИРАЩ РЕГИОН ПАРТНЬОРСКИ РЕГИОН 2ПАРТНЬОРСКИ РЕГИОН 1 Бургас, БългарияЕрзурум, Турция • Регионален инспекторат по образованието – Бургас• Областна дирекция на народната • Професионална гимназия попросвета – Ерзурум туризъм „Иван Вазов” – Слънчев• Средно училище „Шукрю паша” бряг-Eрзурум • Регионална асоциация на• Център за ориентиране и училищните психолози и педагози –изследвания -Ерзурум Бургас 13 13
 14. 14. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА  Да допринесе за намаляване на насилието в училищната среда.  Да подпомогне адаптирането в училищната среда на учениците, които имат склонност към прояви на насилие, чрез включването им в социални и културни дейности.  Да се създаде модел за работа с младите хора с цел преодоляване на насилието.  Образователните институции в двата партньорски региона да подобрят качеството на образованието на младите хора.  Да се развива умението на партньорите за работа в екип.  Да се поощри участието на учениците в международни проекти.  Да се насърчат младите хора да учат чужди езици с цел по-добра комуникация между партньорите.Срок за изпълнение на проекта – 2 години01.08.2009 – 31.07.2011 г.
 15. 15. УЧАСТНИЦИ Ученици от средни училища Учители, помощник-директори, директори Представители на институции на регионалната власт Педагози и психолози
 16. 16. РАБОТНА ПРОГРАМА – 5 СТЪПКИ 1. Изследвания и анализи. 2. Обучение:  ученици  учители  родители 3. Информиране на обществото за Проекта. 4. Социални и културни дейности:  Клуб „Спорт”  Клуб „Театър”  Клуб „Танци”  Клуб „Екология”  Клуб „Връзки с обществеността” 5. Продукти и резултати - табла, презентации, брошури, списание, страница в Интернет.
 17. 17. ДЕЙНОСТИ  Мобилности – минимум 24 мобилности (участие на представители на партньорските организации в работни срещи по проекта)  Анкети сред учениците в двете училище за определяне на отношението им към проблема за насилието  Обучения на родители, учители и ученици  Дейности на Клубовете по интереси  Конкурси -за лого, лозунг и плакат на проекта, за есе, мултимедийна презентация и информационно табло;  Дни на проекта – в България и в Ерзурум  Конференции по проблема за преодоляване на насилието – в Бургас и в Ерзурум
 18. 18. РЕЗУЛТАТИ Запознаване с образователните системи на двете страни и възможност за споделяне на добър опит Социални и културни взаимодействия между двата партньорски региона Ще бъдат обучени 200 учители Ще бъдат обучени 600 семейства Ще бъдат обучени 100 ученици 200 ученици ще вземат участие в 5-те клубове по интереси Изготвяне на брошури и списания
 19. 19. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×