Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
პროექტის მიზანი



მათემატიკური ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცოდნის შეძენა;
საგანთშორისი კავშირის დამყარება (მათემატიკა,...
ამოცანა
•

თუ ადგილობრივი დროით 6 საათზე
თვითმფრინავით გამოემგზავრებით
პარიზიდან, რომელ საათზე იქნებით
თბილისში (ადგილობრი...
დედამიწა წარმოსახვითი ღერძის გარშემო
დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით
ბრუნავს და ერთ სრულ შემობრუნებას 24 საათს
ანდო...
დედამიწაზე მისი დღეღამური ბრუნვის გამო დრო ყველგან ერთნაირი არ
არის,
ამის
გამო
დედამიწის
ზედაპირი
24
სასაათე
სარტყლადაა
და...
.
როდესაც ასტრონომები ციური მოვლენების დროს განსაზღვრავენ, ისინი
სარგებლობენ გრინვიჩის საშუალო დროით Greenwich Mean Time (GM...
მეზობელ
სარტყლებს
შორის
დროის
განსხვავება 1 საათია, ერთ მერიდიანზე
პოლუსიდან პოლუსამდე ერთი და იგივე დროა,
რასაც
ადგილობრი...
ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობას შეუძლია
საკუთარი სასაათე ზოლის შეცვლა
სასაათო სარტყელი
ხელოვნურად წინ წაწეულ დროს დეკრეტულ დროს უწოდებენ.

საქართველო და თბილისი მეოთხე სასაათო სარტყელში მდებარეობს.
http://ka.w...
დღე-ღამის ათვლაში თარიღთაDცვლის ხაზი მე-12
სასაათო სარტყელზეა, იგი წყნარ ოკეანეს კვეთს.
გმადლობთ
ყურადღებისთვის
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

სასაათო სარტყელი

4,041 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

სასაათო სარტყელი

 1. 1. პროექტის მიზანი   მათემატიკური ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცოდნის შეძენა; საგანთშორისი კავშირის დამყარება (მათემატიკა, ბუნებისმეტყველება, ინგლისური ენა, ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები);  ცოდნის გაღრმავება  ინტერესის გაღვივება პრობლემის იდენტიფიცირება  მათემატიკური ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ინფორმაციის ნაკლებობა საჭირო ცოდნა და უნარები მოსწავლეს შეუძლია ისტ-ის გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად მოსწავლეს აქვს საბაზისო ცოდნა ინგლისურ ენაში რათა უცხოური საიტებიდან მოიძიოს საჭირო ინფორმაცია. ganxorcielebis gzebi informacias moviZieb internetis saSualebiT Semdeg vebgverdebze: http://ka.wikipedia.org/wiki Mmasala davamuSave bunebismetyvelebis da inglisuris maswavleblebis daxmarebiT http://www.youtube.com/watch?v=-j-SWKtWEcU http://www.youtube.com/watch?v=X1DkiuaFCuA http://www.youtube.com/watch?v=sGAoRGdt1e8 http://www.youtube.com/watch?v=F4_cK4gSq10
 2. 2. ამოცანა • თუ ადგილობრივი დროით 6 საათზე თვითმფრინავით გამოემგზავრებით პარიზიდან, რომელ საათზე იქნებით თბილისში (ადგილობრივი დროით)? ამოცანა • იტალიის ჩემპიონატში კვირის გამორჩეული თამაშები, როგორც წესი, ერთსა და იმავე დროს - 20 საათსა და 45 წუთზე იწყება. თბილისში კი ამ მატჩების ტელეგადაცემები სექტემბერში 22 საათსა და 45 წუთზე იწყებოდა, ნოემბერში - 23 საათსა და 45 წუთზე. ახსენით რით იყო ეს გამოწვეული? საჭირო ინფორმაცია  რა არის ზონალური დრო?  როცა დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ ვმოძრაობთ, საათის ისარს წინ ვწევთ თუ უკან?  რომელ სასაათო სარტყელშია პარიზი?  რამდენი საათია მგზავრობის ხანგრძლივობა პარიზიდან თბილისამდე?  რომელ სასაათო ზოლშია თბილისი?  მოქმედებს თუ არა ამჟამად თბილისში ზონალური დრო?  რა არის დეკრეტული დრო?
 3. 3. დედამიწა წარმოსახვითი ღერძის გარშემო დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით ბრუნავს და ერთ სრულ შემობრუნებას 24 საათს ანდომებს, ე.ი. მისი ზედაპირის ყოველი წერტილი, გარდა გეოგრაფიული პოლუსებისა, ერთი საათის განმავლობაში დასავლეთიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით 15 გრადუსითDგადაადგილდება. 360°:24 = 15°
 4. 4. დედამიწაზე მისი დღეღამური ბრუნვის გამო დრო ყველგან ერთნაირი არ არის, ამის გამო დედამიწის ზედაპირი 24 სასაათე სარტყლადაა დაყოფილი, თითოეული სარტყლის სიდიდე 15 გრადუსია. საწყის სასაათო სარტყლად ნულოვანი მერიდიანი ითვლება, ათვლა დასავლეთიდან აღმოსავლეთით ხდება.D
 5. 5. .
 6. 6. როდესაც ასტრონომები ციური მოვლენების დროს განსაზღვრავენ, ისინი სარგებლობენ გრინვიჩის საშუალო დროით Greenwich Mean Time (GMT), ანუ იმ დროით, რომელსაც უჩვენებს ინგლისში, დედამიწის ნულოვან მერიდიანზე განთავსებული ქალაქის - გრინვიჩის საათი .
 7. 7. მეზობელ სარტყლებს შორის დროის განსხვავება 1 საათია, ერთ მერიდიანზე პოლუსიდან პოლუსამდე ერთი და იგივე დროა, რასაც ადგილობრივი დრო ჰქვია
 8. 8. ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობას შეუძლია საკუთარი სასაათე ზოლის შეცვლა
 9. 9. სასაათო სარტყელი
 10. 10. ხელოვნურად წინ წაწეულ დროს დეკრეტულ დროს უწოდებენ. საქართველო და თბილისი მეოთხე სასაათო სარტყელში მდებარეობს. http://ka.wikipedia.org/wiki/UTC%2B4
 11. 11. დღე-ღამის ათვლაში თარიღთაDცვლის ხაზი მე-12 სასაათო სარტყელზეა, იგი წყნარ ოკეანეს კვეთს.
 12. 12. გმადლობთ ყურადღებისთვის

×