ეკოლოგიური პრობლემებიA

1,123 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ეკოლოგიური პრობლემებიA

 1. 1. გიორგი ედიბერიძე 2008 წელი
 2. 2. dedamiwa miliardobiT cocxali organizmis saxls warmoadgens. sasicocxlo masalebs es organizmebi biosferodan iReben. biosferoSi sami sfero arsebobs esenia: liTosfero-xmeleTi; hidrosfero-wyali; atmosfero-haeri.
 3. 3. biosfero da masSi mcxovrebi organizmebi mudmiv urTierTqmedebaSi arian. samwuxarod xSiria SemTxvevebi, rodesac adamianTa gaufrTxilebloba biosferoSi garkveul cvlilebebs iwvevs, arRvevs bunebriv kanonzomierebebs da seriozul zians ayenebs garemos.
 4. 4. 1. 2. 3. wyali niadagi haeri
 5. 5. wyali erT-erTi mTavari da arsebiTi ramaa sicocxlisaTvis, amitom igi gonivrul moxmarebasa da gafrTxilebas saWiroebs, miT umetes, rom sufTaa dedamiwis wylis 3% da am 3%-is mxolod mcire nawilia dasalevad vargisi.
 6. 6. wylis dabinZurebis problema axali ar aris da igi arsebobs yvelgan, sadac adamianebi binadroben. wylis dabinZurebis mTavari mizezi mdinareebSi, zRvebSi, tbebsa da okeaneebSi sayofacxovrebo da teqnikuri narCenebis Cayraa. xSirad wyali isea dabinZurebuli, rom misi sasmelad an dasabanad gamoyeneba janmrTelobisTvis saxifaToc kia.
 7. 7. iSviaTi ar aris iseTi SemTxvevebi, roca wyalSi xvdeba qimiuri da Termuli narCenebi. wyalSi Cayrili nagavi ukvalod ar ikargeba. igi xSirad napirebze iriyeba da mdinaris fskerze ileqeba.
 8. 8. wyalSi moxvedrili nagavi gavlenas axdens wyalze da wyalSi mcxovreb organizmebze. dabinZurebuli wyali iwvevs iseT infeqciur daavadebebs, rogoricaa: qolera, muclis tifi, dizenteria da safrTxes uqmnis adamianis janmrTelobas.
 9. 9. rac ufro izrdeba mosaxleobis raodenoba dedamiwaze, miT ufro metad mwvavdeba niadagis dabinZurebis problema. wvimis wyals nagvidan Camorecxili damabinZureblebi uxvad Caaqvs niadagSi, sadac es damabinZurerlebi miwisqveSa wyaroebsa da nakadulebs uerTdeba. garda amisa, Ria nagavsayrelebi xels uwyobs virTxebis, mwerebisa da sxva infeqciis gadamtani organizmebis gamravlebas .
 10. 10. arsebobs iseTi saSiSi damabinZureblebic rogoricaa feTqebadi, toqsikuri (momwamlavi) da radioaqtiuri, romlebic kanis damwvrobas sxeulis qsovilebisa da ujredebis gadagvarebas iwvevs.
 11. 11. Bbevri nivTiereba, romelic yoveldRiurad gamoiyeneba yofa cxovrebaSi, saSiSi damabinZurebelia, magaliTad, maTeTreblebi, sadezinfeqcio saSualebebi, saRebavebi, teqnikuri zeTebi, pesticidebi da sxva. maTi niadagSi moxvedra iwvevs niadagis dabinZurebas. aseT niadagze moyvanili produqti safrTxes uqmnis rogorc adamianis aseve sxva cocxali organizmebis janmrTelobas.
 12. 12. haeris dabinZureba industriul revolucias mohyva. mrewvelobis zrda ZiriTadad damokidebulia energiaze, romelic didi raodenobiT miiReba qvanaxSirisa da SeSis wvis Sedegad.
 13. 13. haeris ZiriTad damabinZureblebad gvevlineba ferfli, mtveri, muri, romlebic warmoiqmneba organuli nivTierebis wvis Sedegad. qalaqebSi, sadac didi raodenobiT transporti moZraobs, xSirad vxvdebiT fotoqimiur smogs-moyviTalo-moyavisfro nisls, romelic manqanebidan gamonabolqvisa da mzis sinaTlis reaqciis Sedegad warmoiqmneba.
 14. 14. dedamiwis zedapirze moZraobisas qars damabinZureblebi sxvadasxva adgilze gadaaqvs. tyviis, spilenZisa da rkinis umciresi nawilakebi haerSi ifanteba. adamianebi da cxovelebi advilad CaisunTqaven maT haerTan erTad. filtvebSi moxvedrili nawilakebi ki did saSiSroebi adamianis janmrTelobas.
 15. 15. haeris dabinZureba uamrav qronikul daavadebas ukavSirdeba. igi auaresebs adamianebis, gansakuTrebiT, bavSvebsa da moxucebSi janmrTelobis mdgomareobas, azianebs mcenareebsa da Reroebs. mcenareTa daRupvis Sedebad ekosistemaSi irRveva kvebiTi jaWvi da uamravi cxoveli sakvebis gareSe rCeba. garda amisa, uamrav cxovels uRiziandeba Tvalebi da sxvadasxva rTuli daavadebebiT avaddeba. arsebuli monacemebis mixedviT, saqarTvelos haeris dabinZurebis ZiriTad wyaros satransporto saSualebis gamonabolqvi warmoadgens. es gansakuTrebiT exeba did qalaqebs, sadac transportis moZraoba intensiuria
 16. 16. garda amisa, uamrav cxovels uRiziandeba Tvalebi da sxvadasxva rTuli daavadebebiT avaddeba. arsebuli monacemebis mixedviT, haeris dabinZurebis ZiriTad wyaros satransporto saSualebis gamonabolqvi warmoadgens. es gansakuTrebiT exeba did qalaqebs, sadac transportis moZraoba intensiuria.

×