SlideShare a Scribd company logo

თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა

N
N

ინტეგრირებული გაკვეთილი ბუნებისმეტყველება - ნელი მაღლაკელიძე; ხელოვნება - ცისანა ჟღენტი; ი.ს.ტ. -ნინო ჭიპაშვილი

თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა

1 of 8
Download to read offline
გაკვეთილის თემა თამბაქო, ალკოჰოლი და ნარკოტიკები
ინტეგრირებული საგნები
მასწავლებლების სახელი და
გვარი
ბუნებისმეტყველება, ხელოვნება, ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ)
ნელი მაღლაკელიძე
ცისანა ჟღენტი
ნინო ჭიპაშვილი
სწავლების საფეხური მეექვსე კლასი
მოსწავლეთა პროფილი 32 მოსწავლე. განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების
მქონე მოსწავლე კლასში არ არის
გაკვეთილის მიზანი ბუნებისმეტყველება
მოსწავლემ:
-აღწეროს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნიკოტინის,
ალკოჰოლისა და ნარკოტიკით გამოწვეული ნეგატიური
შედეგები
-აღწეროს როგორია ნიკოტინის, ალკოჰოლისა და
ნარკოტიკისადმი მიჩვევის მექანიზმი და რამდენად სწრაფად
ყალიბდება იგი
-გააცნობიეროს რა საფრთხეს უქმნის პასიური წევა
არამწეველთა ჯანმრთელობას, ნარკომანია და ალოჰოლიზმი
საზოგადოებას
-დაარწმუნოს თანატოლი თუ რატომ არ უნდა მოიხმაროს
ნიკოტინი, ალკოჰოლი და ნარკოტიკი
ხელოვნება
მოსწავლემ
-შეძლოს მიზანმიმართულად გამოიყენოს სახვითი
ხელოვნების ელემენტები და შექმნას ნახატი.
-გადმოსცეს თავისი დამოკუდებულება ნახატით
-მიიღოს მონაწილეობა ნახატების გამოფენაში
ისტ რესურსების შექმნა
-მოსწავლემ შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული
საშუალებების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის
შექმნისას
-მოსწავლემ შეძლოს ისტ-ს ეფექტიანად გამოყენება
ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს
-შეძლოს სხვადსხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა
და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის
გაკვეთილისშედეგები ბუნ.VI.8.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დაცვა და
ადამიანისჯანმრთელობაზემოქმედიმავნეფაქტორების
ამოცნობა.
მოსწავლე:
-
ასახელებსადამიანისჯანმრთელობაზეუარყოფითადმოქმედფ
აქტორებს(მაგ., მომატებულირადიაცია,
მაღალიძაბვა)დააღწერსმათ;
-მოიძიებსინფორმაციასადამიანისმავნეჩვევების შესახებ
დაამზადებსმათ საწინააღმდეგოსააგიტაციომასალას (მაგ.,
პლაკატი, აუდიო/ვიდეომასალა).
ხელოვნება
ს.გ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია
მიზანმიმართულადგამოიყენოს
სახვითიხელოვნებისელემენტებიდაპრინციპებინამ
უშევრისშექმნისას.
მოსწავლე:
-
სხვადასხვაგვარიმონასმებითდაეფექტებითგადმოსცემსგანწყ
ობილებასდაქმნისფაქტურებს;
ს.გ.VI.4.მოსწავლე აცნობიერებსსამყაროს,
როგორცმრავალფეროვანიგრძნობებისადაიდეებისწყა
როსდაშეუძლიამათიგამოსახვანამუშევარში.
მოსწავლე:
-ჩამოთვლის მისთვის საინტერესო რამდენიმე მოვლენას და
ცდილობს საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემას
ნამუშევარში;
ს.გ.VI.9. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და მონაწილეობა
მიიღოს სხვადასხვასახისღონისძიებაში.
მოსწავლე:
-განსაზღვრავსსხვადასხვაღონისძიებისთემასდამიზანს;
-აწყობსგამოფენას;
იst
-აუდიტორიის მოთხოვნების და საკუთარი მიზნების
გათვალისწინებით, ამზადებს პრეზენტაციას/სლაიდებს
საკუთარო მოსაზრებების წარმოსაჩენად და მუშაობის
შედეგების სადემონსტრაციოდ
-ინფორმაციის და ციფრული მასალის შენახვისას,
წაკითხვისას და გადაცემისას აფასებს მასალის ზომას და
შეარჩევს შესაფერის საშუალებას და ხერხს
- ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად
იყენებს გავრცელებული საძიებო სისტემების
შესაძლებლობებს
წინასწარიცოდნა -მოსწავლეებს აქვთ გარკვეული ინფორმაცია ნიკოტინის,
ალკოჰოლის და ნარკოტიკის შესახებ
-შეუძლიათ ნახატების შექმნა
-ინტერნეტში მასალების მოძიება
-პრეზენტაციის მომზადება
გაკვეთილისმსვლელობა/საკლა
სომენეჯმენტი
faza-gamowveva
აქტივობა 1-(2 წუთი)
ორგანიზაციულისაკითხი,
გაკვეთილისთემისადამიზნებისგაცნობა
აქტივობა2.პროვოცირება.(5 წთ)-
(გონებრივიიერიში)მოსწავლეებსდავუსვამკითხვებსდამოვის
მენპასუხებს.
1.რასნიშნავსიყოჯანმრთელი?
2.რატომეწევიან?
3.რატომარუნდამოწიონ?
4.რატომიღებენალკოჰოლს?
5.რატომიღებენნარკოტიკს?
6.რაიცითნიკოტინის,
ალკოჰოლისდანარკოტიკისმავნეობისშესახებ?
აქტივობა 3. (3წთ)კვლევისშედეგებისგაცნობა-
პრეზენტაცია
faza-siRrmiseuliwvdoma
აქტივობა 4. (5 წთ)მინილექცია
ვისაუბრებთამბაქოსგავრცელებისისტორიისშესახებ,
ალკოჰოლზე, ქართულისუფრისტრადიციებზე,
ნარკოტიკისშექმნისისტორიაზე,
აქტივობა 5. ( 20-22 წთ)ვიდეოფილმისჩვენება.
წინასწარმომზადებულსამვიდეოსვაჩვენებბავშვებს.
აქტივობა 6.(5 წთ)
ვიდეოსჩვენებისშემდეგმოსწავლეებიდააფიქსირებენთავისდა
მოკიდებულებას,
ფლიპჩართზეჩამოწერენთავიანთმოსაზრებებს.
faza-refleqsia
აქტივობა
7.მოსწავლეებიგამოფენენთავიანთნახატებსდაგამოაკრავენკე
დლისგაზეთს,
სადაცსაინფორმაციომასალებიიქნებამოცემული
შეფასებისსაგანიდაპროცედურე
ბი
შეფასდება პრეზენტაცია, და საგაკვეთილო პროცესში
ჩართულობა, გამოვიყენებ განმავითარებელ და
განმსაზღვრელ შეფასებას. ( შეფასების კრიტერიუმები
გაკვეთილის გეგმას თან ერთვის)
სასწავლომასალადატექნიკური
რესურსები
კომპიუტერი, ინტერნეტი, სახელმძღვანელო
ელექტრონული რესურსები:ვიდეოები,
http/Bazieri.ucoz.org.
http/www.red-list.ge
http/www.holmes.ge
prezentaciisSefasebissqema
Sedegebi 5-6 7-8 9-10
Sesavali
mosw.
cdilobsauditoriisdai
nteresebas,
magramyuradRebasveripy
robs
sainteresodarismowo
debuli da
SeesabamebaSinaarss
efeqturia,
aratrafaretuli,
ipyrobsauditoriisyu
radRebas
Temisgasagebadwarm
odgena
mxolodnawilobrivaaga
sagebi,
moiTxovsnawilobrivgan
martebebs
gasagebia,
magramarisxarvezebi,
iTxovsdazustebas
warmodgenilisakiTxe
binaTeli, gasagebi
da damajerebelia
logikuroba
zogierTadgilsaklial
ogikuroba,
zogjeraraTanmimdevru
lia
ZiriTadadlogikuri
da Tanmimdevrulia,
magrammkafiodargamoy
ofsnawilebs
logikuria da
kargadCamoyalibebul
i
auditoriasTankont
aqti
perioduladcdilobsau
ditoriisyuradRebismip
yrobas,
magramveraxerxebs
grZnobsauditorias
da
ZiriTadadamyarebskon
taqts
flobsauditorias,
adekvaturadreagireb
smisreaqciebzeefeqtu
radiyenebsverbalur
da
araverbalurxerxebs
pasuxebiauditoriis
SekiTxvebze
pasuxebiararissrulyo
fili
TiTqmisyvelakiTxvasu
pasuxebs
srulyofilpasuxssc
emsyvelaSekiTxvas
საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა
შედეგები 1-4 5-6 7-8 9-10
აქტიური
მონაწილეობა
არ არის
ჩართული
პერიოდულად
ერთვება მაგრამ
არანაყოფიერად
აქტიურია, მაგრამ
მნიშვნელოვანი
წვლილი ვერ შეაქვს
აქტიურია,
კონსტრუქციული
და შეაქვს დიდი
წვლილი
აზრების
დამოუკიდებლად
გამოთქმა
ვერ გამოთქვამს
საკუთარ აზრს
იშვიათად
გამოთქვამს
საკუთარ აზრებს
გამოთქვამს
საკუთარ აზრებს,
მაგრამ ზოგჯერ
აკლია
დამაჯერებლობა
ყველა საკითხზე
აქვს საკუთარი
აზრი,
დამაჯერებელი,
არგუმენტირებული
კონცენტრირება
სამუშაოზე
ვერ ახერხებს
კონცენტრირებას
ცდილობს
კონცენტრირებას,
მაგრამ ხშირად
ეფანტება გონება
ძირითადად
კონცენტრირებულია
სამუშაოზე
მთელი გაკვეთილის
განმავლობაში
კონცენტრირებულია
სამუშაოზე
სხვისი აზრების
მოსმენა და
პატივისცემა
არ უსმენს
სხვების აზრებს
და აწყვეტინებს
ყოველთვის არ
უსმენს სხვების
აზრებს ან
უსმენს, მაგრამ
აქვს
არაადექვატური
რეაქცია
უსმენს სხვების
აზრებს და
ცდილობა იყოს
კორექტული
ყურადღებით ისმენს
სხვების აზრებს,
აანალიზებს და
კორექტულია
Power point
slaidebi/
suraTebisruladarpasu
xobsTemas
TiTqmisyvelaslaidis
rulyofiliaaraqvswa
rwerebi
slaidebisrulyofil
iawarwerebipasuxobs
Temas
მოსწავლეთა პრეზენტაციის შეფასება
N მოსწავლის გვარი, სახელი
შესავალი
კვლევის
გასაგებად
წარმოდგენა
ლოგიკურობა
აუდიტორიასთან
კონტაქტი
პასუხები
აუდიტორიის
კითხვებზე
Powerpoint
საერთოქულა
1 ბოჭორიშვილი ანზორ 10 10 10 10 10 10 10
საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა
N მოსწავლის გვარი, სახელი
აქტიური
მონაწილეობა
აზრების
დამოუკიდებლად
გამოთქმა
კონცენტრირება
სამუშაოზე
სხვისიაზრების
მოსმენა
საერთოქულა
1 აბაშიძე ირაკლი 10 10 10 9 10
2. ცერცვაძე გიგი 10 10 8 8 9
3. ჭანკოტაძე ელენე 10 10 10 10 10
4 პაპიძე თეკლა 10 9 10 10 10

Recommended

შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!
შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!
შენი ჯანმრთელობა შენს ხელთაა!nabdaladze
 
თამბაქო და მისი გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე
თამბაქო და მისი გავლენა ადამიანის ორგანიზმზეთამბაქო და მისი გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე
თამბაქო და მისი გავლენა ადამიანის ორგანიზმზეKhatuna Tsikhelashvili
 
ჯანსაღი კვება, სწორი კვების პრინციპები
ჯანსაღი კვება, სწორი კვების პრინციპებიჯანსაღი კვება, სწორი კვების პრინციპები
ჯანსაღი კვება, სწორი კვების პრინციპებიtamomakharashvili
 
8 მოთხრობა „თავის გაწირვა“
8 მოთხრობა „თავის გაწირვა“8 მოთხრობა „თავის გაწირვა“
8 მოთხრობა „თავის გაწირვა“mtbiblia
 
ჯანსაღი კვება
ჯანსაღი კვებაჯანსაღი კვება
ჯანსაღი კვებაLela Goginashvili
 

More Related Content

What's hot

ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიirma
 
მავნე ჩვევები.pdf
მავნე ჩვევები.pdfმავნე ჩვევები.pdf
მავნე ჩვევები.pdfShorenaCkifurishvili
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიNino Chipashvili
 
დედამიწის დღე1
დედამიწის დღე1დედამიწის დღე1
დედამიწის დღე1irma
 
უჯრედის აგებულება
უჯრედის აგებულებაუჯრედის აგებულება
უჯრედის აგებულებაTbilisi State Universiti
 
როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!
როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!
როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!nino abuladze
 
სწორი კვების რაციონი
სწორი კვების რაციონისწორი კვების რაციონი
სწორი კვების რაციონიGeo World Events & Tours
 
ყვავილოვანი მცენარეები
ყვავილოვანი მცენარეებიყვავილოვანი მცენარეები
ყვავილოვანი მცენარეებიscool
 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიEto Gvaramadze
 
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
ჯანმრთელობა და ჰიგიენაჯანმრთელობა და ჰიგიენა
ჯანმრთელობა და ჰიგიენაNina Koliashvili
 
ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)
ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)
ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)Nino Bidzinashvili
 
ჩრდილოეთ ამერიკა
ჩრდილოეთ  ამერიკაჩრდილოეთ  ამერიკა
ჩრდილოეთ ამერიკაqetevan nandoshvili
 
დედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალია
დედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალიადედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალია
დედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალიაchemisicocxle
 
თამბაქოს მავნებლობა
თამბაქოს მავნებლობათამბაქოს მავნებლობა
თამბაქოს მავნებლობაschool n 11
 
მოზარდები და სწორი კვება
მოზარდები და სწორი კვებამოზარდები და სწორი კვება
მოზარდები და სწორი კვებაMarina Jaliashvili
 
კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)
კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)
კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)kvinikadzemzia
 
იდენტური და არაიდენტური ტყუპები
იდენტური და არაიდენტური ტყუპებიიდენტური და არაიდენტური ტყუპები
იდენტური და არაიდენტური ტყუპებიana lipartia
 
როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაცია
როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაციაროგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაცია
როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაციაRusudan Gonashvuli
 

What's hot (20)

ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 
მავნე ჩვევები.pdf
მავნე ჩვევები.pdfმავნე ჩვევები.pdf
მავნე ჩვევები.pdf
 
ნარკომანია
ნარკომანიანარკომანია
ნარკომანია
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
დედამიწის დღე1
დედამიწის დღე1დედამიწის დღე1
დედამიწის დღე1
 
უჯრედის აგებულება
უჯრედის აგებულებაუჯრედის აგებულება
უჯრედის აგებულება
 
როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!
როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!
როგორ შევქმნათ კარგი პრეზენტაცია ?!
 
სწორი კვების რაციონი
სწორი კვების რაციონისწორი კვების რაციონი
სწორი კვების რაციონი
 
ყვავილოვანი მცენარეები
ყვავილოვანი მცენარეებიყვავილოვანი მცენარეები
ყვავილოვანი მცენარეები
 
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესიცხოვრების ჯანსაღი წესი
ცხოვრების ჯანსაღი წესი
 
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
ჯანმრთელობა და ჰიგიენაჯანმრთელობა და ჰიგიენა
ჯანმრთელობა და ჰიგიენა
 
ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)
ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)
ნარკომანია ოცდამეერთე-საუკუნის-ტკივილი (1)
 
ჩრდილოეთ ამერიკა
ჩრდილოეთ  ამერიკაჩრდილოეთ  ამერიკა
ჩრდილოეთ ამერიკა
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესიჯანსაღი ცხოვრების წესი
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
 
დედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალია
დედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალიადედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალია
დედამიწის დღე!. პრეზენტატორი: სანდრო ქობალია
 
თამბაქოს მავნებლობა
თამბაქოს მავნებლობათამბაქოს მავნებლობა
თამბაქოს მავნებლობა
 
მოზარდები და სწორი კვება
მოზარდები და სწორი კვებამოზარდები და სწორი კვება
მოზარდები და სწორი კვება
 
კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)
კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)
კიურების ოჯახი და მათი მეცნიერული აღმოჩენები (4)
 
იდენტური და არაიდენტური ტყუპები
იდენტური და არაიდენტური ტყუპებიიდენტური და არაიდენტური ტყუპები
იდენტური და არაიდენტური ტყუპები
 
როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაცია
როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაციაროგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაცია
როგორ გავაკეთოთ კარგი პრეზენტაცია
 

Viewers also liked

Brochure promethee B C georgien
Brochure promethee B C georgienBrochure promethee B C georgien
Brochure promethee B C georgiensoshepatites
 
თამბაქო.
თამბაქო.თამბაქო.
თამბაქო.la-lana
 
ნარკომანია
ნარკომანიანარკომანია
ნარკომანიაmgiorgadze
 
Tambaqo 8-2 ani
Tambaqo 8-2 aniTambaqo 8-2 ani
Tambaqo 8-2 animgiorgadze
 
თვითშეფასების კითხვარი
თვითშეფასების კითხვარითვითშეფასების კითხვარი
თვითშეფასების კითხვარიNatia Gvilia
 
ევროკავშირი
ევროკავშირიევროკავშირი
ევროკავშირიla-lana
 
პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''
პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''
პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''Natia Kurtanidze
 
სამართალი პრეზენტაცია
სამართალი  პრეზენტაციასამართალი  პრეზენტაცია
სამართალი პრეზენტაციაshapo1
 
საკონფერენციო თემა. (1)
საკონფერენციო თემა. (1)საკონფერენციო თემა. (1)
საკონფერენციო თემა. (1)Nargiz Kiliptari
 
Prevention of drug Addiction
Prevention of drug AddictionPrevention of drug Addiction
Prevention of drug AddictionValentina Uvarova
 
გაკვეთილის დაგეგმვა
გაკვეთილის დაგეგმვაგაკვეთილის დაგეგმვა
გაკვეთილის დაგეგმვაNargiz Kiliptari
 
არა ნარკომანიას!
არა ნარკომანიას!არა ნარკომანიას!
არა ნარკომანიას!gkochiashvili
 
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''mananasvanadze
 
Module 2: The Neurobiology of Addiction
Module 2: The Neurobiology of AddictionModule 2: The Neurobiology of Addiction
Module 2: The Neurobiology of Addictionmikewilhelm
 
ნარკომანია
ნარკომანიანარკომანია
ნარკომანიაlasha05
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმაჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმაninochi68
 

Viewers also liked (20)

Brochure promethee B C georgien
Brochure promethee B C georgienBrochure promethee B C georgien
Brochure promethee B C georgien
 
Tambaqo
TambaqoTambaqo
Tambaqo
 
თამბაქო.
თამბაქო.თამბაქო.
თამბაქო.
 
ნარკომანია
ნარკომანიანარკომანია
ნარკომანია
 
Tambaqo 8-2 ani
Tambaqo 8-2 aniTambaqo 8-2 ani
Tambaqo 8-2 ani
 
თვითშეფასების კითხვარი
თვითშეფასების კითხვარითვითშეფასების კითხვარი
თვითშეფასების კითხვარი
 
Evrokavshiri
EvrokavshiriEvrokavshiri
Evrokavshiri
 
ევროკავშირი
ევროკავშირიევროკავშირი
ევროკავშირი
 
სსიპ ქ
სსიპ ქსსიპ ქ
სსიპ ქ
 
პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''
პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''
პროექტი ,,წიგნი სიყვარულია''
 
სამართალი პრეზენტაცია
სამართალი  პრეზენტაციასამართალი  პრეზენტაცია
სამართალი პრეზენტაცია
 
საკონფერენციო თემა. (1)
საკონფერენციო თემა. (1)საკონფერენციო თემა. (1)
საკონფერენციო თემა. (1)
 
Prevention of drug Addiction
Prevention of drug AddictionPrevention of drug Addiction
Prevention of drug Addiction
 
გაკვეთილის დაგეგმვა
გაკვეთილის დაგეგმვაგაკვეთილის დაგეგმვა
გაკვეთილის დაგეგმვა
 
არა ნარკომანიას!
არა ნარკომანიას!არა ნარკომანიას!
არა ნარკომანიას!
 
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
პროექტის გეგმა,,წიგნი თუ კომპიუტერი''
 
პრეზენტაცია
პრეზენტაციაპრეზენტაცია
პრეზენტაცია
 
Module 2: The Neurobiology of Addiction
Module 2: The Neurobiology of AddictionModule 2: The Neurobiology of Addiction
Module 2: The Neurobiology of Addiction
 
ნარკომანია
ნარკომანიანარკომანია
ნარკომანია
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმაჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
 

More from ninochi68

პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@ninochi68
 
მოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტიმოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტიninochi68
 
დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1ninochi68
 
Gakvetilis gegma 18.02.15
Gakvetilis gegma 18.02.15Gakvetilis gegma 18.02.15
Gakvetilis gegma 18.02.15ninochi68
 
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმასაქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმაninochi68
 
Tvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvariTvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvarininochi68
 
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
 მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს... მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...ninochi68
 
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურათვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურაninochi68
 
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილიშემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილიninochi68
 
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაციაინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაციაninochi68
 
შეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრაშეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრაninochi68
 
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპებიტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპებიninochi68
 
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაპროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაninochi68
 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაპრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაninochi68
 
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორიაწილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორიაninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
როდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარი
როდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარიროდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარი
როდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარიninochi68
 

More from ninochi68 (20)

პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
 
მოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტიმოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტი
 
დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1
 
Gakvetilis gegma 18.02.15
Gakvetilis gegma 18.02.15Gakvetilis gegma 18.02.15
Gakvetilis gegma 18.02.15
 
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმასაქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
 
Tvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvariTvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvari
 
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
 მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს... მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
 
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურათვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
 
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილიშემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
 
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაციაინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
 
შეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრაშეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრა
 
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპებიტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
 
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაპროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაპრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორიაწილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
როდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარი
როდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარიროდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარი
როდინოულის მაცხოვრის ამაღლების ტაძარი
 

თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა

 • 1. გაკვეთილის თემა თამბაქო, ალკოჰოლი და ნარკოტიკები ინტეგრირებული საგნები მასწავლებლების სახელი და გვარი ბუნებისმეტყველება, ხელოვნება, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (ისტ) ნელი მაღლაკელიძე ცისანა ჟღენტი ნინო ჭიპაშვილი სწავლების საფეხური მეექვსე კლასი მოსწავლეთა პროფილი 32 მოსწავლე. განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების მქონე მოსწავლე კლასში არ არის გაკვეთილის მიზანი ბუნებისმეტყველება მოსწავლემ: -აღწეროს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნიკოტინის, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკით გამოწვეული ნეგატიური შედეგები -აღწეროს როგორია ნიკოტინის, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკისადმი მიჩვევის მექანიზმი და რამდენად სწრაფად ყალიბდება იგი -გააცნობიეროს რა საფრთხეს უქმნის პასიური წევა არამწეველთა ჯანმრთელობას, ნარკომანია და ალოჰოლიზმი საზოგადოებას -დაარწმუნოს თანატოლი თუ რატომ არ უნდა მოიხმაროს ნიკოტინი, ალკოჰოლი და ნარკოტიკი ხელოვნება მოსწავლემ -შეძლოს მიზანმიმართულად გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტები და შექმნას ნახატი. -გადმოსცეს თავისი დამოკუდებულება ნახატით -მიიღოს მონაწილეობა ნახატების გამოფენაში ისტ რესურსების შექმნა -მოსწავლემ შეძლოს სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება ციფრული მასალის შექმნისას -მოსწავლემ შეძლოს ისტ-ს ეფექტიანად გამოყენება ინფორმაციის მიღების, შენახვისა და ორგანიზების დროს -შეძლოს სხვადსხვა სახის ციფრული საშუალებების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის გაკვეთილისშედეგები ბუნ.VI.8.მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა და ადამიანისჯანმრთელობაზემოქმედიმავნეფაქტორების ამოცნობა. მოსწავლე: - ასახელებსადამიანისჯანმრთელობაზეუარყოფითადმოქმედფ აქტორებს(მაგ., მომატებულირადიაცია,
 • 2. მაღალიძაბვა)დააღწერსმათ; -მოიძიებსინფორმაციასადამიანისმავნეჩვევების შესახებ დაამზადებსმათ საწინააღმდეგოსააგიტაციომასალას (მაგ., პლაკატი, აუდიო/ვიდეომასალა). ხელოვნება ს.გ.VI.1. მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულადგამოიყენოს სახვითიხელოვნებისელემენტებიდაპრინციპებინამ უშევრისშექმნისას. მოსწავლე: - სხვადასხვაგვარიმონასმებითდაეფექტებითგადმოსცემსგანწყ ობილებასდაქმნისფაქტურებს; ს.გ.VI.4.მოსწავლე აცნობიერებსსამყაროს, როგორცმრავალფეროვანიგრძნობებისადაიდეებისწყა როსდაშეუძლიამათიგამოსახვანამუშევარში. მოსწავლე: -ჩამოთვლის მისთვის საინტერესო რამდენიმე მოვლენას და ცდილობს საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემას ნამუშევარში; ს.გ.VI.9. მოსწავლეს შეუძლია დაგეგმოს და მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვასახისღონისძიებაში. მოსწავლე: -განსაზღვრავსსხვადასხვაღონისძიებისთემასდამიზანს; -აწყობსგამოფენას; იst -აუდიტორიის მოთხოვნების და საკუთარი მიზნების გათვალისწინებით, ამზადებს პრეზენტაციას/სლაიდებს საკუთარო მოსაზრებების წარმოსაჩენად და მუშაობის შედეგების სადემონსტრაციოდ -ინფორმაციის და ციფრული მასალის შენახვისას, წაკითხვისას და გადაცემისას აფასებს მასალის ზომას და შეარჩევს შესაფერის საშუალებას და ხერხს - ინფორმაციის და ციფრული მასალის ძიებისას ეფექტიანად იყენებს გავრცელებული საძიებო სისტემების შესაძლებლობებს წინასწარიცოდნა -მოსწავლეებს აქვთ გარკვეული ინფორმაცია ნიკოტინის, ალკოჰოლის და ნარკოტიკის შესახებ -შეუძლიათ ნახატების შექმნა -ინტერნეტში მასალების მოძიება -პრეზენტაციის მომზადება გაკვეთილისმსვლელობა/საკლა სომენეჯმენტი faza-gamowveva აქტივობა 1-(2 წუთი) ორგანიზაციულისაკითხი, გაკვეთილისთემისადამიზნებისგაცნობა
 • 3. აქტივობა2.პროვოცირება.(5 წთ)- (გონებრივიიერიში)მოსწავლეებსდავუსვამკითხვებსდამოვის მენპასუხებს. 1.რასნიშნავსიყოჯანმრთელი? 2.რატომეწევიან? 3.რატომარუნდამოწიონ? 4.რატომიღებენალკოჰოლს? 5.რატომიღებენნარკოტიკს? 6.რაიცითნიკოტინის, ალკოჰოლისდანარკოტიკისმავნეობისშესახებ? აქტივობა 3. (3წთ)კვლევისშედეგებისგაცნობა- პრეზენტაცია faza-siRrmiseuliwvdoma აქტივობა 4. (5 წთ)მინილექცია ვისაუბრებთამბაქოსგავრცელებისისტორიისშესახებ, ალკოჰოლზე, ქართულისუფრისტრადიციებზე, ნარკოტიკისშექმნისისტორიაზე, აქტივობა 5. ( 20-22 წთ)ვიდეოფილმისჩვენება. წინასწარმომზადებულსამვიდეოსვაჩვენებბავშვებს. აქტივობა 6.(5 წთ) ვიდეოსჩვენებისშემდეგმოსწავლეებიდააფიქსირებენთავისდა მოკიდებულებას, ფლიპჩართზეჩამოწერენთავიანთმოსაზრებებს. faza-refleqsia აქტივობა 7.მოსწავლეებიგამოფენენთავიანთნახატებსდაგამოაკრავენკე დლისგაზეთს, სადაცსაინფორმაციომასალებიიქნებამოცემული შეფასებისსაგანიდაპროცედურე ბი შეფასდება პრეზენტაცია, და საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა, გამოვიყენებ განმავითარებელ და განმსაზღვრელ შეფასებას. ( შეფასების კრიტერიუმები გაკვეთილის გეგმას თან ერთვის) სასწავლომასალადატექნიკური რესურსები კომპიუტერი, ინტერნეტი, სახელმძღვანელო ელექტრონული რესურსები:ვიდეოები, http/Bazieri.ucoz.org. http/www.red-list.ge http/www.holmes.ge
 • 4. prezentaciisSefasebissqema Sedegebi 5-6 7-8 9-10 Sesavali mosw. cdilobsauditoriisdai nteresebas, magramyuradRebasveripy robs sainteresodarismowo debuli da SeesabamebaSinaarss efeqturia, aratrafaretuli, ipyrobsauditoriisyu radRebas Temisgasagebadwarm odgena mxolodnawilobrivaaga sagebi, moiTxovsnawilobrivgan martebebs gasagebia, magramarisxarvezebi, iTxovsdazustebas warmodgenilisakiTxe binaTeli, gasagebi da damajerebelia logikuroba zogierTadgilsaklial ogikuroba, zogjeraraTanmimdevru lia ZiriTadadlogikuri da Tanmimdevrulia, magrammkafiodargamoy ofsnawilebs logikuria da kargadCamoyalibebul i auditoriasTankont aqti perioduladcdilobsau ditoriisyuradRebismip yrobas, magramveraxerxebs grZnobsauditorias da ZiriTadadamyarebskon taqts flobsauditorias, adekvaturadreagireb smisreaqciebzeefeqtu radiyenebsverbalur da araverbalurxerxebs pasuxebiauditoriis SekiTxvebze pasuxebiararissrulyo fili TiTqmisyvelakiTxvasu pasuxebs srulyofilpasuxssc emsyvelaSekiTxvas
 • 5. საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა შედეგები 1-4 5-6 7-8 9-10 აქტიური მონაწილეობა არ არის ჩართული პერიოდულად ერთვება მაგრამ არანაყოფიერად აქტიურია, მაგრამ მნიშვნელოვანი წვლილი ვერ შეაქვს აქტიურია, კონსტრუქციული და შეაქვს დიდი წვლილი აზრების დამოუკიდებლად გამოთქმა ვერ გამოთქვამს საკუთარ აზრს იშვიათად გამოთქვამს საკუთარ აზრებს გამოთქვამს საკუთარ აზრებს, მაგრამ ზოგჯერ აკლია დამაჯერებლობა ყველა საკითხზე აქვს საკუთარი აზრი, დამაჯერებელი, არგუმენტირებული კონცენტრირება სამუშაოზე ვერ ახერხებს კონცენტრირებას ცდილობს კონცენტრირებას, მაგრამ ხშირად ეფანტება გონება ძირითადად კონცენტრირებულია სამუშაოზე მთელი გაკვეთილის განმავლობაში კონცენტრირებულია სამუშაოზე სხვისი აზრების მოსმენა და პატივისცემა არ უსმენს სხვების აზრებს და აწყვეტინებს ყოველთვის არ უსმენს სხვების აზრებს ან უსმენს, მაგრამ აქვს არაადექვატური რეაქცია უსმენს სხვების აზრებს და ცდილობა იყოს კორექტული ყურადღებით ისმენს სხვების აზრებს, აანალიზებს და კორექტულია Power point slaidebi/ suraTebisruladarpasu xobsTemas TiTqmisyvelaslaidis rulyofiliaaraqvswa rwerebi slaidebisrulyofil iawarwerebipasuxobs Temas
 • 6. მოსწავლეთა პრეზენტაციის შეფასება N მოსწავლის გვარი, სახელი შესავალი კვლევის გასაგებად წარმოდგენა ლოგიკურობა აუდიტორიასთან კონტაქტი პასუხები აუდიტორიის კითხვებზე Powerpoint საერთოქულა 1 ბოჭორიშვილი ანზორ 10 10 10 10 10 10 10 საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა N მოსწავლის გვარი, სახელი აქტიური მონაწილეობა აზრების დამოუკიდებლად გამოთქმა კონცენტრირება სამუშაოზე სხვისიაზრების მოსმენა საერთოქულა 1 აბაშიძე ირაკლი 10 10 10 9 10 2. ცერცვაძე გიგი 10 10 8 8 9 3. ჭანკოტაძე ელენე 10 10 10 10 10 4 პაპიძე თეკლა 10 9 10 10 10
 • 7. მეთოდები მიზნები თანამშრომლობისუნარის განვითარება ფაქტებისცოდნა პრობლემისგადაჭრისუნარის განვითარება ვერბალურ-ლოგიკურიაზროვნების უნარისგანვითარება წარმოსახვითიაზროვნებისუნარის განვითარება დამოუკიდებელიაზროვნებისუნარის განვითარება მეხსიერებისგანვითარება გადაწყველილებისმიღებისუნარის განვითარება შემეცნებითიინტერესების განვითარება სწავლისუნარისგანვითარება პრეზენტაციისუნარისგანვთარება ემოციურიდამოკიდებულების განვითარება შეფასებისუნარისგანვითარება დისკუსია X X X თვალსაჩინოება - დემონსტრირება X სავარჯიშოები X X X X პროექტები X X X X X X X X X X თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები X გონებრივი იერიში X X X კვლევა (რეფერატები) X X X X გრაფიკული ორგანიზაცია X X X