Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visieamsteliii2040concept

740 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visieamsteliii2040concept

 1. 1. Gemeente AmsterdamProjectbureau Zuidoostlob september 2009 Urban district Amstel III Anders wonen en werken tussen Arena en AMC Visie Amstel III 2040 - concept -
 2. 2. 2ColofonBestuurlijk Overleg Zuidoost (opdrachtgever)Maarten van Poelgeest, Wethouder Ruimtelijke Ordening & Grondzaken van AmsterdamEls Verdonk, Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening & Grondzaken van stadsdeel ZuidoostEmile Jaensch, Portefeuillehouder Financiën & Economische Zaken van stadsdeel ZuidoostProjectgroep Planvorming Amstel III (Projectbureau Zuidoostlob, tel. 020-254 2999)Willem van Leuven (projectmanager Amstel III)Iris van der Horst (projectmanager Visie Amstel III)Elsje van Omme (assistent projectmanager Amstel III)Marlies Geijsel (projectmanager Proeftuin Amstel III)Suzanne de Wit (assistent projectmanager Proeftuin)Fabie Vrisekoop (planner)Bram van Gelder (planeconoom)Roy Berents (stedenbouwkundig projectleider)Hans van der Made (hoofd- stedenbouwkundige)Loes Gratama (jurist)Jacky van den Bosch (projectleider projecten Amstel III)Hester Gleijm (projectleider projecten Amstel III)David Madja (beleidsmedewerker stadsdeel Zuidoost)Jasper Pijls (stedenbouwkundige stadsdeel Zuidoost)Deze Visie en het bijbehorende achtergronddocumentzijn vanaf 24 september 2009 te downloaden van de site:www.amstel3.amsterdam.nlGemeente AmsterdamProjectbureau ZuidoostlobTelefoon: 020 254 2944Email: amstel3@zuidoostlob.amsterdam.nlAmsterdam, september 2009
 3. 3. 3 InhoudsopgaveVoorwoord 51 Inleiding 72 Positionering 93 Ambitie 134 Ontwikkelingsstrategie 395 Planologisch-juridische randvoorwaarden 436 Proces en planning 47Bijlage: spelregels 49 “Wij gaan aan de slag met de transformatie van Amstel III. Voor eigenaren betekent dat: make up your mind! Doe je mee of blijf je achter?” Maarten van Poelgeest, Wethouder Ruimtelijke Ordening & Grondzaken van Amsterdam
 4. 4. 4Luchtfoto met plangebied Amstel III (2009)
 5. 5. 5 Voorwoord (17.09.2009)Voor u ligt de concept-Visie Amstel III 2040: ‘ Trans- De Visie zoals die nu voorligt is dan ook een eersteformatie naar een gemengd stedelijk woon-werk- concept en kan dus nog wijzigen onder invloed vangebied in Amsterdam Zuidoost’. De concept-Visie is de stappen die nog worden doorlopen. Omdateen product van het projectbureau Zuidoostlob en de Visie een planhorizon heeft tot 2040 zullen ookis gemaakt in opdracht van het Bestuurlijk Overleg wijzigingen in de (landelijke) regelgeving aanleidingZuidoost (zie colofon). vormen om de Visie in de loop der tijd bij te stellen.In deze Visie is op een beknopte wijze aangegeven Leeswijzerwat de gemeentelijke ambitie is voor de verdere In hoofdstuk 1 wordt aangegeven wat de aanlei-ontwikkeling van het gebied Amstel III en op welke dingen zijn om een Visie op te stellen. Hoofdstukwijze de gemeente die ambitie denkt waar te 2 zoomt in op de positionering van Amstel III in dekunnen maken. Daarbij is samenwerking met de Amsterdamse metropolitane regio, zowel in geogra-betrokken partijen in het gebied een belangrijk fisch/ruimtelijk als in economisch opzicht. In hoofd-uitgangspunt. De Visie geeft de essentie aan van de stuk 3 wordt de ambitie gedefinieerd en wordentransformatie-opgave; in het bijbehorende ach- vervolgens de inhoudelijke uitgangspunten beschre-tergronddocument wordt veel uitvoeriger op deze ven voor de uitwerking van de Visie. Eigenlijk is ditVisie ingegaan alsmede op de aan de Visie ten de kern (het ‘wat’) van de Visie. Hoofdstuk 4 gaat ingrondslag liggende feitelijke gegevens en onder- op de ontwikkelingsstrategie: op welke wijze wordtzoeken die in het najaar van 2008 en het voorjaar de Visie (samen met de betrokken marktpartijen)van 2009 hebben plaatsgevonden. Via voetnoten uitgevoerd. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens eenin deze Visie wordt waar nodig verwezen naar het aantal planologisch/juridische aspecten. Hoofdstukachtergronddocument. 6 tenslotte gaat in op het verdere proces en de planning.Het doel van de Visie Amstel III 2040 is het bepalenvan de toekomstige ruimtelijk-economische ontwik-keling van het werkgebied Amstel III en die te ‘ver-talen’ in een ontwikkelings- en financieringsstrategie.In het najaar van 2009 vindt brede consultatie eninspraak op basis van de concept-Visie plaats,waarna in het voorjaar van 2010 de bestuurlijke be- binnenstadsluitvorming over de Visie zal plaatsvinden. Amsterdam AlmereHet is daarbij van groot belang dat er juist aanhet begin van dit 30-jarig veranderingsproces een Zuidasbrede consensus ontstaat voor het probleem en deopgave en een breed draagvlak wordt gecreëerdvoor de gekozen ambitie en voor de interventies Schiphol Amstel IIIdie worden voorgesteld. De formele besluitvorming ‘t Gooivindt plaats door het vaststellen van de Visie AmstelIII 2040 als een strategiebesluit overeenkomstig de Ligging Amstel III in de regiogemeentelijke werkwijze (het Plaberum).
 6. 6. 6 GProjecten en initiatieven Zuidoostlob
 7. 7. 7 1 Inleiding (17.09.2009)Het werkgebied Amstel III is gelegen tussen de Tevens is er een constante stroom bouwinitiatievenAmsterdam Arena en het Centrumgebied Zuidoost waarvoor een actueel juridisch-planologisch toet-in het noorden, het AMC met aangelegen Medical singskader ontbreekt. (1)Business Parc in het zuiden, de A2 en het cultuur-historisch landschap van het Amstelland aan de De opgavewestzijde en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de Diverse aspecten vormen aanleiding voor hetwoongebieden van de Bijlmermeer en Gaasperdam opstellen van een ruimtelijk-economische visie opaan de oostzijde. de lange termijn voor Amstel III. Daarbij is het de opgave om een oplossing te bieden voor de onder-Amstel III heeft zich vanaf de jaren ’70 ontwikkeld staande problemen:tot een krachtig en dynamisch werkgebied aan ▪ er is sprake van forse structurele leegstand bij dede zuidoostkant van Amsterdam. Het is onderdeel kantoren in het gebied;van de 6,5 kilometer lange ‘Zuidoostcorridor’ tussen ▪ het investeringsklimaat kan worden verbeterd;spoorlijn en A2 vanaf Overamstel tot AMC. ▪ er is een gebrek aan levendigheid in het gebied;Deze ‘Zuidoostcorridor’ is volop in (her)ontwikkeling. ▪ er ligt –zowel vanuit de politiek als de markt- eenDe verdere ontwikkeling van het Centrumgebied vraag naar de transformatiemogelijkheden naarZuidoost als tweede uitgaans- en winkelgebied van een meer gemengd gebied (met wonen, hotels,Amsterdam en het Medical Business Parc bij het leisure en voorzieningen);AMC illustreren dit, net als de ontwikkeling van het ▪ er zijn klachten van de ondernemers en bedrij-Amstelkwartier tot woonwijk bij Overamstel (voor- ven over de matige kwaliteit van de openbareheen werkgebied Amstel I), de upgrading van het ruimte, een onvoldoende ontsluitingsstructuur,Amstel Business Parc (voorheen Amstel II) bij de Van parkeerproblematiek en gebrek aan voorzienin-der Madeweg en -nog zeer pril- de ambities van de gen;gemeente Ouder-Amstel om woningen en andere ▪ het huidige bestemmingsplan Amstel III (uit 1986)functies te ontwikkelen in het Duivendrechtse Veld voldoet niet meer voor verschillende gewenste(het gebied tussen de Arena en station Duiven- marktinitiatieven en moet vóór 1 juli 2013 zijndrecht). herzien.Bijna alle kavels van Amstel III zijn inmiddels uitgege-ven en diverse deelgebieden zijn in de afgelopendecennia al weer getransformeerd in nieuwe func-ties met nieuwe gebouwen. Amstel III is een werk-gebied van 250 hectare; het gebied telde in 200822.000 arbeidsplaatsen en kent nu 1.17 mln m² brutovloeroppervlak (bvo) aan bebouwingsprogramma.Opvallende vestigingen zijn onder andere de IKEA,de Mega-Praxis, het kantoor van Cisco Systems, hetAtlas Arena complex, de Foodstrip en de vele auto-dealers en -bedrijven in het gebied. Programma profiel Amstel III 2008: totaal 1,17 mln m² bvo 1) Zie achtergronddocument hoofdstuk 2.3
 8. 8. 8Ligging Amstel III in de Metropoolregio Amsterdam IJmuiden / Corus Westpoort Centrum Almere Poort Zuidas Schiphol / A4-werkstad Amstel I, II & III Veiling AalsmeerGrootschalige economische gebieden in de Metropoolregio Amsterdam
 9. 9. 9 2 Positionering (17.09.2009)Ligging in Metropoolregio Amsterdam (2) capaciteit van dit type kantoorlocaties in de regio.Amstel III ligt centraal in de Metropoolregio Amster- Ook sluit het huidige profiel niet aan bij de veran-dam (MRA) welke zich strekt van Haarlem in het derde wensen van de kantoorgebruikers (kleinerewesten tot Almere, ’t Gooi en Utrecht in het Oosten kantooreenheden, meer voorzieningen en ontspan-en van Purmerend in het Noorden tot Alphen aan ningsmogelijkheden in de nabijheid, een menselijkede Rijn en Leiden in het zuiden. Door de ligging aan maat). De huidige kantorenmarkt is een vervan-A2 en A9 en de spoorlijn Amsterdam-Almere én de gingsmarkt en daarin kiezen groeiende bedrijvenGein-metrolijn is het gebied ook zeer goed bereik- niet voor gebieden met het profiel á la Amstel III. Ditbaar. Met de recente nieuwbouw van het station en resulteert momenteel in een forse structurele leeg-busstation Bijlmer-Arena, de aanleg van de Utrecht- stand in het kantorengedeelte van Amstel III. Vanuitboog, de opening van het NS-station Holendrecht/ dit gegeven is het kansrijk om het kantorengedeelteAMC, de geplande aanleg van het busstation Ho- te transformeren naar een gemengd woon-werkge-lendrecht en de geplande verbreding van zowel de bied en het bedrijventerrein te optimaliseren naarA2 als de A9 wordt de bereikbaarheid van Amstel III een gemengd werkgebied.in de regio nog beter. Amstel III: van werkgebied naar metropolitaanDe A2 zorgt voor een scherpe en contrastvolle grens woon-werkgebied (4)tussen Amstel III en het waardevolle cultuurhistorisch Vanuit de metropolitane context van de regio wordtlandschap van het Amstelland. Het Amstelland Amstel III richting 2040 eerst gepositioneerd als eenspeelt zowel landschappelijk als recreatief een metropolitaan experimenteel gemengd werkge-steeds belangrijkere rol spelen voor Amstel III. Aan bied. Juist de komende 10 à 15 jaar ligt de nadrukde oostzijde is de spoordijk de scherpe begrenzing op het experimentele karakter van Amstel III en detussen de bestaande woonbuurten van de Bijlmer- introductie van andere functies, zoals horeca, lei-meer en Gaasperdam en Amstel III. De woonbuur- sure, onderwijs en maatschappelijke voorzieningenten in Amsterdam Zuidoost zullen op termijn steeds en wonen. De woonfunctie wordt in eerste instantiemeer profiteren van de geambieerde transformatie geleidelijk en vooral op niche-markten gericht geïn-van Amstel III en vice versa. Het ruimtelijk-functio- troduceerd.nele contrast tussen Amstel III en de gebieden tenoosten en westen ervan wordt gezien als een grote Amstel III kan door haar schaal en diversiteit inkwaliteit, waarvan in de toekomst nog meer kan kavelgrootte ruimte bieden aan veranderingenworden geprofiteerd. (nieuwe bedrijfsconcepten, pioniers, schaalvergro- tingen, fusies, nichemarkten, broedplaatsen) die nietEconomische betekenis van Amstel III (3) in andere gebieden (kunnen) worden opgenomenDe bedrijvenzone heeft een sterke economische door ruimtegebrek of planologische inflexibiliteit.positie in de regio, er is nauwelijks leegstand en de Hoge dynamiek (snelle omloopcycli) en tijdelijkheidvraag naar bedrijventerreinen in de regio is en blijft zijn kernkwaliteiten in combinatie met flexibiliteit inonverminderd hoog. De kantorenzone is daarente- het gebruik.gen zwak gepositioneerd in de regio. Het heeft een 2) Zie achtergronddocument hoofdstuk 3.1onduidelijk profiel en er bestaat een enorme over- 3) Zie achtergronddocument hoofdstuk 3.3 4) Zie achtergronddocument hoofdstuk 3.2
 10. 10. 10Luchtfoto Amstel III (2009)
 11. 11. 11Amstel III zal zich dan ook ontwikkelen tot eenmetropolitaan, experimenteel en hoogdynamischstedelijk gebied. Hiermee ontwikkelt Amstel III eenduidelijke eigen identiteit naast andere grootscha-lige werkgebieden in de regio, zoals Westpoort(Haven en Teleport), Schiphol (incl. Aalsmeer enWerkstad A4) en Almere Poort.Vervolgens (vanaf 2020-2025) transformeert AmstelIII - voortbordurend op de successen uit de eersteperiode- geleidelijk naar een gemengd stedelijkwoon-werkgebied. De introductie van de woon-functie in de kantorenstrook is daarbij cruciaal: ge-bleken is dat de aanwezigheid van een gemengdstedelijk milieu een belangrijke vestigingsvoorwaar-de is voor onder andere bedrijven in de creatievesector en dus wezenlijk is voor het behoud en hetversterken van de economische vitaliteit van hetgebied. Ook in deze latere fase van de ontwikke-ling zal Amstel III zich kenmerken als gebied waarinhet mogelijk is om te experimenteren en daarmeemaatschappelijke veranderingen te faciliteren,terwijl ook de meer traditionele woonmilieus zullenworden ontwikkeld.Hiermee wordt het metropolitane kerngebied verderuitgebreid buiten de Ring A10. Deze ontwikkelingsluit aan bij de transformatie naar grootschaligegemengd stedelijke gebieden zoals de NoordelijkeIJ-oevers en de Zuidas. Woningbouw speelt hierineen belangrijke rol als gevolg van een toenemendeverstedelijkingsdruk en de nog steeds groeiendevraag naar woningen. “De toekomst van Amstel III ligt in het mengen van functies. We willen hier niet alleen maar kantoren en bedrijven zien, er moet meer leven in de brouwerij komen. Wonen, hotels en andere voorzieningen, dát is wat we mogelijk willen maken!” Hetty Vlug, Directeur Projectbureau Zuidoostlob
 12. 12. 12Visiekaart Amstel III 2040
 13. 13. 13 3 Ambitie (17.09.2009))“Amstel III ontwikkelt naar een intensief, duurzaam, Onderdeel van het stedenbouwkundig plan, ver-dynamisch en gemengd woon- werkgebied in 2040” volg op deze visie, is een energievisie waarbij de volgende vragen worden beantwoord:met als kernkwaliteiten: ▪ Is in Amstel III toe te werken naar een smart grid▪ uitstekende bereikbaarheid van en binnen het met energieproducerende gebouwen of is het gebied; beter een warmtenet in het gebied aan te leg-▪ duurzame en kwalitatief goede inrichting van de gen? openbare ruimte; ▪ Kan de structuur van platte daken duurzaam▪ levendigheid binnen het gebied; gebruikt worden, bijvoorbeeld voor groene da-▪ flexibiliteit in het gebruik. ken en waterberging? ▪ Is het mogelijk om in het gebied in te zetten opIn Amstel III ontstaat een gemengd (hoog)stedelijk electrisch vervoer?milieu met een hogere kwaliteit van de buitenruimteen met veel meer levendigheid op straat (ook bui- De uitgangspuntenten kantooruren) door de geleidelijke toevoeging De volgende uitgangspunten voor Amstel III zullenvan de functies wonen, hotels, restaurants en cafés worden toegelicht:(horeca), voorzieningen (onderwijs, leisure/uitgaan, 1. programma/functies & bebouwingsvelden (3.1)health/sport, religie, maatschappelijk). Een verdub- 2. netwerken (3.2)beling van het in 2009 aanwezige bebouwingsvo- 3. openbare ruimte (3.3)lume vindt plaats door een forse toename van metname de niet-werkfuncties. De grootste intensivering 3.1 Programma/functies & bebouwingsvelden (5)voltrekt zich in de zones nabij de trein- en metrosta-tions. 3.1.1. Programmatisch Geen groei metrages kantorenDuurzaamheid Vanwege de forse leegstand in de kantoren inDuurzaamheid is een belangrijk thema voor Amstel Amstel III en de overcapaciteit aan (geplande)III. In elk geval wordt ingezet op het bedrijven van kantoorgebieden in de regio wordt het aantal m²duurzame stedenbouw, middels een programma kantoorvloeroppervlak in Amstel III gemaximeerd opduurzaamheid. Dit betekent: de thans aanwezige 680.000 m² bvo excl. de nog te▪ nog optimaler gebruik maken van bestaande realiseren 40.000 m² op Plaza Arena. OV-stations;▪ te intensiveren en efficiënt gebruik te maken van Behoud en groei metrages bedrijven de gronden in dit gebied; Voor de goed functionerende bedrijvenzone in het• intensiveren van grondgebruik; westelijk deel van Amstel III geldt dat - in het kader• flexibele oplossingen op gebouwniveau; van het behoud van schaarse bedrijfsruimte in de• bestaande gebouwen benutten; regio - wordt vastgelegd dat de thans aanwezige▪ juiste materiaalkeuze, duurzaam groen, duur- 320.000 m² bedrijfsvloeroppervlak niet mag vermin- zame afvalverwerking, etcetera. deren. Groei van het aantal m² bedrijfsvloeropper- vlak wordt geambieerd. 5) Zie achtergronddocument hoofdstuk 5
 14. 14. 14Functies / thematische clusters 2008 Thematische clusters 2040 “Het zou goed zijn wanneer er in Amstel III niet alleen gewerkt wordt, maar ook gewoond. Meer functiemenging maakt dit gebied voor iedereen aantrekkelijker om zich te vestigen!” Els Verdonk, Portefeuillehouder RO stadsdeel Zuidoost
 15. 15. 15Introductie wonen gevelbeeld wenselijk is. Op dit moment zijn er in hetHet is de nadrukkelijke ambitie om de woonfunctie oostelijk deel veel gevels met overheersend wittein Amstel III substantieel (tenminste 5.000 woningen) en lichte kleuren en veel glas. Daarnaast wordt eente introduceren. Aanvankelijk –in de periode 2010 transparante plint belangrijker en is een meer opentot 2020- zal het om (hoog)stedelijke nichewoon- uitstraling bij bedrijfs- en PDV-loodsen gewenst.vormen gaan, zoals appartementen voor expats,zeer luxe woningen, collectief particulier opdracht- 3.1.4. Economischgeverschap, atelierwoningen en studenten-/starter-woningen, maar er zal ook ruimte zijn voor nieuwe Thematische clusteringwoon-werkconcepten. Deze kunnen zich zowel In de concurrentie tussen stedelijke regio’s wordt demanifesteren op cluster-, kavel- als gebouwniveau. rol van economische groei(clusters), innovatie, ken-Geleidelijk (ná 2020 - 2025) gaat dit over in meer nis en creativiteit steeds belangrijker voor de eco-grootschalige en mogelijk meer traditionele woon- nomie. Bedrijfslocaties kunnen zich onderscheidenmilieus waarin ook plaats is voor gebruikelijke buurt- door selectief in te zetten op een beperkt aantalvoorzieningen als scholen en winkels. kansrijke clusters. Onderlinge samenwerking tussen bedrijven binnen én tussen (gerelateerde) clusters3.1.2. Ruimtelijk die voor succes en innovatievermogen van elkaar afhankelijk zijn moet gefaciliteerd worden. En deOostelijke zone: gemengd (stedelijk) woon-werkge- bedrijven en clusters van bedrijven moeten verleidbied worden tot vestiging op basis van een passendHet monofunctionele kantorengebied in de ooste- gebiedsmilieu. Gemeenschappelijke deler daarbij islijke zone van Amstel III transformeert juist vanwege een hoogwaardig ingerichte openbare -en verblijfs-de directe nabijheid van de NS- & metrostations ruimte, de veelsoortigheid van voorzieningen en ver-Bijlmer-Arena, Bullewijk en Holendrecht-AMC tot een blijfsplekken, en een groen karakter van het gebied.zeer intensief en gemengd woon-werkgebied metwonen, hotels, restaurants en cafés (horeca) en De belangrijkste sectoren (zowel naar aantallenvoorzieningen (onderwijs, leisure/uitgaan, health/ arbeidsplaatsen als naar aantallen vestigingen) diesport, religie, maatschappelijk). zich momenteel manifesteren in het gebied zijn: ▪ de (overige) zakelijke dienstverlening,Westelijke zone: gemengd (stedelijk) werkgebied ▪ de groothandelsbemiddeling,Het monofunctionele bedrijventerrein in de wes- ▪ de financiële dienstverlening,telijke zone van Amstel III transformeert naar een ▪ de handel in en reparatie van auto’s/motorenintensiever en meer gemengd werkgebied met ▪ en de ICT.ruimte voor PDV, kantoorachtige bedrijven, leisure,horeca en hybride formules. De tweedeling van Er wordt gekoerst op het laten doorgroeien endeze westelijke zone in een zone met grotere kavels stimuleren van deze succesvolle bestaande énaan de Holterbergweg en kleinere kavels aan de nieuwe thematische clusters in Amstel III waarbijA2 blijft gehandhaafd, omdat hiermee kavels voor ingezet wordt op de volgende drie mixen:zowel grootschalige als kleinschalige formules gega-randeerd blijven. 1. Een mix van stedelijke kernfuncties wonen, werken en voorzieningen (publieke, private, com-Opgespannen tussen Centrumgebied Zuidoost en mercieel en non-profit) in een compacte ruimtelijkeAMC setting die overheerst wordt door een kleinschaligeAmstel III is opgespannen tussen twee centra of stedenbouwkundige typologie (6) en een fijnmazigeankers van metropolitane betekenis. Het gaat om morfologie (7)het Centrumgebied Zuidoost (uitgaans- en evene- 2. Een mix van (economische) iconen en trekkersmentengebied Arena Poort en winkelgebied Am- (toonaangevende bedrijven) met in de schaduwsterdamse Poort) aan de noordzijde van Amstel III gerelateerde kleinschalige en innovatieve bedrijvig-en om het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) en heid;aangelegen Medical Business Parc aan de zuidzijde. 3. Een mix van comfortabel wonen in de nabijheidDe Arena en AMC zijn belangrijke iconen. van de stedelijke voorzieningenrijkdom, een hoog- waardige inrichting van de openbare ruimte en3.1.3. Beeldkwaliteit verblijfsruimte met een groene uitstraling.In het vervolgtraject dient nader onderzocht te 6) Een kleine korrelgrootte op straatniveau, veelsoortigheidworden of een onderscheidend overheersend aan voorzieningen, flexibele en multifunctionele bebouwing etc. 7) Het patroon van straten en verblijfsplekken
 16. 16. 16 Tabel: Programmatische bandbreedte Amstel III Oostelijke zone Westelijke zone Totaal Amstel III Transformatie naar Transformatie naar gemengd woon- gemengd werkgebied werkgebied 2008 2040 2008 2040 2008 2040 fsi 1,5 fsi 3 fsi 0,6 fsi 1-2 fsi 1,0 fsi 1,9-2,5 m ² bvo m ² bvo m ² bvo m ² bvo m ² bvo m ² bvo (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) Kantoren 640 340-640 40 0 680 340-680 Kantoorachtig/ 0 0 0 100-470 0 100-470 hybride Bedrijven 4 0 325 325-630 329 325-630 Wonen 0 500-800 0 0 0 500-800 (5.000- (5.000- 8.000wo) 8.000wo) PDV 28 60 95 120-310 123 180-370 Horeca/hotel 0 80 5 40-75 5 120-155 Voorzieningen 28 120 5 75-390 33 195-510 (divers) Totaal 700 1.400 470 785-1.570 1.170 2.185-2.970* *) alle maximale metrages per functie kunnen niet klakkeloos opgeteld worden; de functies zijn immers communicerende vaten; als bijvoorbeeld het aandeel kantoormetrages in de oostelijke zone fors daalt, dan zal het aandeel woningen en voorzieningen stijgen; zo zal bij een forse groei van de functie bedrijven de groei van de voorzieningen, PDV en kantoorachtigen minder groot zijn gemiddeld floor space index2040 2040 maximum 320 (11%) 470 (16%) 630 (21%) 800 (27%) 350 (12%) 135 (5%) 265 (9%) totaal 2.97 mln2040 2040 minimum 680 (31%) 100 (5%) 410 (19%) 500 (23%) 180 120 195 (8%) (5%) (9%) totaal 2.19 mln2008 2008 680 (59%) 329 (28%) 123 33 (11%) 5 (3%) totaal 1.17 mln (0%) m2 bvo x 1.000Programma en profiel Amstel III 2008 én programmatische bandbreedte 2040 (indicatief)
 17. 17. 17 name nabij de stations. Een divers voorzieningen-Het economisch profiel van Amstel III in 2040 zal palet (onderwijs, medisch, religie, maatschappelijk)worden gekenmerkt door de volgende clusters en komt langzaam maar zeker tot ontwikkeling metbedrijfsactiviteiten: juist in deze oostelijke zone meer woongerelateerde zaken zoals kinderopvang, scholing, sport- & he- althcentra, etc. Westelijke zone Voor de westelijke zone, de huidige bedrijvenzone, is ingezet op een transformatie naar een gemengd stedelijk werkmilieu. Er wordt naar een groei van3.1.5 Intensivering de gemiddelde kavel-fsi van 0,6 (2008) naar een fsi van 1 à 2 gestreefd, waardoor een combinatieNaast een verdere functiemenging en verkleuring van groei van de bedrijvenfunctie én toevoegingvan Amstel III zal het gebied ook verder intensiveren. van ander programma mogelijk is. In deze wes-Dit is wenselijk om een aantal redenen: het draagt telijke zone is ook verdere groei van de periferebij aan een stedelijker milieu (levendigheid op detailhandel mogelijk. Deze dienen dan wel meerstraat), aan een efficiënt ruimtegebruik én aan het naar buiten gericht te zijn (transparantere gevels encreëren van draagvlak voor openbaar vervoer en meer verblijfskwaliteit buitenruimte). Hiervoor zullenandere voorzieningen. Het voorkomt tevens dat het nadere kwaliteitscriteria moeten worden opgesteldlandschap wordt volgebouwd. waaraan nieuwe vestigingen worden getoetst. De autobranche en bouw- en woonbranches zijn reedsDe inschatting is dat in de komende 30 jaar een goed vertegenwoordigd, maar er liggen kan-groei van de gemiddelde dichtheid van Amstel III sen voor meer vestigingen, alsmede voor nieuwevan een gemiddelde kavel-fsi (8) van 1 naar 1,6 à 2,5 branches. De vele showrooms van de autobrancherealistisch en haalbaar is. Hiermee groeit het metra- illustreren prima hoe perifere detailhandelsvestigin-ge bruto vloeroppervlak van 1,1 miljoen naar 1,8 à 3 gen zich naar buiten kunnen presenteren. Ook is ermiljoen bvo. Nadere studie naar de gewenste (voor vraag naar meer horeca. De Foodstrip is een succesAmstel III bruikbare) stedelijke (woon)milieus moet en er lijkt ruimte voor en behoefte aan meer horecanog plaatsvinden omdat ook die medebepalend vestigingen in deze zone. Het kan dan zowel omzijn voor de haalbaarheid van de beoogde intensi- op zichzelf staande vestigingen, om een geclusterdvering; de juiste combinatie van een kwalitatief én concept vergelijkbaar met de Foodstrip als om eenkwantitatief verantwoord stedelijk milieu. combinatie met een andere functie (denk aan La Place in de Praxis) gaan. Het hotelinitiatief aan deOostelijke zone A2 bij de Foodstrip geeft aan dat de markt ook inVoor de oostelijke zone, de huidige kantorenzone, deze zone kansen ziet voor hotelontwikkeling. Ook isis ingezet op een transformatie naar een gemengd deze westelijke zone vanwege haar ligging op gro-stedelijk woon-werkmilieu. Er wordt naar een groei tere afstand van de OV- stations met name geschiktvan de gemiddelde kavel-fsi van 1,5 (2008) naar voor meer ruimte vragende voorzieningen (leisure/een gemiddelde kavel-fsi van 3 gestreefd, waar- indoor sport, uitgaan, etcetera).door een gemengd stedelijk milieu ontstaat. Af-hankelijk van o.a. het toekomstig economisch tij zalhet huidig kantoorprogramma van 680.000 m2 bvoplus de 40.000 m2 van de voltooiing van het PlazaArena kantorencomplex in Amstel III in stand blijven,dan wel geleidelijk afnemen. De woonfunctie doetgeleidelijk haar intrede; naar verwachting tot 2020nog incidenteel en experimenteel en later steedsstructureler en traditioneler. Mede afhankelijk vande afname van het kantoorvolume kunnen bij eenfsi van 3 circa 5.000 tot 8.000 woningen wordengerealiseerd. Hotels, restaurants en cafés (horeca)doen steeds meer hun intrede in het gebied, met8) Floor space index: de maat die het totale aantal vierkante meters bvo bebouwing, gedeeld door het terreinoppervlak
 18. 18. 18Impressie Amstel III 2040 met ArenAPoort op de voorgrond
 19. 19. 19
 20. 20. 20Skyline Amstel III en hoogbouwcluster ArenAPoort 2009 25
 21. 21. 21Visie skylineDe visie op de skyline of maximale bebouwings-hoogte van Amstel III kent vier ingrediënten:▪ ontwikkeling van een metropolitane hoogbouw- ▪ in elke zone moet maatwerk worden geleverd cluster in het Centrumgebied Zuidoost en rond- en zijn incidenteel hoogteaccenten boven de om station Bijlmer-Arena (ArenApoort-gebied); genoemde basisbebouwingshoogte mogelijk; het Atlas Arena Complex valt binnen deze hoog- zo zijn in de westelijke zone -voor publieke/res- bouwcluster met een maximale bebouwings- taurantfuncties- een hoogte accent van 20 à 25 hoogte van 90 meter alsmede één toren van 150 meter mogelijk en in de hele oostelijke zone zelfs meter ter markering van station Bijlmer-Arena; incidenteel hoogteaccenten of torens tot 60 me-▪ een tribune-achtige hoogteopbouw in 3 zones ter mogelijk (bijvoorbeeld rondom metrostation vanaf de A2 naar de spoorlijn Amsterdam – Bullewijk of station Holendrecht); Utrecht met een oplopende basisbebouwings- ▪ de ontwikkeling van één incidentele hoteltoren hoogte van respectievelijk 15 meter aan de A2, van 60 meter aan de A2 bij knooppunt Holen- 20 meter tussen Lemeler-Snijdersbergweg en drecht als landmark en markering van deze Holterberg-Muntbergweg en 30 meter tussen entree van Amsterdam. Holter-Muntbergweg en de spoorlijn; de afstand tot de openbaar vervoer stations, de beleving van Amstel III vanuit het idyllische Amstelland én het uitzicht over dit cultuurhistorische landschap zijn hierbij als criteria gehanteerd; 5 - 15 m 15 m 25 m 30 mmaximale bebouwingshoogtes volgens Bestemmingsplan Amstel III (1986) 60 m 60 m 25 m 20 m 15 m - (20 m) 20 m - (25 m) 30 m - (60m) 30 m - (60m)maximale bebouwingshoogtes (en incidentele hoogteaccenten)volgens Visie Amstel III 2040 150 m 90m 60 m 25 m 20 m 15 m - (20m) 20 m - (25m) 30 m - (60m) 90 m - (150m*)maximale bebouwingshoogtes (en incidentele hoogteaccenten) volgens Visie Amstel III 2040ter hoogte van Atlas Arena Complex; het Atlas Arena complex is immers onderdeel van dehoogbouwcluster Arena poort
 22. 22. 22Luchtfoto oostelijke (kantoren-)zone Amstel III 2009 vanuit het zuiden3-D impressie van mogelijke transformatie oostelijke zone Amstel III 2040 vanuit het zuiden
 23. 23. 23Luchtfoto oostelijke (kantoren-)zone Amstel III 2009 vanuit het noorden3-D impressie van mogelijke transformatie oostelijke zone Amstel III 2040 vanuit het noorden
 24. 24. 24Referenties gemengd stedelijk woon-werkmilieu met pocketparcs, pleintjes en collectieve tuinen
 25. 25. 25
 26. 26. 26Referenties gemengd stedelijk woon-werkmilieu met pocketparcs, pleintjes en collectieve tuinen
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 293.2 Netwerken (9) ▪ mogelijk wordt op termijn (beheerd) bezoe- kersparkeren geïntroduceerd in de secundaireOptimalisatie netwerken / infrastructuur straten in Amstel III, omdat hier vraag naar is (inDe bereikbaarheid van Amstel III met de auto is bedrijvenzone) en omdat dit een bijdrage levertin beginsel goed, maar staat onder druk, zeker bij aan de levendigheid op straat.grote evenementen in het Centrumgebied. In die ▪ parkeernormen van diverse functies wordengevallen is er sprake van congestie en blijkt de nader onderzochtbereikbaarheid van met name de parkeervoorzie-ningen niet optimaal. Daarnaast leidt de aan de Openbaar Vervoerwestzijde van het werkgebied aanwezige ‘bloem- ▪ doortrekken Zuidtangent-busverbinding vanafkool-structuur’ met doodlopende wegen tot een station Bijlmer-Arena via Foppinga- enonoverzichtelijk geheel voor de bezoeker waardoor Karspeldreef naar IJburg;de vindbaarheid van bedrijven als problematisch ▪ introductie nieuwe aanvullende busroutes doorwordt ervaren. westelijk deel Amstel III over doorgetrokkenDe bereikbaarheid per openbaar vervoer is in het Lemelerbergweg-Snijdersbergweg.oostelijk deel goed maar kan in het westelijk deelveel beter. Langzaam verkeerHet netwerk voor fietsers en voetgangers is onvol- ▪ doortrekken Oost-West-gerichte fietsroute Hoog-doende en incompleet, zeker op het niveau van oorddreef naar Ouderkerk a/d Amstel en Ouder-structuurroutes (ontsluiting van het gebied van en kerkplas (incl. nieuwe fietsbrug over de A2);naar de omliggende gebieden). ▪ realisatie nieuwe noordzuidgerichte fietsrouteOm de geambieerde transformatie waar te kunnen langs de westzijde van het spoortalud vanaf sta-maken is een optimalisatie van de netwerken voor tion Bijlmer-Arena naar AMC en Abcoude metde auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer inprikkers naar de bouwvelden;noodzakelijk. Hierbij wordt de kanttekening ge- ▪ reserveren doortrekking fietsroute Lemelerberg-plaatst dat gedetailleerd verkeerskundig onderzoek, weg naar het noorden;onder andere in het kader van het Verkeers- en ▪ verbetering/aanleg centrale doorgaande fiets-Vervoersplan Zuidoostlob, zal moeten uitwijzen of de route van Amstel III naar Spaklerweg, Amstelsta-voorgestelde ingrepen (a) de juiste ingrepen zijn en tion en de binnenstad; de mogelijkheid voor een(b) voldoende capaciteit bieden gezien de forse vrijliggend 2-richtingen fietspad ten oosten vanintensivering van het bebouwingsprogramma. de Holterbergweg wordt nog nader onderzocht;De volgende ingrepen in de netwerken worden ▪ aanleg voetpaden over oevers Molenwetering;voorgesteld: ▪ realisatie van een informele hoogwaardige voetgangersroute slingerend door oostelijke zoneAuto tussen de stations Bijlmer-Arena en Holendrecht/▪ verbreding A9 (door Rijkswaterstaat); AMC.▪ verbinden Lemelerbergweg – Snijdersbergweg tot doorgaande hoofdweg (incl. breder viaduct De doelstelling is het creëren van een toekomst- onder de A9) en het mogelijk op termijn verbre- bestendig, robuust netwerk dat kan voorzien in de den daarvan naar 2 x 2 rijstroken (incl. stuk Hoog- mobiliteitsbehoefte van alle toekomstige ontwikke- oorddreef en Laarderhoogtweg) als dit uit nader lingen in Amstel III. onderzoek noodzakelijk blijkt;▪ lange termijn reservering voor het doortrekken van de Lemelerbergweg naar het Noorden, afhankelijk van de ontwikkelingen in het Duiven- drechtse Veld;▪ profiel Karspeldreef doortrekken door verbreding van de Hessenbergweg (tussen Holterbergweg en Hondsrugweg) naar 2 x 2 rijstroken;▪ verkeerskundig afwaarderen en kwalitatief op- waarderen profiel Hondsrugweg.Parkeren▪ parkeren op eigen terrein; inpandig, gestapeld of op het dak parkeren wordt de standaard;9) Zie achtergronddocument hoofdstuk 6 Verbinden Lemelerbergweg- Snijdersbergweg
 30. 30. 30Holterbergweg 2009Impressie Holterbergweg op termijn
 31. 31. 31Hondsrugweg 2009Impressie Hondsrugweg op termijn
 32. 32. 32Landschap
 33. 33. 333.3 Openbare ruimte (10)Verbetering hoofdstructuur openbare ruimte & ver- ving van station Bijlmer-Arena zal ook de omge-blijfskwaliteit buitenruimte ving van station Holendrecht opgewaardeerdOm een goed gemengd stedelijk woon-werkmilieu moeten worden;te realiseren is verbetering van de hoofdstructuur ▪ opheffen van de ‘bloemkoolstructuur’ door devan de openbare ruimte en de verblijfskwaliteit van verschillende bebouwingsvelden op tenminstede buitenruimte noodzakelijk. Bij verblijfskwaliteit van 2 plekken te ontsluiten en doodlopende wegende buitenruimte op de kavels kunnen pocketparcs, zoveel mogelijk op te heffen.mini-pleinen en collectieve tuinen een terugkerendthema worden. In de hoofdstructuur van de open- Duurzame basisinrichtingbare ruimte worden de volgende ingrepen voorge- Naast de hoofdingrepen in de openbare ruimte die-steld: nen nieuwe afspraken gemaakt te worden over de (standaard) inrichting en het beheer van de buiten-Landschap ruimte (met name de secundaire ontsluitingstraten▪ bereikbaarheid en daarmee de beleving van dit in de bebouwingsvelden), zodat er een eenduidige gebied vergroten door nieuwe fietsroute richting en duurzame basiskwaliteit ontstaat. Ouderkerk aan de Amstel LichtkunstGroen- en waterstructuur Er wordt op dit moment een haalbaarheidsonder-▪ de spoorzone –hét entree gebied van Amstel III zoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om op de vanuit de stations- wordt opgewaardeerd tot schaal van geheel Amstel III een lichtkunstwerk te een langgerekt parkachtig gebied met een realiseren. Het lichtkunstwerk kent meerdere doelen. doorgaande langzaamverkeersroute; Ten eerste het verbeteren van het verblijfsklimaat.▪ de oevers van de Molenwetering worden herin- Ten tweede heeft het een rol in de bewegwijzering; gericht met een singelachtige uitstraling, ruimte het verbetert de vindbaarheid in het gebied. Ten- voor de voetganger én verblijfskwaliteit; slotte draagt het bij aan de sociale veiligheid.▪ de bestaande waterloop aan de A2 wordt ver- breed waardoor deze brede gracht als het ware de aangelegen bedrijven richting A2 etaleert;▪ de te verbreden A9 krijgt een groene taludinrich- ting met transparante bomenrij;▪ ontwikkeling van hoogwaardige pocketparcs, pleintjes, (collectieve) tuinen en/of vijvers en grachtjes in het oostelijke deel Amstel III, geïntro- duceerd als nieuwe verblijfs- en ontmoetingsplek- ken in Amstel III;▪ benutten van kansen voor natuur.Straten en plekken▪ de Hondsrugweg wordt getransformeerd naar een stedelijke laan met meer verblijfskwaliteit en uitstraling tussen het Centrumgebied Zuidoost en IKEA (brede trottoirs, veel bomenrijen, en meer voorzieningen en voordeuren aan de straatkant); mogelijk kan het hele profiel worden aangepast van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook met ventwe- gen;▪ de mogelijkheid voor het planten van bomen in de bermen van de Holterbergweg wordt nader onderzocht (i.r.t. kabels & leidingen);▪ naast de hoogwaardige inrichting van de omge- 10) Zie achtergronddocument hoofdstuk 7
 34. 34. 34Spoorzone nabij station Amsterdam Bijlmer-Arena 2009Impressie toekomstige parkachtige spoorzone bij station Amsterdam Bijlmer-Arena
 35. 35. 35Spoorzone bij metrostation Bullewijk 2009Impressie toekomstige parkachtige spoorzone bij metrostation Bullewijk
 36. 36. 36Molenwetering 2009Impressie toekomstige singelachtige Molenweteringoevers
 37. 37. 37Autobedrijven aan A2 in 2009Impressie toekomstige waterverbreding A2-zone
 38. 38. 38Netwerken BebouwingsveldenHoofdingrepen in hoofdstructuur openbare ruimte
 39. 39. 39 4 Ontwikkelingsstrategie (17.09.2009)Een proces van 30 jaar Geen blauwdrukplanningDe periode 2010-2040 bestrijkt de termijn van drie Ergo, de sturing vanuit de overheid op het tempobestemmingsplannen. Zo beschouwd is de door- van realisatie van het programma is heel beperkt.ontwikkeling van Amstel III geen project maar een Datzelfde geldt voor de kleur van het programmaproces. Het tempo en de aard van de ontwikke- en de functiemix. De overheid faciliteert en geeftlingen zijn over zo’n lange periode voor een deel bandbreedtes aan maar de economie, de consu-onvoorspelbaar. Een goed voorbeeld is de -onvoor- ment en initiatiefnemers gezamenlijk bepalen hetziene en destijds omstreden- komst van IKEA en in uiteindelijke programma. Er is op onderdelen uiter-zijn kielzog meer PDV zoals de Praxis en Gamma. aard wel sprake van harde sturing: bijv. op de komstHetzelfde geldt voor de onverwachte opkomst van van voorzieningen zoals scholen, die onderdeelde automotive-tak. De ontwikkelingsstrategie is er uitmaken van volwaardige woonmilieus.dan ook juist op gericht om adequaat in te kunnenspelen op die onvoorspelbaarheid. Ingrepen netwerk De aanpassing van de netwerken zal stapsgewijzeNetwerken en velden verlopen, in samenhang met de ontwikkelingen inOm daarop in te kunnen spelen, brengen we een de velden. Daarvoor is een simpel systeem ontwik-onderscheid aan in de netwerken en de (be- keld: alle afzonderlijke ingrepen in de netwerken zijnbouwings)velden. Netwerken zijn de autowegen, in kaart gebracht en van een prijs voorzien. Dit biedtfiets- en voetpaden en de hoofdstructuur van de de mogelijkheid om, als er via de gemeentelijkeopenbare ruimte (straten, pleinen, water, groen). De overheid of via subsidieprogramma’s geld beschik-bebouwingsvelden zijn de in erfpacht uitgegeven baar komt, ingrepen op maat te verrichten, pas-kavels inclusief de bijbehorende buurtontsluitingswe- send bij het beschikbare budget.gen. Basispakket: de hoofdingrepen openbare ruimte/De overheid is verantwoordelijk voor het op peil netwerkenbrengen en houden van de netwerken. Dit leidt tot Op de kaart zijn de ingrepen aangegeven dieeen duurzame stedenbouwkundige structuur met voor het op peil brengen van de netwerken en detoekomstwaarde; een structuur die alle toekomstige openbare ruimtestructuur reeds op dit moment vanontwikkelingen in de velden kan bedienen. belang zijn. Deze maatregelen moeten in iederEigenaren en initiatiefnemers geven het tempo van geval in de netwerken plaatsvinden om de heront-de herontwikkelingen in de velden aan. Daardoor wikkelingen in de velden te faciliteren. De exactezullen de velden zich in hun eigen tempo ontwik- volgorde en het tempo van uitvoering zullen nogkelen, verder verdichten en verkleuren naar een worden bepaald en zijn mede afhankelijk van denieuwe functiemix. De overheid zorgt ervoor dat de ontwikkelingen in de velden.capaciteit en de kwaliteit van de netwerken gelijketred houdt met de ontwikkelingen –zowel kwalitatiefals kwantitatief- in de velden.
 40. 40. 40Initiatieven in de velden: maatwerk III is sprake van kansloos vastgoed, verouderd en inInitiatieven van de vastgoedeigenaren zijn hier deze staat onverhuurbaar. Deze gebouwen komenmaatgevend. Deze visie en de nog te ontwikkelen in aanmerking voor een ingreep. Welwillende eige-ruimtelijke uitwerking ervan scheppen kaders en naren, een goede verdichtingpotentie en een gun-ruimtelijke randvoorwaarden maar schrijven geen stige inbrengwaarde zijn andere voorwaarden voordwingende stedenbouw voor: de stedenbouw succesvolle interventies op chirurgisch niveau. Eenis volgend. Datzelfde geldt voor de aanpak van tijdelijke invulling, ingrijpende renovatie als kantoor,de doolhofachtige ‘bloemkoolstructuur’ van de transformatie van het gebouw naar een nieuwebuurtontsluitingswegen wat met name in de westelij- functie of sloop/nieuwbouw vormen het palet vanke velden een probleem oplevert. Voor die aanpak mogelijke interventies.liggen er twee doelstellingen: het aantal doodlo-pende straten wordt teruggebracht en ieder veld Doorbreek de monofunctionaliteitwordt minimaal tweemaal ontsloten. Er ligt geen Om de huidige monofunctionaliteit in geheel Amstelvooropgezet plan waar of hoe dit gebeurt. Daar III te doorbreken zal, naast het introduceren vanwaar kansen zich voordoen zullen die worden benut de woonfuncties, in de eerste jaren zwaar wordenom deze doelstellingen zo eenvoudig en zo goed- ingezet op het binnenhalen van nieuwe functies. Inkoop mogelijk te realiseren. aanmerking komen bijv. alle vormen van horeca, leisure-activiteiten, cultuur, onderwijs en voorzienin-Markt aan zet gen als kinderdagverblijven en andere verzorgendeDe hier geschetste ontwikkelingsstrategie heeft als functies.implicatie dat de overheid niet grootschalig aan-koopt, de (her)ontwikkeling van het vastgoed is Tijdelijkheid als structureel instrumentimmers het domein van de markt. Tijdelijkheid draagt op meerdere manieren bij aanMocht de doelstelling -tenminste 5000 woningen in het ontwikkelingsproces van Amstel III.Amstel III in 2040- door deze strategie in gevaar drei- In de Amsterdamse regio is veel vraag naar tijdelijkegen te komen, dan kan na 2020 een gemeentelijke woon-, werkruimte, ateliers en broedplaatsen.aankoopstrategie tot de mogelijkheden behoren. Gezien de forse leegstand in Amstel III (ca. 200.000 m2 bvo kantoren) is er ruimte voor tijdelijke functies.Waarde van het vastgoed Ook tijdelijke gebouwen kunnen in die behoefteEen belangrijke factor bij de transformatie is de in- voorzien. Grote voordelen van tijdelijk gebruik zijnbrengwaarde van het vastgoed. De inbrengwaarde o.m. dat het nieuwe groepen aantrekt, het voorbepaalt voor een belangrijk deel de financiële haal- leven in de brouwerij zorgt en Amstel III op de regi-baarheid van een ingreep. Door het verstrijken van onale kaart zet. Daarnaast biedt tijdelijke invullingde economische levensduur daalt die inbrengwaar- van gebouwen de mogelijkheid om grotere in-de. Maar ook het overaanbod van kantoorruimte in greepeenheden te formeren. Daarmee kan tijde-de regio en de effecten van de kredietcrisis (snel- lijkheid een structureel instrument zijn in de ontwik-lere afschrijving) hebben invloed op de (inbreng) keling van Amstel III. Om het gebied bereikbaar,waarde van het vastgoed. Al deze factoren zijn van leefbaar en veilig te houden en om de kwaliteiten ingrote betekenis voor het omslagpunt wanneer een het gebied te versterken gedurende de transforma-transformatie-ingreep haalbaar wordt. Daarbij is tieperiode dient een goede visie op het beheer teduidelijk dat actief en substantieel afwaarderen van worden ontwikkeld. Dit beheerplan is een onderdeelhet vastgoed essentieel is voor het slagen van de van het nog op te stellen stedenbouwkundig plantransformatie. als vervolg op deze visie.De schaal van de ingreep: chirurgisch ingrijpen Wonen in Amstel IIIGezien het bovenstaande zal de schaal van de Het wonen zal stapsgewijze zijn intrede doen iningrepen door de markt in de komende jaren Amstel III. In de eerste jaren is Amstel III een interes-waarschijnlijk beperkt blijven. In plaats van groot- sante vestigingsplaats voor de niches in de woning-schalig slopen en herontwikkelen ligt het chirurgisch markt: studenten, expats, hotels, dure huurwonin-ingrijpen meer voor de hand. Chirurgisch ingrijpen gen, short-stay, atelierwoningen, starterwoningen,wil zeggen dat de ingrepen op het niveau van de collectief particulier opdrachtgeverschap etc. Ookafzonderlijke kavel of misschien een combinatie de doelstelling om in Amstel III flexibele gebouwenvan kavels zal plaatsvinden. Het vastgoed in Amstel mogelijk te maken waarin gewoond en gewerkt kanIII biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten. worden zal de woonfunctie stimuleren. Dit zal deBij een deel van de leegstaande kantoren in Amstel basis moeten leggen voor de komst van de meer grootschalige woningbouw vanaf 2020.
 41. 41. 41Flexibiliteit Samenwerking met vastgoedeigenaren en gebrui-Om te komen tot duurzame investeringen met kerstoekomstwaarde wordt ingezet op flexibiliteit van Om tot een voor alle partijen optimale samenwer-de gebouwen en van het gebied. Inzet is de bouw king te komen, wordt op dit moment onderzochtvan multifunctionele, flexibele gebouwen die een welke samenwerkingsmodellen in aanmerking ko-veelheid van functies kunnen herbergen. Vrijheid men voor de transformatieopgave Amstel III.in gebruik en experimenteren met nieuwe woon- Welke nieuwe coalities kunnen er tot stand komen?werkvormen staan centraal. Daarbij mag het on- Daarbij wordt gekeken of de experimentenwet Be-derscheid tussen wonen, werken of de combinatie drijven Investeringszones (BIZ) een bruikbaar instru-daarvan vervagen. Amstel III wordt zo onderdeel ment kan zijn voor de opgave van Amstel III. De BIZvan de gastvrije, flexibele metropool. maakt het voor ondernemers makkelijker om samen te investeren in een veiligere en aantrekkelijkereProeftuin Amstel III bedrijfsomgeving. Deze BIZ-regeling zou ook eenOm de transformatie op gang te brengen in de opstap kunnen zijn naar een parkmanager/parkma-kantorenzone wordt de Proeftuin Amstel III ingesteld. nagement.Dit organisatieonderdeel is belast met het ontwik-kelen van nieuw instrumentarium, gericht op trans-formatie. Dit betreft vooralsnog drie thema’s: heterfpachtinstrumentarium, het juridisch-planologischinstrumentarium en tijdelijke functies in gebouwen.De Proeftuin zal middels dit instrumentarium eigena-ren verleiden, prikkelen of zonodig dwingen om totingrijpen over te gaan.Een slimme toepassing van het erfpachtinstrumen-tarium kan een belangrijke stimulans en sleutel zijnvoor het op gang brengen van de transformatie.Impressie van herontwikkeling Atlas Arena Complex met gemengd programma: kantoren, wonen, hotel envoorzieningen (Architecten Cie, ‘08)
 42. 42. 42Schets ontwikkelingen Zuidflank Metropoolregio Amsterdam uit ‘Pijlernotitie’ Structuurvisie Amsterdam (april 2009)
 43. 43. 43 Planologisch - juridische 5 randvoorwaarden (17.09.2009)Structuurplan / structuurvisie Amsterdam MilieuEffectRapportageIn het vigerend Structuurplan Amsterdam 2010 ‘Kie- Het instrument MER kan verplicht aan de orde zijnzen voor stedelijkheid’ (uit 2003) is voor het eerst de bij de voorbereiding van ruimtelijke besluiten alskoers naar een gemengd stedelijk woon-werkmilieu bedoeld in de Wro, zoals bij een structuurvisie, eeningezet, en wel specifiek rondom de O.V.-stations bestemmingsplan (planMER) of een projectbesluitBijlmer/Arena, Bullewijk en Holendrecht/AMC. (projectMER). Bij de opstelling van buitenwettelijkeDe transformatie van Amstel III zoals beschreven in plannen, zoals de Visie voor Amstel III, is van eendeze Visie sluit daar vrijwel naadloos op aan. verplicht instrument als het MER geen sprake.Hetzelfde kan gesteld worden met betrekking tot de Onderzocht wordt nog op welke wijze aan de wet-nieuwe Structuurvisie Amsterdam, waarover medio telijke verplichting tot het uitvoeren van een Milieu2010 bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. Effect Rapportage (MER) kan worden voldaan. InDeze structuurvisie vormt het ruimtelijk-programma- ieder geval is duidelijk dat de vaststelling van dezetische kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwik- visie niet MER-plichtig is.kelingen in Amsterdam. Op 14 april 2009 zijn De Pij-lers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam, Onderzoeken (11)notitie op weg naar de structuurvisie, door het Colle- Er is inmiddels veel (globaal) onderzoek verricht inge van B&W vastgesteld. De Zuidoost-kwadrant van het kader van de totstandkoming van de concept-de stad wordt vooralsnog getypeerd als Leisurestad, Visie Amstel III. Dat onderzoek heeft uitgewezen datgeïnspireerd op de leisure-ontwikkeling in het Cen- de beoogde ontwikkeling van Amstel III naar eentrumgebied Zuidoost. Voor Amstel III wordt daarbij gemengd stedelijk gebied heel wel mogelijk is. Ditingezet op verdere verstedelijking met toevoeging neemt niet weg dat in het kader van het opstellenvan leisure, bedrijven en woningbouw en het omzet- van het bestemmingsplan de vereiste meer gede-ten van kantoren in andere functies. tailleerde onderzoeken normaal uitgevoerd moeten worden, in het bijzonder:Bestemmingsplan ▪ externe veiligheidZoals in de inleiding is aangegeven is het bestem- ▪ luchtkwaliteitmingsplan Amstel III sterk verouderd en moet dat ▪ bereikbaarheid/verkeerplan worden herzien. De Visie Amstel III biedt de ▪ geluidbasis voor dat nieuwe bestemmingsplan.Eén van de uitgangspunten van de nieuwe Wet opde ruimtelijke ordening (Wro) is het versterken vande rol en betekenis van het bestemmingsplan.In verband met de tienjaarlijkse herzieningsplichtvan bestemmingsplannen dient, op basis van deinvoeringswet Wro, het bestemmingsplan Amstel IIIvóór 1 juli 2013 te zijn herzien. 11)Zie achtergronddocument hoofdstuk 8
 44. 44. 441. Externe veiligheid 4. GeluidHet huidige vervoer van gevaarlijke stoffen over het Amstel III is voor een belangrijk deel gelegen binnenspoor Amsterdam-Utrecht levert in het aansluitende geluidszones van wegen en spoor. De ontwikkelinggebied – dus ook voor Amstel III - beperkingen op en realisatie van met name geluidgevoelige be-voor de beoogde transformatie. Aangezien er geen stemmingen is sterk afhankelijk van de berekendeharde wettelijke normering geldt wordt gekozen geluidsbelasting op de locatie waarop de ontwikke-voor het principe van het ‘verantwoord ontwik- ling plaats zal vinden.kelen’, dat wil zeggen dat de initiatiefnemer en de In dit kader is nog van belang dat de betreffendegemeente gezamenlijk zullen moeten beoordelen onderzoeken betrekking hebben op het hogerebinnen welke randvoorwaarden een bouwplan schaalniveau van de Zuidoostlob. Dat betekent datverantwoord is. Op die manier kan steeds rekening de (uitvoering van de) Visie voor Amstel III medeworden gehouden met gewijzigde situaties op het afhankelijk is van (i) de resultaten van deze onder-spoor en gewijzigde inzichten ten aanzien van de zoeken en van (ii) de ontwikkelingen elders in deexterne veiligheid. Zuidoostlob. Deze aspecten vormen in dit stadiumVoorts is van groot belang dat ingezet wordt op het van de visievorming voor Amstel III vooralsnog detreffen van maatregelen aan de bron (het vermin- grootste onzekerheden c.q. risico’s.deren van het vervoer van gevaarlijke stoffen)waardoor de ‘ruimte’ om door te ontwikkelen kantoenemen.2. LuchtkwaliteitEen globaal onderzoek toont aan dat er in de hui-dige situatie nog ruimte bestaat voor verdere ont-wikkeling en verdichting en dat dus voldaan wordtaan de wettelijke eisen. Planinitiatieven zullen steedsgetoetst worden aan de actuele stand van zakenmet betrekking tot de luchtkwaliteit, zodat op diemanier rekening kan worden gehouden met gewij-zigde situaties en gewijzigde inzichten ten aanzienvan de normeringen voor luchtkwaliteit.3. BereikbaarheidDe (auto-)bereikbaarheid van en binnen Amstel IIImaakt deel uit van de actualisatie van het Verkeers-en Vervoerplan Zuidoostlob die momenteel wordtopgestart. In dat kader zal onderzocht worden watde verkeersrelaties zijn tussen de diverse deelge-bieden in de Zuidoostlob en welke consequentiesde beoogde transformatie van Amstel III naar eengemengd woon-werkgebied voor de verkeersafwik-keling zowel binnen als buiten Amstel III (naar hetrijkswegenstelsel) heeft.
 45. 45. 45
 46. 46. 46 “Een goed initiatief is de Proeftuin waar de gemeente ruimte geeft aan vernieu- wende plannen en ontwikkelaars met eigen voorstellen kunnen komen. Zo komt er meer reuring in het gebied!” Emile Jaensch, Portefeuillehouder EZ & Financiën stadsdeel ZO... als metafoor voor de transformatie van Amstel III naar een flexibel gemengd stedelijk woon-werkmilieu ...(bron: Jelle Ooijevaar)
 47. 47. 47 6 Proces en planning (17.09.2009)Strategiebesluit 10 september 2009 treedt het voorbereidingsbesluitDe Visie Amstel III is een product in de strategiefase in werking en geldt voor een periode van 1 jaar. Involgens het Plaberum, welke wordt afgerond met deze periode worden de bouwaanvragen die bin-een gemeentelijk strategiebesluit. Na de vrijgave nenkomen, naast de wettelijke toets, ook aan devan de conceptvisie door het Bestuurlijk overleg Zuid inhoudelijke uitgangspunten van de concept visieOost zal er een inspraak- en consultatieronde ge- getoetst. De spelregels Amstel III (zie bijlage) zijnhouden worden. De uitkomsten hiervan zullen wor- hiervoor een hulpmiddel.den verwerkt in de Nota van Beantwoording. In dieperiode wordt ook een krachtenveld- en risicoana- Status van de Visielyse uitgevoerd. Om tot een volledig strategiebesluit De (concept-) Visie Amstel III zal in de komendete komen wordt tot slot de financiële paragraaf periode ingebracht worden als:opgesteld. De visie wordt ter advies aan de raads- ▪ input voor de op te stellen gebiedsvisie Zuidoost-commissie van het stadsdeel Zuidoost voorgelegd. lob (ArenAPoort, Amstel III, Holendrecht, AMC);Vervolgens wordt het strategiebesluit, inclusief de ▪ bouwsteen voor de gemeentelijke structuurvisie;financiële paragraaf, ter vaststelling aan het college ▪ toetsingskader voor het project verbreding A9;van B&W aangeboden. De verwachting is dat de ▪ bouwsteen voor de diverse planproducten c.q.definitieve besluitvorming (het vaststellen van het onderzoeken die voor het stadsdeel Zuidoost instrategiebesluit) medio december 2009 plaatsvindt. voorbereiding zijn (zoals het Verkeers- en ver- voersplan ZuidooslLob);Investeringsbesluit en het bestemmingsplan ▪ afwegingskader voor concrete initiatieven bin-Het strategiebesluit zal worden gevolgd door een nen Amstel III.investeringsbesluit en door het bestemmingsplan.Voor beide geldt dat daar nog de nodige onder- Communicatiezoeken en studies voor verricht moeten worden; De communicatie over de concept-Visie Amstel IIIin de tweede helft van 2009 worden daar al de wordt als volgt ingezet:nodige stappen voor gezet. Het opstellen van een ▪ het gemeente-breed bekend maken van deruimtelijke onderlegger is daarbij één van de be- concept-Visie;langrijkste onderwerpen. De verwachting is dat deze ▪ het doorlopen van het formele inspraaktrajectruimtelijke onderlegger eind 2010 gereed zal zijn. De over de concept-Visie;vaststelling van het Investeringsbesluit zal vervolgens ▪ het communiceren met en consulteren vanin het 2e kwartaal 2011 plaatsvinden. De vaststelling specifieke groepen in Amstel III (al dan niet opvan het bestemmingsplan is voorzien medio 2011. buurtniveau) en daarbuiten.Voorbereidingsbesluit Deze fase wordt nog in 2009 doorlopen.Om gedurende de planvoorbereiding ongewenste In de vervolgfase (vanaf 2010) zal de communicatieontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwik- zich verder toespitsen op de gebiedscommunicatiekelingen mogelijk te maken is ter voorbereiding van van het gebied Amstel III. Onderwerpen die daar-het nieuwe bestemmingsplan een voorbereidings- bij aan de orde komen zijn de mogelijkheden voorbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is op 10 ‘branding’ en de wenselijkheid van een nieuwejuni 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Op naam voor het gebied.
 48. 48. 48
 49. 49. 49 Bijlage: spelregels (17.09.2009)Waarom spelregels en spelregelkaart? Waarover gaan de spelregels?In deze (concept) Visie Amstel III wordt de ambi- De spelregels gaan over ruimtelijk-programmatischetie uitgesproken om het werkgebied Amstel III te aspecten ten aanzien van bouwinitiatieven op detransformeren naar een intensief, duurzaam, en kavels. De voorgestelde verbeteringen in de hoofd-gemengd woon-werkgebied in 2040. Het vigerende structuur van de openbare ruimte zijn niet in debestemmingsplan uit 1986 is verouderd, beperkt ont- spelregels opgenomen, maar zaken betreffendewikkelingen teveel en strookt niet met ambitie vol- de kavels of bouwinitiatieven gerelateerd aan degens de Visie Amstel III 2040. Voor Amstel III is dit jaar hoofdstructur van de openbare ruimte hebben weleen voorbereidingsbesluit genomen. Op 10 septem- een plek in de spelregels gekregen. De volgendeber treedt het voorbereidingsbesluit in werking voor aspecten zijn in de spelregels opgenomen:de periode van 1 jaar. De komende jaren wordt - Programmaeen nieuwe ruimtelijke onderlegger en een nieuw - Bebouwingsveldenbestemmingsplan Amstel III opgesteld. Echter, ook - Relatie openbare ruimtein de tussentijd zullen nieuwe (bouw)initiatieven en - Buitenruimte kavelbouwaanvragen binnen komen. Deze initiatieven - Milieuen bouwaanvragen worden getoetst aan de handvan de Visie Amstel III. Vooruitlopend op het nieuw De spelregelkaartop te stellen bestemmingsplan zijn in deze bijlage De kaart ‘Spelregels Visie Amstel III 2040’ is eende spelregels uit de visie samengevat. De spelregels hulpmiddel. Deze spelregelkaart is als het ware demoeten de vernieuwing van het gebied mogelijk visiekaart verder uitgebouwd. Deze nogal ‘drukke’maken én helpen voorkomen dat, voorafgaand kaart geeft in één oogopslag veel informatie en isaan het nieuwe bestemmingsplan, ongewenste net als de nu volgende tabel met spelregels eenontwikkelingen plaatsvinden. hulpmiddel bij het faciliteren en beoordelen van bouwinitiatieven in Amstel III.Wat is de status van de tijdelijke spelregels?De spelregels en spelregelkaart zijn onderdeel vande Visie Amstel III 2040 en vormen een hulpmiddelvoor het ruimtelijk en programmatisch toetsen vannieuwe initiatieven en bouwaanvragen in AmstelIII. Bouwplannen binnen de plangrens van Amstel IIIworden aan de spelregels en spelregelkaart ge-toetst. Deze spelregels worden in de loop der tijdopgevolgd door een uitgewerkt ruimtelijk plan eneen nieuw bestemmingsplan.
 50. 50. 50ONDERWERP SPELREGEL MOTIVATIE/UITLEGProgrammaDichtheid - Bij herontwikkeling fors meer programma - schaarse ruimte optimaal benutten; sterke verdichting gewenst nabij terugbouwen dan verdwijnt: hoogwaardige O.V.stations - FSI 3 in oostelijke zone - FSI 1 à 2 in westelijke zoneFuncties - gemengd stedelijk woon-werkgebied in - naast kantoren en bedrijven de woonfunctie, horeca en voorzieningen oostelijke zone (onderwijs, leisure/uitgaan, health/sport, religie, maatschappelijk) toevoegen als kwaliteitsimpuls & voorwaarde voor stedelijk milieu/levendigheid - gemengd stedelijk werkgebied in westelijke - naast bedrijven en PDV meer horeca en voorzieningen (leisure/uitgaan, zone health/sport, religie, maatschappelijk) toevoegen als kwaliteitsimpuls & voor meer stedelijkheidFuncties - géén groei vloeroppervlak kantoren in Amstel - vanwege overcapaciteit kantoren in regio & Plabeka-afspraken III (bovenop huidige 720.000 m2 bvo) - introductie 5.000 woningen in oostelijke zone - als onderdeel van de geambieerde 70.000 in de gemeente Amsterdam tot 2040 - géén afname vloeroppervlak bedrijven in - vanwege grote vraag naar bedrijfsruimte in de stad en regio westelijke zone (bovenop huidige 320.000 m2) -géén monofunctionele kantoorpanden in - monofunctionele (arbeidsintensieve) kantoorpanden horen in de westelijke zone, wel hybride formules oostelijke zone, nabij hoogwaardig openbaar vervoer; de markt vraagt om meer hybride marktformules met een kantoorvloeroppervlakpercentage hoger dan 30%Clusters - doorgroeien en stimuleren van succesvolle - versterken economische kracht en identiteit van het gebied bestaande en nieuwe thematische clusters (PDV (autobedrijven A2, leisure rondom Arena in westelijke zone, Poortgebied, medisch rondom AMC, etc)BebouwingsveldenBebouwingshoogte - basishoogte 30 m met accenten tot 60 m in - 30 m is goede basis voor een compact stedelijk milieu met woonkwaliteit oostelijke zone en er is ruimte voor hoogteaccenten en torens tot 60 m - hoogbouw op Atlas Arena kavel tot 100 m - het Atlas Arena kavel hoort bij het hoogbouwcluster van het Centrumgebied ZO - één hoogteaccent in de vorm van een toren - deze toren markeert het intercitystation Bijlmer-Arena van 150 m op de Atlas Arena kavel - basishoogte 20 m met enkele (publieke) - goede intensiveringsmogelijkheden voor gemengd werkmilieu met hoogteaccenten tot 25 m in zone tussen Holter- bedrijvigheid als basis; beperkt hoogteaccenten tot 25 m mogelijk, Muntbergweg en Lemeler-Snijdersbergweg bedoeld voor functies die bijdragen aan een meer gemengd/levendig milieu, zoals publieke restaurants (met uitzicht) - basishoogte 15 m met enkele (publieke) - rekening houden met beeld vanuit het Amstelland: daarom wordt onder hoogteaccenten tot 20 m in zone tussen de kronen van bomen aan de A2 gebleven; beperkt hoogteaccenten Lemeler-Snijdersbergweg en de A2 tot 20 m mogelijk, bedoeld voor functies die bijdragen aan een meer gemengd/levendig milieu, zoals publieke restaurants (met uitzicht) - één hoogteaccent van 60 m aan A2 bij - ter markering van deze snelwegentree van de stad FoodstripParkeren - parkeren op eigen terrein - onvoldoende ruimte in openbaar gebied - ondergronds/inpandig parkeren wordt de inzet - genoodzaakt door schaarse ruimte & ter verbetering beeldkwaliteit in de oostelijke zone maaiveldDe plint - meer aandacht voor een levendige en - stimuleren van een ‘levendige plint’ en tegengaan van blinde gevels in transparante plint in heel Amstel III, en in het plinten, ook bij parkeergarages of bedrijfshallen of perifere oostelijk deel in het bijzonder detailhandelvestigingen; de hoogte van de plint wordt afgestemd op de functieSchaal -/ - in de ootelijke zone wordt een kleinere korrel - meer gericht op de menselijke maat en menging op de kleinere schaalkorrelgrootte (op maaiveld) nagesteefd - in de westelijke zone is meer ruimte voor - er is een trand naar schaalvergroting, maar in de westelijke zone dient grootschalige functies, maar moet ook ook voldoende ruimte blijven voor kleinschalige bedrijvigheid, waar voldoende ruimte blijven voor kleinschalige immers veel behoefte aan is bedrijvigheidDoorzichten - geen stedelijke wandvorming aan A2 - doorzichten naar het landschap gewenst en beschikbaar blijven van kleine en medium bedrijvenkavelsBeeldkwaliteit - gevelbeeld: nader onderzoeken of een - verbeteren herkenbaarheid, onderscheidendheid en uitstraling Amstel III onderscheidend overheersend gevelbeeld t.o.v. andere stadswijken zoals de vooroorlogse stad, IJburg en de IJ- wenselijk is; op dit moment zijn gevels met veel oevers, waar de rode baksteen dominant is) wit en lichte kleuren en veel glas dominant - het ontwikkelen van een ‘transparanter’ - het zichtbaar maken van de activiteiten, werknemers en bezoekers van gevelbeeld van de vele bedrijfshallen en PDV- de veelal dichte bedrijfshallen en PDV-vestigingen draagt bij aan een vestigingen vraagt bijzondere aandacht (met groter gevoel van levendigheid, sociale veiligheid en stedelijkheid name in de plint); meer open showrooms, horecavoorzieningen en (letterlijk) ramen
 51. 51. 51ONDERWERP SPELREGEL MOTIVATIE/UITLEGRelatie bebouwing – openbare ruimteSpoorlijn - representatieve transparante gevels (ramen) - verbeteren van de uitstraling naar de spoorzone, het entreegebied van gericht op de als parkstrip in te richten Amstel III als men vanuit de stations komt groenzone aan de spoorlijn;Snelwegen - representatieve transparante gevels gericht - NB: bij de op maaiveld gelegen A2 kunnen de bedrijven zich met name naar A2 en A9; het gebied tussen de snelweg en op maaiveld, op/in de waterpartij en in de plint presenteren naar de de bebouwing krijgt een hoogwaardige snelweg, het beeld onder de boomkronen is immers open; bij de op een landschappelijke uitstraling met water en een talud gelegen A9 is de plint / begane grond minder interessant, maar is dubbele bomenrij aan de A2 en een grastalud eerder het totale gevelbeeld zichtbaar vanaf de snelweg met een enkele (transparante) bomenrij aan A9Hoofdwegen - representatieve voorkanten, waar mogelijk mét - verbeteren van de uitstraling aan hoofdwegen én voetgangers en met entree’s voor langzaam verkeer, aan de fietsers op straat in de hoofdwegen (levendigheid); veelal moeten er op hoofdwegen ontwikkelen : kavels aan hoofdwegen dus in ieder geval 2 representatieve kanten met 2 Burg. Stramanweg entree’s worden ontwikkeld, bijv. een showroom met voetgangersentree Holterbergweg aan de hoofdweg aan de buitenzijde van het bouwveld én een auto- Muntbergweg ontsluiting naar de P-voorziening aan de binnenzijde van het bouwveld; Hondsrugweg de uitstraling en entree’s aan de hoofdwegen moeten meer aandacht Karspeldreef krijgen Hoogoorddreef Laarderhoogtweg Meibergdreef Lemelerbergweg Snijdersbergweg - bij herontwikkeling kavels ten zuiden van - verbetering autobereikbaarheid hele gebied, mogelijke nieuwe busroute huidige Lemelerbergweg rekening houden met en mogelijke afwaardering Hondsrugweg geplande doortrekking Lemelerbergweg- Snijdersbergweg en mogelijk op termijn een verbreding naar 2 x 2 rijstroken - bij herontwikkeling kavels ten noorden van - de daadwerkelijke aanleg van dit wegtracé is afhankelijk van eventuele huidige Lemelerbergweg rekening houden met grootschalige stedelijke ontwikkelingen in het Duivendrechtse Veld lange termijn reservering doortrekking Lemelerbergweg naar het noorden (2 x 2 rijstroken) - bij herontwikkeling kavels aan de - verbetering autobereikbaarheid hele gebied en mogelijke afwaardering Hessenbergweg rekening houden met de Hondsrugweg geplande verbreding van het profiel van de Hessenbergweg van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken in het verlengde van de Karspeldreef; - bij herontwikkeling van de kavels aan de - de Hondsrugweg kan een stedelijke laan met verblijfskwaliteit worden, Hondsrug weg inspelen op de transformatie van tussen de Amsterdamse Poort en IKEA, een flaneerboulevard voor de de Hondsrugweg (en mogelijke afwaardering voetganger van 2 x 2 naar 2 x 1 rijstroken) naar een stedelijke laan met verblijfskwaliteit; dat betekent voor de aanliggende gebouwen voordeuren aan deze laan, voorzieningen en horeca in de plint en een extra hoge plint (min. 4,5 m)Secundaire straten - bij herontwikkeling kavels liggen soms kansen - streven naar twee ontsluitingen per bouwveld om goede doorstroming om een extra ontsluiting van een bouwveld te autoverkeer van en naar de hoofdwegen – bij een toenemend realiseren programma- te garanderen; aanpakken ‘bloemkoolstructuur’ - bij een herontwikkeling op een kavel de - opheffen ‘bloemkoolstructuur’ secundaire straten; opheffen van ontbrekende schakels in de secundaire straten moeilijke bereikbare of vindbare achteraf gelegen kavels (eventueel met proberen te realiseren en hierbij doodlopende ‘doorbraken’ over bestaande her te ontwikkelen kavels) straten proberen op te heffenLangzaam verkeer - de ontwikkeling van een informele, herkenbare - deze l.v.route verbindt de diverse kleinschalige verblijfsplekkenroutes en hoogwaarde langzaamverkeerroute (pocketparcs, pleintjes en tuinen) op de kavels in deze bouwvelden slingerend door de meest westelijke bouwvelden: het Atlas-Arena Complex, Hogehilweggebied, Hullenberggebied en PaasheuvelweggebiedGroen- en - Parkstrip spoorzone: representatieve - verbeteren van de uitstraling naar de spoorzone, het entreegebied vanwaterstructuur transparante gevels (ramen) gericht op deze Amstel III als men vanuit de stations komt parkstrip en mogelijk ook entree’s in de bebouwing aan deze zijde maken - Singelzone Molenwetering: meer - verbeteren van de uitstraling naar de Molenwetering representatieve transparante gevels (ramen) gericht op deze parkstrip en mogelijk ook entree’s in de bebouwing aan deze zijde makenBijzondere plekken - nabij de stations Bijlmer-Arena, Bullewijk en - vergroten levendigheid, gevoel van stedelijkheid en sociale veiligheid Holendrecht inzetten op grotere concentratie rondom stations horeca en voorzieningen (in de plint) - in de bebouwingsvelden in de westelijke zone - hiermee ontstaan er in het meest compacte en gemengde deel van worden pocketparcs, pleintjes en collectieve Amstel III hoogwaardige besloten verblijfsplekken tuinen met verblijfskwaliteit ontwikkeld
 52. 52. 52ONDERWERP SPELREGEL MOTIVATIE/UITLEGBuitenruimte kavelTuinen / verharding / - sterk inzetten op tuinen op de kavel en daken - draagt bij aan hoogwaardige en groene uitstraling en een duurzaambeplanting (incl. op P-garages) hoogwaardige gemengd woon-werkmilieu - met name in de oostelijke zone inzetten op - draagt bij aan een hoogwaardig stedelijke woon-werkmilieu hoogwaardige verharding (en beplanting) op de kavels - bijzondere aandacht voor erfafscheidingen / - draagt bij aan hoogwaardigere uitstraling hekken; zeker aan representatieve hoofdwegen streven naar hoogwaardige hekwerken of (camouflage-) hagen e.d.MilieuZones geluidhinder - spoorlijn Amsterdam - Utrecht - Legt beperkingen op toegestane functies en bebouwing binnen contour - A2 en A9 - hoofdwegenZones externe - spoorlijn Amsterdam - Utrecht - Legt beperkingen op toegestane functies en bebouwing binnen contourveiligheid - A2 en A9 - Stramanweg-Hoogoorddreef -1 LPG-vulpunt bij S111 - 1 NUON-gasreduceerstation & 1 NUON-onderstation - 5 milieuhinderlijke bedrijven - nader onderzoeken in hoeverre milieuhinderlijke bedrijven gewenste menging in de weg staan
 53. 53. 53

×