Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Intensivperioder
Helen Rönnholm
frokenronnholm.blogg.se
Sammanfattning
av forskningsöversikt
• Kartlägg elevens svårigheter och möjligheter.
• Tidiga och intensiva insatser
• En ...
3
Rätt stöd i rätt tid - åtgärdstrappa
Grundläggande läs- och skrivinlärning Grundläggande matematikinlärning
Dokumenterad...
Svenska
4
Kartläggning
Ålder Tester Ansvarig Tid
Förskole-
klass
Fonologisk medvetenhet (Bornholm)
Ljud- och bokstavskännedom (Bornh...
Lokal Pedagogisk Planering
Intensivläsningsperiod i åk 2
Intensivläsningsperioden är både för barn med svenska som modersm...
7
Fonologisk
medvetenhet
Avkodning Läsflyt Läsförståelse Läsintresse
Kartläggning: Fonolek, DLS 1 (läsförståelse och skriv...
8
Arbetsgång vid varje träningstillfälle 30 minuter:
1. Läsa i läseboken och ord/meningskuvertet som
varit hemma.
2. Läsa ...
Matematik
9
Sterners forskning
i matematik
• Har gett goda resultat i grundskolans alla
årskurser!
• Samma framgångsfaktorer som annan...
11
Ålder Tester Ansvarig Tid
Förskole-
klass
Diamant diagnos AF (helklass)
Diamant diagnos AF - uppföljning
Förskollärare ...
12
Intensivperiod i matematik i åk 3
Intensivmatte är ett erbjudande till eleven och elevens föräldrar
att under en 8-veck...
Utvärderingsfrågor
• Bygger min undervisning på noggrann
kartläggning av styrkor och svagheter?
• Har eleven gjort framste...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Helen rönnholm-pp-intensivperioder (1)

1,694 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Helen rönnholm-pp-intensivperioder (1)

 1. 1. Intensivperioder Helen Rönnholm frokenronnholm.blogg.se
 2. 2. Sammanfattning av forskningsöversikt • Kartlägg elevens svårigheter och möjligheter. • Tidiga och intensiva insatser • En till en undervisning • Kompetent lärare • Träna flera förmågor samtidigt (tänkt tvärtom vid specifika svårigheter) • 6-20 veckor, 4-5 ggr/v. 20-45 min/tillfälle • Långsiktig plan för insatser. Helen Rönnholm 2014-10-23 2
 3. 3. 3 Rätt stöd i rätt tid - åtgärdstrappa Grundläggande läs- och skrivinlärning Grundläggande matematikinlärning Dokumenterad överlämning rörande alla elever inkl åtgärdsprogram från åk 3 mottas och fortsatt kvalificerat stöd ges utanför timplanebunden tid för dem som har behov. Åk 4 Dokumenterad överlämning rörande alla elever inkl åtgärdsprogram från åk 3 mottas och fortsatt kvalificerat stöd ges utanför timplanebunden tid för dem som har behov. Kommungemensam screening vt; ämnesprov åk 3. Skolområdets ledarteam ansvarar för att man på skolan under tidig höst gör en fördjupad utredning av läs-och skriv-svårigheter för de elever som inte förväntas nå målen i åk 3. Åtgärdsprogram upprättas. Särskilt stöd ges i intensivperioder utanför timplanebunden tid av lärare med rätt kompetens för uppgiften. Vid behov beställs en dyslexiutredning. Åk 3 Skolområdets rektorsteam ansvarar för att det under tidig höst görs en fördjupad utredning av matematik- svårigheter för de elever som inte förväntas nå målen i åk 3. Åtgärdsprogram upprättas. Särskilt stöd ges utanför timplanebunden tid av lärare med rätt kompetens för uppgiften. Ämnesprov åk 3. Kommungemensam screening i feb; DLS läsförståelse och stavning. Undervisande lärare utreder och upprättar åtgärdsprogram i samråd med speciallärare/ specialpedagog. Särskilt stöd ges inom klassens ram och/eller i form av intensivundervisning av lärare med rätt kompetens för uppgiften. Åk 2 Kommungemensam screening McIntosh åk 2 genomförs under v 36-37. Undervisande lärare utreder och upprättar åtgärdsprogram i samråd med speciallärare/ specialpedagog. Särskilt stöd ges inom klassens ram och/eller intensivundervisning av lärare med rätt kompetens för uppgiften. Kommungemensam screening tidig höst; Fonolek. (Uppföljning av bokstavskännedom rekommenderas.) Stöd ges i första hand i den ordinarie undervisningen. Undervisande lärare utreder och upprättar åtgärdsprogram. Stöd ges inom klassens ram och/eller i form av intensivundervisning av lärare med rätt kompetens för uppgiften. Åk 1 Kommungemensam screening McIntosh åk 1 genomförs under v 36-37. Stöd ges i första hand i den ordinarie undervisningen. Undervisande lärare utreder och upprättar åtgärdsprogram. Särskilt stöd ges inom klassens ram och/eller intensivundervisning av lärare med rätt kompetens för uppgiften. Kommungemensam kartläggning av fonologisk medvetenhet, ljud-och bokstavskännedom enl Bornholmsmodellen. De två screeningarna i materialet ska genomföras i alla fskl. Alla barns språkliga utveckling dokumenteras utifrån screening och observationer och överlämnas till åk 1 enligt skolområdets rutiner. F-klass Barnens grundläggande taluppfattning och mate- matiska begrepsbildning klarläggs under tidig höst. Inkluderade pedagogiska insatser genomförs utifrån NCM:s nya material. Alla barns matematiska utveckling dokumenteras och överlämnas till åk 1 enligt skolområdets rutiner. Barnens lärprocesser och lärstrategier dokumenteras. En utvärdering av hur förskolan tillgodosett barnens möjligheter att utveckla språkliga förmågor överlämnas till förskoleklassen enligt skolområdets rutiner.Insatser för barn i behov av särskilt stöd vad gäller språk/matematik dokumenteras och överlämnas till förskoleklassen Förskola Barnens lärprocesser och lärstrategier dokumenteras. En utvärdering av hur förskolan tillgodosett barnens möjligheter att utveckla matematiska förmågor överlämnas till förskoleklassen enligt skolområdets rutiner. Insatser för barn i behov av särskilt stöd vad gäller språk/matematik dokumenteras och överlämnas till förskoleklassen. Beslutad i SCD 2013-10-22 Reviderad i SLG 2014-05 20 • Åtgärdsprogram ska innehålla specificerade insatser som följs upp minst 4 ggr/år. • Stöd som inte kan ges inom klassens ram ska ges utanför timplanebunden tid. • Intensivundervisning under begränsade perioder bör vara ett alternativ som övervägs i första hand. • Kompensatoriska hjälpmedel ska tillhandahållas så tidigt som möjligt men senast från åk 3.
 4. 4. Svenska 4
 5. 5. Kartläggning Ålder Tester Ansvarig Tid Förskole- klass Fonologisk medvetenhet (Bornholm) Ljud- och bokstavskännedom (Bornholm) Förskollärare maj maj År 1 Fonolek Bokstavskontroll och ordavkodning DLS år 1 Läsettan OS64, SL60 (läsförståelse ord och mening) Fördjupningsdiagnos (Umesol) ITPA, Provia, God läs- och skrivutveckling Helen+klasslärare Klasslärare Helen+klasslärare Helen ” ” ” augusti december maj ” ” vid behov ” År 2 Stavning L (åk 2) Läskedjor OS64, SL60 (läsförståelse ord och mening) DLS år 2, skriva till bild Läsa med flyt Vårtestet 2 ITPA, God läs- och skrivutveckling, Provia Fördjupningsdiagnos (Umesol) Helen ” ” Helen+klasslärare Helen ” ” okt-nov okt-nov nov och maj feb-mars feb-mars maj vid behov ” År 3 Stavning DLS år 3, läskedjor Skriva fakta till stödord. Nationella prov (skolverket) OS 120 (läsförståelse enstaka ord) SL 60 (läsförståelse meningar), Provia God läs- och skrivutveckling, ITPA, Lilla Duvan Fördjupningsdiagnos (Umesol) Helen+klasslärare klasslärare Helen+klasslärare Helen ” ” december december mars-maj maj maj vid behov ” År 4 DLS år 4 Stavning M (åk 4) Läskedjor SL 40 (läsförståelse meningar) ITPA, Provia Helen+klasslärare Helen ” ” ” okt maj maj maj vid behov År 5 Skriv fortsättningen på en berättelse Stavning M (åk 5) Läskedjor Uppföljning DLS 4 läshastighet ITPA, Lilla Duvan, Provia Helen+klasslärare ” ” Helen ” aug okt okt aug mars-maj vid behov 5
 6. 6. Lokal Pedagogisk Planering Intensivläsningsperiod i åk 2 Intensivläsningsperioden är både för barn med svenska som modersmål och för elever med annat modersmål. Den bygger på intensiv en-till-enundervisning utifrån den Nyzeeländska modellen Reading Recovery. Perioden pågår i 7 veckor, 4 dagar i veckan, 30 min/tillfälle. Mål: Att eleven kan läsa och skriva på samma nivå som sina klasskamrater. Att eleven får en tilltro till sin förmåga att läsa och skriva. Övergripande mål: ”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt”. Ur Lgr 11, kursplan svenska, mål i åk 3. ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära”. Ur lgr 11, ämnets syfte. Mål för varje enskild elev tillkommer: 6
 7. 7. 7 Fonologisk medvetenhet Avkodning Läsflyt Läsförståelse Läsintresse Kartläggning: Fonolek, DLS 1 (läsförståelse och skriva till en bild), läsettan samt observationer från lärare och föräldrar. Kompletterande test: Stjärnsvenska i nivåer och Provia Uppföljande test: Stjärnsvenska, DLS 1, Provia och Läsettan. Föräldrakontakt: Sker för att erbjuda perioden och berätta om vad det innebär. Informationsbrev skickas hem. Kontaktbok mellan hem och skola efter varje lästillfälle. Åtgärden skrivs in i IUP. Efter avslutad period sker en utvärdering med eleven och en skriftlig eller muntlig kontakt med föräldrarna. Undervisningen anpassas efter enskild elevs behov. Vi arbetar med läsningens fem grunder:
 8. 8. 8 Arbetsgång vid varje träningstillfälle 30 minuter: 1. Läsa i läseboken och ord/meningskuvertet som varit hemma. 2. Läsa i nya läseboken. 3. Skriva ord och meningar ur boken för hand, på dator eller Ipad med ljudstöd. 4. Arbeta med orden och meningarna som stoppas i ett kuvert. 5. Skriva i kontaktboken som skickas hem med hemuppgiften. Synliggör framstegen för elever och föräldrar. Positiv feedback 6. När eleven gått bokför i löpande protokoll. Bearbetad bok skickas vidare upp till klassrummet i en läspåse så att eleven har möjlighet att läsa boken ytterligare gånger för att uppnå läsflyt.
 9. 9. Matematik 9
 10. 10. Sterners forskning i matematik • Har gett goda resultat i grundskolans alla årskurser! • Samma framgångsfaktorer som annan forskning om intensivperioder. • Nämnaren nr 4 2010 åk 9 • Nämnaren nr 1 2011 åk 1-6 • Nämnaren nr 1 2013 åk 2 10
 11. 11. 11 Ålder Tester Ansvarig Tid Förskole- klass Diamant diagnos AF (helklass) Diamant diagnos AF - uppföljning Förskollärare September april År 1 Mcintosh test 1 (helklass) Mcintosh elevintervju Mcintosh test 1 helklasscreening Matematikklasslärare ” ” V.36-v.37 ” Maj År 2 Talkamrattest upp till 10 (enskilt) Diamant AG 1 (helklass) Mcintosh test 2 (helklass) Mcintosh test 2 (helklass) Matematikklasslärare ” ” Augusti ” v.36-v.37 Maj År 3 Diamant diagnos AG 3 - talomr 1-20 G. Malmers ALP 2 (helklass) Mcintosh test 3 (helklass) Nationella prov (helklass) Multiplikationstest 1-5 (helklass) Matematikklasslärare ” ” Klasslärare, Helen matematikklasslärare Augusti ” v.36-v.37 mars - april maj År 4 Diagnos för åk 4 Del 1 och 2 (helklass) G. Malmers ALP 3 (helklass) Mcintosh test 4 (helklass) Diagnos för åk 4 del 1 o 2 (helklass) Multiplikationstest 1-10 (helklass) Matematikklasslärare ” ” ” ” Augusti ” december Maj Maj År 5 G. Malmers ALP 4 (helklass) Mcintosh test 5 (helklass) Mcintosh test 5 (helklass) Matematikklasslärare ” ” Augusti ” Maj
 12. 12. 12 Intensivperiod i matematik i åk 3 Intensivmatte är ett erbjudande till eleven och elevens föräldrar att under en 8-veckors period delta i en-till-en undervisning 20 minuter 3 gånger/vecka. Arbetssättet bygger på beprövade erfarenheter och forskning från en-till-en undervisning i både läsning och matematik. Undervisningen är strukturerad och bygger på fyra faser:  Den laborativa muntliga fasen  Den representativa fasen  Den abstrakta fasen  En fas för att befästa, återkoppla och att skapa samband som grund för ett fortsatt lärande. Kartläggning: Diagnoser ur boken ”Förstå och använda tal” samt skolverkets diagnosmaterial ”Diamant”. Observationer av föräldrar och lärare. Uppföljning: Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt. Föräldrakontakt: Sker för att erbjuda intensivperiod och berätta om vad det innebär. Informationsbrev skickas hem. Kontaktbok mellan hem och skola sker efter varje tillfälle. Efter avslutad period sker en kontakt med föräldrarna och en utvärdering sker. Arbetsgång vid varje träningstillfälle 20 minuter: 1) Tar emot läxan. 2) Jobbar med målet utifrån de fyra faserna. 3) Ger ny läxa. 4) Skriver i kontaktboken.
 13. 13. Utvärderingsfrågor • Bygger min undervisning på noggrann kartläggning av styrkor och svagheter? • Har eleven gjort framsteg? • Är undervisningen strukturerad? • Är intensivundervisningen tillräckligt intensiv? • Har eleven fått tillräcklig hjälp? • Har organisationen av stödundervisningen anpassats efter elevens behov? • Främjar undervisningen elevens läs/skriv/matematiklust? 13

×