Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hållbar utveckling

genomgång hållbar utveckling

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hållbar utveckling

  1. 1. HÅLLBAR UTVECKLING
  2. 2. Vad är hållbar utveckling? • En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtidens behov • Nödvändigt att hushålla med resurserna = de naturliga tillgångar vi har nytta av tex: luft, vatten, olja, malmer, naturgas, kol, ädelmetaller, skog • Förnybara, ändliga och betingat förnybara
  3. 3. Tre dimensioner • Den ekologiska dimensionen Om naturmiljön, att värna om våra vatten, skogar, vår luft. Vår miljö helt enkelt. • Den sociala dimensionen Att fördela resurser som mat, vatten och bostad rättvist • Den ekonomiska dimensionen Hur man kan förbättra de ekonomiska förutsättningarna för de fattigare länderna Problemet: Hållbarhet endast om alla dimensioner samspelar.
  4. 4. Ekologiskt fotavtryck • Mäter hur mycket naturresurser som vårt sätt att leva kräver. • Fotavtrycket är storleken på den yta som behövs för att förse dig med mat, bostad, transporter, bränsle samt för att ta hand om avfall och utsläpp • Det finns ca 12 miljarder ha produktiv yta = 2 ha/person och år. • I Indien använder man i genom- snitt mindre än 1 ha/person och år • I Sverige 6 ha/person och år • I USA nästan 10 ha/person och år. • 20% av världens befolkning äger 87% av världens bilar och förbrukar 58% av all energi
  5. 5. Avtryck i världen
  6. 6. TEST • Gör nu testet på http://www.wwf.se/klimatkalkyl/klimatkalk.php
  7. 7. Ojämlika villkor • I-länder / U-länder • Nord – syd • ”tredje världen” Begrepp • I-länder = de tidigaste industrialiserade och rikaste länderna • NIC = Newly Industrilized Countries: medelinkomstländer • U-länder (LDC) = fattiga eller mycket fattiga
  8. 8. Att mäta levnadsstandard • BNP (brutto nationalprodukt) • HDI (human developement index) HDI beräknas på tre faktorer: • Medellivslängd • Utbildningsnivå • BNP, omräknat till köpkraft (PPP) • Skala mellan 0-1 Länder över 0.800 hög utv (tex USA, Sverige) Länder under 0.500 låg utv (tex Sierra Leone, Malawi)

×