Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bocenter Tranbjerg Styrelsen for Patientsikkerhed Temadag for bosteder

172 views

Published on

Præsentation fra temadag om patientsikkerhed på bosteder d. 17. januar 2019

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bocenter Tranbjerg Styrelsen for Patientsikkerhed Temadag for bosteder

 1. 1. Styrelsen for patientsikkerhed – temadag for bosteder, d. 17.1.2019. Afd.leder Louise Friis-Nickø, Bocenter Tranbjerg, Borgercenter Syd. Voksen Handicap. Aarhus kommune.
 2. 2. Varslet besøg d. 30.10.2017 af Styrelsen for patientsikkerhed, i to af tilbuddets fire afdelinger. Forberedelse: • Hjælp/sparring fra staben, egne reaktive tilsynsbesøg, overordnede instrukser (udkast). • Egen gennemgang af medicinhåndtering • Opstart af dokumentation af de sygeplejefaglige fokusområder på Word-ark. • Lokale instrukser • Brug af ledelsen, sundhedsfagligt personale samt medarbejdernes tid/ressourcer. Primært fokus på de to udvalgte afdelinger.
 3. 3. Resultat: 3 påbud: - Sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder instrukser - Sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen - Sikre udarbejdelse og implementering af instrukser (6 stk.)
 4. 4. CSC Social Journal – vores digitale journaliseringssystem
 5. 5. Arbejdet med de tre påbud: 1. Medicinhåndtering: - Skemaer fra FMK/CSC, også PN skemaer hvor brug registreres. - Kun 1 skema, i medicinskab hvor medicin opbevares. - Notering af behandlende læge ved alle præparater - Kontrol af handelsnavne på samtlige præparater i borgernes kasser i sammenhold med medicinskemaer - Daglig notering for udlevering af medicin (systematisere skema hertil, indtil CSC kan bruges). - Kontrol af holdbarhed på medicin i borgernes kasser - Ingen håndkøbsmedicin uden det er lægeordineret - Påbegyndelse af at alle borgere overgår til dosisdispenseret medicin - kursus i medicinhåndtering til alle fastansatte - Kompetenceafklaring ift. alle (kommer yderligere ind på senere). - Dialog med alle medarbejdere omkring disse ændringer, opmærksomhedspunkter, hvordan i praksis?
 6. 6. På hver hylde, tilhørende hver borger:
 7. 7. Eksempel på medicinskema fra FMK/CSC
 8. 8. 2. Tilstrækkelig journalføring: Word-ark. Udfyldes – de 12 sygeplejefaglige fokusområder. Det vi kender. Ajourføres min. en gang om året eller ved store ændringer i status. Døgnrapport og alt sundhedsfagligt skal adskilles. Ventede på IT-løsning der sikre dette. Mindset der skal ændres!
 9. 9. De 12 sygeplejefaglige fokusområder Den daglige dokumentation i praksis i CSC - dvs. når nyt opstår
 10. 10. 3. Udarbejdelse og implementering af instrukser (overordnede og lokale) - Overordnede instrukser fra Aarhus kommune - Lokale instrukser med udgangspunkt i de overordnede instrukser - Lokale instrukser specifikt på opgaver på Bocentret - Lokale instrukser specifikt på opgaver for hver enkelt afdeling - Lokale instrukser specifikt på opgaver på enkelte borgere
 11. 11. Ens mapper i alle fire huse – & på hele Borgercenter Syd.
 12. 12. Kompetenceafklaring Kompetenceafklaring vedr. medicin administration og mindre sundhedsfaglige opgaver. Dette kompetenceskema afklarer ansvars og opgavefordeling for den enkelte medarbejder vedr. udførelsen af sundhedsfaglige opgaver på Bocenter Tranbjerg. Lederen har ansvaret for, at hver enkelt medarbejder har den rette kompetence jf. retningslinjer angående udlevering af medicin, samt at det er noteret i skemaet. Kompetenceafklaring i forbindelse med iværksættelse af sundhedsfaglige opgaver. Opstår tvivl om udførelse af opgaven eller hvorvidt du har kompetence til at udfører den, skal du rette henvendelse til en sundhedsfaglig medarbejder med højere kompetence end dig selv. Afhængig af tidspunkt på døgnet kan du ved behov for sundhedsfaglig sparring, afklaring eller tilkald, rette henvendelse til: • Borgerens egen læge • Akut teamet: Telefon nr.23 36 56 60 Akut-teamet sender ved behov specialsygeplejerker ud til varetagelse af akutte sundhedsfaglige opgaver. De vil også kunne sparre, vejlede og guide vedr. korrekt håndtering af div. sundhedsfaglige opgaver. Yderligere informationer: http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og- Omsorg/PDF/Sundhed-og-sygdom/Traening-og-rehabilitering/Akut-teamet/Akut-team- pjece-september-2015.pdf • Vagtlægen: Telefon nr. 70 11 31 31 Opdelt i A-B-C-D. A: Sosu/sygeplejerske B: Trust adgang til FMK. Gyldigt medicinkursus. C: Gyldigt medicinkursus D: Medarbejdere uden medicinkursus Hver medarbejder underskrevet at de er indforstået med deres kompetenceniveau og har pligt til at give ledelsen besked, hvis der er usikkerhed.
 13. 13. Sundhedsfagligt netværk på tværs af Borgercenter Syd. Alt sundhedsfagligt personale samt personale der varetager FMK opgaverne. Mødes fire gange årligt – kl. 9-14. Ledelsen (flere repræsentanter tilstede) deltager sammen med medarbejdere Ledelsesrepræsentanter er tovholder på dagsorden, medarbejdere indsender punkter. Rum for diskussion af udfordringer, sparring med hinanden på tværs, nye tiltag der skal implementeres, tid til at arbejde sammen om opgaverne.
 14. 14. Reaktivt tilsynsbesøg d. 5.4.2018 Alle målepunkter opfyldt Der er aktuelt ikke problemer af betydning for patientsikkerheden.
 15. 15. Hvad har det kostet…. ? Men vi rykker os! • Prioritering af sundhedsfagligt personale generelt samt i mødeplanen på flere faste dagvagter (1 hver uge). I første omgang det første halve år. • Tid på personalemøder, pædagogiske dage og løbende i hverdagen til informationer, instruktioner og øvelse. Både min, sosu og medarbejdernes tid (fra andre opgaver). • Etablering af sundhedsfagligt netværk på tværs af Borgercentret og ressourcerne der bruges hertil. • Få informationer ud til vores vikarer – være der når de møder ind, besked via mails, døgnrapport, vikarmøder • Implementeringstid fortsat (et år senere..) • Mindset ændret fra: pædagogisk tilbud til voksne til tilbud til voksne - Største udfordring: en verden hvor sosu’er er svære at få og opgaverne er mange.
 16. 16. Tid til evt. spørgsmål:

×