Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WORLD METROLOGY

     สาสนผูอำานวยการสำานักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ
               วันมาตรวิทยาโลก...
อัตราเร็วของแสง ซึงนิยามอันหลังนีเ้ ปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพก็เนืองดวยสมบัติ หรือ
         ่         ...
(CIPM-Mutual Recognition Arrangement) ในระหวางการประชุมทีกรุงปารีส แนนอนวา
                      ...
ของเราที่ไมใชนักวิทยาศาสตรผูตองการค�าอธิบายในภาษาธรรมดาๆ วาเราท�าสิ่ง         มาตรวิทยา
          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สาส์นผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศ วันมาตรวิทยาโลก 20 พฤษภาคม 2553

785 views

Published on

สาส์นผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศ วันมาตรวิทยาโลก 20 พฤษภาคม 2553

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สาส์นผู้อำนวยการสำนักงานช่างตวงวัดระหว่างประเทศ วันมาตรวิทยาโลก 20 พฤษภาคม 2553

 1. 1. WORLD METROLOGY สาสนผูอำานวยการสำานักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ วันมาตรวิทยาโลก: 20 พฤษภาคม 2553 การวัดในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สะพานสูการสรางสรรคและนวัตกรรม ดร.สิวินีย สวัสดิ์อารี (ผูแปลและเรียบเรียง) สถาบันมาตรวิทยาแห‹งชาติ ความปีตประการหนึงของการเปนนักวิจยในสาขามาตรวิทยาคือการไดทางานอยูใน ิ ่ ั �  แนวหนาของการคนพบทางวิทยาศาสตร สิงทีพวกเราพยายาม (ท�า) อยูเ สมอ (ในงานของเรา) ่ ่ คือ การมองหาเหตุผลวาท�าไมธรรมชาติจงจ�ากัดความสามารถของเราในการท�าการวัด ึ หนึงๆ และจากนันก็ตงค�าถามวา ความจ�ากัดนันมาจากเหตุมลฐาน หรือเปนความจ�ากัด ่ ้ ั้ ้ ู ที่ตองการแนวคิดฉลาดๆ ใหมๆ เพื่อจะทะลวงผานไป ความทาทายทางปญญาเปน ความทาทายทีทรงพลังและสามารถชวยเปดเสนทางความรูของเราไปสูดนแดนใหมได ่   ิ สตีฟ ชู (Steve Chu) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานของรัฐบาลประธานาธิบดี  บารัค โอบามา ผูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนนักมาตรวิทยาไดกลาวไวในวาระฉลองครบรอบ 125 ปีของสนธิสญญาเมตริก เมือปี พ.ศ. 2543 โดยไดหยิบยกเอาขอสังเกตทีมชอเสียง ั ่ ่ ี ื่ มากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติการคนพบทางฟสิกสขึ้นมากลาว ความวา การวัดทีถกตองอยูทใี่ จกลางของฟสกส และจาก ู่  ิ ประสบการณของขาพเจา (ความรู) ฟสิกสเรื่องใหม เริ่มตนที่ทศนิยมหลักถัดไป (ของผลการวัด) ไมเปนที่นาแปลกใจเลยวามาตรวิทยาและวิทยาศาสตรนั้นผูกเชื่อมกัน ความสามารถในการวัดทีดขนยอมเปดทางใหวทยาศาสตรกาวไปสูโอกาสการคนพบใหมๆ ่ ี ึ้ ิ   เพียงแคลองนึกถึงการประดิษฐเลเซอร ซึงเปนความกาวหนาครังใหญของฟสกสและเปน ่ ้ ิ นวัตกรรมที่นาตื่นเตนของมาตรวิทยา การประดิษฐเลเซอรเปนผลส�าเร็จนี้ท�าใหมี ความเปนไปไดทจะวัดระยะทางหลายๆ กิโลเมตรดวยวิธการวัดทีใชหลักการแทรกสอด ี่ ี ่ (Interferometric) ที่มีความถูกตองสูง เชนเดียวกับที่เลเซอรท�าใหเรามีความสามารถที่ จะนิยามหนวยเมตรใหม เปนความบังเอิญที่นาสนใจยิ่ง เมื่อการเปลี่ยนนิยามของหนวยเมตรจาก การนิยามดวยแทงความยาวมาตรฐานตนแบบระหวางประเทศมาสูการนิยามดวยรังสี  จากตะเกียงคริปตอน (Krypton Lamp) เกิดขึ้นในปีเดียวกับที่บทความวิชาการโดย ศาสตราจารย แอนดริว เจ วอลลารด เมนแมน (Mainman) ซึ่งเปนบทความฉบับแรกที่รายงานผลการสังเกตพฤติกรรมของ ผูอานวยการส�านักงานชังตวงวัด � ่ เลเซอรไดรับการตีพิมพเผยแพรพอดี อยางไรก็ตามยังตองใชเวลาอีก 23 ปีกวาที่ ระหวางประเทศ การนิยามหนวยเมตร ดวยรังสีจากตะเกียงคริปตอนจะถูกแทนที่ดวยการนิยามจาก 4 Vol.12 No.57 July-August 2010
 2. 2. อัตราเร็วของแสง ซึงนิยามอันหลังนีเ้ ปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพก็เนืองดวยสมบัติ หรือ ่ ่  ความสามารถของเลเซอรเชนกัน   รายนามนักวิทยาศาสตรผไดรบรางวัลโนเบล โดยเฉพาะอยางยิงในสาขาฟสกส ู ั ่ ิ ผูซงไดเห็นผลงานการคนพบของตนถูกน�ามาประยุกตใชงานครั้งแรกๆ คือ สิ่งยืนยัน  ึ่ ความเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรที่ยอดเยี่ยมและสรางสรรคกับมาตรวิทยาเปน อยางดี นอกจากนี้บางทานยังไดอุทิศชื่อของทานใหแกปรากฏการณที่เกี่ยวโยงกับ    มาตรวิทยา ตัวอยางเชน ฟริงกของรามเซย (Ramsay Fringes) ในนาฬกาอะตอม รอยตอโจเซฟสัน (Josephson Junctions) ในมาตรวิทยาทางไฟฟ้าและคาคงทีของฟอน ่   คลิทซิง (von Klitzing Constant) ในการวัดความตานทาน เปนตน เพื่อนรวมงานของ เราที่สถาบันมาตรวิทยาแหงสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST) นั้นโชคดีที่ไดมีเพื่อนรวมงานเปนผูไดรับรางวัลโนเบลถึง 3 คน SI Units ในชวงที่ผานมาไมนานนี้ ไดแก อีริก คอรเนลล (Eric Cornell) จอหน ฮอลล (John Hall) และบิลล ฟลลิปส (Bill Phillips) ความรูสกทาทายทางวิทยาศาสตรนนฝงลึกอยูในนักวิจยมาตรวิทยาอยางเรา ึ ั้  ั เสมอ ทานยังจ�าความตื่นเตนครั้งแรกเมื่อเห็นอะไรบางอยางที่พิเศษและสัมพันธ หรือ ตรงกั บ สิ่ ง ที่ ม องหาอยู  ไ ด ห รื อ ไม ? มั น คื อ ความรู  สึ ก อยากรู  อ ยากเห็ น ซึ่ ง ข า พเจ า เขาใจวาเปนความรูสึกรวมกันของนักวิจัยทั้งหลาย เมื่อธรรมชาติไดเปดเผยความลับ ใหเราไดเห็น และในทันทีทันใดนั้น เราก็สามารถสรางความกาวหนาที่รอดไมรอดมือ แล ว รุ ก ผ า นสิ่ ง ที่ กี ด ขวางเรามาตลอดเข า ไปได ความก า วหน า หรื อ ดิ น แดนแห ง ความรูใหมนี้จะกลายเปนสิ่งสามัญไปเมื่อเราเขาใจมันอยางถองแท หรือกระท�ามัน ไดอยางช�านาญ อยางก็ตาม ความรูสึกพึงพอใจที่พิเศษอีกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมเขามา อันเนื่อง มาจากขอเท็จจริงที่วาโดยทั่วไปแลวกลุมงานที่เราท�าอยูมักจะถูกขับเคลื่อนดวยความ ตองการที่จะน�าไปใชงานตอ บางคนอยากจะไดการวัดปริมาณนั้นปริมาณนี้ที่ดีขึ้น บางคนอยากไดวิถีทางใหมที่จะเปดไปสูความเปนไปไดในการท�าการวัดที่สามารถ สอบกลับไปยังเอสไอไดในแขนงใหมๆ ของเคมีและเวชศาสตร ลักษณะที่วานี้อาจ ไมปรากฏชัดนักในแวดวงของเพื่อนนักวิชาการของเราที่ท�างานดานอื่น ตลอดเวลาทีผานมา มาตรวิทยาไดมงมองไปยังขันตอนการปฏิบตทเี่ ปนไปได ่ ุ ้ ั ิ ในความเปนจริงอันจ�าเปนตอการสราง “สะพานสูการสรางสรรคและนวัตกรรม (Bridge to Innovation)” วิทเวิท (Whitworth) วิศวกรชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญคนหนึ่งใน ยุควิกตอเรีย เคยกลาวไววา “ทานสามารถสรางสิ่งตางๆ ไดดีพอๆ กับที่ทาน สามารถท�าการวัดได” และจนถึงทุกวันนี้ เราก็คงยังเผชิญหนากับความทาทายในการ แกปญหาของการวัดเพื่อสรางผลิตภัณฑที่ดีกวา หรือเพื่อกระตุนการสรางนวัตกรรม การสรางและขายผลิตภัณฑไปทั่วโลกนั้นเปนการกระตุนการเติบโตทาง เศรษฐกิ จ โลก การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ช ว ยประเทศก� า ลั ง พั ฒ นาในการจั ด การ ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพลเมือง ในเดือนตุลาคมปีที่แลว เราเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของขอตกลงวาดวยการยอมรับรวมกันในมาตรฐาน การวัดแหงชาติและใบรับรองที่ออกโดยสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติของแตละประเทศ 5 Vol.12 No.57 July-August 2010
 3. 3. (CIPM-Mutual Recognition Arrangement) ในระหวางการประชุมทีกรุงปารีส แนนอนวา ่ ในที่ประชุมเราไดหารือกันเรื่องความเกี่ยวโยงระหวางมาตรวิทยาระหวางประเทศกับ การค า และความท า ทายที่ ส� า คั ญ ๆ ทั้ ง หลายที่ โ ลกก� า ลั ง เผชิ ญ หน า อยู  อาทิ เ ช น การเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศและสิงแวดลอม การใชพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี ่ ิ ่ ใหมๆ และการใชประโยชนจากเทคโนโลยีเหลานั้น สิ่งนี้ไดน�าขาพเจาไปสูขอสรุป ที่งายแตทวาจริงแท นั่นคืองานของพวกเราไดสนับสนุนและสรางรากฐานใหแกสังคม และการพาณิชยในแทบจะทุกดาน ในฐานะของนักมาตรวิทยาเรามีจุดขายที่ส�าคัญ ของการมีองคความรูในการท�าการวัดที่ถูกตอง (Accurate) และสามารถสอบกลับได (Traceable) และเราสามารถยกตัวอยางประโยชนมากมายของการวัดที่ถูกตองและ สามารถสอบกลับได เรามีรายการความส�าเร็จ-ความสัมฤทธิ์ผลที่นาเชื่อถือในสาขาฟสิกสและ วิศวกรรมและเราก�าลังพยายามสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับในแขนงใหมๆ ของสาขา เคมีอนินทรีย เคมีอนทรีย วิทยาศาสตรชวภาพ สุขอนามัยและการวัดทางดานสิงแวดลอม ิ ี ่ และอืนๆ แตรายละเอียดมากกวานีคงจะปรากฏมากขึนในปีหนาเมือเราจะเฉลิมฉลอง ่ ้ ้ ่ ปีแหงเคมี (ของ) โลก (World Chemistry Year) ตัวอยางเชน เมื่อถึงวันนั้น เราคงจะ สามารถรอยเรียงเรื่องราวจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความทาทายของการ วัดทีเกียวกับการเปลียนแปลงสภาพภูมอากาศซึงส�านักงานชังตวงวัดระหวางประเทศ ่ ่ ่ ิ ่ ่ (International Bureau on Weights and Measures: BIPM) ก�าลังจะจัดขึ้นรวมกับ องคการอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorology Organisation) คาดวาหลายๆ ทาน คงจะไดเขารวมการประชุมนี้ที่จะจัดขึ้นในชวงกอนวันมาตรวิทยาโลกในปีหนา เนื่องจากความจ�าเปนที่จะตองมีการวัดที่ถูกตองนั้นครอบคลุมขอบเขตที่ กวางขวางมาก จากการวัดที่กระท�าเปนประจ�าในบริษัททั้งหลาย ทั้งที่สถานีบริการ น�้ามันและก๊าซ หรือที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ไปจนถึงการวัดที่ซับซอนยุงยากขึ้น ในหองปฏิบัตการมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาของเราจึงมีผลกระทบ ิ อยางกวางขวางตอผูคนหลากหลายกลุม อยางไรก็ตามความรับผิดชอบในแตละ ระดับ (ของการวัด) ลวนเปนเชนเดียวกัน นั่นคือ มีความจ�าเปนที่ตองระมัดระวังและ ใสใจในรายละเอียดและความเที่ยงตรง (Precise) ในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับใด เราทุกคนอาจจะมีโอกาสไมเทากันในการไดรับรางวัลโนเบล แตเราทุกคนควรจะ สามารถภาคภูมใจและพึงพอใจในสวนรวมทีเ่ ราไดใหแกการสรางและการด�ารงอยูของ ิ  เครือขายการวัดที่ถูกตองและสามารถสอบกลับไดที่กวางขวางครอบคลุมไปทั่วโลก อันเปนที่พึ่งใหแกการพาณิชยและสังคมในปจจุบัน ขาพเจาปรารถนาทีจะคิดวาเราสามารถสรางความส�าเร็จและน�าความเขาใจ ่ ไปสูนกการเมืองซึงเปนผูใหงบประมาณแกงานของเราทีหองปฏิบตการระดับชาติ ไปสู  ั ่  ่  ั ิ เจานายของเราในบริษทผูใหการสนับสนุนทีจาเปนและยอมรับงานอันมีเอกลักษณของ ั  ่� เรา ไปสูผูออกกฎหมายและผูบังคับใชกฎหมายผูที่มักจะลืมความจ�าเปนที่จะตองมี การวัดเพื่อใหเกิดความเปนไปไดในการบังคับใชกฎหมาย หรือระเบียบ และไปสูเพื่อน 6 Vol.12 No.57 July-August 2010
 4. 4. ของเราที่ไมใชนักวิทยาศาสตรผูตองการค�าอธิบายในภาษาธรรมดาๆ วาเราท�าสิ่ง มาตรวิทยา การวัดในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใดใหแกสังคมบาง บางทีเราแตละคนควรจะตั้งเป้าหมายที่จะสรางความตระหนักและการ สนับสนุนตองานของเราในชวงปี พ.ศ. 2553 นี้ พวกเราไมใชนักการตลาดแนๆ แตเรา ก็นาจะสามารถโนมนาวใครตอใครไดดวยตัวอยางและเราก็นาจะสื่อสารกับโรงเรียน ในทองถิ่นดวยการไปพูดคุย ดวยการเขียนบทความขนาดสั้นส�าหรับหนังสือพิมพ หรือ เชิญชวนนักการเมืองทองถิ่นใหมาเยี่ยมหองปฏิบัติการของเรา สาสนของพวกเรา สามารถเขาถึงผูรับไดงายดายเพราะเรามีตัวอยางมากมายที่จะยกขึ้นมาเพื่อแสดงวา มาตรวิทยาที่ดียิ่งขึ้นนั้นชวยท�าใหสังคมมีการวัดที่ดียิ่งขึ้นไดอยางไร ตัวอยางเหลานี้ ไมจ�าเปนตองมาจากงานในสาขาเฉพาะของเรา ขาพเจาพบวาเปนเรื่องงายอยางนา ฉงนที่ จ ะแสดงประโยชน ข องงานของที่ พ วกเราท� า โดยชี้ ไ ปที่ ก ารวั ด ปริ ม าณรั ง สี (Dosimetry) จ�านวนนับลานครั้งที่กระท�ากับผูปวยโรคมะเร็งทั่วโลก ซึ่งความถูกตอง วันมาตรวิทยาโลก ของการวัดปริมาณรังสีเหลานีเปนผล (งาน) ของระบบมาตรวิทยาระดับชาติและระดับ ้ 20 พฤษภาคม 2553 นานาชาติ สาสนนีเ้ ขาใจไดงาย บางทีบทบาททีมาตรวิทยามีสวนสนับสนุนอยางแทจริง  ่  โปสเตอรวันมาตรวิทยาโลก ปี 2553 ตอวิทยาศาสตรและนวัตกรรมนันอาจจะคอยๆ เปนทีประจักษอยางชาๆ แตตองปรากฏ ้ ่  อยางแนนอน เราสามารถสรางแรงบันดาลใจใหแกเพื่อนตางวิชาชีพของเราไดโดย การน�าเอาความรูสึกตื่นเตนในงานไปถายทอดใหไดทราบกัน และเราสามารถกระ ตุนใหคอลัมนในหนังสือพิมพและวารสารที่อุทิศใหแกการอธิบายงานของเราตอสา ธารณชนมีความยาวเพิมขึน ท�าไมจึงมีเพียงนักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตรดานอวกาศ ่ ้  และนักฟสกสทศกษาอนุภาคเทานันทีไดรบความสนใจจากสือมวลชนอยูเสมอ ในเมือ ิ ี่ ึ ้ ่ ั ่  ่ มาตรวิทยาก็มีเรื่องราวดีๆ ที่จะเลาสูกันฟงเชนกัน สาสนฉบับนี้เปนฉบับสุดทายจากขาพเจาในฐานะผูอ�านวยการส�านักงาน ชั่งตวงวัดระหวางประเทศ เนื่องจากขาพเจาจะเกษียณในปลายปีนี้ ในปี พ.ศ. 2548 ที่ขาพเจาไดริเริ่มจัดงานวันมาตรวิทยาโลกนั้น งานนี้เปนเพียงงานเล็กๆ ขาพเจา ไดแตแปลกใจในหนทางที่ทานทั้งหลายในโลกมาตรวิทยาไดมาเปนหนึ่งของงานนี้ ขาพเจาเห็นโปสเตอรวันมาตรวิทยาโลกในทุกๆ ที่และในภาษาตางๆ มากมายเกินกวา ที่ขาพเจารูจัก ขาพเจาไดรับฟงรายงานของการประชุมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับ ชาติเพือเฉลิมฉลองวันมาตรวิทยาโลกและเพือจะไดดงความสนใจของบุคคลทังหลาย ่ ่ ึ ้ ที่เราปรารถนาที่จะโนมนาวใหเห็นถึงความส�าคัญของสิ่งที่เราท�าอยู ขาพเจาถือเปนสิทธิพิเศษและเปนเกียรติที่ไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ใหญของมาตรวิทยาและขาพเจาขออวยพรใหทานทังหลายประสบความส�าเร็จในวิชา  ้ ชี พ ของท า น ขอให ท  า นทั้ ง หลายท� า งานต อ ไปเพื่ อ ผลั ก ดั น ให ค วามก า วของ วิทยาศาสตรขยายออกไปและเพือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม ขาพเจาขอสงความขอบคุณ ่  และความปรารถนาดีทั้งปวงส�าหรับอนาคตมายังทานในโอกาสนี้ดวย ศาสตราจารย แอนดริว เจ วอลลารด ผูอ�านวยการส�านักงานชั่งตวงวัดระหวางประเทศ 7 Vol.12 No.57 July-August 2010

×