Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Menaxhimi i burimeve njerëzore
1.Sipas Tejlorit(Frederik Tejlor) - Menaxhimi shkencor ka te beje me zenvendsimin e e
gjyki...
8.Psh nje organizat qe zgjedh nje strategji te novacionit duhet:
1. Te inkurajoj sjellje krijuese
2. Te kete nje fokusim a...
13.Shuler dhe Jackson theksojn se termi MBNJ reflekton nje prespektiv me te
gjere te problemeve te burimeve njerezore .
-S...
19.Paraqitja e pabarazis midis punonjeseve ndikon ne qendrimin dhe sjelljen e
tyre keto ndejenja mund te qojne ne:
1. Mung...
25.Pa minimizuar shperblimin material dhe sigurin ne pune te brezi i ri spikat
gjithnje e me teper:?
1. Nje deshir per te ...
28.Meqense ne realitet vrojtimi dhe matja cilsore jane te veshtrira per tu
realizuar disa autor propozojne nje procedut te...
34.Objektivat e natyres sociale
- Ekzistuesit permendim 3 arsye te ekzistences se ketyre objektivave
1. Etika dhe pergjejg...
41.Studiusit theksojne se per rregullimi e roleve ekzitojn 3 aspekte:?
1. Paqartesia e roleve rezulton nga mungesa e infor...
46.Nderhyrja ekonomike perfshin dy etap kryesore?
1. Etapa e pare-ka te beje me nje diagnozstikim i cili ve ne evidenc pap...
3. Burimet financiare humane koha ne dispozicion
53.Per analizat epuneve munde te perfshihen 3 kategori oersonazh?
1. Puno...
58.Faktoret(kerkesat e specifikimt)kane te bejene me kekresta e punes.
Kerkesat me te njohura te specifikimit te pune sjan...
e) Planet:
- e kuadrove
- te efektivit
- sociale
61.Analiza e ambinentit te jashtem te organizates?
- Kjo konsiston ne per...
66.Procesi i planifkimit te nevojave te BNJ kalon neper disa etapa e me te
rendeshishme jane:?
1. Parashikimi i puneve apo...
73.Rekrutimi ka edhe qellimet specifike siq jane:?
a. te ndikoj ne ritjen e nr te kanditateve te kualifikuar
b. te ndimoj ...
- formimi akademik.
81.Vendimi per te marrre ne pune apo jo,qone ne 4 raste?
1. Mund te pranohet nje kandiat sepse ai esht...
87.Gjate zhvillimit te intervistes duehet te mbahen parasysh disa rregulla te tilla
si:?
1. te dish te ndegjosh
2. ti krij...
96.Shperblimi joidrejtperdrejt - ehste shperblimi qe jepet ne disa rrethana te percaktuara
palidhje ngusht me punen e krye...
- kosto e reduktuar e sigurimeve dhe e shendetit etj
104.Ne ruajtjen e shendetit dhe te siguris te punonjeseve perfshihen?...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menaxhi i burimeve njerëzore

3,134 views

Published on

ect

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Menaxhi i burimeve njerëzore

 1. 1. Menaxhimi i burimeve njerëzore 1.Sipas Tejlorit(Frederik Tejlor) - Menaxhimi shkencor ka te beje me zenvendsimin e e gjykimeve dhe opinjoneve te vjetra si te puntorit ashtu edhe te bosit me njohuri dhe kekrime shkencore per te gjitha problemet qe kane te bejene me punen e bere ne ndermarje. 2.Parimet me te njohura te menaxhimit shkencor qe kane ndikuar ne menaxhminin e personelit jane: 1. Shperndarja e puneve komplekse ne elemnte me te thjeshta me qellim recionalizmit te tyre. 2. Zgjedhja e puntorve me te kualifkikuar pe kryerejen eketyre puneve 3. Formimi ne menyr te shpejt i ketyre puntorve me metodat me efikase te kryerjes se punes. 4. Zbatimi i nje sistemi shperblimi sipas se cilit puntoret me produktiv do te hsperblehen me shume. 3.U aktualizuan negociatat sociale qe ne fillim quheshin: 1. Mardhneje industriale 2. Te cialt me vone u shendrruan ne mardhenje te punes. 4.Teoria e sistemeve - luan rol te rendesishem ne menaxhimin e burimeve njerzore -Marre globalisht mund te thuhet se nocioni i sistemit percaktohet si njesi e perber nga pjese te ndryshme ne varsi reciproke ku qdo njera ndikon ne funksionimin e sistemit. 5.Teoria e kapitalit human - ka filluar te zhvillohet ka fillimi i vitit 1970 si teori e kapitalit human apo mund te quhet edhe investime humane.Me kapital human duhet kuptuar kuadrot si pasuri e jo si kosto. 6.Nje nr i konsiderueshem punuan modelet e integrimit te planifikimit strategjk te burimeve njerezore ku ne kete rast po i permendim dy modele: 1. Modeli:Fombruan,Tinchy dhe Devanna 2. Modeli Shuder dhe Jackson-Modeli i Nju-Jork-ut 7.Per nderitmin e modelit Modeli Shuder dhe Jackson-autoret shqyrtuan strategjit e pergjithshme konkurruese te Portretit ku perfshihen kto elemente: 1. Rritja e cilsis 2. Novatorizmi 3. Reduktimi i kostos
 2. 2. 8.Psh nje organizat qe zgjedh nje strategji te novacionit duhet: 1. Te inkurajoj sjellje krijuese 2. Te kete nje fokusim afatgjet 3. Nje nivel realitvisht te larte te koperimit dhe te ndervarsise 4. Nje interes te moderuar per cilesin ne sasine 5. Nje vemendje edhe per proceset edhe per rezulatet 6. Nje shkall te larte te ndermarjes persiper riskut dhe 7. Nje toleranc te madhe per paqartsine dhe paparashikushmerin. 9.Ne menyr qe te krijohet kjo sjellje jane te nevojshme keto praktika te personelit 1. Specifikime te punes te cilat percaktojne nderveprimin e ngushte dhe kordinimin midis grupeve te individeve. 2. Sisteme te vlersimit te performances qe shperblejne realizimin e grupit 3. Sisteme te shperblimit qe theksojne me teper barazin e brenshme se pagen e bazuar ne tregun e punes 4. Nje karrier per zhvillimin e nje diapazoni te gjere zotezish. 10.Menazhimi i personelit eshte i perqendruar ne forcen e punes i drejtuar kryesisht ne punonjesit e organizates: 1. Gjetja dhe trajnimi i tyre,pagesa e tyre 2. Shpjegimi i asaj qe pret menaxhimi prej tyre 3. Justifkimi i veprimeve te menaxhimit 4. Plotesimi i nevojave te punonjeseve qe lidhen me punen 5. trajtimi i problemeve dhe modifikimi i verpimeve te menaxhimit qe do te shkaktonin nje reagim negativ nga punonjesit. 11.Ndersa menaxhimi i burimeve njerzore eshte-? 1. Perqendruar ne burimet dhe 2. Drejtuar kryesisht ne nevojat e menaxhimit per te siguruar dhe zhvilluara burime njerzore. 12.MBNJ thekson: 1. Me teper kerkesen se oferten 2. Ka nje4 theksim me te madh ne planifikim 3. Ne monitorimin dhe kontrollin ne krahasim me ndermjetsimin.
 3. 3. 13.Shuler dhe Jackson theksojn se termi MBNJ reflekton nje prespektiv me te gjere te problemeve te burimeve njerezore . -Sipas tyre ky term reflekton nje prespektiv te gjere e cila perfshin probleme te tilla si: 1. Sigurin dhe shendetin 2. Stresin 3. Kenaqesin e punonjesve 4. Mardhenjet industriale 14. Elementet e sistemit MBNJ jane? 14.a) Rezultatet e kerukuara? - Organizatat jane organizma te transforimit te burimeve fizike dhe financiare ne te mira dhe sherbime.te destinuara dhe me qellim te realizimit per profit sa me te madh. 15.Per tiu pergjigjur kerkeave te menaxhimit te ndermarjeve funksioni i BNJ duhet te arroj keto rezultate: 1. Nje fuqi puntore te mjaftueshme ne sasi dhe cilsi 2. Nje fuqi puntore produktive 3. Nje fuqi puntore relativisht te qendeueshme 4. Nje fuqi puntore e vlersuar dhe e kenaqshmee 16.Rezultatet e mesiperme synojn arritjen e dy qellimeve: 1. Qellimi i pare ka karakter ekonomik:te arrihet produktivetiei i punes 2. Qellimi i dyte ka karakter huamn:kenaqesia ne pune 17.b)Proceset e transformimit - Per realizmin e e keti qellimi behet: - Rekrutimi - Perzgjidhja(seleksionimi) - Orientimi ose integrimi i punonjeseve te rinj per pune - Burimet e lidhura me funksionimin e MBJ 18.Keto burime mund te klasifikohen: - Burime njerzore qe dalin nga treu i jashtem i punes dhe qe hyjne ne sherbim te organisimit nepermjet rekrutimit dhe seleksionimit - Fuqia pntore e mbrenshme qe duhet te ricaktohet,promovohet,vlersohetmotivohet,dhe shperblehet - Burime te veqanta si psecialistet dhe tekniket e menaxhimit te BJM - Burimet financiare dhe burimet fizike te nevojshme per te plotrsuar me sukses aktivitetet e MBNJ - Retroaksioni - Ambienti
 4. 4. 19.Paraqitja e pabarazis midis punonjeseve ndikon ne qendrimin dhe sjelljen e tyre keto ndejenja mund te qojne ne: 1. Mungesat e punes 2. Mungesen e motivimit 3. Mungesen e ngritjes se cilesis dhe produktivitetit 4. Mungesen e angazhimit ne pune 5. Sabotimet ne pune dhe format e ndyshme te etj 20.Aktet normative te cilat tentojn pabarazi jane: 1. Ligji i pnes 2. Ligji i te drejtave civile 3. Rregullorja e pagave dhe pensioneve etj. 21.Ekzistojn norma juridike qe mbrojn te drejtat e puntorve siq jane: 1. Ritrajnimi per pune 2. Kerkesat per sigurin e punonjeseve 3. Zgjidhje e mosmarveshjeve 22.Menjanimi i diskriminitmit paraqet - njeri nder aspektet me te rendesishme te politikave te menaxhimit te burimeve njerzore.Diskriminimi ne pune ka te beje me dallimin ne baza nacionale,racore,gjinore,fetare,rajonale etj 23.Ambienti ne MBNJ -Gjate keti procesi analizohen fillimisht ecuria e kaluar me aktualen e variablave te till e te medhenj si: 1. Teknologjia 2. Ekonomia 3. Variabla-social 4. Politiko-juridik 24. Analiza e ambinetit te jashtem? 1. Teknologjit e reja 2. Ekonomia 3. Zhvillimi politiko-juridik 4. Shperndarja e popullsis siaps moshes 5. Tendenca e nivelit te arsmit 6. Tendenca shoqeror e nxenjes se punes.
 5. 5. 25.Pa minimizuar shperblimin material dhe sigurin ne pune te brezi i ri spikat gjithnje e me teper:? 1. Nje deshir per te realizuar vetveten ne nje pune qe ofron mundesi te progresit personal 2. Nje deshir per tu njohur dhe respektuar si nje persona human dhe jo vetem per tu perceptuar si nje krah ne sherbim te nje organizate 3. Nje deshir me e madhe per te marre pjese ne vendimet qe kane te bejne me problemet qe ju perkasin atyre 4. Prespektiva te karrieres me te strukuruara te perqendruarasi ne aspiratat e punonjeseve ashtu edhe ne nevojat organizative 5. Nje cilsi me e mire e jetes se punes ne pergjithsi etj. 26.Ne ambinetitn e mbrenshem analiza konsiston ne shqyrtimin e hollsishem te: 1. Teknologjis 2. Te faktorve te prodhimit 3. Ambientit socialkulturor-studiusit theksojn se vitet e fundit ka pas nje interes ne rritje per kulturen e organizates ku duhet perfshihet: 1. Rendesia e permisimit te menaxhimit te 2. Karakteri strategjik i menaxhimit 3. Nevojat e ndyhme ne organizim 4. Rendesia e kultutres organizative. 26.Nevoja e ndryshimit ne organizimi 1. Struktura burokratke e karakterizuar nga nje ndarje e hollsishme e punes 2. Nje percaktimi i perpikt i autoritetit 3. Shumfishim i rregullve dhe i procedurave 4. Nje normalizim i raporteve midis individit qe thekson distancen sociale midis tyre etj 27.Rendesia e kultures organizative - nje profil socialkulturor i ndermarrjeve me te sukseshme i skicuar nga studiusit eshte si me poshte?: 1. Nje tendenc e forte per te vepruar,per te reaguar shpejt dhe em efikasitet ndaj ndryshimee te ambinetit te jashtmem. 2. Venja e theksit ne cilsin e produkteve apo te sherbimeve ne orientimin ndaj klientes. 3. Inkujarimi i sipermarrseve 4. Inkujarimi dhe nxitja e punonjeseve 5. Respekti per zanatin... 6. Thjeshtimi i struktures 7. Centralizmi minimal i vendimeve
 6. 6. 28.Meqense ne realitet vrojtimi dhe matja cilsore jane te veshtrira per tu realizuar disa autor propozojne nje procedut te tille: 1. Karakteristikat dhe vlerat e thememluesit apo themelueve te ndermarjes 2. Nje profil i ambinetit per te treguar kush e ka bere histroin e ndermarjes 3. Produketet qe lejojne te identifikojne ne menyr te pershtatshme ndermarjen 4. Vlerat jane te manifetueshme ne venditmet e drejtimit apo sjelljet e antarve te organizates 5. Nje prfil i shenjave dhe simboleve qe dallohet organziatat nga njera tjetra 29.Percaktimi i organizimit te punes eshte ai qe identifikon ate me: 1. Rregullimin e punes 2. Kushteve te punes 3. Raporteve midis vendit te punes. 30.Nisur nga kjo percaktohen edhe veprimet qe kryhen gjate organizimit te punes siq jane: 1. Percaktimi i menyrave te strukturimit apo te rigrupimit te puneve ne njesi administrative 2. Zgjedhja e teknologjis se pershtatshme per realizmin e punes 3. Rregullimi i puneve mes realizimit te punes 4. Rregullim i puneve dhe i raporteve mes vendeve te punes 5. Caktimi i ngarkeses fizike-mendore 6. Rregullim i orareve te punes 7. Rregullimi i vendit te punes. 31.Organizimi i punes eshte nje fushe aktivitetesh komplekse per te cialt inderesohen specialistet te disiplinave te ndyshme si: 1. Projektimi organizativ 2. Organografi 3. Drejtimi i operacioneve 4. Psikologjia indurtriale dhe organizative 5. Kerkime opercionale 6. Sociologjia e punes. 32.Objektivat qe synon te arrije organizimi i punes jane te natyrave te ndryshme?: 1. Ekonomike 2. Sociale 3. Juridike 33.Ne planin ekonomik organizata duhet te synoj dy objektiva? - Efiqencen - Efikasitetin
 7. 7. 34.Objektivat e natyres sociale - Ekzistuesit permendim 3 arsye te ekzistences se ketyre objektivave 1. Etika dhe pergjejgesia sociale 2. Interesi per tu sjell si qytetar qe pajtoeht me ligjet 3. Vendosja e lidhjeve midis objektivave ekonomike dhe sociale 35.Objektivat e natyres juridike 1. Puna duhet te rregulohet sipas ligjeve mbi mardhenjet e punes 2. Ne legjislacionin juridik keto kerkesa duhet te lidhen me shendetin dhe sigurin ne pune dhe me oraret e punes 36.Gjat ndarjes se punes realizohet fillimisht nje diferencim vertikal ku perfshihet? 1. Percaktimin e nurmit te shkalleve te hirearkise nga te cielt perbeehet ndermarja 2. Gjat ndarjes se punes bahet edhe percaktimi i nurmit te personave ne nje skall hirearkie 3. Edhe zgidhjet lidhur me ndarjen e pushtetit dhe te pergjigjesive...... 4. Ndarja e punes kekron percaktimin e detyrave dhe madhesis se qdo njesive admnistrative 37.Efektet e tekonologjis shprehen permes dy dimenzioneve kryesore? 1. Shkallës së pasigurisë 2. Shkallën e ndervarësis 38.Rregllimi i dety.dhe i roleve te punes dallojme? 1. Trajtimi mekanik,i bazuar ne inxhinjerimin mekanik 2. Trajtimi i faktorve human,i bazuar ne biologjin dhe psikologjin 3. Trajtimi motivues,i bazuar ne psikologjin organizative 39.Sipas teoris se karakteristikave te detyres,pasurimi punes,i cili siguron 5 karakteristika thelbesore te punes? 1. Shumllojshmeri te zotsive 2. Rendesi 3. Identitet 4. Pergjigjesi 5. Informacion per rezultatet 40.Karakteristikat kryesore te trajtimit socioteknik jane:? 1. Rregullimi i puneve duke u bazur ne pjesmarjen e punonjeseve 2. Mbeshtejta reciproke e aspektve teknke dhe sociale 3. Reduktimi sa ma shm te jete i mundur i shmangejeve nepermjet modifikimeve te teknologji... 4. Modifikimi i pergjejgjesive te drejtuesve te nivelit te pare ne menyr qe ata te ruajn kufij....
 8. 8. 41.Studiusit theksojne se per rregullimi e roleve ekzitojn 3 aspekte:? 1. Paqartesia e roleve rezulton nga mungesa e informacionit te qarte ne lidhje me ate qe pritet nga roli 2. Mbingarkesa e rolit vjen nga nje kerkes shum e madhe e punes qoft ne raportet me kohen ose me burmiet disponale 3. Konflikti i roilt ndodh ne rastin kur nga nje person priten role te tilla qe realizimi i njerit ben te veshtir realizimin e rolit tjeter. 42.Per percaktimin e orarit te punes duhet te kihen paraysh 3 kritere kryesore? 1. Kerkesa e prodhimit-ndikon ne gjatesin e dites se punes dhe javes se punes,si dhe ne mundesin per te ndertuar orare te levizhme. 43.Ndikimi mbi individin-perfshin: 1. Mundesia harmonizimit te kohes per jeten personale me kohen e pune 2. Lodhja dhe rrezku i aksodenteve dhe smundjeve 3. Dispozitata juridike-paraqesin baze per percaktimin e zgjatjes se dites dhe javes,oret shtes etj. 44.Menyra e rregullimit te orareve te punes klasifikohet ne 2 gr kryesore? 1.Gr I perfshihet : orari fleksibil-qe u lejohet punonjeseve mbrenda disa kufijeve te zgjidhin oret e erdhme dhe ate te largimit nga puna. 2. Orari i ngjeshur apo java e ngjeshur e punes-konsiston ne shperndarjen e e kohes javore te punes me nje nr te vogel ditesh duke zgjeruar kohen ditore te punes. 3. Puna me nderresa-i cili lloj i rregullimit te orarit te punes perdoret zakonisht ne sektoret e sherbimit te orarit te punes perdoret zakonisht ne sektoret e sherbimit ku oret e qendrimit hapur jane te zgjatura. -Gr ll-te perfshihen: 1. Puna me koehet e pjeshsme dhe koha e ndar 2. Puna e ndar perben nje forme te veqnat te punes me kohe te pjeshsme. 45.Ne kuptimin me te gjere te fjales me kushtet e punes perfshihet nje seri dimenzionesh si: 1. Ambineti fizik(ambineti termik,zhurmat,ndriqimi,vibracionet) 2. Ngarkesat fizike(statike dhe dinamike) 3. Ngarkesat mendore(kufizimet e kohes,kompleksiteti i detyraveshpejtia e ekzekutimit,shpejtesia e ekzekutimit etj 4. Aspektet psikologjike(njohja sociale e funksionit,mundesia e koperimitmundesia e komnikimit etj) 5. Koha(oraret ne fuqi etj)
 9. 9. 46.Nderhyrja ekonomike perfshin dy etap kryesore? 1. Etapa e pare-ka te beje me nje diagnozstikim i cili ve ne evidenc papershtatshmerin ne vendin e punes.(mosha,vjetersia,formimi baze etj) 2. Etapa e dyte-konsiston ne gjetjen e zgjidhjeve dhe zbatimin e tyre. (arkitekteinxhinier,organizatore) 47.Analiza e punes eshte proces i marrjes se informacinoti per nje ser te dhenash lidhur me puenen si: 1. Detyrat 2. Funksionet dhe aktivitetet epunes 3. Standaretet e relaizimeve 4. Njohuirt 5. Aftesit 6. Ekserienca ne pune. 48.Informacioni i mbledhur gjat analizes perdoret per hartimin e atyre qe quhen: 1. Pershkime 2. Specifikimet e punes 49.Per analizat e punes duhet te mblidhen informacione,ku perfshihen:? 1. Karakteristikat epunes 2. Mjetet e perdoruara 3. Ambineti i punes 4. Rezlatetet e pritura 50.Format e informacionit qe duhet te mblidhen per detyrat mund te paraqiten ne fy forma: 1. Forma cilsore 2. Forma sasiore 51.Per mbledhjen e te dhenave per naalizen e punes mund te perdoren diqka metoda: 1. Intervista 2. Vrojtime 3. Pytesor 52.Zgjedhja e nje metode te pershtatshem behet ne varsi te situates qe varet nga shm faktore e per ti permendur jane? 1. Lloji i punes qe do te nalizohet 2. Objektivat dhe nevojat e organizates
 10. 10. 3. Burimet financiare humane koha ne dispozicion 53.Per analizat epuneve munde te perfshihen 3 kategori oersonazh? 1. Punonjesit qe kekrojne pune 2. Mbikqyrsit e drejtperdrejt 3. Analizet profesionalist 54.Kategoria epersoave per perhsiehen ne qdo organizat varet nga:? 1. Lloji i punes qe do te analizohet 2. Cilsia e informacionit qe duhet te mblidhet dhe objektivii analizes se punes 55.Pershkimi i punes hartohet zakonisht ne 3 pjese qe plotesojn njera tjetern? 1. Informacioni per identifikimin e punes-titulllikategoria etj 2. Permbledhja e punes:mbikqyrja,detyrat,pergjejgsit 3. Lista e detyrave-identifikimi i punes,permbledhja e punes,dety.qe duhet kryhen etj. 56.Pershkimi i punes dueht te jete: 1. Titulli i punes:Bleres 2. Pergjgjet tek: Menaxheri i blerjes 3. Permbledhja e punes-furnitoret e mundeshem. 57.Detyrat tipike te punes jane? 1. Nogocion me - ofruesit,qmimet - kushtet e livrit dhe kosktot. - aftesit e ofruseve per te plotesar kekreksat ne vellim dhe cilesi - realizimi ne te kaluren dhe kosktot e proshimit. 2.Zgjedh ofruesit(furnitoret)ke u bazuar ne? - njohjen e aktivitetit te tyre - realizimet ne te kaluren - gjendjen financiare etj 3.Diskuton em ofruesit? - efektin e ndryshimeve te projketeve - koston e materiaeve dhe luhatjet e tregut me marrveshje.. - zgjidhjen e problemeve etj 4.Viziton ndermarjet e ofruesve per te gjykuar per aftesin e tyre.. 5. Kryhen detyra te tjera qe kerkon lidhur me to.
 11. 11. 58.Faktoret(kerkesat e specifikimt)kane te bejene me kekresta e punes. Kerkesat me te njohura te specifikimit te pune sjane? 1. Arsimi 2. Pergjejgesit 3. Ekserienca 4. Kapaciteti modern 5. Aftesit fizke 6. Tiparet e personalitetit 7. Kushtet e punes 8. Shkathesia dhe shpejtesia 59.Mungesa e planifikimit te personelit veshtirson dhe planifikimin.......... Lidhur me kete ekzstojne disa percaktime? 1. Parashikimi ssematik i kerkeses dhe ofertes se fuqis puntore 2. Nje proces ne te cilen organizata siguron q eka nr dhe llojin e duhur te peronave ne vendine duhur dhe ne kohen e duhur 3. Nje bashkesi aktivitetesh qe i lejojn drejtuesit e nje ndermarje te identifikojne,te vlersojne,dhe percaktojn nevojat e tyre per BNJ 60.Per te pasur me te qarte konceptin e planifikimit strategjitk te BNJ i referohemi modelit te paraqitur nga Belanger:? a) Ambineti i jashtem: - konkurrenca - tregu i produkteve - lendet e para - burimet financiare - tregu i punes etj b) Ambineti i mbrenshem:? - performanca financiare - produkte dhe sherbime - organizimi i punes - kultura e ndermarjes - teknologjia,struktura - karakteristikat e efektivit - praktika e BMJ C) Strategjia e ndermarjes? -objektivat ekonomke-sociale -strategjite:e rritjes,diversifikimit,perfitim -paksim i investime rikthim d)Strategjite ne MBNJ: -objektivat ekonomike dhe humane -zgjidhjet prkatke:marrja,zhvillimi,mobilizimi
 12. 12. e) Planet: - e kuadrove - te efektivit - sociale 61.Analiza e ambinentit te jashtem te organizates? - Kjo konsiston ne percaktimin e mundesive dhe kufizimeve qe paraqet ambienti i jahtmen te till si: - konkurrenca - ecuria e produktit apo sherbimit te ndermarrjes ne treg - gjenjda aktuale dhe e ardhmja e teknologjive te prodhimit dhe te qarkullimit te informacionit. - roli qe mendohet te luaj qeveria porsa i perket mbijeteses dhe rritjes se institucioneve ekonomike. 62.Ekzistojne dy lloj ndryshimesh dhe na inderesojne per procesin e teknologjis: 1. Ndryshimet ne pordhime apo en sherbime duke i pershatatur rrethit konkurues 2. Ndryshimet ne organizem. 63.Faktoret qe ndikojne ne anen sociale jane: - shperberja e struktures familjare - plakja e popullsis - paksimi i nr te familjeve tradicionale - pjesmarrja me e madhe e gruas ne pune 64.Invertari i forcave dhe dobësive: Ky invertar behet duke mbajtur parasysh: 1. Moshen 2. Nivelin e arsmimt 3. Njohurit 4. Produktivitetin 5. Shkalles e kenaqesis ne pune 6. Shpresat dhe nevojat e kategorive te ndezshme te persneli 65.Secili nga antaret e organizates aderon ne nje vizite te perbashket te organizates per: 1. Rolin e saj ekonomik dhe social(shoqeror) 2. Vendin qe ajo ze me klinetnet e saje 3. Misionin kunderejt klienteve 4. Burimeve njerzore dhe aksionareve te saje
 13. 13. 66.Procesi i planifkimit te nevojave te BNJ kalon neper disa etapa e me te rendeshishme jane:? 1. Parashikimi i puneve apo vendeve te punes per qdo njesi administrative. 2. Vlersimi sasior dhe cilsor i personelit qe mund te mbetet ne dispozicionin e dnermarjes... 3. Vlersimi i diferencave midis kerkeses perr personel dhe plaifikimi i masave per elemnimin e tyre. 67.Produktiviteti munde te mbahet per nivelet e ndryshme: 1. Ndermarje 2. Njesi 3. Linje produkti 4. Nivele tjera 68.Gjate procesit te planifikimit nuk mjafton vetem llogaritja e nr te pergjigjshem te personelit te nevojshem,per nevoitet llogaritja e detajuar sipas: 1. Profesionit 2. Nivelit te kualifikuar 69.Parashikimi i personelit-te dhenat i jep administrata edhe ate sipas: 1. Moshes 2. Gjinis 3. Profesioneve 4. Vjetersis ne pune 5. Arsimit 6. Ekseriences 70.Levizjet e personelit mbrena dha jashte organizates quhen ndryshe:? a. qarkullimi i personelit b. transferimi c. promocioni 71.Teknikat kryesore qe perdoren per planifikimin e BNJ jane: a. Planifikimi sipas ekserteve b. Planifikimi sipas teknikes"Delphi" c. Planifikimi per ndarje d. Planifikimi ne funksion te nej faktori dhe te faktoreve te shumfisht e. Teknikat tjera 72.Rekrutimi - eshte procesi ndermejt te cilit ndermarja tenton te terheq nje numer fuqi puntore,me te cilen ajo do te munde te plotosj vendet e saja te punes.
 14. 14. 73.Rekrutimi ka edhe qellimet specifike siq jane:? a. te ndikoj ne ritjen e nr te kanditateve te kualifikuar b. te ndimoj rritjen e e treguesit te suksesit te procesit te seleksionimit c. te kordinoj perpjeketet e rekrutimit me progrmamet e seleksionimit dhe te formimit d. te vlersoj efektivitetin e teknikave dhe burimeve te ndryshme te rekrutimit per te gjitha lojet e apakanteve e. te plotesoj pergjegjesin sociale te organizates lidhur me perberjen e forces puntore. 74.Objektivat konkrete te rekrutimit jane:? 1. cilat do te jene karakteristikat e kanditave qe duhet te rekrutohet 2. duhet te kekroken punonjes qe do te punsohen per nje kohe te gjate apo nje kohe te shkurt 3. do te kekroken kanditate qe jane te pergaditur mire apo kanditat qe jane te afte te mesojne.etj 75.Organizata mund te kekroj per kandiate te mundshem ne dz lloj burimesh:? a. te brenshme b. te jashtme 76.Metodat per rekrutimin e aplikanteve nga burimet te jashtme mund te jene? a. lajmrimet ne shtyp b. lajmrimet ne radio c. interneti 77.Ne palnin e rekrutmit zakonisht ndikojne disa faktor siq jane:? 1. Politika e ndermarjes per rekturim 2. Kushtet e tregut te punes 3. Kufizmimet e kohes dhe mjeteve monetare 4. Vlersimi i procesit te rekrutimit. 78.Rekrutimi nga mbrenda ndermarjes eshte me i preferuar per arsye te avantazheve te mposhte:? 1. shkrytzon kostot e investuara per rekrutim,seleksionim dhe trajnimin e puntore 2. menaxheret kane njohuri per rezultatet e punonjesve 3. zhvillohe nje ndjenje ndaj organizates. 79.Jane nje ser variablash qe ndikojn aplikantin ne zgjedhjen e tij per punet e ofruara,Keta lidhen me? 1. profesionin 2. organizaten 80.Permbajta e Vc? - te dhenat e pergjithshme
 15. 15. - formimi akademik. 81.Vendimi per te marrre ne pune apo jo,qone ne 4 raste? 1. Mund te pranohet nje kandiat sepse ai eshte ne te vertet kompetent 2. te rezultoeht sepse eshte provuar jokopetent 3. mbahet nje kandiat qe vertetohet jokompetent 4. refuzohet nje kanditat qe vertetohet komponente. 82.Me suksesin e punonjesit ne nje pune te lidhura kriteret? a. treguesit sasior dhe cilesor te prodhimit b. pagen c. nr e promocioneve d. nivelin hirearkk e. qarkullimin dhe mungesat etj 2)Kriteret e bute ku perfshihen? -Vlersimin e punonjesit nga shefat apo koleget 83.Zgjidhja e parashikuesve,perfshihet ne tri kategori te medha? a. Njohuri,aftesi,zotesi b. Personalitet,interesa dhe preferenca 84.Metodat me te pergjithshme te nje procesi seleksionimi jane si me poshte:? 1. Analiza e formulareve dhe te ardhurave te cv 2. testime 3. intervista 4. rekomandime 5. ekzaminimin mjeksore dhe fizike 85.Formularet synojne te mbledhin te dhena biografike per kandidatin te tilla si? - arsimi - profesionet e meparshme - formulimi i kanditatit - aktivitetet paraprofesionale te percaktuara si parashikues te suksesit te punes. 86.Intervista e seleksionimit kekron nje pergaditje qe konsiston ne:? a. mbledhjen e informacionit te sakte per kekresat e vendit te punes b. hartimin e nje plani te pytjeve qe do te pozohen c. kekrimi ne burimet e tjera te te dhenave mbi kandidatin
 16. 16. 87.Gjate zhvillimit te intervistes duehet te mbahen parasysh disa rregulla te tilla si:? 1. te dish te ndegjosh 2. ti krijosh ambinet bashkebiseduesit 3. te besh me mire pyetje te hapura se sa te mbyllura 4. te evitosh transmetimin e vlersimit te gjykimit tek kanditati 88.Procedurat e tjera te diskriminimit? Ketu bejen pjese: 1. Refenrencat dhe rekomandimet 2. Kontrolet mjeksore 3. Hetuesit e genjeshtres dhe grafologjia 4. Depistimi i perdosruesit droges. 89.Per te vlersuar vlefshmerin ne literatur jane te permendura 4 metoda:? - Vlevshmeria e parashikuese - Vlershmeria konkurruese - Vlevshemria e permbajtjes 90.Nevoja per formimin munde te linde per shum arsye? - kur fillojne punen te gjithe punonjesit duhet te mesojne"te fshetat e zanatit" - punonjesit e ri edhe kur jan zgjedhur me ndimen e programeve te mira te rekrutimit dhe seleksionimit mund te keni zotesi te pamjaftueshme - ndryshimet teknologjoke munde te ndkojne nevojen per zotesi te reja pune - riorganizimi i punes etj 91.Menaxhimi i programeve te formimit perfshin disa etapa: 1. percaktimi i nevojave per formimin 2. zhvillimi i programit te formimit 3. planifikimi i aktiviteteve te formimit 4. vlersimi i formimit 92.Shperblimi i pergjithshem - perfaqsone tersin e avantazheve qe rrjedhin nga mardheniet e punsimit 93.Shperblimi jomonetar - apo shperblimi i natyres se mbrenshme,perfaqson avantazhet te natyres psikologjike 94.Shperblimi monetar dhe material - apo i natyres se jashtme perfaqson avantazhe te natyres monetare dhe materiale. 95.Shperblimi i drejteperdrejt - eshte shperblimi qe jepet ne funksion te punes se kryer
 17. 17. 96.Shperblimi joidrejtperdrejt - ehste shperblimi qe jepet ne disa rrethana te percaktuara palidhje ngusht me punen e kryer. 97.Shperblimi monetar i punonjesve sherben per te aritur nje ser qellimesh te rendesishme siq jane? 1. Treheqjen e aplokanteve te pundeshme per pune... 2. Mbajtjen e punonjesve te mire.. 3. Fitimin e nje kufiri konkurrues 4. Rritjen e produktiviteitit 5. Administrimin e pagesave etj... 98.Nga ambineti i jashtme jane 3 faktore qe ndikojne direkt ne nivelin e shperblimit? 1. Tregu i punes 2. Ligjet 3. Sindikatat 4. Ndikimi i faktoreve ekonomik 5. Karakteristikat e punes. 99.Llogaritja pages baze per nje pune te caktuar eshte nje proces qe kalon neper disa etapa? 1. Vlersimi i punes 2. Vrojtimi i pagave 3. Ndertimi i strukturave te pagave 100.Sistemet e pagave jane? 1. Sistemet e pages individuale per shperblim 2. Pagat me akord 101.Dallojme dy metoda kryesore te llogaritjes e pjeses se fitimit? 1. Perdorimi i nje formule te caktuar 2. I lihet drejtimit te ndermarjes menyra e ndarjes se fitimit 102.Metodat e ndarjes se fitimit jane te shumta? 1. Ne perqindje ndaj pages 2. Ne perqindje ndaj pages se plote 3. Ne nje perqindje te individualizuar 103.Ne kushtet me te mira te shendetit dhe te siguris ne pune do te rezultoje? - nje prouktivitet me i larte i punes - rritja e efiqences dhe e cilesis
 18. 18. - kosto e reduktuar e sigurimeve dhe e shendetit etj 104.Ne ruajtjen e shendetit dhe te siguris te punonjeseve perfshihen? 1. Te drejat dhe detyrimet e punonjeseve 2. Detyrimet e punedhesnit 3. Sindikata 4. Roli i shteiti 105.Marre globalisht sindikatat munde te klasifikohen siaps? 1. kompanis apo ndermarjes 2. zejtaris 3. profesionit 4. industris 5. te pergjithshme 106.Aktualisht dallojme keta tipa pundhensish? - punedhenes shtetror buxhetor(arsimi,shendetsia,minierat) - punedhensit shteteror-gjysembuxhetor - pundhenes tersisht private - pundeeshes ne ndermarjet e perbashketa 107.Sipas kodit te punes,kontrata e pnes individuale e perfunduar me shkirm duhet te perbaje? - identitetine paleve - vendin e punes - pershkrimin e punes - kohezgjatjen e puhsimeve te paguara - afatin e njoftimit per koehn e zgjatjes etj

×