Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riskanalysen

2,203 views

Published on

Varför gör vi riskanalyser

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riskanalysen

 1. 1. Nils Thulin<br />Riskanalys – en självklarhet!<br />
 2. 2. Riskhantering<br />För att man skall få en effektiv riskhantering krävs bl a:<br />Att ledningen i företaget anser att riskhantering är viktigt<br />Att det finns resurser och kompetens<br />Att man har goda rutiner och metoder som följs (ledningssystem)<br />Att man genomför riskanalys på kritiska processer<br />No. 2<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 3. 3. Riskhantering - Kvalitetsprocess<br />No. 3<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 4. 4. Design – Build - Operate<br />No. 4<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 5. 5. Hot och Risk<br />Hot<br />Möjlig oönskad händelse som får negativa konsekvenser om det inträffar.<br />Risk<br />Med en risk menar vi faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka möjligheten att nå ett uppställt mål!<br />No. 5<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 6. 6. Definition av riskanalys<br />Källa : Handbok för riskanalys (Räddningsverket)<br />Riskanalys innebär en systematisk identifiering av hot samt bedömning av risknivåer<br />Riskanalysen bör normalt innehålla beräkningar eller uppskattningar av sannolikheter och konsekvenser <br />6<br />2009-11-13<br />Riskanalys<br />
 7. 7. Olika typer av riskanalyser<br />No. 7<br />13 November 2009<br />Kvantitativ<br />Historiska data<br />Kvalitativ<br />Subjektiva bedömningar<br />Simulering/scenario<br />Riskanalys<br />
 8. 8. Kvantitativ metod - Historiska data<br />8<br />2009-11-13<br />Informationen måste finnas tillgänglig<br />Hur förhåller sig historien till framtiden<br />Det kräver stort antal data<br />Idealisk för:<br /><ul><li>Hårdvarufel
 9. 9. Brand
 10. 10. Mänskliga fel
 11. 11. Vattenskador</li></ul>Kvantitativ<br />Riskanalys<br />
 12. 12. Kvalitativ Metod - Subjektiva bedömningar<br />9<br />2009-11-13<br />Grupp bedömningar<br />Resultat matriser<br />Enkel och visuell<br />Idealisk för:<br /><ul><li>när det inte finns något underlag
 13. 13. att involvera personer
 14. 14. utveckling</li></ul>Kvalitativ<br />Riskanalys<br />
 15. 15. Verktyg<br />Det finns en många typer av verktyg – men dessa används sällan<br />RAM<br />SBA - Scenario<br />Cobra<br />REXSYS<br />RISK PAC<br />Det vanligaste som används är ”checklista”<br />No. 10<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 16. 16. Till vad <br />No. 11<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />Ger bl.a. underlag för<br />Säkerhetsmålsättning<br />Nya affärer<br />Systembedömningar<br />Bedömning av Projekt<br />ISO 27001<br />Riskanalys<br />
 17. 17. Varför?<br />Det skapar underlag för beslut<br />Man får riskerna i rangordning – dvs. i prioritering<br />Man tydliggör verksamheten<br />Det skapar engagemang<br />Det är ett utmärkt sätt att kompetensöverföra kunskap<br />Skapa förutsättningar för att arbetet blir korrekt och fullständigt.<br />Ge underlag för ett kostnadseffektivt val av skyddsåtgärder.<br />No. 12<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 18. 18. Genomförande<br />Workshop - heldag<br />Fas 1 - ”Objektsgenomgång”<br />Fas 2 - ”Hotframtagning”<br />Fas 3 - ”Riskvärdering”<br />Fas 4 – ”Detaljanalys”<br />Vad möjliggör hotet<br />Vilka skador får det<br />Vilka åtgärder vidtager vi<br />Rapportskrivning<br />No. 13<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />
 19. 19. Motiv<br />Att inte genomföra några former av riskanalyser är som att köra i bilen med släckta lampor om natten!<br />No. 14<br />13 November 2009<br />Riskanalys<br />

×