Artist 4iiii pollution

211 views

Published on

script

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Artist 4iiii pollution

 1. 1. ¼jLR;koj enkjh vkf.k teqjk [ksG djhr vkgs] teqjk >ksiysyk vkgs] enkjhP;k grkr Me#] Me# oktowu½enkjh % vkse dkyh dydRrs okyh] rsjk earj uk tk, [kkyh] vkse HkV~V Lokgk % ¼enkjh ikBhoj >ksiyk vkgs] MksGs can Bsowup½teqjk % mRlkn] mRlkn eq>s vkokt vk jgh gS kenkjh % vkWa[k can dj vksj lkstk] ¼teqjk >ksirks½enkjh % vc esjk teqjk [ksy fn[kk,xk] caxkyh tknw Hkh fn[kk,xk] vkWa[kks ns
 2. 2. [kk gky Hkh crk,xk kteqjk % mLrkn] mLrkn fQj ls vkokt ----enkjh % vc dku ds uhp vkokt fudkyw X;k ! pwi pki [ksy fn[kk ukgh rks the gqbZ ifYcd tksMs ls ekjsxhteqjk % mLrkn lpeqp vkokt vk jgh gS kenkjh % rks py fn[kk vkokt dgkWa ls vk jgh gS k ¼mLrknP;k ekxs teqjk okdrks½-enkjh % ,s s ssteqjk % tqrs dh ukMh cka/k jgk gw !enkjh % vPNk rks py- ¼nks?ks tkrkr ,d O;Drh ‘kkGsP;k ckgsj mHks jkgwu gkWuZ oktor vkgs-½teqjk % , ckck] d’kkyk foukdkj.k ikW ikW
 3. 3. djrks-1 O;Drh % eh ekÖ;k fe=yk vkokt nsrks;]enkjh % vjs ex] gkWuZ oktowu ‘kkGsr f’kd.kk&;k fon;kF;kZauk =kl dk nsrks] tk vkf.k R;kyk cksykowu vku uk-teqjk % NksB;k NksB;k xks”VhadMs vki.k xkaHkh;kZus y{k nsr ukgh vkf.k R;kp iq<s mxz #i /kkj.k djrkr- Vkrk c?kk uk --- g;kgkWuZpk =kl fon;kF;kZauk gksrksp] vkf.k o;kso`n/kkauk gh gksrks-O;Drh % lkWjh ! pqdyks eh !enkjh % vjs ok ! esjk teqjk rks lpeqp dk
 4. 4. mRlkn fudkykteqjk % mLrkn iksR;w’ku ps [kwi izdkj vkgsr vkf.k rs vki.k ekuokusp fuekZ.k dsys vkgsr] vkf.k R;kps izek.k ,o<s ok<ys vkgs dh] vkrk R;kp;k =klkuhp vkiyk lokZapk tho esjkdqVhyk vkyk vkgs-enkjh % Me# oktorks] izs{krdkaaP;k toG tkrks ,d jkÅaM ekjrks-½ i;kZo[kiznq”kZ.k ,d xakhj leL;k --- esjk teqjk crk,xk /;ku ls lquks ---- , HkkbZ lkgc] eksckbZy can djksa] vkSj b/kj /;ku nks ¼?;kp osGsl ,d
 5. 5. xkMh enkjhP;k leks#u tkrs] vkf.k izpaM /kwj lksMrs-½teqjk % ikfnya eaMyh vkrk rqEghp lkaxk g;kyk tckcnkj dksu vki.k gosr dkcZu eksukWolkbZM lkj[kk ?kkrd vkf.k fo”kkjh ok;w lksMr vkgksr] vki.k tj vkiY;k okgukyk dWVksfyd dUOgVZj tj cloar rj FkksM;k Qkj izek.kkr dk gksbZuk vki.k ok;q iznq”kZ.kkyk vkGk ?kkrw ‘kdrks] daiU;kP;k ekQZr gosr lksM.;kr ;s.kkjs fo”kkjh ok;w g;kyk gh dksBsrjh
 6. 6. vkoj] ?kkryk ikfgts vkf.k gs loZdke dgkjkVª iksY;w’kufu;a=.kegkeaMG ;kaps vkgs] g;klkBh g;kauk lgk¸; dj.;klkBh loZukxjhdkauh tkx`r jkgwu lgdk;Zdsy ikfgts-vkrk x.kirh ;s.kkj] g;k x.ks’kmRlokr vkiY;k vkuankyk ikjkokjulrks] ijarq loZ ygkueksb;keaMGkauh /ouh iznq”kZuk ykvkoj ?kky.;kps Bjfoys rj 100 VDdsvki.k ;’kLoh gksÅ] x.ks’kfoRltZukP;k fno’kh rj iq.;ke/kY;k
 7. 7. ------- un;k g;k ?kk.khp lkezkT;k ? smu okgr vlrkr-enkjh % ,d O;Drh gkj Qqys] IyWfLVdP;k fi’okhr ?kkywu unhr Qsdrks½enkjh % ¼R;kyk vkokt nsrks½ vks dkdk] dk; djrk;]dkdk % dqB dk;] gkj Qqys foltZu djrks; !enkjh % Dkdk vgks gs fuekZY; dqMhar Vkdys rqEgh lqf’k{kr vkgkr] gkj] Qqys nokZ] izlkn unhr] foghjhr Vkd.;kis{kk ‘ksrkr [kM~Mk d#u R;kr Vkdk vgks dsiksLj[kr r;kj ? ksbZy- vkf.k ?kjkrhy QqukaP;k dqaM;kauk [krgksbZy-
 8. 8. teqjk % vjs ok mLrknenkjh % Ok ….. Ok … ¼dkGk] tkrks½teqjk % x.kirh foltZu unh] leqnzkr dj.;kis[kk egkuxj ifkydsuh] lkekftd laLFkkauh tkxks tkxh dzqfte ryko dsys vkgsr R;k fBdk.kh djk— Eg.kts un;k iznqf”kZr gks.kkj ukgh] dkj.k iqUgk rsp ik.kh vkiY;kyk I;k;p;---- vkf.k fo”kkjh i.kh vki.k I;k;yks rj] vkiyp tho tk.kkj vkfk g;kyk tckcnkj vki.kp-enkjh % teqjs vc [ksy fn[kk,xk] vkiyk izs{kd lqtku vkfk lqf’kfDrr vkgs] f’krk o#u
 9. 9. Hkkrkph ijhDrk ikg.kkjs vkgsr-teqjk % cjkscj mLrkn ! vkrk vki.k /ouhiznq”kZu] ok;qiznq”kZu] tyiznq”kZu g;k I;kZoj.kkP;k iznq”kZ.kkyk cankscLr gs uDdhp djrhy-enkjh % teqjs vc [ksy fn[kk,xk !teqjk % fn[kk,xk mLrkn ----enkjh % dkSulk [ksyteqjk % Tknq dk [ksyenkjh % rks fn[kk caxkyh tknw ¼gkrkP;k iatkpk [ksG nk[korks] vaxBk dkirks] mtok vaxBk Mkok cktwyk vk.krks½

×