Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is Drupal Your Pal?

627 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Is Drupal Your Pal?

 1. 1. Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð Ã Ó Þ ÔÓ Ø × Ö ÞÚÓ Ñ Þ ÖÙÔ Ð Ò ÓÐ ÔÐ ºÓÑ Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓÑ ¾ º Ú Ð ¾¼½¾ºÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 2. 2. ÈÖÓ Ð Ñ ± Ð Ò Ø Ñ ×Ð Ò ÓÚ × Ø ÔÓ× ÒºÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾ » ¾¿
 3. 3. Ò ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¿ » ¾¿
 4. 4. ÖÙÔ Ð ÓÒØ ÒØ Å Ò Ñ ÒØ ËÝ×Ø Ñ ÓÒØ ÒØ Å Ò Ñ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ ÖÙÔ Ð ÈÀÈ º¾· ²² ÅÝËÉÄ » ÈÓ×Ø Ö ËÉÄ ÖÙÔ Ð ÈÀÈ º ·Ò ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 5. 5. ÈÓÚ ×Ø Ö × ÙÝØ Öظ ¾¼¼½º ÞÚÓÖÒÓ Ñ ×× Ó Ö ×Ó ØÚ Ö Ú ÖÞ ¼¾»¾¼¼ Ú ÖÞ ¼½»¾¼½½ Ú ÖÞ ÌÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 6. 6. Ê Ö Ò ÔÖÓ Ò ¼ »¾¼½¼ ≃ Ñ Ð ÙÒ × Ø ÓÚ ◮ ØØÔ »»× Ö Ø ºÒ Ø» ÖÙÔ ÐÙ× ×Ø Ñ Ø × Û Ø ÓÙ× º ÓÚ ÑØÚºÓºÙ Ù ÙÒØÙºÓÑ ÓÖÙѺØÑ ÔÓÐÐ Ø ºÓÑÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 7. 7. ÓÑÑÙÒ ØÝ ÖÙÔ ÐºÓÖ ◮ ≃ ¼ ¼¼¼ ÓÖ ×Ò Ö ÙÒ ◮ ≃½¼ ¼¼¼ Ú ÐÓÔ Ö× Ö ÙÒ ÖÙÔ Ð ÓÒ¸ ÖÙÔ Ð ÑÔ× ◮ ÖÙÔ Ð ÓÒ ÙÖÓÔ ¾¼½¾ Å Ò Ò ÀÖÚ Ø× ÖÙÔ Ð ÖºÓÖÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 8. 8. Î ÖÞ Ô Ö Ð ÐÒ Ö ÞÚÓ Ú Ù Ú ÖÞ ◮ ØÖ ÒÙØÒÓ Ò Ñ ÓÑÔ Ø ÐÒÓ×Ø ÞÑ îÙ Ñ ÓÖ Ú ÖÞ Ñ Ò ÑÓ ÙÐ Ó ÒÓ × ÙÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 9. 9. Ö Ø ØÙÖ Ú ×Ó Ó ÑÓ ÙÐ Ö Ò Ó Ø ÈÁ =⇒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ñ Ð ÓÖ × ÙÔ Ó Ú ÞÒ ÓÔ ÓÒ ÐÒ ÑÓ ÙÐ ≃ ¼¼ Ø Ö ¹Ô ÖØÝ ÑÓ ÙÐÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 10. 10. Ì Ñ Ð Ò ÔÓ ÑÓÚ ÒÓ Ø ÜÓÒÓÑÝ ´ÚÓ ÙÐ Öݸ Ø ÖѸ ×ÝÒÓÒÝѵ Ù× Ö ´ÖÓÐ µ ÑÓ ÙÐ Ö ÓÒ¸ ÐÓ Ñ ÒÙÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½¼ » ¾¿
 11. 11. ÖÙÔ Ð ÓÖ ÙÖ î Ú Ò × Öö ◮ Ø ÓÖ Þ ´Ø ×ÓÒÓÑ µ¸ ÍÊÄ Ö ÛÖ Ø Ò ¸ Ò Ú ¸ ÓÑ ÒØ Ö Ò Ñ Ò ×ØÖ ÓÖ ×Ò ÖÔ ÓÔ ÓÒ ÐÒ ÑÓ ÙÐ ´ÊËË Ö ØÓÖ¸ ÔÓÐи ÓÐ ÓÖ Ø ÚÒ ÐÓ ¸ ºººµ ◮ ÓÖ ×Ø ÒØ Ò ÈÁ Ó ¹ÓÒ ÑÓ ÙÐ Ð ÈÁ » Ð ÍÁÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½½ » ¾¿
 12. 12. ÈÖÓ Ö Ú Ò ÖÙÔ Ð Ø Ö ¹Ô ÖØÝ ÑÓ ÙÐ ´ ÖÙÔ ÐºÓÖ »ÔÖÓ Ø»ÑÓ ÙÐ ×µ ◮ Ó ÖÓÑ Ò ÖÓ ØÓ Ú Ð Ø ØÒ ¸ ØÓ Ò Ú Ð Ø ØÒ Ö ÞÚÓ ÚÐ ×Ø ØÓ ÑÓ ÙÐ ×Ö Ù Ú × Ð Ó ÒÓØ ÓÖ ºÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½¾ » ¾¿
 13. 13. Ê ÞÚÓ ÑÓ ÙÐ Ø Ñ Ð Ò ÓÒ ÔØ ÓÓ ×¸ Ø ÓÒ׸ ØÖ Ö× ◮ ÒÔÖº ÓÓ ÒÓ Ò× Öظ ÓÓ Ñ ÒÙ ÐØ Ö¸ ÓÓ Ñ Ð¸ ÓÓ Ò×Ø ÐÐ ◮ ØÖ Ö× Ø ÓÒ× Ú ÒØ× ÐÐ × Ñ ÒÙ ×Ý×Ø Ñ ◮ ×Ú ×ØÖ Ò Ó × ÔÓ ÚÐ Ù Ù Ò × Ø Ù ´Ò ÓÚ ×ÒÓ Ó ØÓÑ Ò Ð Þ Ð × Ù Ò Ú Ð Ò µÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½¿ » ¾¿
 14. 14. Ê ÞÚÓ ÑÓ ÙÐ Ø Ñ Ð Ò ÓÒ ÔØ Ä ÞÖ Ò Ò È Ç¹Ù ◮ Ô Ö Ñ ØÖ Þ Ö Ò ÕÙ ÖÝ ¸ ÕÙ ÖÝ Ù Ð Ö¸ Ë Ñ ÈÁ¸ Ô Ò ¸ ººº Ð ÈÁ ÓÖÑ ÈÁÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 15. 15. Ë ÓÖÓ¹Ô ¹Ò ÓÔ Ó Ò Ó ØÒ ÑÓ ÙÐ Î Û× Ú ÞÙ ÐÒ ÕÙ ÖÝ ÙÐ Ö ÓÒØ ÜØ ÔÖÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ×Ø ÓÚ ×ÒÓ Ó ÓÒØ ×ØÙ È Ò Ð× Ö ³Ò³ ÖÓÔ ÙÖ î Ú Ò Ð Ñ Ò Ø ÌÓ Ò Ø ×ØÙ ÐÒ ÔÐ ÓÐ Ö Ú Ð Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÐÔ Ö× ´ÒÔÖº Ò Ö ØÓÖ × Öö µÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 16. 16. ÎÖÐÓ ÓÖ ×Ò Ó ØÒ ÑÓ ÙÐ ÇÑ ¸ Ò¸ ººº ×Ø ÖØ Ö Ø Ñ × ÐØ Ú Ö Ò Ø ÑÙ¸ ÓÔ Ó Ù ÓÑ Ò ÓÒØ ÜØ · ÇÑ Ë Ñ ÒØ Î Û× Ö Î Û× Ò ÖÖ ÔÙÒÓ ×ÑÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 17. 17. ÖÙ× ÊÍÔ Ð ËÀ ÐÐ ÓÔÙ Ø Ó Ö îÚ Ò ÑÒÓ Ø × ÓÚ ÔÓÑÓ Ù ÄÁ¹ ◮ Ò×Ø Ð ÙÔ Ö ÖÙÔ Ð Ó ØÒ ÑÓ ÙÐ ◮ Ñ Ò Ñ ÒØ ◮ Ù× Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ◮ ÙÔ¸ Ñ Ö ◮ ºººÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 18. 18. Ì ² Ì Í ÐÝ ÌÁÅÌÇÏÌ Á ◮ ÓÖ ×Ø Ø ÔÖÓÚ Ö Ò ¸ ØÙ ÐÒ ¿Ö Ô ÖØÝ ÑÓ ÙÐ ◮ ÓÒÞÙÐØ Ö Ø Þ Ò Ù Ó Ó Ò ÓÐ ÔÖ × Þ Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò× ∼ ÖÓ ¸ Ú ÐØ Ø Ø Ô ÑÓ ÙÐ ◮ ¸ ¸ ´ Ñ ÐÓ ÓÔØ Ñ Þ µ ÍÁ Í ◮ ÓÑÔÐ Ø Ò Ö Þ Ò ◮ Ó Ö Ó Ö Ø Ñ ¸ ÐÑØÖ Ò ØÙÖ ÔÓ ÓÖ ×Ò ÙÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 19. 19. Ì ÓÓ Ú Ð ¸ Ò Ñ Ò ÔÖÓ Ø Ó ÖÞ Ö ÞÚÓ Ó ÖÓÑÒ Þ ÓØÓÚ Ö Ò ×ÓÐ Ò Ó ÙÑ ÒØ ¸ Ú Ð ÓÑÑÙÒ ØÝÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 20. 20. Ê ×ÙÖ× ÌÓ ÌÓÑÐ Ò×ÓÒ ÈÖÓ ÖÙÔ Ð Ú ÐÓÔÑ ÒØÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾¼ » ¾¿
 21. 21. Ê ×ÙÖ× ØØÔ »» Ô º ÖÙÔ ÐºÓÖ » ØØÔ »» ÖÙÔ ÐºÓÖ » ÓÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ØØÔ »» ÖÙÔ ÐºÓÖ » ÓÓ ×Ò ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾½ » ¾¿
 22. 22. Ê ×ÙÖ× ÈÖÓ Ø Ô Í× Ø ×ÓÙÖ ¸ ÄÙ ºÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾¾ » ¾¿
 23. 23. ÀÚ Ð Ò Ô öÒ ÈØ ÒÒ ÓÐ ÔÐ ºÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ ÚºÓѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾¿ » ¾¿

×