Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Is Drupal Your Pal?

 1. Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð Ã Ó Þ ÔÓ Ø × Ö ÞÚÓ Ñ Þ ÖÙÔ Ð Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ Ò ÙØÖ ÒÓ Úº ÓÑ ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 2. ÈÖÓ Ð Ñ ± Ð Ò Ø Ñ ×Ð Ò ÓÚ × Ø ÔÓ× Òº Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾ » ¾¿
 3. Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¿ » ¾¿
 4. ÖÙÔ Ð ÓÒØ ÒØ Å Ò Ñ ÒØ ËÝ×Ø Ñ ÓÒØ ÒØ Å Ò Ñ ÒØ Ö Ñ ÛÓÖ ÖÙÔ Ð ÈÀÈ º¾· ²² ÅÝËÉÄ » ÈÓ×Ø Ö ËÉÄ ÖÙÔ Ð ÈÀÈ º · Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 5. ÈÓÚ ×Ø Ö × ÙÝØ Öظ ¾¼¼½º ÞÚÓÖÒÓ Ñ ×× Ó Ö ×Ó ØÚ Ö Ú ÖÞ ¼¾»¾¼¼ Ú ÖÞ ¼½»¾¼½½ Ú ÖÞ Ì Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 6. Ê Ö Ò ÔÖÓ Ò ¼ »¾¼½¼ ≃ Ñ Ð ÙÒ × Ø ÓÚ ◮ ØØÔ »»× Ö Ø ºÒ Ø» ÖÙÔ ÐÙ× ×Ø Ñ Ø × Û Ø ÓÙ× º ÓÚ ÑØÚº ÓºÙ Ù ÙÒØÙº ÓÑ ÓÖÙѺØÑ ÔÓÐÐ Ø º ÓÑ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 7. ÓÑÑÙÒ ØÝ ÖÙÔ ÐºÓÖ ◮ ≃ ¼ ¼¼¼ ÓÖ ×Ò Ö ÙÒ ◮ ≃½¼ ¼¼¼ Ú ÐÓÔ Ö× Ö ÙÒ ÖÙÔ Ð ÓÒ¸ ÖÙÔ Ð ÑÔ× ◮ ÖÙÔ Ð ÓÒ ÙÖÓÔ ¾¼½¾ Å Ò Ò ÀÖÚ Ø× ÖÙÔ Ð ÖºÓÖ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 8. Î ÖÞ Ô Ö Ð ÐÒ Ö ÞÚÓ Ú Ù Ú ÖÞ ◮ ØÖ ÒÙØÒÓ Ò Ñ ÓÑÔ Ø ÐÒÓ×Ø ÞÑ îÙ Ñ ÓÖ Ú ÖÞ Ñ Ò ÑÓ ÙÐ Ó ÒÓ × Ù Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 9. Ö Ø ØÙÖ Ú ×Ó Ó ÑÓ ÙÐ Ö Ò Ó Ø ÈÁ =⇒ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö Ñ ÛÓÖ Ñ Ð ÓÖ × ÙÔ Ó Ú ÞÒ ÓÔ ÓÒ ÐÒ ÑÓ ÙÐ ≃ ¼¼ Ø Ö ¹Ô ÖØÝ ÑÓ ÙÐ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º » ¾¿
 10. Ì Ñ Ð Ò ÔÓ ÑÓÚ ÒÓ Ø ÜÓÒÓÑÝ ´ÚÓ ÙÐ Öݸ Ø ÖѸ ×ÝÒÓÒÝѵ Ù× Ö ´ÖÓÐ µ ÑÓ ÙÐ Ö ÓÒ¸ ÐÓ Ñ ÒÙ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½¼ » ¾¿
 11. ÖÙÔ Ð ÓÖ ÙÖ î Ú Ò × Öö ◮ Ø ÓÖ Þ ´Ø ×ÓÒÓÑ µ¸ ÍÊÄ Ö ÛÖ Ø Ò ¸ Ò Ú ¸ ÓÑ ÒØ Ö Ò Ñ Ò ×ØÖ ÓÖ ×Ò ÖÔ ÓÔ ÓÒ ÐÒ ÑÓ ÙÐ ´ÊËË Ö ØÓÖ¸ ÔÓÐи ÓÐ ÓÖ Ø ÚÒ ÐÓ ¸ ºººµ ◮ ÓÖ ×Ø ÒØ Ò ÈÁ Ó ¹ÓÒ ÑÓ ÙÐ Ð ÈÁ » Ð ÍÁ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½½ » ¾¿
 12. ÈÖÓ Ö Ú Ò ÖÙÔ Ð Ø Ö ¹Ô ÖØÝ ÑÓ ÙÐ ´ ÖÙÔ ÐºÓÖ »ÔÖÓ Ø»ÑÓ ÙÐ ×µ ◮ Ó ÖÓÑ Ò ÖÓ ØÓ Ú Ð Ø ØÒ ¸ ØÓ Ò Ú Ð Ø ØÒ Ö ÞÚÓ ÚÐ ×Ø ØÓ ÑÓ ÙÐ ×Ö Ù Ú × Ð Ó ÒÓØ ÓÖ º Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½¾ » ¾¿
 13. Ê ÞÚÓ ÑÓ ÙÐ Ø Ñ Ð Ò ÓÒ ÔØ ÓÓ ×¸ Ø ÓÒ׸ ØÖ Ö× ◮ ÒÔÖº ÓÓ ÒÓ Ò× Öظ ÓÓ Ñ ÒÙ ÐØ Ö¸ ÓÓ Ñ Ð¸ ÓÓ Ò×Ø ÐÐ ◮ ØÖ Ö× Ø ÓÒ× Ú ÒØ× ÐÐ × Ñ ÒÙ ×Ý×Ø Ñ ◮ ×Ú ×ØÖ Ò Ó × ÔÓ ÚÐ Ù Ù Ò × Ø Ù ´Ò ÓÚ ×ÒÓ Ó ØÓÑ Ò Ð Þ Ð × Ù Ò Ú Ð Ò µ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½¿ » ¾¿
 14. Ê ÞÚÓ ÑÓ ÙÐ Ø Ñ Ð Ò ÓÒ ÔØ Ä ÞÖ Ò Ò È Ç¹Ù ◮ Ô Ö Ñ ØÖ Þ Ö Ò ÕÙ ÖÝ ¸ ÕÙ ÖÝ Ù Ð Ö¸ Ë Ñ ÈÁ¸ Ô Ò ¸ ººº Ð ÈÁ ÓÖÑ ÈÁ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 15. Ë ÓÖÓ¹Ô ¹Ò ÓÔ Ó Ò Ó ØÒ ÑÓ ÙÐ Î Û× Ú ÞÙ ÐÒ ÕÙ ÖÝ ÙÐ Ö ÓÒØ ÜØ ÔÖÓÑ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ×Ø ÓÚ ×ÒÓ Ó ÓÒØ ×ØÙ È Ò Ð× Ö ³Ò³ ÖÓÔ ÙÖ î Ú Ò Ð Ñ Ò Ø ÌÓ Ò Ø ×ØÙ ÐÒ ÔÐ ÓÐ Ö Ú Ð Ú ÐÓÔÑ ÒØ ÐÔ Ö× ´ÒÔÖº Ò Ö ØÓÖ × Öö µ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 16. ÎÖÐÓ ÓÖ ×Ò Ó ØÒ ÑÓ ÙÐ ÇÑ ¸ Ò¸ ººº ×Ø ÖØ Ö Ø Ñ × ÐØ Ú Ö Ò Ø ÑÙ¸ ÓÔ Ó Ù ÓÑ Ò ÓÒØ ÜØ · ÇÑ Ë Ñ ÒØ Î Û× Ö Î Û× Ò ÖÖ ÔÙÒÓ ×Ñ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 17. ÖÙ× ÊÍÔ Ð ËÀ ÐÐ ÓÔÙ Ø Ó Ö îÚ Ò ÑÒÓ Ø × ÓÚ ÔÓÑÓ Ù ÄÁ¹ ◮ Ò×Ø Ð ÙÔ Ö ÖÙÔ Ð Ó ØÒ ÑÓ ÙÐ ◮ Ñ Ò Ñ ÒØ ◮ Ù× Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ◮ ÙÔ¸ Ñ Ö ◮ ººº Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 18. Ì ² Ì Í ÐÝ ÌÁÅÌÇÏÌ Á ◮ ÓÖ ×Ø Ø ÔÖÓÚ Ö Ò ¸ ØÙ ÐÒ ¿Ö Ô ÖØÝ ÑÓ ÙÐ ◮ ÓÒÞÙÐØ Ö Ø Þ Ò Ù Ó Ó Ò ÓÐ ÔÖ × Þ Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò× ∼ ÖÓ ¸ Ú ÐØ Ø Ø Ô ÑÓ ÙÐ ◮ ¸ ¸ ´ Ñ ÐÓ ÓÔØ Ñ Þ µ ÍÁ Í ◮ ÓÑÔÐ Ø Ò Ö Þ Ò ◮ Ó Ö Ó Ö Ø Ñ ¸ ÐÑØÖ Ò ØÙÖ ÔÓ ÓÖ ×Ò Ù Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 19. Ì ÓÓ Ú Ð ¸ Ò Ñ Ò ÔÖÓ Ø Ó ÖÞ Ö ÞÚÓ Ó ÖÓÑÒ Þ ÓØÓÚ Ö Ò ×ÓÐ Ò Ó ÙÑ ÒØ ¸ Ú Ð ÓÑÑÙÒ ØÝ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ½ » ¾¿
 20. Ê ×ÙÖ× ÌÓ ÌÓÑÐ Ò×ÓÒ ÈÖÓ ÖÙÔ Ð Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾¼ » ¾¿
 21. Ê ×ÙÖ× ØØÔ »» Ô º ÖÙÔ ÐºÓÖ » ØØÔ »» ÖÙÔ ÐºÓÖ » Ó ÙÑ ÒØ Ø ÓÒ ØØÔ »» ÖÙÔ ÐºÓÖ » ÓÓ × Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾½ » ¾¿
 22. Ê ×ÙÖ× ÈÖÓ Ø Ô Í× Ø ×ÓÙÖ ¸ ÄÙ º Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾¾ » ¾¿
 23. ÀÚ Ð Ò Ô öÒ ÈØ Ò Ò ÓÐ ÔÐ º ÓÑ ´Ò ÙØÖ ÒÓ Úº Óѵ Á× ÖÙÔ Ð ÓÙÖ È Ð ¾ º Ú Ð ¾¼½¾º ¾¿ » ¾¿
Advertisement