Závěrečný úkol KPI autorská práva

353 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI autorská práva

 1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Obor: Finance a právo Závěrečný úkol Ochrana autorských právJméno a příjmení: Nikola GrossováUČO: 391330Školní rok: 2012/2013Předmět: FF:KPI11 Kurz práce s informacemi
 2. 2. ArgumentaceSeminární práci na výše zmíněné téma jsem si vybrala především proto, že tatoproblematika je stále aktuální. Téma je pro mě zajímavé díky mému mezifakultnímustudiu, zaměřím se tedy spíše na právní stránku.Téma Ochrana autorských práv jsem zvolila, jelikož se chci zaměřit na téma autorskápráva z pohledu právní ochrany. Především bych chtěla vyhledat právní úpravu a zjistittak, jak se pozná protiprávní jednání v této oblasti, jaká mají autoři práva a jakáje ochrana jejich práv.2
 3. 3. AnotaceText pojednává o autorských právech z pohledu právního hlediska. Jsou zde uvedenynejčastější druhy porušování autorských práv v běžném životě. Vybraná právní úpravazmiňuje jaká je v České republice právní ochrana autorských práv a nabízí náhledna zjištění sankcí, které jsou udělovány za porušování autorských práv. Pro zajímavosttext nabízí náhled do směrnic Evropské Unie pojednávajících o daném tématu. Ne vždyje totiž stejné vnitrostátní právo s unijním právem.Klíčová slovaautorská práva, porušení, ochrana, sankce3
 4. 4. 1 Právní úprava1.1 Prameny českéZákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýma o změně některých zákonů (autorský zákon)1.2 Prameny evropskéSměrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. 5. 1991 o právní ochraně počítačových programůSměrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. 10. 1993 o harmonizaci doby ochrany autorskéhopráva a určitých práv s ním souvisejícíchSměrnice 96/9/ES Evropského parlamentu a Rady z 11. 3. 1996 o právní ochranědatabází2 HistorieOchrana práv k nemovitým statkům začala od 19. století.Tato práva označujeme jako duševní vlastnictví. V České republice se tento pojempoužívá od roku 1990.13 Předměty ochranyPředmětem ochrany je právo k dílu autora, které je výsledkem jeho činnosti.24 Ochrana autorských právAutor má právo požadovat od celních orgánů a orgánů vykonávajících státní statistickouslužbu informace o rozsahu dovozu nebo přijetí zboží či vývozu nebo odeslání zboží,které je rozmnoženinou jeho díla nebo zvukovým, zvukově obrazovým nebo jinýmzáznamem takového díla.31 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv [online]. 1. vyd. Olomouc:Univerzita Palackého, 2005, 59 s. [cit. 2012-12-20]. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0960-72 Česká republika. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů české republiky. 2000.3 Česká republika. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů české republiky. 2000.4
 5. 5. 4.1 Soukromoprávní ochranaZde se autor může domáhat určení autorství; zákazu ohrožení svého práva, včetněhrozícího opakování nebo neoprávněného zásahu do svého práva; zákazu ohrožení svéhodíla; sdělení údajů o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla,o způsobu a rozsahu jejího užití a o totožnosti osob, které se neoprávněného zhotovení,popř. neoprávněného rozšiřování účastní; odstranění následků zásahu do práva staženímnebo zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny dílanebo pomůcky z obchodování nebo jiného užití; poskytnutí přiměřeného zadostiučiněníza způsobenou nemajetkovou újmu a to omluvou nebo zadostiučiněním v penězích,pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitéhozadostiučinění určí soud. 44.2 Trestněprávní ochranaPorušování autorských práv je postihováno podle trestního zákona, který říká(1) Kdo neoprávněně zasáhne niokli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskémudílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovémunebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,zákazem činnost nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutímvěci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tímjinému značnou škodu, neboc) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu. 54 Česká republika. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů české republiky. 2000.5 Česká republika. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. In: Sbírka zákonů české republiky. 2009.5
 6. 6. 5 Přestupky a správní deliktyPokud fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba neoprávněně užijeautorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasovénebo televizní vysílání nebo databázi lze uložit pokutu do 150 000 Kč.Pokud neoprávněně zasahuje do práva autorského lze udělit pokutu do 100 000 Kč.Pokutu lze také udělit, pokud obchodník, který se účatní na prodeji originálu nesplníoznamovací povinnost, v tomto případě může mu být udělena pokuta do 50 000 Kč.66 Porušování autorských právV praxi se většinou setkáme s porušováním autorských práv k počítačovým programům,hudebním nahrávkám a filmům. Často má porušení těchto autorských práv velký rozsah.6.1 Počítačové programyU počítačových programů se porušování autorskách práv nazývá softwarové pirátství.6.1.1 Užívání počítačových programů nad rozsah povolený zákonem nebo licenční smlouvouTo můžeme nazvat nadužívání. Uživatel, který si program pořídil, ho užívá ve vícekopiích, než je počet, ke kterému je oprávněn podle licenční smlouvy.6.1.2 Neoprávněné pořizování kopií počítačových programůPaděláním se rozumí napodobování originálu. Padělatel se pak padělky snaží vydávatza original, některé od original téměř nepoznáme.6.1.3 Neoprávněné šíření kopií počítačových programů s počítačiV tomto případě distributoři hardwaru distribuují spolu s hardwarem nelegálněnainstalované počítačové programy.76.2 Hudba a filmZločinecké skupiny využívají trhu s hudebními nahrávkami a vyrábějí nelegální kopie.6 Česká republika. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů (autorský zákon). In: Sbírka zákonů české republiky. 2000.7 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv [online]. 1. vyd. Olomouc:Univerzita Palackého, 2005, 59 s. [cit. 2012-12-20]. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0960-76
 7. 7. 6.2.1 Prosté pirátstvíNeautorizované duplikování originální nahrávky pro komerční zisk bez souhlasu držitelepráv.6.2.2 BootlegyNeautorizované nahrávky živých nebo rozhlasových vystoupení.6.2.3 PadělkyKopírovány a baleny tak, aby co možná nejlépe připomínaly originál.6.2.4 Internetové pirátstvíNahrávky, odesílané a přenášené po celém světě prostřednictvím internetu. 87 Unijní úprava7.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraněpočítačových programůTato směrnice byla zavedena na ochranu počítačových programů. Uživateli nesmí býtbráněno, aby prováděl nezbytné úkony potřebné např. ke studiu. V tomto případě,ale nesmí být porušena autorská práva. Neoprávněné rozmnožování, překlad, zpracovánínebo změna formy kódu, ve které byla rozmnoženina poskytnuta, je porušenímvýlučných práv autora.97.2 Směrnice Rady 93/98/EHS o harmonizaci doby ochrany autorského právaa určitých práv s ním souvisejícíchTato směrnice říká např., že práva autora líterárního nebo uměleckého díla trvají po dobuautorova života a 70 po jeho smrti. U díla spoluautorů se tato doba počítá od smrtiposledního žijícího autora. U kinematografických a audiovizuálních děl je doba ochranyještě 70 let po smrti autora nebo posledního žijícího autora. 108 HOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochrana autorských práv [online]. 1. vyd. Olomouc:Univerzita Palackého, 2005, 59 s. [cit. 2012-12-20]. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0960-79 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. In: Evropskáunie: EUR-Lex [online]. 2009 [cit. 2012-12-20].10 Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.In: Evropská unie: EUR-Lex [online]. 1993 [cit. 2012-12-20]7
 8. 8. ZdrojeČeská republika. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, oprávech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).In: Sbírka zákonů české republiky. 2000. Dostupné také z:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=49278&fulltext=&nr=121~2F2000&part=&name=&rpp=15#local-content 1. Autorem je Parlament České republiky 2. Autoři jsou kvalifikovaní v oboru 3. Text je psaný přehledně 4. Jazyk a styl jsou odpovídající pro cílové publikum 5. Obsah textu přesný k danému problémuČeská republika. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. In: Sbírkazákonů české republiky. 2009. Dostupné také z:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonInfo.jsp?idBiblio=68040&fulltext=&nr=&part=&name=trestn~C3~AD&rpp=15#local-content 1. Autorem je Parlament České republiky 2. Autoři jsou kvalifikovaní v oboru 3. Text je psaný přehledně 4. Jazyk a styl jsou odpovídající pro cílové publikum 5. Obsah textu přesný k danému problémuHOLCOVÁ, Irena, Veronika KŘESŤANOVÁ a Martin VOBORNÍK. Ochranaautorských práv [online]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 59 s. [cit. 2012-12-20]. Učebnice (Univerzita Palackého). ISBN 80-244-0960-7. Dostupné z:http://www.vscht.cz/document.php?docId=4319 1. Autorka je právnička, kvalifikovaná v oboru 2. Text je psaný jako učebnice, tudíž je naučný a přesně formulovaný 3. Jazyk a styl odpovídají cílovému publiku 4. Obsah textu odpovídá danému problému 5. Knížka je přehledná8
 9. 9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právníochraně počítačových programů. In: Evropská unie: EUR-Lex [online]. 2009 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:01:CS:HTML 1. Autorem je Evropský parlament a Rada 2. Autoři mají velice odbornou kvalifikaci 3. Stránka je přehledná 4. Jazyk a styl odpovídají cílovému publiku 5. Po obsahové stránce splňuje všechny požadavkySměrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorskéhopráva a určitých práv s ním souvisejících. In: Evropská unie: EUR-Lex [online]. 1993 [cit.2012-12-20]. Dostupné z:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:290:0009:011:CS:HTML 1. Autorem je Rada 2. Autoři mají velice odbornou kvalifikaci 3. Stránka je přehledná 4. Jazyk a styl odpovídají cílovému publiku 5. Po obsahové stránce splňuje všechny požadavkyDuševní vlastnictví. Celní správa České republiky [online]. 2007-2011 [cit. 2012-12-20].Dostupné z: http://www.celnisprava.cz/cz/statistiky/Stranky/dusevni-vlastnictvi.aspx 1. Autorem je celní správa, která je kvalifikovaná v dané problematice 2. Na stránce můžeme najít přehledně uspořádané informace 3. Obsah splňuje odbornou problematiku 4. Jazyk a styl odpovídají cílovému publiku 5. Webové stránky přináší nové informace9
 10. 10. PřílohyGraf zobrazuje, jak vysoké byly škody způsobené porušováním autorských práv v oblastiduševního vlastnictví v letech 2007-2011.Informace jsem čerpala z webových stránek Celní správy České republiky10

×