Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traballo leccion 2

Este é o meu traballo da lección 2 de cultura clásica.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traballo leccion 2

 1. 1. Traballo lección 2 Cultura Clásica 4º ESO Nicolás Darriba Magalhaes Esquema inicial
 2. 2. Linguas Indoeuropeas Balto – eslavo Céltico Xermánico Grego Indo – iranio Itálico O grego Grandes etapas O Latín Orixe Expansión Etapas da Lingua latina Linguas Románicas Linguas Románicas principais Tecnicismos Cultismos Portada Declinación Pares léxicos Latinismos Mapa Mapas incrustados
 3. 3. INDOEUROPEO <ul><li>Que é? </li><ul><li>O indoeuropeo era a lingua falada por un conxunto de tribos do sec. III a. C. , que desenvolveron unha cultura destacable na área xeográfica comprendida entre o centro de Europa e as estepas de Siberia. </li></ul><li>Familias de linguas indoeuropeas </li><ul><li>Balto – eslavo : as linguas pertencentes a esta familia son o ruso, polaco, checo, búlgaro. Lituano, letón...
 4. 4. Céltico : a esta familia pertencen o irlandés, o escocés, o galés e o bretón.
 5. 5. (continua na páxina seguinte) </li></ul></ul>Inicio
 6. 6. INDOEUROPEO <ul><li>Familias de linguas indoeuropeas </li><ul><li>Xermánico : Inglés, alemán, holandés, sueco, danés, noruegués e islandés son as linguas pertencentes a esta familia.
 7. 7. Grego : a esta familia só está o Grego moderno.
 8. 8. Indo – iranio : nesta familia están as linguas e dialectos da India, Irán e Afganistán.
 9. 9. Itálico (latín) : esta familia está formada polas linguas románticas que son o galego, castelán, catalán, portugués, francés, occitano (no sur de Francia), italiano, sardo (a lingua da illa de Sardeña), retorrománico (na zona dos Alpes) e o romanés. </li></ul></ul>Inicio
 10. 10. O grego <ul>O grego ten tres grandes etapas lingüísticas <li>O grego clásico: chamámoslle grego clásico ao dialecto xónico – ático que se falaba e se escribía nos séculos V e IV a. C. Este grego é o que se estuda actualmente nos centros de ensino.
 11. 11. A Koiné: esta lingua impúxose nos territorios conquistados por Alexandre Magno, e pasou a ser unha lingua común grega neses territorios. Esta nova lingua era o resultado do conglomerado de dialectos (principalmente xónico – áticos). Este fíxose nun idioma universal que se utilizaba nos campos da cultura, e do comercio...)
 12. 12. O grego moderno: este idioma ben sendo o resultado da evolución da koiné; esta evolución non foi só oralmente, senón que tamén evolucionou na forma de escritura. Esta lingua apareceu nos territorios que o Imperio bizantino tiña dominados. </li></ul>Inicio
 13. 13. O latín <ul>Orixe Este idioma deriva do indoeuropeo. Xurde como dialecto falado polas tribos indoeuropeas que colonizaron unha rexión do centro de Italia chamada Lacio . O nome das tribos latini ben dado polo nome da cidade de Lacio en latín ( latium) , e a lingua, a lingua latina. Expansión Entre os séculos III a. C. e II d. C., o latín converteuse na lingua da maior parte dos pobos mediterráneos. Durante a Idade Media, esta lingua era a habitual na Europa occidental, principalmente falada pola xente das clases altas. Os humanistas, na época do Renacemento, recuperaron a cultura clásica e tamén se dedicaron a recuperar o uso do latín como lingua principal. Esta durou ata o século XVIII como medio de expresión filosófica e científica, pero tamén a utilizaban entre países para as relacións diplomáticas. </ul>Inicio Mapa
 14. 14. <ul>Etapas da lingua latina <li>Latín arcaico: nesta primeira etapa empezan a aparecer os primeiros textos escritos. Esta etapa constitúe a formación e consolidación da lingua latina.
 15. 15. Latín clásico: nesta etapa é a “idade de ouro” do latín, nela fálase e escríbese seguindo unhas normas gramaticais.
 16. 16. Latín postclásico: durante esta etapa continuou a brillantez da anterior, pero con indicios de que houbera unha primeira decadencia.
 17. 17. Latín tardio ou baixo latín: nesta etapa é cando a lingua se degrada seriamente. </li></ul>Inicio
 18. 18. Linguas Románicas <ul>Que son? As linguas románicas son aquelas que derivan do latín falado ou latín vulgar. Estas son un testemuño importante da presenza da cultura clásica nos nosos días. Hoxe en día, máis de 700 millóns de habitantes no mundo falan linguas románicas para comunicarse. <li>Linguas Románicas principais: As máis coñecidas son o francés, o provenzal ou occitano, o italiano, o rético e o romanés.
 19. 19. Na península Ibérica falamos o galego, castelán, catalán e o portugués. Na península tamén contamos cunha lingua que non é románica e non ten relación con ningunha das familias de linguas existentes, esa lingua “especial” é o vasco ou éuskaro . </li></ul>Inicio
 20. 20. Linguas flexivas <ul><li>As linguas flexivas , como o latín e o grego, chámanselle así porque teñen a capacidade de variar a forma de certas clases de palabras para expresar as diferentes funcións sintácticas, ou tamén para indicar algunhas relacións gramaticais, como poden ser, a unión do verbo co suxeito.
 21. 21. As linguas aglutinantes </li></ul>Inicio
 22. 22. Declinación ou flexión nominal <ul>A declinación ou flexión nominal está formada por casos, estes casos o que fan é indicar a función da palabra na oración. O caso recoñécese pola terminación da palabra. Hai algunhas linguas romance que aínda conservan casos, como pode ser o romanés, pero a maioria xa perderon ese sistema de declinación. Nas linguas como o alemán, o ruso ou o grego moderno, conservase a flexión nominal, pero de forma algo restrinxida nalgúns casos, que varian dependendo da lingua. </ul>Inicio
 23. 23. Tecnicismos <ul><li>Os tecnicismos son palabras novas creadas para nomear conceptos ou descubrimentos novos.
 24. 24. Para a creación de tecnicismos utilízanse principalmente palabras gregas e latinas
 25. 25. As palabras patrimoniais son todas aquelas que unha lingua recibe da lingua nai e polo tanto sofren todos os cambios fonéticos que lles corresponde. </li><ul><li>Lectum > leito
 26. 26. Germanus > hirmán
 27. 27. Lupam > loba </li></ul></ul>Inicio
 28. 28. Cultismos ou palabras cultas <ul><li>Son palabras gregas ou latinas que foron introducidas noutras linguas para encher baleiros léxicos. </li><ul><li>Examen > exame
 29. 29. Titulum > título
 30. 30. Fraternus > fraterno </li></ul><li>Pares léxicos
 31. 31. Os pares léxicos son dúas palabras derivadas dunha mesma palabra latina; unha que seguiu o camiño natural do latin vulgar e a outra foi introducida como cultismo en épocas posteriores. </li><ul><li>Calidu > caldo (patrimonial)
 32. 32. > cálido (cultismo) </li></ul></ul>Inicio
 33. 33. Expresións latinas ou latinismos <ul><li>Os latinismos son combinacións fixas de palabras que reproducen unha estructura sintáctica latina e que teñen un significado unitario. </li></ul>Inicio Sen data Relación de méritos Lista de latinismos
 34. 34. Mapas Inicio Linguas románicas O grego

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Este é o meu traballo da lección 2 de cultura clásica.

Views

Total views

655

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×