Successfully reported this slideshow.

Строителство Градът

1,996 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Строителство Градът

  1. 1. Брой 17 (700), 2 - 8 май 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Едно добро начало Когато темата на този брой беше зами- слена, тя трябваше да осветли новите въз- можности на жилищ- ния пазар – за нови домове за купувачите и за нови проекти за предприемачите. Оказа се, че те не са толкова нови. Спа- дът в цените не е от вчера, а банките за- почнаха оживлението в ипотечното креди- тиране още втората половина на минала- та година. Проектите все още са в леднико- вия период. Оттогава досега промените не са тол- кова много: цените продължават да на- маляват, но все така с малко, оборотите при новите кредити са стабилни, но ръстът им е слаб, купувачите искат, но се притес- няват да купуват. И все пак проме- ни има. За последни- те шест месеца кръ- гът на предприема- чите, които минават на страната на оп- Жилищата: тимистите, се раз- расна, както и кръ- гът от банките, кои- В очакване то се включиха в със- тезанието за добрите клиенти. Това не е достатъч- но основание да се на първа пролет говори за възстановя- ване. Но погледнато от ъгъла на последни- те две и половина го- дини, си е едно добро начало.17 стр. 14 стр. 26 17 > Oxford Economics: Бумерангът ниски Строителство 2020: Китай, САЩ и цени 9 771310 983000 Офертите за лот 2 на Индия са първите три магистрала „Марица“ стр. 30 удариха дъното Пловдив си поставя амбициозни цели: на дъмпинга 30 хиляди санирани жилища
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИЗа 4 години са констатирани нарушения при Връзката на летище Стара „Софийска вода” пусна фонтаните пред НДКобществени поръчки за 3 млрд. лв. Загора с магистрала „Тракия“ да стане национален обект С писмо до министъра на регио- налното развитие и благоустрой- ството Росен Плевнелиев област- ният управител на Стара Загора Йордан Николов иска обектът „Ле- тище Стара Загора“ – АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+482.80“ да бъде обявен за национален обект, който представлява уши-В между 70 и 85 процента от провежданите обществени рение и реконструкция на път I-5 На 21 април „Софийска вода” пуска водната алея в парка с чети-поръчки, проверени от Сметната палата, има открити на- Русе – Велико Търново – о.п. Ста- ри каскадни съоръжения и фонтана в централния подлез. Дру-рушения, като най-често това е свързано с опит за мани- ра Загора - граница Гърция“. „Път жеството работи в партньорство със Столичната община и до-пулиране на самата поръчка, съобщи председателят на I-5 (Е-85) е една от най-важните път- принася за привлекателния облик на града, като изпълнява ос-Сметната палата проф. Валери Димитров. През послед- ни връзки, пресичащи България в новната си дейност, свързана с осигуряването на водоснабди-ните 4 години Агенцията за държавна финансова инспек- направление север-юг и е част от телни и канализационни услуги за София, се казва в съобщениеция (АДФИ) е проверила 5500 процедури за обществени Трансевропейския транспортен ко- на компанията. През 2006 г. „Софийска вода“ прие да извършипоръчки на стойност 5 млрд. лева и в над 60 процента от ридор №9 Хелзинки - Санкт Петер- ремонта и да възроди останалите без стопанин повече от дваде-случаите са констатирани административни нарушения. бург - Москва/Псков - Киев - Буку- сет години фонтани на НДК. Оттогава дружеството е поело тях-Директорът на агенцията Теменужка Петкова обясни, че рещ - Русе - Димитровград – Алек- ната поддръжка. Грижата за внасящите атмосфера и настрое-все по-често финансовите инспектори констатират нару- сандруполис“, се посочва в писмо- ние фонтани включва тяхното почистване и системни проверкишения, свързани с ограничаващи някои от кандидатите ус- то, разпространено от областната веднъж месечно на заземителните инсталации на електрически-ловия или условия, които дават предимства на други. администрация на Стара Загора. те системи и съоръжения.БРАНШБългарската асоциация за изолации в строителството ще работи за подобряване Български старт на кампанията на ООН „Десетилетие нана нормативната уредба действия за безопасност по пътищата 2011-2020”Подобряване на Пет основни решения взеха участниците в кръгла маса на теманормативната база в „Одитите по републиканската пътна мрежа – важен фактор за безо-строителството и стриктен пасността на движението”. Да се изготвят:контрол по спазването • насоки за приложение на Директивата за пътна безопасност съ-й за постигане на по- гласно чл.8 на документа;високо качество. Това са • допълнения към нормите за проектиране на пътища в часттаедни от основните цели на „Пътна безопасност“;Българската асоциация за • указания за проектиране на безопасна пътна инфраструктура;изолации в строителството, • да се използва капацитетът на инструктори по одит на пътна без-която утвърди програма за опасност, които са сертифицирани от правоимащи европейски2011 г. на общо събраниена 28 април. БАИС ще структури;положи усилия в посока • да се предложат участници в работната група на МРРБ за подго-защита на интересите на товка на наредба, която следва от Закона за пътищата.своите членове, които произвеждат, търгуват и прилагат висококачествени изолационни Решенията са в изпълнение на кампанията на ООН „Десетилетиематериали и системи и вече работи по механизъм, на базата на който ще се изготвя становище на действия за безопасност по пътищата 2011-2020” на ООН, ко-„Препоръчва се от БАИС”. Предстои да бъдат преразгледани критериите за присъждане на ято стартира на 11 май. Мотото й е „Заедно ние можем да спасимЗнака за качество, разработване на система за вътрешен контрол, която ще бъде в основата живота на милиони хора”. Кръглата маса се проведе на 28 април вна нов документ - Харта за качество, информира председателят на асоциацията Борис Радулов. УАСГ и е инициирана и организирана от Българска браншова асоци-Сред предстоящите акценти са обучения по Наредба 2 за проектиране, изпълнение, контрол ация „Пътна безопасност“. Инж. Веселин Давидов, съветник на ми-и приемане на хидроизолации, постигане на единомислие с МРРБ по внесения проект на нистъра на регионалното развитие и благоустройството, поздравиуказания за проектиране, изпълнение, контрол, приемане и експлоатация на подови настилкии покрития, съвместна работа с Камарата на строителите в България, и с Камарата на участниците и се включи в тяхната кауза. Следващата тема зя кръглаинженерите в инвестиционното проектиране - за квалификационни курсове по проектиране на маса е: „Магистрала „Тракия“ - първата завършена магистрала в Бъл-строителни изолации като отделна част на инвестиционните проекти, които да завършват с гария - еталон за пътна безопасност, и първата българска магистралаиздаване на документи за правоспособност. с европейско и световно качество за безопасна инфраструктура”. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ИНФРАСТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИИРестарт на процедурата за консултант за Дунав мост Близки ценови Наемите на първокласни офиси в София са сред най-3 Силистра - Кълъраш оферти за ниските в ЕвропаНа 15 април изтече рехабилитацията на Пазарът на офис площи през първото тримесечие на 2011срокът за подаване 26 км в Търговищко г. беше благоприятен за наемателите, сочи анализ на Fortonна документи за учас- International. Повечето от сключените през тези месеци сдел-тие в малка общест- На 26 април в Агенция ки бяха резултат от решението за релокация на няколко ком-вена поръчка за из- „Пътна инфраструкту- пании. Предлагането на нови офис площи Клас А продължавабор на консултант за: ра“ бяха отворени цено- да нараства. Обемът на всички завършени офис площи в Со-„Изготвяне на доку- вите оферти за опреде- фия достигна 1 354 000 кв.м, след като нови 40 000 кв.м изля-ментация за възлага- ляне на изпълнител на зоха на пазара през първото тримесечие на 2011 г. Наемнитене на обществена по- рехабилитацията на път- нива на първокласни офис площи отбелязват понижение с 2%ръчка за разработва- ни отсечки в област Тър- спрямо предходното тримесечие и 7.7% на годишна база. Ни-не на прединвести- говище с обща дължи- вата на доходност от първокласни имоти в столицата оставатционни проучвания с на 26.567 км. Участъци- непроменени – около 10%. „Наемите в София са далеч по-ат-технико-икономическа те попадат в лот 21 от рактивни от тези в останалата част от Европа“, коментира Вла-обосновка за проекта втората фаза на пътна- дислав Кайзеров, мениджър „Офис площи“ във Forton.за изграждане на нов та схема на оператив-мост на река Дунав на програма „Регионал- Бизнес сгради за поне 3.5 млрд. евро се продават впри Силистра - Кълъ- но развитие“. Тръжнатараш“. От възложите- централноевропейските пазари комисия отвори офер-ля - Министерството тите (без ДДС) на петна транспорта, инфор- участника: „Пътища имационните технологии и съобщенията, информираха, че до-кументи са подадени само от един участник. По тази причина мостове“ ЕООД, Варнатранспортното ведомство ще повтори процедурата, като този – 10 577 659 лв.; „Пътнипът ще изпрати покани за оферти до три фирми. Мостът на р. строежи – Велико Тър-Дунав при Силистра - Кълъраш е част от Дунавската страте- ново“ АД, Велико Търно-гия, комплексно проектно направление №1. Там той фигурира во - 10 230 471 лв.; „Хид-като модернизация на инфраструктурата по Трансевропейски рострой“ АД, гр. Варнатранспортен коридор №7. Негови компоненти са: Изграждане – 10 493 429 лв.; Сдру-на мост над река Дунав при Силистра - Кълъраш (Дунав мост жение „БЕРКО – ПЪТИ-3) и Изграждане и рехабилитация на довеждаща инфраструк- ЩА“ - 10 752 704 лв.;тура до Дунав мост 3, промяна на трасето и експлоатационни- Сдружение „ПЪТ-ПОНС-те възможности на съществуващата жп линия, промяна в габа- СТРОЙ ЛОТ 21“ – 10ритите и товароносимостта на път I-7. 163 668 лв. Бизнес сгради за над 3.5 млрд. евро се предлагат за продаж- ба в основните пазари от Централна Европа, обяви глобалната консултантска фирма за имоти Cushman&Wakefield. РастежътБургаският кмет разпореди Гръцката „Терна“ даде най-ниска цена за спрямо предходните три месеца е бил незначителен. Изслед-мерки за намаляване на строителството на два тунела в Сърбия вани са пазарите на Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Пора-задръстванията при пътен вно са били предприемачите, които са търсели изход от инвес-възел Юг тициите си, и инвеститори, които са препродавали активи. Вто- рата група обаче се опитва да се възползва от подобрението вИзграждането на пътен възел сектора и по-големия интерес от купувачи, довел до по-високиЮг при кръстовището Бургас - цени, главно заради намалението на нивата на доходност. Сег-Средец - Созопол напредва, по- ментът на търговските недвижими имоти е генерирал почтиради което е намалена пропуск- половината от обема на предлагането със стойност 1.7 млрд.ливостта на трасето от „Меден евро. C&W са засекли предлагане на поне четири търговскирудник“ към Бургас и се обра- центъра с единична цена над 200 млн. евро.зуват големи задръствания. По-ради това кметът на Бургас Ди- ТРЕНДмитър Николов е разпоредилда бъдат взети мерки за подо- Несигурната икономическа среда и финансовитебряване на движението при път- затруднения все още са основни проблеми зания възел. Фирмата изпълнител строителния отрасъл„Хидрострой“ е поела ангажи-мент сутрин между 7.00 и 9.00 Гръцката фирма „Терна“ е дала най-ниската оферта от През април 2011 г. съставният показател „бизнес климат вчаса, когато трафикът е най-на- 12 компании, участвали в търг за изграждане на два ту- строителството“ се понижава с 3.3 пункта, съобщават от На-товарен, да осигури максимална нела на околовръстния път на Димитровград по път- ционалния статистически институт. Това се дължи главно напропускливост за излизане от ния Коридор 10 с обща дължина 1.7 км. Гръцката компа- увеличения песимизъм на строителните предприемачи за на-„Меден рудник“. През остана- ния е предложила цена 3.83 млрд. динара (около 38.24 стоящото бизнес състояние на предприятията. По мнение налата част на деня това ще става ммлн. евро), съобщи директорът на „Коридор Сърбия“ стопанските ръководители има намаление на строителнатасамо по едното платно. Служи- Михайло Мишич. Строителните работи трябва да запо- дейност в сравнение с предходния месец. По-резервирани втели на Пътна полиция ще упра- чнат през юни, а срокът за изграждането на тунелите е сравнение с месец по-рано, макар и оптимистични, са и очак-вляват сутрин ръчно светофар- 24 месеца. Най-висока цена за изпълнение на проекта е ванията за следващите три месеца. Осигуреността на произ-ната уредба при кръстовището, предложила група, съставена от австрийската компания водството с поръчки през април се запазва и се оценява на 5.3за да реагират незабавно при „Порр Технобау унд Умвелт“ и сръбската „Енергопроект месеца. Същевременно обаче очакванията на мениджъритеобразуването на задръстване в нискоградня“. Нейната оферта е за 11.15 млрд. динара относно новите поръчки през следващите шест месеца лекокоято и да било посока. (около 111.32 млн. евро). се подобряват. www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.TEMA Пазарът на жилища: на ръба на оптимизма Строителните предприемачи се надяват на по-добро бъдеще, но рисковете се запазватЖ илищното строителство е съществена част от всяка икономика. Рядко толкова, колкото в България, където значителна част от растежа на брут- ния вътрешен продукт допреди кризата се крепеше на покупки на имоти от чужденци и на инвестициите. Липсата на други широко възприети ал- тернативи за спестяване насочи голяма част от печалбите в икономикатакъм най-познатото – домът. Погледнат от тази стра-на, спадът на цените, койтопоследва, не е толкова дра-матичен. Дори днес жилищ-ните имоти номинално стру-ват поне толкова, колкото З абавянето на спада на цените в последни- те месеци, намаляването на строителство- то и сигналите за съживяване на жилищнотов началото на 2007 г., кога- кредитиране подсказват, че слизането надолуто започна късната фаза на може да е близо до края сибума, последвала влизанетона България в Европейскиясъюз. Забавянето на спада имв последните месеци, нама- зисните равнища. От около Покупките така или иначе неляването на строителство- година банките „подгряват” са спирали, а последните ме-то и сигналите за съживява- потреблението в сектора, но сеци са по-окуражаващи. Из-не на жилищното кредити- с ограничени резултати, поне пълнителният директор на предварително определен бю- тут вече беше отчел подобенране подсказват, че слизане- за момента. „Адрес недвижими имоти” джет”, казаха от „Райфайзен спад при препродажбите нато надолу може да е близо до Докато икономиката се ко- Георги Павлов казва, че тър- имоти”, част от Райфайзен- съществуващи апартаменти.края си. лебае дали възстановяването сенето през последната го- банк (България). Последни- Според института на нацио- За растежа има и извест- ще продължи да е „с мъка”, дина е силно активизирано, ят им индекс показа продъл- нално ниво цените са потъ-ни основания като ръста или темповете му ще нарас- дори това все още да не се е жаващи намаления на цените нали с 2.3% на тримесечна ина брутния вътрешен про- нат по-уверено, безработица- отразило в броя сделки. в трите най-големи пазара – 5.6% на годишна основа. 23дукт, инфлацията или уве- та остава на сравнително ви- Купувачите категорично София, Пловдив и Варна. областни центъра са отчелиличаването на София с поч- соко ниво, растежът на за- отделят много повече време, За това може да има и се- намаления на цените, а самоти един Бургас за периода от платите – също. Това подко- за да оглеждат имотите и да зонни причини: последни- пет – повишения.2001 насам, в който жилищ- пава увереността на потреби- договарят подробно условия- те месеци на зимата традици-ните цени в града нараснаха телите. Домакинствата са по- та по сделките. Времето рабо- онно са слаби за продажбите, Насрещен вятърсъс 136%. вишили с почти 2.5 милиарда ти в тяхна полза – в послед- още повече когато продажби- На действителното възста- лева парите си по банкови де- ните три тримесечия и цени- те като цяло са далеч от това, новяване на този пазар всеБез излишен оптимизъм позити, намалявайки потреб- те, и нивата на лихвите са на- с което продавачите бяха още въздействат определени Но и очакванията за въз- лението и инвестициите си и малявали. свикнали. Освен това послед- рискове. Един от тях е състо-становяване не бива да бъдат осигурявайки си финансови „Движението на средни- ните месеци от годината бяха янието на икономиката. Аконадценявани. Дори вечните буфери срещу евентуални за- те пазарни цени на жилища- необичайно силни, което се безработицата остане на ви-оптимисти в този отрасъл – труднения. та през последното тримесе- видя в силното активизира- соки нива, потреблениетопрофесионалните предпри- Ясно е, че в тази среда тър- чие затвърди тенденцията на не на жилищното кредитира- също ще се задържи ниско иемачи и посредниците, каз- сенето на имоти е ниско и качествена промяна на про- не през ноември и декември по веригата ще бъде бариерават, че е малко вероятно це- това влияе и на резултатите даваните имоти на пазара – (на стр. 6). за ръст на покупките на жи-ните или обемите на строи- на компаниите, и на перспек- купувачите очакват да по- Данните не бяха изненад- лища.телството и продажбите ско- тивите за започване на нови лучат възможно най-добро- ващи и защото Национал- Нарастващата инфлация,ро да се върнат до предкри- проекти. Но то не е нулево. то предложение в рамките на ният статистически инсти- която се движи от повише-www.balpex.bg
  5. 5. Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Предприемачи и банки отварят пазара на изложението България: пазари 2011 BalPEx П ървото изложение за жилищни имоти BalPEx, откакто кри- зата връхлетя пазара, за- почва в търговския цен- тър The Mall на бул. „Цари- градско шосе” в София на 12 май, знак за увереност- та на предприемачите, че са готови да предложат по- привлекателни условия за клиентите. И инвестицион- ните проекти, и развитие- то на банковото кредити- ране рязко забавиха ход, след като продажбите на- маляха от втората полови- на на 2008 г. Сигналите за стабилизация от минала- та година насам ги окура- жиха да възобновят пред- лагането и инвеститори- те в основните жилищни и ваканционни комплекси в София, големите градове и курортите пак полагат уси- лия да активизират клиен- тите. Повече от 50 проекта във всички ценови катего- рии ще бъдат представени на BalPEx в продължение на седмица в контекста на стабилизация на пазарите и на високия, и на средния клас имоти. Всички те са завършени с разрешение Източник: НСИ за ползване от компании с дълга история на пазара. Предприемачи изразяват готовност да отговорят на изискванията на клиентите за управление и поддръж- ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ка на собствеността, да Благоевград +3158 Пловдив -6428 предложат довършителни работи и гъвкави условия Бургас +4911 Русе -14844 на плащане. Повече от по- Варна +17597 София - град +178512 ловината от десетте воде- щи банки по пазарен дял Велико Търново +1300 Стара Загора +7057 в ипотечното кредитиране Плевен -15869 Шумен -6657 ще присъстват на изложе-нието в цените на горивата и повече предлагането. Гори- ния на цените и обемите на мине и време, преди започна- нието. Институциите, кои-храните, ще подейства в ня- вата например имат немалък търговията от началото на тите проекти да се рестарти- то са отпуснали над 60% отколко посоки: ще намали по- дял в себестойността на стро- 2009 г., най-вероятно е към рат и предлагането да се уве- жилищните заеми в Бъл-купателната сила на нискодо- ителството. края си. Ако горните факто- личи отново. гария, искат да дадат знакходните групи от население- Инфлацията може да нати- ри продължат да подкопават Без значение в коя посо- на потенциалните купува-то, но ще направи инвести- сне нагоре лихвите, тъй като цените, това ще бъде колко- ка ще поеме секторът, въз-цията в жилищен имот по- ще оскъпи финансирането. то лоша новина за компании- можността, която купувачи- чи, че финансирането вечепривлекателна, тъй като тя Засега междубанковата кон- те в сектора, толкова и за по- те имат да се възползват ед- е по-достъпно. Това се под-се смята за сигурно убежище куренция работи в обратната требителите. Тръгнат ли те новременно от по-ниски- крепя и от официалнитеза парите. Предприемачите, посока, но не е сигурно колко нагоре, това едва ли ще ста- те цени, големия избор и по- данни на БНБ, според кои-които строят в момента, ще ще продължи тя. не бързо и вероятно ще бъде благоприятното отношениеимат по-високи разходи и ще Стабилизацията, продъл- съпроводено от подобре- на банките, едва ли ще про- то средните лихви гравити-са по-малко конкурентоспо- жила вече няколко тримесе- ни условия за кредитиране и дължава вечно. рат около 8% в последнитесобни. Това ще намали още чия след силните съкраще- по-високо потребление. Ще Деян ТОДОРОВ шест месеца. www.balpex.bg
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 2 - 8 май 2011 г.ТЕМА Жилищното финансиране: Между желания и реалности Банките биха искали да отпускат повече кредити, но трябва да положат още усилия, за да спечелят клиентите Казват, че страхът и Лихвите: България и Източна Европа Новият жилищен кредит: обеми и лихви ралчността движат паза- 10,00% обеми нов бизнес в милиони лева 7,98% 160 10,00%рите. Тогава кредитни- 7,49%ят бизнес на банките все 8,00% 140 9,50%още е подвластен повече 6,00% 4,52% 3,90% 120 9,00% 3,71% 3,80% 100 8,50%на първата емоция. Въ- 4,00%преки желанието им да 80 8,00% 2,00%финансират това все още 60 7,50% 0,00%важи и за заемите за по- 40 7,00% Унгария Латвия България Литва Полша** Чехия*купка на дом. 20 6,50% Тяхната дейност пона- 0 6,00%чало е особена – инсти- IV V VI VII VIII IX X XI XII I II IIIтуциите работят с чуж- Средни лихви по новоотпуснати жилищни кредитиди пари, но ако загубят, в евро, март 2011 г. 2010 2011първо се изпарява ка-питалът на акционери- Източник: Централните банки по месеците им. На теория мно- *В местна валута Левови Еврови Средна лихва в лева Средна лихва в еврозинството от вложители- **Данните са към февруарите в тях не могат да из- на лошите заеми. Ново- да натисне надолу лихви- Например достъпът им срочни заеми, и слаби-горят заради изричнатадържавна гаранция вър- то финансиране за добри клиенти дава по малко и те. Но само за тези, ко- ито могат да си го поз- до финансиране може да е ограничен било за- те инвестиции, толкова и заради предпазливост- 97.1 млн. леваху вземанията им до оп- от двете: кредитите ряд- волят. ради принадлежността та на институциите, ко- е размерът на сред-ределена сума. Банковите ко се влошават в първите От една страна, ниво- им към конкретна бан- ито още не са разпусна- номесечното жи-мениджъри обаче могат месеци след отпускането, то на лошите кредити е кова група, изложена на ли и нелихвените усло- лищно кредитиранеда изгубят работата си а портфейлът и приходи- показател, че финансово- рискове като кризата на вия за кредитиране (като в първото тримесе-както заради лоши ин- те от него се увеличават. то положение на креди- страните от перифери- коефициенти на обезпе-вестиции, така и заради Жилищните кредити тополучателите не е до- ята на еврозоната, било ченост на кредита с акти- чие на 2011. Суматанеудовлетворителни ре- имат още няколко при- бро. Това е знак за висок заради абсорбирането на ви, съотношение между е сходна с миналого-зултати. В банковата сис- влекателни характерис- риск за банките, оттам за загубите от лоши креди- месечен доход и вноски- дишнататема в България има по тики: имат по-висок еди- натиск за увеличаване на ти. Това задържа лихви- те или стриктните кри-много и от двете. Това е ничен размер на сделката лихвите по заемите като те високи. терии за оценка на кре-достатъчно, за да подхра- от потребителските на- компенсация за трупа- Банките, които могат дитоспособността и нани страха й. пример, тоест осигуря- щите се загуби. да си позволят да ги сва- обезпеченията). Данни, изнесени нас- ват солиден растеж; имат От друга, между от- лят, от своя страна не са Жилищните заеми секоро от главния иконо-мист на Уникредит Бул- стимулирани да го на- правят, защото са по- задържат по още една причина – потребите- 7.77% стигна средната Ббанк Кристофор Павлов, конкурентоспособни лите, които избягват го-показаха, че възвращае- анковата конкуренция задържа при намирането и фи- лямата задлъжнялост лихва по новоот-мостта на собствения ка- лихвите на най-ниските им нива нансирането на клиенти- веднъж заради сигур- пуснати жилищнипитал в системата е пад- те с високо качество – со- ността си, втори път за-нала до 6.3% през 2010 от лятото на 2008 насам и в началото лидни приходи, солидно ради високите лихви. А кредити през февру-г., след като се е колеба- на тази година собствено участие в сдел- тези, които имат налич- ари. Това е най-ниско-ела около 20-те на сто ките и солидни обезпе- ни пари в момента, е по- то ниво от лятотопрез 2007 и 2008. Основ- чения. Няма логика да се вероятно да погасят съ- на 2008 насам. Презната причина се нарича по-ниско рисково тегло делните банки има раз- лишат от възможност- ществуващ заем, откол- март тя се повишикласифицирани креди- заради наличието на ма- лики. Има такива, кои- та да спечелят от тях в кото да финансират новати. Загубите от невърна- териални обезпечения; то са готови и финанси- момент, в който конку- покупка.ти заеми и разходите за намаляват концентраци- рат както граждани, така ренцията е поотпуснала В своята съвкупност втората половина на ми-провизии - сумите, пред- ята на риска за разлика и фирми, както потре- хватката. тези фактори все още не налата година. За да по-варително заделяни за от заемите, обезпечени с бителски, така и жилищ- Това може да е една от действат особено благо- добрят резултатите си, вобезпечаване на бъдещи фирмени имоти. ни покупки или дори ин- причините, поради ко- приятно на жилищния края на миналата годиназагуби - скочиха в син- Не на последно мяс- вестиционни проекти. ито пазарът още не се е пазар. Но подобрение банките значително по-хрон с увеличаването на то високото ниво на ка- Но има и такива, които отворил по-нашироко – има: купувачите имат вишиха финансиране-кредитите, по които има питализация на система- не могат да го направят лихвите от порядъка на по-широк достъп до фи- то на жилищни покупки.забавяне в плащанията та (капиталовата адек- на приемлива цена в мо- около 8% за заеми в евро нансиране, тъй като мо- Последните два месеца наили се е наложило пре- ватност е 40% над изис- мента. Това, че институ- в България още са висо- гат да изберат да канди- 2010 г. са били най-силнидоговаряне, за да се из- кванията, ликвидност- циите имат капиталова за този бизнес от цялатабегне просрочие. В края та също е висока, а БНБ възглавница, съвсем не година, а конкуренциятана 2010 г. нивото на кла-сифицираните като ри-скови вземания достиг-на малко над 21 на сто от като регулатор има до- пълнителни лостове, ако се наложи облекчаване на напрежението) значи, значи, че тя е равномер- но разпределена, още по- вече ако те се разглеждат заедно с международни- Д обри новини за жилищния пазар има, но е по-вероятно да е необ- ходимо още време, преди да се усети задържа лихвите на най- ниските им нива от лято- то на 2008 г. насам и в на- чалото на тази година.целия портфейл на сис- че те не са използвали те компании, към които За разлика от потре-темата. в достатъчна степен ка- принадлежат. ефектът от тях бителските жилищните Мениджърите на ин- пацитета си да кредити- Резултатът е, че има заеми продължиха да на-ституциите са изправени рат. Това подкопава пе- банки, които кредитират растват и миналата го-пред труден избор: да се чалбите - все пак банки- постоянно, задържат и ки, дори да са намалели датстват повече институ- дина, макар и със заба-фокусират върху разре- те трябва да плащат цена разширяват пазарния си в последната година под ции, отколкото преди. Не вящ се темп, тоест те всешаването на проблемите дори и за собствения ка- дял, особено в ипотечно- въздействието на растя- е изключено, ако пове- още са важен приоритети управлението на рис- питал. то финансиране, и дру- щата конкуренция. А ре- че банки се включат ак- за системата. Добри но-ковете или да изберат да Всичко, казано дотук, ги, при които той нама- алният растеж на кре- тивно в действителното вини за жилищния пазар„израснат” над подвод- работи в полза на разши- лява. Сред причините за дита е ограничен колко- отпускане на заеми, след има, но е по-вероятно даните камъни, като прос- ряването на кредита, ко- втората група може да е то и заради ниското до- като влязоха в рекламни- е необходимо още време,то разширят портфейли- ето е полезно и за здраве- нуждата от високи при- верие на потребителите, те кампании, това да на- преди да се усети ефек-те си, което автоматич- то на системата, и за ико- ходи, за да платят цена- които избягват да се ан- тисне и лихвите по-на- тът от тях.но ще свие надолу дела номиката, защото може та за ликвидността си. гажират с големи дълго- долу. Това вече стана във Деян ТОДОРОВ

×