Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Строителство Градът

1,535 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Строителство Градът

  1. 1. 9771310983000>44 4444 Брой 44 (679), 22 - 28 ноември 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ГИС и кадастър:ГИС и кадастър: къде е България?къде е България? ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Тази година CNN поз- драви зрителите си със Световния ден на гео- графските информацион- ни системи така: „Днес е ГИС денят, зна- ете ли къде сте?“ Географска информа- ционна система е съкра- теният начин да обясниш сложната смесица от соф- туер, събиране, натрупва- не и съхраняване на дан- ни, трансформирането им, анализирането им и предоставянето на съвър- шено нова информация за реално съществуващи неща в 3D модели. Част от тях могат да бъдат видени. И е добре да бъдат прове- рени. Как иначе можем да сме сигурни, че ГИС ти казва истината? Ако каз- ва истината, го приемаме като помощник. Като предоставя ин- формация в огромни обе- ми и слоеве, ГИС може да ви подпомогне да се прид- вижите в непознат град, да се ориентирате къде сте и къде сте били (със забе- лежката, че това може да застраши личната ви сво- бода, сигурност и спокой- ствие). Ако сте инвеститор, да ви улесни при вземане на решение дали да вложите средства в даден проект. Ако сте община, да ви „принуди“ да изберете по-добрите проекти и по- бързото обслужване на гражданите. Ако сте пътна агенция, да откриете предварител- но подземните проводи, защитените зони и да ги предвидите в заданието за проекта. ГИС ви дава координа- ти за това, което ви инте- ресува, и заедно с това ви предоставя пълната ин- формация без граници. Имате ли ГИС? Без граници стр. 17 Корекции в програма „Транспорт“ ще я направят по-реалистична Възможен е старт на тунела под Шипка чрез търг за инженеринг по идеен проект в този програмен период стр. 16 Пета годишна среща на бизнеса и правителството на вестник „Капитал”: Икономиката става по-зависима от еврофондовете стр. 19 Инж. Милка Гечева, началник на Дирекцията за национален строителен контрол: Проблемните незаконни строежи днес са предимно отпреди 2003 г. стр. 23 „Фрапорт“ обяви търг за инженеринг на летищните терминали във Варна и Бургас Прогнозната сума за двата терминала e 75 млн. евро ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info Издава:Градът Медиа Груп,част от Икономедиа Управител: инж. Венета Кръстева e-mail:vkrasteva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558, e-mail:office@thecitymedia.bg Регионални офиси: Пловдив: тел.032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail:str_office@press.bg Варна: тел.052/63 22 52, 0897/846279, e-mail:varna@thecitymedia.bg Плевен: тел.064/800 474, e-mail:pleven@thecitymedia.bg Редакционен екип: Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg МиленаЧервенова - зам.главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg НиколайТодоров - зам.главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg ДеянТодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55;850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558 Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg ТаняТрифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент:02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail:abonament@economedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Банка HSBC е избрана за консултант на АЕЦ „Белене“ Британската банка HSBC е избрана за консултант по проекта за АЕЦ „Беле- не“, съобщи пред журналисти министърът на икономиката, енергетиката и ту- ризма Трайчо Трайков, който участва в годишната среща на бизнеса с прави- телството. Трайков не даде подробности за цената на договора с нея. Това ще бъде направено от Българския енергиен холдинг, който провежда процедура- та по избор. Очаква се консултантът да направи финансов анализ на проекта и да даде становище дали има смисъл централата да бъде изградена. Удължава се срокът на договора за строителен надзор на Дунав мост 2 Министерският съвет одобри подписването на допълнително споразумение към договора „Су- первизия на строителството на прилежаща- та инфраструктура на мост на р. Дунав при Ви- дин – Калафат“ с консорциума „Инжероп/Хай- Пойнт Рендел/Салфо“. Срокът на договора се удължава с 21 месеца, а стойността се увелича- ва с 2 260 640 евро до 5 507 278 евро. Консор- циумът изпълнява задачите на независим над- зорник и инженер по ФИДИК за строителство- то на обекта, изпълняван от испанската компа- ния „ФЦЦ конструксион С.А“. С подписването на документа се осигурява непрекъснатост на процеса на надзор на строителството при из- граждане на подходната инфраструктура към новия мост на река Дунав при Видин - Калафат и се създава възможност за завършване на строителството в рамките на исканото удължа- ване на срока на валидност на финансовия ме- морандум до края на 2012 г. Компанията на „Южен поток“ ще иска изключение от европравилата за достъп до тръбата Достъпът на трети лица до тръбата, които не са акционе- ри, е най-чувствителният мо- мент в споразумението меж- ду акционерите по проекта „Южен поток“. Проблемът идва от това, че в междупра- вителственото споразумение от 2008 г. е записано, че 100% от капацитета ще бъде на ак- ционерите на проектната ком- пания по „Южен поток“. Сме- сената компания ще поиска от ЕС изключение от абсолютно- то задължение да се дава дос- тъп на трети лица до тръбата. Строителните разрешения, издадени в София, влизат в електронен регистър Информационна система за издадените документи от на- правление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в Со- фия ще заработи от началото на следващата година, съоб- щи главният архитект Петър Диков. В момента структури- раме всички издадени доку- менти от строителното разре- шително до удостоверението за ползване на дадения обект, допълни Диков. По думите му информацията ще е за дадени строителни разрешителни и други документи от 1 януари 2006 година досега. Близо 34 млн. лв. ОПРР отиват за южната дъга на околовръстното шосе Зам.-министър Лиляна Павлова и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” Божидар Йотов подписаха договор за предоставяне на безвъзмезд- на помощ по линия на ОПРР за проект Лот 31: Реха- билитация и реконструкция на път II-18 Софийски око- ловръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия над- лез. Общият размер на проекта възлиза на 46 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е 33 956 373,15 лв. Обмисля се централизирана структура да управлява оперативните програми след 2014 г. „Обмисляме да създадем централна структура за развитие, която да управля- ва всички оперативни програми в след- ващия програмен период след 2014 го- дина“, съобщи министърът по управле- ние на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев в Ловеч. Дейността на структурата ще се подпомага от шест междинни звена в шестте района за пла- ниране на България, поясни той. По ду- мите на министъра създаването на нов закон за обществените поръчки е тема номер едно пред него. „В момента всич- ки сили на екипа ми са съсредоточени в тази посока. Искаме новият закон да ста- не факт през първото полугодие на 2011 г.“, каза Дончев. До началото на декември приключва ремонтът на пътя Перник - Брезник Отсечката е част от Лот 14 от обектите от първи етап на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013. За първи път се прави цялостна рехабилитация на 12.1-километ- ровия участък. Към момента са направени отводнителни ка- нали на половината от трасето. Започнало е и полагането на два пласта асфалт в района на село Мещица. Заради неочак- вания снеговалеж преди две седмици и непредвидени дей- ности строителите изостанаха с няколко дни от графика, но в момента работят и през почивните дни и наваксват с ре- монта. Банките може да поемат управлението на европарите за бизнеса Банките ще поемат управлени- ето на евросредствата за биз- неса. Първоначално те ще се включат експериментално от догодина, а ако моделът се окаже успешен, ще поемат уп- равлението изцяло през след- ващия програмен период 2014 - 2020 г. По думите на министъ- ра по еврофондовете Томислав Дончев целта на експеримента е да се ускори усвояването на средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност“ и по програма „Раз- витие на селските райони“. В момента обработката на проектите по двете програ- ми е забавена. По програмата за развитие на селските райони сега се подписват договори по проекти, подадени в края на 2008 г. и началото на 2009 г. По „Конку- рентоспособност“ правителството на Бойко Борисов все още не е сключвало до- говори с бизнеса. Банките също участват в процеса, защото на много от предпри- ятията и фермерите отпускат кредити, за да реализират проектите си, и средства- та впоследствие се възстановяват от европейските фондове.
  3. 3. 3sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. ИНВЕСТИЦИИ СВЯТ ИНФРАСТРУКТУРА ГРАДОУСТРОЙСТВО www.stroitelstvo.info Стартира подготовката на газова връзка между България и Сърбия Министерство на регионалното развитие и благоу- стройството открива схема за предоставяне на без- възмездна финансова помощ „Подготовка, проучва- ния и проектиране за изграждане на междусистем- на газова връзка България – Сърбия“. Процедура- та е по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Дейностите, които ще получат подкре- па, включват изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на междусистемната газова връзка и подготвяне на апликационна форма и всички необ- ходими документи за кандидатстване с голям проект пред Европейската комисия. Общият размер на без- възмездната финансова помощ е 11 734 980 лева. Край с. Равна гора строят първия соларен парк с българска инвестиция Модерната фотоволтаич- на централа е с мощност 5 MWp, разположена върху 200 декара в землището на аврен- ското село Равна гора и ще започне да функционира до шест месеца. Стойността на проекта е 12 млн. евро. Ин- веститор във фотоволтаичния парк е „Интерсервиз Узуно- ви“ АД, финансирането е оси- гурено от МКБ Юнионбанк, а „СЖС България“ е избрана да извърши строителния надзор на проекта. След изграждане- то на соларния парк той ще бъде присъединен към ВЕЛ 20kV „Болярци“ от подстан- ция „Старо Оряхово“. Големи жилища с гараж се търсят най-много в Пловдив Имоти в строителство с атрактивна ло- кация, гараж или задължително пар- комясто са основните сделки, които се сключват през последните месеци в Пловдив. Хит сред купувачите са го- лемите жилища – с две и повече спал- ни, съобщи Милена Христова, управи- тел на пловдивската агенция за недвижи- ми имоти Eu-poli. Въпреки кризата паза- рът не регистрира намаляване на цени- те от лятото на 2009 г. Основната при- чина за нарастването на броя на сделки- те през последните 3 месеца е, че банки- те започнаха отново да рекламират и да финансират при лихвени проценти, мно- го по-ниски от познатите ни в момента, обясни Христова. В момента ипотечни кредити се отпускат и при Акт 14 – на груб строеж, което значително улеснява както инвеститори, така и купувачи. До края на годината започва вторият етап от пътната схема на ОПРР Реално строителството ще започне през април 2011 година, обяви минис- търът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. Общият брой на икономи- саните пари от първия етап на пътната схема е 68 млн. лв. Министър Плевне- лиев предположи, че от втория етап ще бъдат спестени 180 млн. лв. Подготвя се стартът и на третия етап, до края на годината ще бъдат завършени част от проектите от първия етап. Николай Пехливанов: 85% от територията на България е без устройствен план Едва 30 общини в България, или около 15% от всички, имат актуален устройствен план. Данните на МРРБ сочат, че от общо 264 български общини само 87 имат подобен план, като 57 от тях са с изтекъл прогнозен период. Това означа- ва, че на практика за 85% от територията на страната не съ- ществува концепция за бъдещо развитие, за използването на най-близките налични ресурси и източници, за най-подхо- дящото икономическо развитие на тези региони. Това се по- сочва в становището на заместник-председателя на парла- ментарната комисия за регионално развитие и благоустрой- ство Николай Пехливанов, който е категоричен, че без ясен устройствен план заменките и неконтролируемото застро- яване щe продължат. „Лидл“ отваря едновременно 15 магазина След няколко години на уси- лена подготов- ка германската верига за бър- зооборотни стоки „Лидл“ ще отвори пър- вите си магази- ни в България. Компанията ще открие 15 обек- та в 11 града на 25 ноември. Четири от тях ще бъдат в Со- фия, а по един ще има в Плов- див, Варна, Стара Загора, Пазарджик, Сливен, Кърджали, Петрич, Монтана, Ловеч и Габрово. Впоследствие предстои да се ребрандират и магазините на „Плюс“, кои- то веригата закупи през тази година. Църквата „Свети Стефан“ в Истанбул с обновен купол На 28 ноември с тържествена ли- тургия ще бъде осветен позла- теният купол на църквата „Све- ти Стефан“ в Ис- танбул. Църква- та стана първият български храм с позлатен купол в Турция с помо- щта на българ- ската православ- на църковна об- щина в Истанбул, както и със спо- моществователс- твото на ктитори. Желязната църк- ва „Свети Сте- фан“ е построе- на около 1848 г. Поради това, че е разположена на песъчлив и податлив терен, конструкцията на храма била направена от сглобяеми железни плоскости - уникален замисъл на архитекта Ховсеп Азнавур, реализиран във фирмата на Рудолф фон Вагнер във Виена. Правителствената прогноза за икономиката е оптимистична, твърди международна банка Британската банка Royal Bank of Scotland обяви, че прогно- зата за растежа на българска- та икономика догодина е твър- де оптимистична и приходи- те в проектобюджета са под въпрос, съобщи Blooomberg. Оценката на правителството за 3.5% (ръст) трудно ще бъде достигната, тъй като кредитни- ят растеж намалява, а потреби- телското търсене е слабо, каз- ва Тимъти Аш, ръководител на проучванията за развиващите се пазари в институцията. „Бю- джетните планове за 2011 г. из- глеждат амбициозни“, твърди той. Според него може да не се изпълнят предвижданията за 24% ръст в приходите от кор- поративен данък и 11% нара- стване на приходите от данък добавена стойност догодина. Възстановяването на източноевропейските икономики е в ход, но под заплаха Световната банка слага голяма въпросителна пред икономическия растеж на страните от Централна и Източна Европа заради слабо- то потребление и недостига на средства в държавните бюджети, съобщи Bloomberg. Прогнозата засяга средносрочните перспек- тиви пред икономиките. „Краткосрочните резултати изглеждат до- бре“, казва Каспар Рихтер, старши икономист в банката. „Без ре- шително атакуване на слабостите в средно- и дългосрочен период (възстановяването) е под въпрос.“ Десетте нови членки на ЕС от региона ще увеличат общия си брутен вътрешен продукт с 1.8% тази година, прогнозира Световната банка. Догодина се очаква растежът да напредне до 3.2 на сто. Музеят на тоталитарното изкуство ще бъде в бункер Музеят на тоталитарното изкуство вероятно ще се намира в сграда на Министерството на културата в столичния район „Из- грев“. Това съобщиха от Министерството на културата по по- вод идеята в София да бъде създаден музей за произведения, дело на големи български творци, живели и работили в пери- ода след Втората световна война до 10 ноември 1989 г. В мо- мента се ремонтира сграда на ул. „Лъчезар Станчев“ №7, къде- то предстои да бъдат настанени няколко структури на минис- терството. Обсъжда се бетонният бункер, който се намира в двора на сградата, да бъде включен в експозицията на музея за тоталитарно изкуство, като вътре се създаде обстановка, напо- добяваща бившия мавзолей на Георги Димитров.
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. Проф. Троева, как гео- графските информацион- ни системи подпомагат работата в областта на устройственото плани- ране? - Най-напред бих искала да обърна внимание на специфи- ката на устройственото плани- ране – това е широкообхватна дейностсприноскъмобитава- нето, отдиха, икономическото развитие, туризма, транспор- та, техническата инфраструк- тура, опазването на околната среда и на културното наслед- ство. Това е една мултидис- циплинарна дейност, в която участват архитекти, урбанис- ти, инженери, еколози, социо- лози, икономисти, географи и др. И в същото време дейност, подложена на въздействия - политически, социални и ико- номически. Устройственото планиране е свързано с огро- мна отговорност - пред обще- ството, отделната личност, ор- ганите на управление, възло- жители и инвеститори. Имен- но поради това е важно какви инструменти се използват за вземане на решения относно бъдещето на територията и на хората, които я населяват. Приложението на географски- те информационни системи в устройственото планиране най-общо се свежда до струк- туриране и управление на да- нните, изследване на терито- рията по компоненти, обвърз- ване на графична и текстова информация, анализ и оценка на териториите, вземането на решения, поддържане на пла- новете и схемите. Специално при изготвянето на устрой- ствени схеми и планове прило- жението е доста всеобхватно - като се започне от анализа на съществуващото състояние на средата по компоненти, систе- ми и подсистеми и се стигне до оценката на въздействието на проектните предложения вър- ху околната среда, до визуал- ните и пространствените ана- лизи с помощта на сателитни снимки, ортофотопланове и 3D модели на релефа и на да- нните от кадастралните кар- ти, за да могат да се сравняват алтернативи, да се обобща- ват изводи, да се правят пре- поръки и да се вземат правил- ни решения за бъдещото раз- витие. Възможностите за при- ложение на географските ин- формационни системи в ня- кои научни изследвания, как- то и в образованието и подго- товката на кадри са доста голе- ми. Смятам, че е важно особе- но за специалисти, работещи в областта на устройство на те- риторията, да са запознати с географските информацион- ни системи и дори и да не ра- ботят с тях, да знаят какви са възможностите им. Критериите на Европейския съюз за оценка готовност- та на общините, на местните и регионалните власти да въ- веждат електронно обслужва- не за гражданите и по-специ- ално услуги, насочени към ус- тройственото планиране, от- читат опростяването на про- цедурите и услугите, прозрач- ността, равнопоставения дос- тъп до информация и демок- ратизацията на процесите в управлението. Изясняването на вида и формата на данни- те за пространствено планира- не, които ще могат да се обме- нят чрез геопортал в Европа, ще улесни изследванията, пла- нирането и проектирането, за- щото времето за тяхното съ- биране всъщност е най-голя- мата част от работата по един проект, по един план, по една схема – загубено време, което може да се използва за анали- зи, за творчество. Смятатели,чекъмнасто- ящия момент географски- те информационни сис- теми са застъпени в дос- татъчна степен в облас- тта на планирането? - Не, никога не е достатъчно, защото въпросът винаги опи- ра дотам, че е необходимо ог- ромно количество информа- ция. За разлика от други про- грамни продукти тук има необходимост, първо, да се Проф. д-р арх. Веселина Троева, преподавател в катедра „Градоустройство”, Географските информационни системи са най-добрата възможност доц. д-р Стелиян ДИМИТРОВ Географските ин- формационни систе- ми (ГИС) най-общо мо- гат да бъдат определени като системи от инстру- менти, с чиято помощ се събират, обработват, съхраняват, анализират и визуализират географ- ски (геопространстве- ни) данни и се генери- ра географска информа- ция. Те са продукт на съ- временната технология, като движещата сила за развитието им се явя- ва нуждата географска- та информация да бъде събирана, обработвана, визуализирана и използ- вана за постигането на по-ефективни решения. Хартиените географски карти и планове вече не са достатъчни за описва- нето на сложните и ди- намични природни и со- циални системи. Те ре- гистрират географията на обектите в простран- ството в определен мо- мент, на определено мяс- то и в ограничен мащаб, като отразяват ограни- чен брой атрибутивни характеристики на тези обекти. Приложението на ГИС в областта на територи- алното планиране и уп- равление почти винаги е свързано с оперативно предоставяне на данни и информация, предста- вляващи информацион- на основа за подготовка- та на вземането на реше- ния от различни катего- рии потребители. При процедурите, свързани с планирането на регио- налното развитие и уп- равлението на терито- рията, по дефиниция се нала- га да се вземат простран- ствено обусловени реше- ния, изискващи задълбо- чени знания за изключи- телно сложни и в много случаи динамични про- цеси и явления, проявя- ващи се на конкретна те- ритория. Поради обсто- ятелството, че обикнове- но практически е невъз- можно да е налице пълно познание за даден процес или явление, най-често решенията се вземат в ус- ловията на информаци- онна неопределеност. В този смисъл ГИС и свър- заните с тях технологии позволяват да се намали степента на информаци- онната неопределеност и да се вземат по-инфор- мирани решения. Те оси- гуряват единна интегра- ционна среда за различ- ните по вид и произход данни и информация за ситуацията на някаква конкретна територия, ко- ето позволява системно- то анализиране и реша- ване на съществуващи- те проблеми. Така може да се постигне по-висо- ка ефективност при ре- шаването на разнообраз- ни проблеми, свързани със социалната политика, рационалното използва- не на природните ресур- си, опазването на околна- та среда, планирането и устройството на терито- риите и управлението на инвестиционния процес. Тази технология при- тежава няколко важни предимства в сравне- ние с конвенционални- те методи и подходи, ко- ито я правят незаме- ним инструмент в пла- нирането и управле- нието на територията: TEMA Географските информационни системи: Основен инструмент за управление на територията П рез последните няколко години в България все по-често започна да се говори за т.нар. географски информационни системи (ГИС), като редица държавни институции и общини разработват и прилагат такива приложе- ния. Причините за този непрекъснато нарастващ интерес към тези технологии са различни, но като че ли с най-голямо значение е фактът, че ГИС предлага един иновативен и ефективен подход за разбиране, боравене и анализ на ге- опространствени данни и генериране на информация, която от своя страна е изключително важна при разрешаване на едни от най-сериозните проблеми на нашето съвремие, а именно тези, свързани с опазването на околната сре- да, с нуждата от устойчиво и интегрирано управление и планиране на терито- рията и налагане на ефективни и щадящи природата модели за териториално устройство.Тази технология ефективно подпомага организирането на данни- те, свързани с подобни проблеми, и улеснява разбирането на тяхното прос- транствено асоцииране, като същевременно осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата за разрешаването им информация.
  5. 5. 5sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. събере и „качи“ точната, ак- туалната информация. По от- ношение подземен кадастър, собственост, начин на трайно ползване, водни ресурси, кул- турно наследство, защитени територии много от държав- ните институции вече събират тази информация в подходящ формат, но е необходим един период от време, в който тя да се допълни и актуализира. За съжаление сигурно този пери- од няма да е кратък и няма да е лесно, особено за задачи от по- голям мащаб, където ни тряб- ва информация за една об- ласт или за определен регион, да не говорим за информация за цялата държава, върху коя- то трябва да стъпи прослову- тата национална устройстве- на схема. Разполагаме ли с доста- тъчно професионалисти, които да се справят с това? - Това е другото важно условие - подготовката на хората, ко- ито трябва да работят с такъв програмен продукт, или поне да работят в екипи, които на- края ще базират своите реше- ния на ГИС системите. Под- готвят се кадри, да, подготвят се, но тези кадри все пак тряб- ва да бъдат ориентирани към един по-интерактивен диа- лог, към обмен на знания, на идеи. При нас това все още не се случва като че ли толкова открито – в една среда на за- силваща се конкуренция все- ки пази своите знания и сво- ята информация. Мисля, че предстои много работа в тази насока, но пак казвам, основ- ното е информацията, друго- то е подготовката на хората да ползват този продукт, защото дори и да подготвим прекрас- ни планове и схеми, ако в об- щината няма възможности, знания, софтуер, хардуер, под- дръжка на системата, изготве- ните документи остават затво- рени, статични, сякаш израбо- тени по традиционните стари методи. Смятам за същест- вен и въпроса с материалната база и оборудването на звена- та в общините, защото мощен софтуер, изисква и мощен хар- дуер. Виждам това постоянно „надбягване“ в образованието - в момента, в който оборудва- ме лабораторията, не достигат парите за софтуер, а когато се набави софтуер - компютрите са остарели. Да се надяваме, че един ден това ще се преодолее. Ако трябва да направим една съпоставка и да све- рим часовниците си, къде сме ние в сравнение с ос- таналите европейски дър- жави по отношение на ГИС в областта на ус- тройственото планира- не? - Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като повече- то международни проекти, в които съм участвала през по- следните години, са насочени по-скоро към научните и при- ложните изследвания в сфера- та на урбанизма, споделяне на добри практики по отноше- ние на точно това трансдисци- плинарно сътрудничество, ко- ето ни помага да вървим на- пред и да обогатяваме знани- ето си. Не бих казала, че сме на последното място, не ми се иска да сме на някое от по- следните места, защото през последните десетина–петна- десет години се свърши мно- го работа. Още от първата гео- графска информационна сис- тема, създадена за управление на черноморското крайбре- жие по проекта на Световна- та банка и министерството на регионалното развитие, досе- га непрекъснато се работи в тази посока, но не разполагам с точна информация, за да ви отговоря коректно на този въ- прос конкретно за устройстве- ното планиране. Сигурно сме много далеч от тези електрон- ни услуги, които предлагат об- щините чрез т.нар. електрон- но устройствено планиране в повечето развити страни, но по отношение на приложени- ето на ГИС от различните дър- жавни институции, от различ- ни фирми, които работят в об- ластта на устройство на тери- торията, мисля, че имаме по- стижения. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА Архитектурен факултет на УАСГ: за работа в сферата на устройственото планиране ТЕМА • ГИС работят с разно- родна и голяма по обем информация в единна информационна среда • ГИС позволяват из- вършването на кръсто- сани многофакторни анализи и разкриване на пространствени законо- мерности, които на пръв поглед не изглеждат вза- имосвързани и взаимоза- висими • ГИС интегрират гео- графски и други данни по начин, който на практика е непостижим от остана- лите видове информаци- онни системи • ГИС предлагат ино- вативни начини за визу- ализация на геопростран- ствените данни и инфор- мация, като същевремен- но осигуряват ефектив- ни инструменти за доста- вяне на тези данни и ин- формация до широк кръг потребители чрез интер- нет. Именно тези качест- ва на ГИС технологията я превърнаха в основен инструмент, подпомагащ планиране- то и управлението на регионалното разви- тие и териториалното ус- тройство, който захран- ва с необходимите ин- формационни ресурси целия цикъл на плани- ране и управление, него- вата организация и при- ложение. Не на последно място съвременните ГИС са и едно от иновативни- те средства за ефективно прилагане на принципи- те за прозрачност в про- цесите, свързани с пла- нирането и управлението на територията. Чрез съ- временните сървърни и уеббазирани приложения се постига необходимата публичност в процеса на планиране и устройство на територията и доста- вянето на важна за мест- ното население географ- ска информация (като например маршрути на градския транспорт, ло- кализации на важни ин- ституции, режими на ус- тройство на територията, аварии, проблеми и др.). Съвременните ГИС са много повече от инфор- мационна система. Те са едновременно техно- логия, мултимилиарден бизнес, държавна поли- тика, академична дисци- плина и динамично раз- виващ се пазар на ино- вации, насочени към взе- мането на по-ефективни решения както за упра- влението на територията и свързаните с нея при- родно-социални процеси и явления, така и за еже- дневието на обикновени- ят човек. Тази техноло- гия може да се определи като интегрална област, базирана на съчетанието на пространствена идео- логия с последните дос- тижения на съвременни- те информационни тех- нологии. Тя драматично промени и продължава да променя начините за ра- бота и използване на ге- ографската информация, в това число за целите на планирането, управле- нието и мониторинга на процесите, свързани с те- риториалното развитие. Стратегически карти за шум - интеграция за акус- тична експертиза и целенасочено обработени ГИС данни. Преди да се използва практическото приложе- ние на шумовите карти обаче, картата трябва да е ге- нерирана в окончателен модел. Как става това? Съби- рат се данни, изгражда се модел за три части на дено- нощието, извършва се проверка на изчислението чрез оглед на 40 до 60 точки за различните зони за живеене, централни градски части и пътни артерии. След изра- ботената проекция на изчислението се генерира окон- чателният модел на шумовата карта. Основните проекти през 2009 и 2010 година в тази област са: •Изработване на стратегическа карта за шум •От 2009 година в град Пловдив за пръв път в Бъл- гария е представен проект, в който са интегрирани ГИС данните в акустичната експертиза с цел реално- то измерване и мониторинг онлайн чрез стационарно инсталирана станция за шум •Завършен е проект за създаване на стратегически карти за шум за основни пътни участъци в Републи- ка България. Приложение ВОДИ ОКОЛНА СРЕДА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ШУМ Географските информационни системи са едно от най-добрите средства за визуализация и разпростра- нение на информация за водите. Геобаза данните, ге- нерирани в различните проекти, съхраняват всички основни и допълнителни данни, имащи отношение към управлението на водите. Разработената геобаза данни и интегрираният аналитичен модел се явяват ефективен инструмент при разработване и обновяване на плановете за уп- равление на речните басейни. Всички данни за из- готвяне на общия план за управление на междуна- родния речен басейн на река Дунав се представят в ГИС формат и директно се пращат в ГИС системата на международната комисия. Географските инфор- мационни системи ефективно подпомагат Минис- терството на околната среда и водите при прилагане изискванията на Рамковата директива по водите на Европейския съюз. Геоинформационният център към Департамента по география на Националния институт по геофизика и география участва активно в дейностите за разширя- ването на приложението на ГИС технологиите в окол- ната среда. Работата на института е свързана с проекти за уп- равлението на наводненията в малки водни басейни в планинските региони. Изграждат се симулационни модели, което дава възможност за препоръки за за- щита на тези територии. Чрез специализиран софту- ерен продукт, свързан с управлението на водни обек- ти, се извършва процес на колективизиране, актуали- зиране на данни и симулиране на определени ситуа- ции. Географските информационни системи намират приложение в работата на института и при оценката на природния риск на територията на България и по- конкретно на планинските територии, както и изслед- ване на риска от градушки, като се изготвя оценка и класификация на базата на общинските територии в България. Използването на ГИС технологиите е от особе- на важност за управление на природните ресурси и в частност на екологичната мрежа „НАТУРА 2000”. Чрез географските информационни системи се раз- работват множество проекти и се създават уникал- ни база данни, поддържащи защитените територии. Основните приложения на ГИС технологиите са в из- граждането на мрежата от защитени територии и за- щитени зони „НАТУРА 2000” в Република България. Създават се национални „НАТУРА 2000“ географски информационни системи и бази данни според ос- новните изисквания на Европейския съюз. С помо- щта на географските информационни системи ста- ва възможно инвентаризирането на райони, предва- рително идентифицирани като богати на биологич- но разнообразие, както и изготвяне на горска карта и картиране на морски типове природни местооби- тания. Изясняването на вида и формата на данните за прос- транствено планира- не, които ще могат да се обменят чрез ге- опортал в Европа, ще улесниизследванията, планирането и проек- тирането, защото времето за тяхното събиране всъщност е най-голямата част от работата по един проект
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. TEMA Внедряването на закона и регламентите към INSPIRE* е поетапно Трийсет и четири теми на пространствени данни трябва да бъдат описани и достъпни чрез извършване на услуги. Най-близката дата за част от тях е 2012 г. Законът за достъп до пространствени данни е в сила от март тази година и синхронизира нашето за- конодателство с европей- ското по изграждане на инфраструктура за прос- транствени данни. Доку- ментът регламентира съз- даването на национален портал за достъп до прос- транствената информация и ще бъде свързан с Евро- пейския портал. Законът ще се прилага от органите на изпълнителната власт и организации, имащи пра- вомощия да извършват публични услуги. Трий- сет и четири теми на прос- транствени данни тряб- ва да бъдат описани и дос- тъпни чрез извършване на услуги. Тези области изця- ло покриват всички сфе- ри на стопанския и соци- алния живот на страната и на практика създават за- дължения на всички дър- жавни структури да при- ведат своите данни в съ- ответствие с изискванията на Европейския съюз. Процесътнавнедряване на закона и изпълнението на изискванията на регла- ментите към директивата е поетапен, като най-близ- ката дата за част от данни- те и услугите, с която стра- ната трябва да се съобрази, е 2012 г. Министърът на транспорта, информаци- онните технологии и съоб- щениятаосъществявадър- жавната политика в облас- тта на инфраструктурата на пространствената ин- формация. В изпълнение на правомощията си ми- нистърът се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни, който е под негово пред- седателство, и от Изпъл- нителната агенция „Елек- тронни съобщителни мре- жи и информационни сис- теми”, която ще изгражда и поддържа националния портал. Заместник-пред- седатели са заместник-ми- нистрите на околната сре- да и водите и на регионал- ното развитие и благоу- стройството. Членове са представители на държав- ни структури, универси- тети и академичната общ- ност, които имат отноше- ние към пространствените данни като създатели, ад- министратори и потреби- тели. Междуведомствени- ят съвет определя експерт- ни групи по различните теми пространствени дан- ни. Правилникът за рабо- та на Междуведомствения съвет и Програма за при- лагане закона, определяща задължения, отговорно- сти, действия и срокове на държавнитеструктури,ще бъдат приети от Минис- терския съвет. Според екс- пертите първоначалните действия по прилагането на закона са свързани със сформиране на експертен капацитет в държавните структури и провеждане на обучителни семинари. Предвижда се провеждане на национална конферен- ция за споделяне на опит и проблеми, възникнали в процеса на работа. * INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Инфраструктура за пространствена информа- ция в Европа Според експер- тите първо- началните дейст- вия по прилага- нето на закона са свързани със сформиране на експертен капа- цитет в държав- ните структури и провеждане на обучителни семи- нари Г-н Русинов, в какви на- соки, свързани с изработ- ването и прилагането на географски информа- ционни системи, работи транспортното минис- терство? - Една от конкретните обла- сти е реализирането на про- ект за подобряване обслуж- ването на гражданите и биз- неса в Министерството на транспорта, информацион- ните технологии и съобще- нията чрез развитие на елек- тронното управление в облас- тта на пространствените дан- ни и електронни услуги за жп транспорта. Той предвижда данни за железопътните ли- нии, перони, коловози, гари и други обекти да бъдат дос- тъпни в интернет. Проектът е на стойност 1 228 170 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна про- грама „Административен ка- пацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социа- лен фонд. Очаква се да бъде реализиран за 18 месеца. Като се има предвид, че пове- че от 80% от информацията в държавната администрация е пространствена, достъп- ността на данните в областта Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Инвеститорите ще получават информация за екологични и норма- тивни ограничения предварително на жп инфраструктурата ще улесни работата на много ве- домства и ще повиши ефек- тивността на администраци- ята в областта на простран- ствените данни и услуги. Така ще се съкрати времето за взи- мане на административни ре- шения и ще бъдат намалени разходите за дублиращи се данни и дейности. Какви са ползите за по- требителите? - За потребителите, незави- симо дали са граждани или фирми, е много важно да раз- полагат с достъпни справоч- ни услуги за пространствени и други данни, като напри- мер разписания и маршру- ти на жп, пътен и друг транс- порт, местоположение на же- лезопътен обект и др. Новите услуги ще улеснят предприе- мачите, които могат предва- рително да проучат дали има ограничаващи екологични и нормативни изисквания, ко- ито могат да осуетят проек- тите им. Такива ограничител- ни обстоятелства са защите- ни екологични области, на- личие на природни ресурси, чието ползване е несъвмес- тимо с разрешение за строеж или несъвместимост на про- ект с други съществуващи дейности. При планиране и проектира- не на публични и частни ин- вестиционни проекти може да се направи предварително проучване за близостта до жп инфраструктура, за трафика по даден маршрут, за норма- тивни или други пречки пред строителството. Това спестя- ва време както на служите- лите, така и на гражданите и предприемачите. Реализацията на услугите, свързани с железопътната инфраструктура, ще послу- жи за адаптиране на модела за работа с други данни както в областта на транспорта (ав- томобилен, воден, въздушен), така и по отношение на други пространствени данни като: координатни справочни сис- теми, географски наименова- ния, хидрография, защитени обекти, релеф и други. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА П ърван Русинов е за- местник-министър на транспорта, информа- ционните технологии и съ- общенията с ресор инфор- мационни технологии и съ- общения. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. - 2009 г. е член на ра- ботната група към Комиси- ята по транспорт и съобще- ния към 40-ото Народно съ- брание за приемане на Зако- на за електронните съобще- ния. От 2004 г. до юли 2009 г. е директор „Регулирани ус- луги“ в БТК АД, а от 2001 г. до 2004 г. е юрисконсулт в Държавната комисия по да- лекосъобщения.
  7. 7. 7sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. ТЕМА Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България“: ГИС платформата е инструмент за регионални политики Г-жо Караджова, кои сфе- ри от ГИС софтуера се развиват в България и на какъв етап? - За да се води ефективно уп- равление, за да се вземат пра- вилни решения, за да се пра- вят успешни политики във всеки един сектор на иконо- миката е необходим поглед върху цялостната картина. И именно геопространствените технологии са ефикасният со- фтуерен инструмент, който ни дава този поглед. Това е и при- чината, поради която ГИС на- мират широко приложение в множество сфери на иконо- миката в България. В някои от тях като кадастър, околна сре- да, инженерна инфраструкту- ра и отбрана от години се из- ползват геопространствените технологии. В тях има изгра- ден така необходимият ГИС капацитет. Има сфери обаче, в които тепърва стартира при- лагането на геоинформаци- онните технологии - логисти- ка, бизнес приложения, геоп- ространствени демографски и бизнес анализи и др. Основните типове ГИС софту- ер са свързани с управление на Геопространствени данни, уп- равление на активи, мобилни приложния и ГИС приложе- ния за анализи и планиране. В България първо се започна с приложния за управление на данните и управление на ак- тивите. Вече масово се искат и мобилни приложения особе- но в ютилити сектора и транс- порта. Все още е недостатъчно използването на ГИС за ана- лизи и планиране, но вярвам, че и тези приложения ще ста- нат скоро актуални. Доколко са развити ГИС инструментите в ус- тройственото планира- не, кадастър, имотен ре- гистър, управление на соб- ствеността, фасилити мениджмънта? - Днес повече от всякога гео- графските информационни системи са най-добрият из- бор за създаване и управление на информация за нуждите на кадастър, териториално ус- тройствено планиране, упра- вление на собствеността, фа- силити мениджмънт и други. „ЕСРИ България“ има развит ГИС инструментариум за тези сфери, който е разработен върху ЕСРИ ГИС платформа- та и отговаря на всички нор- мативни изисквания. В области като кадастър и ин- женерна инфраструктура, не- Геопространствените технологии са изключително ефикасен софтуерен инструмент за бизнес анализи и за намаляване риска при инвестиране обходимостта от използване- то на геопространствени тех- нологии e отдавана осъзната в България и в тях от години се използва ЕСРИ ГИС. За съжа- ление обаче в сфери като ус- тройствено планиране, упра- вление на собствеността и фа- силити мениджмънт към мо- мента използването и прила- гането на ГИС е крайно недос- татъчно. В кои общини има въведе- ни геопространствени ин- формационни системи? - В редица общини има разра- ботени и внедрени ГИС, по- значимите сред които са Со- фия, Бургас, Ловеч, Габрово, Ямбол, Гоце Делчев, Добрич и други. В община Габрово нас- коро приключи проектът по оперативна програма „Адми- нистративен капацитет” за модернизиране на админи- стративното обслужване чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса. ГИС системата е интегрирана със специализирана система, раз- работена по проекта, за пре- доставяне на електронни ад- министративни услуги в сфе- рата на устройство на терито- рията (фронт офис) и тяхно- то администриране и управле- ние в бек офиса на общината. С реализацията на проекта ос- вен изпълнение на поставени- те цели по оперативната про- грама, община Габрово се на- режда сред една от малкото в България, които вече имат го- товност за изпълнение на Ев- ропейската директива за прос- транствени данни INSPIRE и Закона за достъп до простран- ствените данни. Каква е ползата от раз- работването на геопро- странсвените информа- ционни системи за даде- на община – за планира- не на инвестиции, за пра- вилното им позициони- ране или друга? - Географските информа- ционни системи осигуря- ват възможност за въвежда- не, актуализация, редакция и поддържане в актуално със- тояние на геобазирана ин- формация в една община – кадастър, общинска собстве- ност, управление на терито- рията, екология, сигурност и др. Нещо повече - географ- ските информационни сис- теми предоставят качествен инструментариум за различ- ни анализи като основа за по- добряване на процеса на пла- ниране и вземане на реше- ния от общинската админи- страция и мениджмънт. ГИС намаляват разходите за из- вършване на административ- ните дейности, предоставят по-висока ефективност на административното обслуж- ване, по-висока удовлетво- реност от страна на ползва- телите на административни услуги – граждани и фирми. Електронното правителство вече не се измерва с обявя- ването на адрес и телефон на дадената община на нейния уебсайт. С какво би улеснило ин- веститорите и другите ползватели наличието на подобна система? - Комбинацията от интернет и географски информацион- ни услуги създава предпос- тавка за по-ефективно упра- вление, като осигурява съвре- менно ниво на обслужване на бизнеса и обществото, в това число на инвеститорския ин- терес.Предоставянетонапуб- лична геопространствена ин- формация за общински имо- ти, инженерна и транспортна инфраструктура, потенциал за ВЕИ и др. би подпомогна- ла инвеститорите и инвести- торския процес във всички- те му аспекти. Нещо повече, това би намалило цената на отделните проекти, тъй като няма да се налага събирането на данни от всяка фирма по всеки проект. Интегрирани- те геобаза данни биха позво- лили на институциите да въз- лагат и оценяват проекти не само от гледна точка на изис- кванията на процедурата, а и от гледна точка на целесъ- образност и приоритети на самата институция. Всичко това би допринесло, от една страна, за по-доброто плани- ране и позициониране на ин- вестициите от страна на фир- мите инвеститори, а от друга - за реализирането на по-ка- чествени проекти. Какви услуги могат да се предлагат чрез ГИС соф- туер? - В публичната администра- ция за нуждите на централ- ната и местна власт могат да се предоставят множество ге- обазирани електронни услу- ги, за които се изисква съ- ществуването както на фронт офис ГИС приложение, така и на бек офис система, която максимално да оптимизира и улеснява приложението. Тези електронни услуги значител- но увеличават качеството на административното обслуж- ване. Те могат да бъдат във всички сфери на икономика- та, включително в сферата на регионално развитие, околна среда и природните ресурси, икономика, енергетика и дру- ги. Ще дам пример с няколко услуги в областта на кадастър и устройство на територията: учредяване на право на прие- мане на чужд поземлен имот без път; издаване на удостове- рение и скица относно имо- ти, подлежащи на възстано- вяване; заверка на протокол при определяне на строител- на линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка; издаване на удос- товерение за степен на завър- шеност на строеж; издаване на скица за недвижим имот и много други. E SRI Inc. е световен ли- дер в областта на геоп- ространствените техно- логии с над 40-годишен опит в тази сфера. „ЕСРИ Бълга- рия“ е част от голямото се- мейство на ESRI Inc. „Благо- дарение на това, както, раз- бира се, и на създадения в ЕСРИ България уникален за страната ни ГИС капацитет, през последните 15 години ние разработихме, внедрих- ме и поддържаме едни от най- значимите геобазира- ни информационни системи у нас“, казва Евгения Кара- джова, управител на „ЕСРИ България“. Именно днес, във време на криза, ко- гато са нужни рефор- ми и ефективно упра- вление, повече от вся- кога е необходимо из- ползването на ГИС, повече от всякога е необходимо всички да заговорим на един общ език - езикът на геопространствени- те технологии Географските ин- формационни сис- теми предоставят качествен инстру- ментариум за различ- ни анализи като осно- ва за подобряване на процеса на планиране и вземане на решения от общинската адми- нистрация и менидж- мънт
  8. 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. данни да се попълва методич- но. Необходими са средства. Ето, ние избрахме изпълните- ли за ортофотокарта на Чер- номорието, но пари няма, сле- дователно и ортофотокарта няма. 2010 година е нулева по отношение на работата по ка- дастър и геодезия. Бюджетът ни за 2010 г. беше 12 млн. лева, през лятото съкратиха 20% и той стана 10 млн. лева. За до- година е фиксиран на 10 млн. лева от поискани 34. В тези 34 млн. лева бяхме предвидили да започне работата по ортофо- токартата на Черноморието, което е изискване по Закона за черноморското крайбрежие, да разплатим сумите, които дължим на фирмите сега - на тях сме платили 50% от задъл- женията, и да започнем рабо- та по трансформация на кар- тата на възстановената соб- ственост на земеделските земи в кадастрална карта. Според стратегията за развитие на ка- дастъра до 2015 - 2016 г. стра- ната следва да е покрита с ка- дастрална карта, което ще из- исква още 160 млн. лева. Сега с кадастър са покрити 17.5% от територията на страната. Ако на агенцията се предоста- вя бюджет като сегашния, до края на 2016 г. няма да има ка- дастрална карта на цялата те- ритория. Оперативните програми не предвиждат финанси- ране за кадастър, но за ге- ографски информацион- ни системи по „Админи- стративен капацитет“ общините и ведомствата могат да получат сред- ства. Как търсите фи- нансиране? - Някои от общините се въз- ползваха от оперативна про- грама „Административен ка- пацитет“, за да изградят гео- графски информационни сис- теми. Такива са Добрич, Габро- во, Гоце Делчев, Свиленград, Белово, Любимец. За кадастър, пари намираме единствено по международ- ни програми. Опитваме се да участваме в проект по еколо- гия и да аташираме в него ка- дастъра, за да получим сред- ства от Норвегия по линия на Европейското икономическо пространство. Поради нуждите на общество- то от ГИС професията на ге- одезиста се трансформира от прост мерач към човек, който може да управлява информа- ционни масиви. Това е много голяма трансформация в на- шата професия. Тази си рабо- та ние не можем да вършим без ГИС. ГИС дава възмож- ност да се попълва информа- ция на определени слоеве. За да стане това, има нужда от ак- туална картографска инфор- мация. Ние нямаме такава ин- формация. Картите, върху ко- ито ще се изгражда схемата, са на повече от 40 години. Как по тях ще се направи ново плани- ране? Как разпределяте дей- ността между държава- та и фирмите? - Държавата по закон има за- дача да направи границите на собственост за документи за собственост, за сгради и за са- мостоятелни обекти в сгради. Не можем да събираме инфор- мация, която не е включена в закон. ГИС - Варна, например има договори с експлоатационни- те дружества и прави подзем- ните ВиК проводи, газопрово- дите и изгражда такава ГИС за територията на Варна. Техни- ят продукт е частен и се прода- ва. Държавата спестява време да трупа такава информация. В Англия информация за уличната мрежа, за адреси и функции на сгради се прави от частна компания. Ако в Германия се интересу- ват от информация за цяла- та пътна мрежа в Европа, пра- вят търг, някоя фирма го пече- ли и събира тази информация. След това държавата я плаща. Не седи така въпросът с ГИС в Агенцията по геодезия, кар- тография и кадастър. За да на- правите сделки с недвижим имот, трябва да си купите за- верена скица от агенцията по кадастър. Само такава ски- ца има законен характер. Като инвестира в кадастър, държа- вата инвестира в доходоносен бизнес. Инвестициите в када- стър се възстановяват в срок от 20 месеца - инвестирате 20 млн. лева и за 20 месеца те се възвръщат. Докато карта може всеки да направи. Важното е Агенция- та по кадастър да я одобри. За разлика от останалите би- вши социалистически стра- ни в Източна Европа, в които се запазиха големите структу- ри на агенциите по кадастър, България създаде в тази сфе- ра частен бизнес. Сега в аген- цията работят 300 души, ос- таналите са в около 300 фир- ми. Така че Агенцията за ге- одезия, картография и када- стър без фирмите не може да съществува. И трябва да вни- маваме да ги опазим. Защото, като няма пари, няма работа за тях. Какви са годишните при- ходи на Агенцията по ге- одезия, картография и ка- дастър? - 17 млн. лева. По закон след- ва 75% , или малко над 12 млн. лева, да се връщат в агенция- та. Но държавата взема и 100- те процента. Бихме искали да се спази законът и при нас да се връщат задължителни- те 75% от годишните ни при- ходи. Ако става така, няма да имаме нужда от заеми. В ка- дастъра им сериозен бизнес. В Холандия годишната печалба на агенцията по кадастър е 200 млн. евро. Затова там намали- ха цените на своите продукти наполовина и пуснаха инфор- мацията в интернет. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА Г-н Лазаров, защо гео- графските информацион- ни системи са толкова ва- жни - за политиката на държавата, за кадастъра, за устройственото пла- ниране, за инфраструкту- рата? - През последните 50 години количеството информация, което се натрупва и е необхо- димо хората да осъзнават и об- работват, все повече нараства. За да можем ние да изграж- даме своите политики, имаме нужда от структурирана ин- формация. Твърденията на председателя на Европейския съвет, че две трети от събития- та и нещата, които са важни за Европейския съюз, се случват някъде, а това някъде означа- ва място с географски коорди- нати, показват колко важна за Европейския съюз е географ- ската информация. По тази причина и всички национални картографски и геодезически структури са на изключително голяма почит в ЕС. Средства- та, които се влагат там, са голе- ми. Правителствата следят да бъдат внедрявани модерни- те технологии и географската информация да бъде достъпна за употреба от по-голям брой хора. Всичко това става лесно чрез географски информаци- онни системи. Каква е връзката между ГИС и кадастъра? - Кадастърът е базовата ин- формация на ГИС системите. Затова е важно и финансира- нето й. Върху кадастъра се на- лагатсистемитенаустройстве- но планиране на общините, системите за подземни прово- ди и съоръжения на съответ- ните есплоатиращи дружества и така ГИС става мощен фак- тор за развитие на икономика- та. Идва инвеститор. За да на- прави преценка дали да вложи пари, има нужда от информа- ция.ЗатоваГИСсинфраструк- тура, защитени зони, зони със сервитути на далекопроводи са елементи, които позволяват да бъдат анализирани и лесно да бъдат вземани решения за инвестиции, а България има нужда от инвеститори. За да определите мястото на магистралата, трябва да съ- берете от различните закони ограниченията, които се нала- гат на един път - отстояния от защитени зони, краварници, концесии, сервитути. Тако- ва нещо днес ние нямаме. Го- лемият проблем при нас в ге- одезията е събирането на ин- формацията. Това е бавен про- цес, трябва да започне и базата ТРЕНД Искаме държавата да спази закона и да ни връща 75% от приходите Само ГИС може да обобщи неимоверен обем актуална информация по слоеве Александър Лазаров, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър: О т година и два месеца Александър Лазаров е изпълнителен дирек- тор на Агенцията по геоде- зия,картография и кадастър. През 1991 г.завършва геоде- зия в Университета по архи- тектура, строителство и гео- дезия и започва работа в со- фийския кадастър. От 1999 г. допреди директорския пост в Агенцията по геодезия, ге- ография и кадастър работи в „ГИС - София“. За да определите мястото на магис- тралата, трябва да съберете на едно мяс- то органиченията от различните закони, които се налагат на един път - отстоян- ия от защитени зони, концесии. Такова нещо днес ние нямаме ГИС дава възмож- ност да се попъл- ва информация на оп- ределени слоеве. Ако кажем, че базисният слой е собственост- та и това е кадастъ- рът, върху него се на- нася общият устрой- ствен план, изгражда се Националната ком- плексна устройстве- на схема. За да стане това, има нужда от актуална картограф- ска информация. Ние я нямаме

×