строителство градът

1,502 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

строителство градът

  1. 1. 9771310983000>44 4444 Брой 44 (679), 22 - 28 ноември 2010 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info ГИС и кадастър:ГИС и кадастър: къде е България?къде е България? ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Тази година CNN поз- драви зрителите си със Световния ден на гео- графските информацион- ни системи така: „Днес е ГИС денят, зна- ете ли къде сте?“ Географска информа- ционна система е съкра- теният начин да обясниш сложната смесица от соф- туер, събиране, натрупва- не и съхраняване на дан- ни, трансформирането им, анализирането им и предоставянето на съвър- шено нова информация за реално съществуващи неща в 3D модели. Част от тях могат да бъдат видени. И е добре да бъдат прове- рени. Как иначе можем да сме сигурни, че ГИС ти казва истината? Ако каз- ва истината, го приемаме като помощник. Като предоставя ин- формация в огромни обе- ми и слоеве, ГИС може да ви подпомогне да се прид- вижите в непознат град, да се ориентирате къде сте и къде сте били (със забе- лежката, че това може да застраши личната ви сво- бода, сигурност и спокой- ствие). Ако сте инвеститор, да ви улесни при вземане на решение дали да вложите средства в даден проект. Ако сте община, да ви „принуди“ да изберете по-добрите проекти и по- бързото обслужване на гражданите. Ако сте пътна агенция, да откриете предварител- но подземните проводи, защитените зони и да ги предвидите в заданието за проекта. ГИС ви дава координа- ти за това, което ви инте- ресува, и заедно с това ви предоставя пълната ин- формация без граници. Имате ли ГИС? Без граници стр. 17 Корекции в програма „Транспорт“ ще я направят по-реалистична Възможен е старт на тунела под Шипка чрез търг за инженеринг по идеен проект в този програмен период стр. 16 Пета годишна среща на бизнеса и правителството на вестник „Капитал”: Икономиката става по-зависима от еврофондовете стр. 19 Инж. Милка Гечева, началник на Дирекцията за национален строителен контрол: Проблемните незаконни строежи днес са предимно отпреди 2003 г. стр. 23 „Фрапорт“ обяви търг за инженеринг на летищните терминали във Варна и Бургас Прогнозната сума за двата терминала e 75 млн. евро ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info Издава:Градът Медиа Груп,част от Икономедиа Управител: инж. Венета Кръстева e-mail:vkrasteva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558, e-mail:office@thecitymedia.bg Регионални офиси: Пловдив: тел.032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail:str_office@press.bg Варна: тел.052/63 22 52, 0897/846279, e-mail:varna@thecitymedia.bg Плевен: тел.064/800 474, e-mail:pleven@thecitymedia.bg Редакционен екип: Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg МиленаЧервенова - зам.главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg НиколайТодоров - зам.главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg ДеянТодоров - редактор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Теодора Иванова - редактор, 0896 662 714, tivanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55;850 47 10;850 47 15;факс:02/ 958 8558 Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg ТаняТрифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент:02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail:abonament@economedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Банка HSBC е избрана за консултант на АЕЦ „Белене“ Британската банка HSBC е избрана за консултант по проекта за АЕЦ „Беле- не“, съобщи пред журналисти министърът на икономиката, енергетиката и ту- ризма Трайчо Трайков, който участва в годишната среща на бизнеса с прави- телството. Трайков не даде подробности за цената на договора с нея. Това ще бъде направено от Българския енергиен холдинг, който провежда процедура- та по избор. Очаква се консултантът да направи финансов анализ на проекта и да даде становище дали има смисъл централата да бъде изградена. Удължава се срокът на договора за строителен надзор на Дунав мост 2 Министерският съвет одобри подписването на допълнително споразумение към договора „Су- первизия на строителството на прилежаща- та инфраструктура на мост на р. Дунав при Ви- дин – Калафат“ с консорциума „Инжероп/Хай- Пойнт Рендел/Салфо“. Срокът на договора се удължава с 21 месеца, а стойността се увелича- ва с 2 260 640 евро до 5 507 278 евро. Консор- циумът изпълнява задачите на независим над- зорник и инженер по ФИДИК за строителство- то на обекта, изпълняван от испанската компа- ния „ФЦЦ конструксион С.А“. С подписването на документа се осигурява непрекъснатост на процеса на надзор на строителството при из- граждане на подходната инфраструктура към новия мост на река Дунав при Видин - Калафат и се създава възможност за завършване на строителството в рамките на исканото удължа- ване на срока на валидност на финансовия ме- морандум до края на 2012 г. Компанията на „Южен поток“ ще иска изключение от европравилата за достъп до тръбата Достъпът на трети лица до тръбата, които не са акционе- ри, е най-чувствителният мо- мент в споразумението меж- ду акционерите по проекта „Южен поток“. Проблемът идва от това, че в междупра- вителственото споразумение от 2008 г. е записано, че 100% от капацитета ще бъде на ак- ционерите на проектната ком- пания по „Южен поток“. Сме- сената компания ще поиска от ЕС изключение от абсолютно- то задължение да се дава дос- тъп на трети лица до тръбата. Строителните разрешения, издадени в София, влизат в електронен регистър Информационна система за издадените документи от на- правление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в Со- фия ще заработи от началото на следващата година, съоб- щи главният архитект Петър Диков. В момента структури- раме всички издадени доку- менти от строителното разре- шително до удостоверението за ползване на дадения обект, допълни Диков. По думите му информацията ще е за дадени строителни разрешителни и други документи от 1 януари 2006 година досега. Близо 34 млн. лв. ОПРР отиват за южната дъга на околовръстното шосе Зам.-министър Лиляна Павлова и председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” Божидар Йотов подписаха договор за предоставяне на безвъзмезд- на помощ по линия на ОПРР за проект Лот 31: Реха- билитация и реконструкция на път II-18 Софийски око- ловръстен път - Южна дъга от км 41+137,87 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел „Младост“ в участъка от СОП до началото на съществуващия над- лез. Общият размер на проекта възлиза на 46 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е 33 956 373,15 лв. Обмисля се централизирана структура да управлява оперативните програми след 2014 г. „Обмисляме да създадем централна структура за развитие, която да управля- ва всички оперативни програми в след- ващия програмен период след 2014 го- дина“, съобщи министърът по управле- ние на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев в Ловеч. Дейността на структурата ще се подпомага от шест междинни звена в шестте района за пла- ниране на България, поясни той. По ду- мите на министъра създаването на нов закон за обществените поръчки е тема номер едно пред него. „В момента всич- ки сили на екипа ми са съсредоточени в тази посока. Искаме новият закон да ста- не факт през първото полугодие на 2011 г.“, каза Дончев. До началото на декември приключва ремонтът на пътя Перник - Брезник Отсечката е част от Лот 14 от обектите от първи етап на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013. За първи път се прави цялостна рехабилитация на 12.1-километ- ровия участък. Към момента са направени отводнителни ка- нали на половината от трасето. Започнало е и полагането на два пласта асфалт в района на село Мещица. Заради неочак- вания снеговалеж преди две седмици и непредвидени дей- ности строителите изостанаха с няколко дни от графика, но в момента работят и през почивните дни и наваксват с ре- монта. Банките може да поемат управлението на европарите за бизнеса Банките ще поемат управлени- ето на евросредствата за биз- неса. Първоначално те ще се включат експериментално от догодина, а ако моделът се окаже успешен, ще поемат уп- равлението изцяло през след- ващия програмен период 2014 - 2020 г. По думите на министъ- ра по еврофондовете Томислав Дончев целта на експеримента е да се ускори усвояването на средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност“ и по програма „Раз- витие на селските райони“. В момента обработката на проектите по двете програ- ми е забавена. По програмата за развитие на селските райони сега се подписват договори по проекти, подадени в края на 2008 г. и началото на 2009 г. По „Конку- рентоспособност“ правителството на Бойко Борисов все още не е сключвало до- говори с бизнеса. Банките също участват в процеса, защото на много от предпри- ятията и фермерите отпускат кредити, за да реализират проектите си, и средства- та впоследствие се възстановяват от европейските фондове.
  3. 3. 3sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. ИНВЕСТИЦИИ СВЯТ ИНФРАСТРУКТУРА ГРАДОУСТРОЙСТВО www.stroitelstvo.info Стартира подготовката на газова връзка между България и Сърбия Министерство на регионалното развитие и благоу- стройството открива схема за предоставяне на без- възмездна финансова помощ „Подготовка, проучва- ния и проектиране за изграждане на междусистем- на газова връзка България – Сърбия“. Процедура- та е по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013. Дейностите, които ще получат подкре- па, включват изготвяне на предпроектно проучване за изграждане на междусистемната газова връзка и подготвяне на апликационна форма и всички необ- ходими документи за кандидатстване с голям проект пред Европейската комисия. Общият размер на без- възмездната финансова помощ е 11 734 980 лева. Край с. Равна гора строят първия соларен парк с българска инвестиция Модерната фотоволтаич- на централа е с мощност 5 MWp, разположена върху 200 декара в землището на аврен- ското село Равна гора и ще започне да функционира до шест месеца. Стойността на проекта е 12 млн. евро. Ин- веститор във фотоволтаичния парк е „Интерсервиз Узуно- ви“ АД, финансирането е оси- гурено от МКБ Юнионбанк, а „СЖС България“ е избрана да извърши строителния надзор на проекта. След изграждане- то на соларния парк той ще бъде присъединен към ВЕЛ 20kV „Болярци“ от подстан- ция „Старо Оряхово“. Големи жилища с гараж се търсят най-много в Пловдив Имоти в строителство с атрактивна ло- кация, гараж или задължително пар- комясто са основните сделки, които се сключват през последните месеци в Пловдив. Хит сред купувачите са го- лемите жилища – с две и повече спал- ни, съобщи Милена Христова, управи- тел на пловдивската агенция за недвижи- ми имоти Eu-poli. Въпреки кризата паза- рът не регистрира намаляване на цени- те от лятото на 2009 г. Основната при- чина за нарастването на броя на сделки- те през последните 3 месеца е, че банки- те започнаха отново да рекламират и да финансират при лихвени проценти, мно- го по-ниски от познатите ни в момента, обясни Христова. В момента ипотечни кредити се отпускат и при Акт 14 – на груб строеж, което значително улеснява както инвеститори, така и купувачи. До края на годината започва вторият етап от пътната схема на ОПРР Реално строителството ще започне през април 2011 година, обяви минис- търът на регионалното развитие Росен Плевнелиев. Общият брой на икономи- саните пари от първия етап на пътната схема е 68 млн. лв. Министър Плевне- лиев предположи, че от втория етап ще бъдат спестени 180 млн. лв. Подготвя се стартът и на третия етап, до края на годината ще бъдат завършени част от проектите от първия етап. Николай Пехливанов: 85% от територията на България е без устройствен план Едва 30 общини в България, или около 15% от всички, имат актуален устройствен план. Данните на МРРБ сочат, че от общо 264 български общини само 87 имат подобен план, като 57 от тях са с изтекъл прогнозен период. Това означа- ва, че на практика за 85% от територията на страната не съ- ществува концепция за бъдещо развитие, за използването на най-близките налични ресурси и източници, за най-подхо- дящото икономическо развитие на тези региони. Това се по- сочва в становището на заместник-председателя на парла- ментарната комисия за регионално развитие и благоустрой- ство Николай Пехливанов, който е категоричен, че без ясен устройствен план заменките и неконтролируемото застро- яване щe продължат. „Лидл“ отваря едновременно 15 магазина След няколко години на уси- лена подготов- ка германската верига за бър- зооборотни стоки „Лидл“ ще отвори пър- вите си магази- ни в България. Компанията ще открие 15 обек- та в 11 града на 25 ноември. Четири от тях ще бъдат в Со- фия, а по един ще има в Плов- див, Варна, Стара Загора, Пазарджик, Сливен, Кърджали, Петрич, Монтана, Ловеч и Габрово. Впоследствие предстои да се ребрандират и магазините на „Плюс“, кои- то веригата закупи през тази година. Църквата „Свети Стефан“ в Истанбул с обновен купол На 28 ноември с тържествена ли- тургия ще бъде осветен позла- теният купол на църквата „Све- ти Стефан“ в Ис- танбул. Църква- та стана първият български храм с позлатен купол в Турция с помо- щта на българ- ската православ- на църковна об- щина в Истанбул, както и със спо- моществователс- твото на ктитори. Желязната църк- ва „Свети Сте- фан“ е построе- на около 1848 г. Поради това, че е разположена на песъчлив и податлив терен, конструкцията на храма била направена от сглобяеми железни плоскости - уникален замисъл на архитекта Ховсеп Азнавур, реализиран във фирмата на Рудолф фон Вагнер във Виена. Правителствената прогноза за икономиката е оптимистична, твърди международна банка Британската банка Royal Bank of Scotland обяви, че прогно- зата за растежа на българска- та икономика догодина е твър- де оптимистична и приходи- те в проектобюджета са под въпрос, съобщи Blooomberg. Оценката на правителството за 3.5% (ръст) трудно ще бъде достигната, тъй като кредитни- ят растеж намалява, а потреби- телското търсене е слабо, каз- ва Тимъти Аш, ръководител на проучванията за развиващите се пазари в институцията. „Бю- джетните планове за 2011 г. из- глеждат амбициозни“, твърди той. Според него може да не се изпълнят предвижданията за 24% ръст в приходите от кор- поративен данък и 11% нара- стване на приходите от данък добавена стойност догодина. Възстановяването на източноевропейските икономики е в ход, но под заплаха Световната банка слага голяма въпросителна пред икономическия растеж на страните от Централна и Източна Европа заради слабо- то потребление и недостига на средства в държавните бюджети, съобщи Bloomberg. Прогнозата засяга средносрочните перспек- тиви пред икономиките. „Краткосрочните резултати изглеждат до- бре“, казва Каспар Рихтер, старши икономист в банката. „Без ре- шително атакуване на слабостите в средно- и дългосрочен период (възстановяването) е под въпрос.“ Десетте нови членки на ЕС от региона ще увеличат общия си брутен вътрешен продукт с 1.8% тази година, прогнозира Световната банка. Догодина се очаква растежът да напредне до 3.2 на сто. Музеят на тоталитарното изкуство ще бъде в бункер Музеят на тоталитарното изкуство вероятно ще се намира в сграда на Министерството на културата в столичния район „Из- грев“. Това съобщиха от Министерството на културата по по- вод идеята в София да бъде създаден музей за произведения, дело на големи български творци, живели и работили в пери- ода след Втората световна война до 10 ноември 1989 г. В мо- мента се ремонтира сграда на ул. „Лъчезар Станчев“ №7, къде- то предстои да бъдат настанени няколко структури на минис- терството. Обсъжда се бетонният бункер, който се намира в двора на сградата, да бъде включен в експозицията на музея за тоталитарно изкуство, като вътре се създаде обстановка, напо- добяваща бившия мавзолей на Георги Димитров.
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. Проф. Троева, как гео- графските информацион- ни системи подпомагат работата в областта на устройственото плани- ране? - Най-напред бих искала да обърна внимание на специфи- ката на устройственото плани- ране – това е широкообхватна дейностсприноскъмобитава- нето, отдиха, икономическото развитие, туризма, транспор- та, техническата инфраструк- тура, опазването на околната среда и на културното наслед- ство. Това е една мултидис- циплинарна дейност, в която участват архитекти, урбанис- ти, инженери, еколози, социо- лози, икономисти, географи и др. И в същото време дейност, подложена на въздействия - политически, социални и ико- номически. Устройственото планиране е свързано с огро- мна отговорност - пред обще- ството, отделната личност, ор- ганите на управление, възло- жители и инвеститори. Имен- но поради това е важно какви инструменти се използват за вземане на решения относно бъдещето на територията и на хората, които я населяват. Приложението на географски- те информационни системи в устройственото планиране най-общо се свежда до струк- туриране и управление на да- нните, изследване на терито- рията по компоненти, обвърз- ване на графична и текстова информация, анализ и оценка на териториите, вземането на решения, поддържане на пла- новете и схемите. Специално при изготвянето на устрой- ствени схеми и планове прило- жението е доста всеобхватно - като се започне от анализа на съществуващото състояние на средата по компоненти, систе- ми и подсистеми и се стигне до оценката на въздействието на проектните предложения вър- ху околната среда, до визуал- ните и пространствените ана- лизи с помощта на сателитни снимки, ортофотопланове и 3D модели на релефа и на да- нните от кадастралните кар- ти, за да могат да се сравняват алтернативи, да се обобща- ват изводи, да се правят пре- поръки и да се вземат правил- ни решения за бъдещото раз- витие. Възможностите за при- ложение на географските ин- формационни системи в ня- кои научни изследвания, как- то и в образованието и подго- товката на кадри са доста голе- ми. Смятам, че е важно особе- но за специалисти, работещи в областта на устройство на те- риторията, да са запознати с географските информацион- ни системи и дори и да не ра- ботят с тях, да знаят какви са възможностите им. Критериите на Европейския съюз за оценка готовност- та на общините, на местните и регионалните власти да въ- веждат електронно обслужва- не за гражданите и по-специ- ално услуги, насочени към ус- тройственото планиране, от- читат опростяването на про- цедурите и услугите, прозрач- ността, равнопоставения дос- тъп до информация и демок- ратизацията на процесите в управлението. Изясняването на вида и формата на данни- те за пространствено планира- не, които ще могат да се обме- нят чрез геопортал в Европа, ще улесни изследванията, пла- нирането и проектирането, за- щото времето за тяхното съ- биране всъщност е най-голя- мата част от работата по един проект, по един план, по една схема – загубено време, което може да се използва за анали- зи, за творчество. Смятатели,чекъмнасто- ящия момент географски- те информационни сис- теми са застъпени в дос- татъчна степен в облас- тта на планирането? - Не, никога не е достатъчно, защото въпросът винаги опи- ра дотам, че е необходимо ог- ромно количество информа- ция. За разлика от други про- грамни продукти тук има необходимост, първо, да се Проф. д-р арх. Веселина Троева, преподавател в катедра „Градоустройство”, Географските информационни системи са най-добрата възможност доц. д-р Стелиян ДИМИТРОВ Географските ин- формационни систе- ми (ГИС) най-общо мо- гат да бъдат определени като системи от инстру- менти, с чиято помощ се събират, обработват, съхраняват, анализират и визуализират географ- ски (геопространстве- ни) данни и се генери- ра географска информа- ция. Те са продукт на съ- временната технология, като движещата сила за развитието им се явя- ва нуждата географска- та информация да бъде събирана, обработвана, визуализирана и използ- вана за постигането на по-ефективни решения. Хартиените географски карти и планове вече не са достатъчни за описва- нето на сложните и ди- намични природни и со- циални системи. Те ре- гистрират географията на обектите в простран- ството в определен мо- мент, на определено мяс- то и в ограничен мащаб, като отразяват ограни- чен брой атрибутивни характеристики на тези обекти. Приложението на ГИС в областта на територи- алното планиране и уп- равление почти винаги е свързано с оперативно предоставяне на данни и информация, предста- вляващи информацион- на основа за подготовка- та на вземането на реше- ния от различни катего- рии потребители. При процедурите, свързани с планирането на регио- налното развитие и уп- равлението на терито- рията, по дефиниция се нала- га да се вземат простран- ствено обусловени реше- ния, изискващи задълбо- чени знания за изключи- телно сложни и в много случаи динамични про- цеси и явления, проявя- ващи се на конкретна те- ритория. Поради обсто- ятелството, че обикнове- но практически е невъз- можно да е налице пълно познание за даден процес или явление, най-често решенията се вземат в ус- ловията на информаци- онна неопределеност. В този смисъл ГИС и свър- заните с тях технологии позволяват да се намали степента на информаци- онната неопределеност и да се вземат по-инфор- мирани решения. Те оси- гуряват единна интегра- ционна среда за различ- ните по вид и произход данни и информация за ситуацията на някаква конкретна територия, ко- ето позволява системно- то анализиране и реша- ване на съществуващи- те проблеми. Така може да се постигне по-висо- ка ефективност при ре- шаването на разнообраз- ни проблеми, свързани със социалната политика, рационалното използва- не на природните ресур- си, опазването на околна- та среда, планирането и устройството на терито- риите и управлението на инвестиционния процес. Тази технология при- тежава няколко важни предимства в сравне- ние с конвенционални- те методи и подходи, ко- ито я правят незаме- ним инструмент в пла- нирането и управле- нието на територията: TEMA Географските информационни системи: Основен инструмент за управление на територията П рез последните няколко години в България все по-често започна да се говори за т.нар. географски информационни системи (ГИС), като редица държавни институции и общини разработват и прилагат такива приложе- ния. Причините за този непрекъснато нарастващ интерес към тези технологии са различни, но като че ли с най-голямо значение е фактът, че ГИС предлага един иновативен и ефективен подход за разбиране, боравене и анализ на ге- опространствени данни и генериране на информация, която от своя страна е изключително важна при разрешаване на едни от най-сериозните проблеми на нашето съвремие, а именно тези, свързани с опазването на околната сре- да, с нуждата от устойчиво и интегрирано управление и планиране на терито- рията и налагане на ефективни и щадящи природата модели за териториално устройство.Тази технология ефективно подпомага организирането на данни- те, свързани с подобни проблеми, и улеснява разбирането на тяхното прос- транствено асоцииране, като същевременно осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата за разрешаването им информация.
  5. 5. 5sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. събере и „качи“ точната, ак- туалната информация. По от- ношение подземен кадастър, собственост, начин на трайно ползване, водни ресурси, кул- турно наследство, защитени територии много от държав- ните институции вече събират тази информация в подходящ формат, но е необходим един период от време, в който тя да се допълни и актуализира. За съжаление сигурно този пери- од няма да е кратък и няма да е лесно, особено за задачи от по- голям мащаб, където ни тряб- ва информация за една об- ласт или за определен регион, да не говорим за информация за цялата държава, върху коя- то трябва да стъпи прослову- тата национална устройстве- на схема. Разполагаме ли с доста- тъчно професионалисти, които да се справят с това? - Това е другото важно условие - подготовката на хората, ко- ито трябва да работят с такъв програмен продукт, или поне да работят в екипи, които на- края ще базират своите реше- ния на ГИС системите. Под- готвят се кадри, да, подготвят се, но тези кадри все пак тряб- ва да бъдат ориентирани към един по-интерактивен диа- лог, към обмен на знания, на идеи. При нас това все още не се случва като че ли толкова открито – в една среда на за- силваща се конкуренция все- ки пази своите знания и сво- ята информация. Мисля, че предстои много работа в тази насока, но пак казвам, основ- ното е информацията, друго- то е подготовката на хората да ползват този продукт, защото дори и да подготвим прекрас- ни планове и схеми, ако в об- щината няма възможности, знания, софтуер, хардуер, под- дръжка на системата, изготве- ните документи остават затво- рени, статични, сякаш израбо- тени по традиционните стари методи. Смятам за същест- вен и въпроса с материалната база и оборудването на звена- та в общините, защото мощен софтуер, изисква и мощен хар- дуер. Виждам това постоянно „надбягване“ в образованието - в момента, в който оборудва- ме лабораторията, не достигат парите за софтуер, а когато се набави софтуер - компютрите са остарели. Да се надяваме, че един ден това ще се преодолее. Ако трябва да направим една съпоставка и да све- рим часовниците си, къде сме ние в сравнение с ос- таналите европейски дър- жави по отношение на ГИС в областта на ус- тройственото планира- не? - Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като повече- то международни проекти, в които съм участвала през по- следните години, са насочени по-скоро към научните и при- ложните изследвания в сфера- та на урбанизма, споделяне на добри практики по отноше- ние на точно това трансдисци- плинарно сътрудничество, ко- ето ни помага да вървим на- пред и да обогатяваме знани- ето си. Не бих казала, че сме на последното място, не ми се иска да сме на някое от по- следните места, защото през последните десетина–петна- десет години се свърши мно- го работа. Още от първата гео- графска информационна сис- тема, създадена за управление на черноморското крайбре- жие по проекта на Световна- та банка и министерството на регионалното развитие, досе- га непрекъснато се работи в тази посока, но не разполагам с точна информация, за да ви отговоря коректно на този въ- прос конкретно за устройстве- ното планиране. Сигурно сме много далеч от тези електрон- ни услуги, които предлагат об- щините чрез т.нар. електрон- но устройствено планиране в повечето развити страни, но по отношение на приложени- ето на ГИС от различните дър- жавни институции, от различ- ни фирми, които работят в об- ластта на устройство на тери- торията, мисля, че имаме по- стижения. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА Архитектурен факултет на УАСГ: за работа в сферата на устройственото планиране ТЕМА • ГИС работят с разно- родна и голяма по обем информация в единна информационна среда • ГИС позволяват из- вършването на кръсто- сани многофакторни анализи и разкриване на пространствени законо- мерности, които на пръв поглед не изглеждат вза- имосвързани и взаимоза- висими • ГИС интегрират гео- графски и други данни по начин, който на практика е непостижим от остана- лите видове информаци- онни системи • ГИС предлагат ино- вативни начини за визу- ализация на геопростран- ствените данни и инфор- мация, като същевремен- но осигуряват ефектив- ни инструменти за доста- вяне на тези данни и ин- формация до широк кръг потребители чрез интер- нет. Именно тези качест- ва на ГИС технологията я превърнаха в основен инструмент, подпомагащ планиране- то и управлението на регионалното разви- тие и териториалното ус- тройство, който захран- ва с необходимите ин- формационни ресурси целия цикъл на плани- ране и управление, него- вата организация и при- ложение. Не на последно място съвременните ГИС са и едно от иновативни- те средства за ефективно прилагане на принципи- те за прозрачност в про- цесите, свързани с пла- нирането и управлението на територията. Чрез съ- временните сървърни и уеббазирани приложения се постига необходимата публичност в процеса на планиране и устройство на територията и доста- вянето на важна за мест- ното население географ- ска информация (като например маршрути на градския транспорт, ло- кализации на важни ин- ституции, режими на ус- тройство на територията, аварии, проблеми и др.). Съвременните ГИС са много повече от инфор- мационна система. Те са едновременно техно- логия, мултимилиарден бизнес, държавна поли- тика, академична дисци- плина и динамично раз- виващ се пазар на ино- вации, насочени към взе- мането на по-ефективни решения както за упра- влението на територията и свързаните с нея при- родно-социални процеси и явления, така и за еже- дневието на обикновени- ят човек. Тази техноло- гия може да се определи като интегрална област, базирана на съчетанието на пространствена идео- логия с последните дос- тижения на съвременни- те информационни тех- нологии. Тя драматично промени и продължава да променя начините за ра- бота и използване на ге- ографската информация, в това число за целите на планирането, управле- нието и мониторинга на процесите, свързани с те- риториалното развитие. Стратегически карти за шум - интеграция за акус- тична експертиза и целенасочено обработени ГИС данни. Преди да се използва практическото приложе- ние на шумовите карти обаче, картата трябва да е ге- нерирана в окончателен модел. Как става това? Съби- рат се данни, изгражда се модел за три части на дено- нощието, извършва се проверка на изчислението чрез оглед на 40 до 60 точки за различните зони за живеене, централни градски части и пътни артерии. След изра- ботената проекция на изчислението се генерира окон- чателният модел на шумовата карта. Основните проекти през 2009 и 2010 година в тази област са: •Изработване на стратегическа карта за шум •От 2009 година в град Пловдив за пръв път в Бъл- гария е представен проект, в който са интегрирани ГИС данните в акустичната експертиза с цел реално- то измерване и мониторинг онлайн чрез стационарно инсталирана станция за шум •Завършен е проект за създаване на стратегически карти за шум за основни пътни участъци в Републи- ка България. Приложение ВОДИ ОКОЛНА СРЕДА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ШУМ Географските информационни системи са едно от най-добрите средства за визуализация и разпростра- нение на информация за водите. Геобаза данните, ге- нерирани в различните проекти, съхраняват всички основни и допълнителни данни, имащи отношение към управлението на водите. Разработената геобаза данни и интегрираният аналитичен модел се явяват ефективен инструмент при разработване и обновяване на плановете за уп- равление на речните басейни. Всички данни за из- готвяне на общия план за управление на междуна- родния речен басейн на река Дунав се представят в ГИС формат и директно се пращат в ГИС системата на международната комисия. Географските инфор- мационни системи ефективно подпомагат Минис- терството на околната среда и водите при прилагане изискванията на Рамковата директива по водите на Европейския съюз. Геоинформационният център към Департамента по география на Националния институт по геофизика и география участва активно в дейностите за разширя- ването на приложението на ГИС технологиите в окол- ната среда. Работата на института е свързана с проекти за уп- равлението на наводненията в малки водни басейни в планинските региони. Изграждат се симулационни модели, което дава възможност за препоръки за за- щита на тези територии. Чрез специализиран софту- ерен продукт, свързан с управлението на водни обек- ти, се извършва процес на колективизиране, актуали- зиране на данни и симулиране на определени ситуа- ции. Географските информационни системи намират приложение в работата на института и при оценката на природния риск на територията на България и по- конкретно на планинските територии, както и изслед- ване на риска от градушки, като се изготвя оценка и класификация на базата на общинските територии в България. Използването на ГИС технологиите е от особе- на важност за управление на природните ресурси и в частност на екологичната мрежа „НАТУРА 2000”. Чрез географските информационни системи се раз- работват множество проекти и се създават уникал- ни база данни, поддържащи защитените територии. Основните приложения на ГИС технологиите са в из- граждането на мрежата от защитени територии и за- щитени зони „НАТУРА 2000” в Република България. Създават се национални „НАТУРА 2000“ географски информационни системи и бази данни според ос- новните изисквания на Европейския съюз. С помо- щта на географските информационни системи ста- ва възможно инвентаризирането на райони, предва- рително идентифицирани като богати на биологич- но разнообразие, както и изготвяне на горска карта и картиране на морски типове природни местооби- тания. Изясняването на вида и формата на данните за прос- транствено планира- не, които ще могат да се обменят чрез ге- опортал в Европа, ще улесниизследванията, планирането и проек- тирането, защото времето за тяхното събиране всъщност е най-голямата част от работата по един проект
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. TEMA Внедряването на закона и регламентите към INSPIRE* е поетапно Трийсет и четири теми на пространствени данни трябва да бъдат описани и достъпни чрез извършване на услуги. Най-близката дата за част от тях е 2012 г. Законът за достъп до пространствени данни е в сила от март тази година и синхронизира нашето за- конодателство с европей- ското по изграждане на инфраструктура за прос- транствени данни. Доку- ментът регламентира съз- даването на национален портал за достъп до прос- транствената информация и ще бъде свързан с Евро- пейския портал. Законът ще се прилага от органите на изпълнителната власт и организации, имащи пра- вомощия да извършват публични услуги. Трий- сет и четири теми на прос- транствени данни тряб- ва да бъдат описани и дос- тъпни чрез извършване на услуги. Тези области изця- ло покриват всички сфе- ри на стопанския и соци- алния живот на страната и на практика създават за- дължения на всички дър- жавни структури да при- ведат своите данни в съ- ответствие с изискванията на Европейския съюз. Процесътнавнедряване на закона и изпълнението на изискванията на регла- ментите към директивата е поетапен, като най-близ- ката дата за част от данни- те и услугите, с която стра- ната трябва да се съобрази, е 2012 г. Министърът на транспорта, информаци- онните технологии и съоб- щениятаосъществявадър- жавната политика в облас- тта на инфраструктурата на пространствената ин- формация. В изпълнение на правомощията си ми- нистърът се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни, който е под негово пред- седателство, и от Изпъл- нителната агенция „Елек- тронни съобщителни мре- жи и информационни сис- теми”, която ще изгражда и поддържа националния портал. Заместник-пред- седатели са заместник-ми- нистрите на околната сре- да и водите и на регионал- ното развитие и благоу- стройството. Членове са представители на държав- ни структури, универси- тети и академичната общ- ност, които имат отноше- ние към пространствените данни като създатели, ад- министратори и потреби- тели. Междуведомствени- ят съвет определя експерт- ни групи по различните теми пространствени дан- ни. Правилникът за рабо- та на Междуведомствения съвет и Програма за при- лагане закона, определяща задължения, отговорно- сти, действия и срокове на държавнитеструктури,ще бъдат приети от Минис- терския съвет. Според екс- пертите първоначалните действия по прилагането на закона са свързани със сформиране на експертен капацитет в държавните структури и провеждане на обучителни семинари. Предвижда се провеждане на национална конферен- ция за споделяне на опит и проблеми, възникнали в процеса на работа. * INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe Инфраструктура за пространствена информа- ция в Европа Според експер- тите първо- началните дейст- вия по прилага- нето на закона са свързани със сформиране на експертен капа- цитет в държав- ните структури и провеждане на обучителни семи- нари Г-н Русинов, в какви на- соки, свързани с изработ- ването и прилагането на географски информа- ционни системи, работи транспортното минис- терство? - Една от конкретните обла- сти е реализирането на про- ект за подобряване обслуж- ването на гражданите и биз- неса в Министерството на транспорта, информацион- ните технологии и съобще- нията чрез развитие на елек- тронното управление в облас- тта на пространствените дан- ни и електронни услуги за жп транспорта. Той предвижда данни за железопътните ли- нии, перони, коловози, гари и други обекти да бъдат дос- тъпни в интернет. Проектът е на стойност 1 228 170 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна про- грама „Административен ка- пацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социа- лен фонд. Очаква се да бъде реализиран за 18 месеца. Като се има предвид, че пове- че от 80% от информацията в държавната администрация е пространствена, достъп- ността на данните в областта Първан Русинов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Инвеститорите ще получават информация за екологични и норма- тивни ограничения предварително на жп инфраструктурата ще улесни работата на много ве- домства и ще повиши ефек- тивността на администраци- ята в областта на простран- ствените данни и услуги. Така ще се съкрати времето за взи- мане на административни ре- шения и ще бъдат намалени разходите за дублиращи се данни и дейности. Какви са ползите за по- требителите? - За потребителите, незави- симо дали са граждани или фирми, е много важно да раз- полагат с достъпни справоч- ни услуги за пространствени и други данни, като напри- мер разписания и маршру- ти на жп, пътен и друг транс- порт, местоположение на же- лезопътен обект и др. Новите услуги ще улеснят предприе- мачите, които могат предва- рително да проучат дали има ограничаващи екологични и нормативни изисквания, ко- ито могат да осуетят проек- тите им. Такива ограничител- ни обстоятелства са защите- ни екологични области, на- личие на природни ресурси, чието ползване е несъвмес- тимо с разрешение за строеж или несъвместимост на про- ект с други съществуващи дейности. При планиране и проектира- не на публични и частни ин- вестиционни проекти може да се направи предварително проучване за близостта до жп инфраструктура, за трафика по даден маршрут, за норма- тивни или други пречки пред строителството. Това спестя- ва време както на служите- лите, така и на гражданите и предприемачите. Реализацията на услугите, свързани с железопътната инфраструктура, ще послу- жи за адаптиране на модела за работа с други данни както в областта на транспорта (ав- томобилен, воден, въздушен), така и по отношение на други пространствени данни като: координатни справочни сис- теми, географски наименова- ния, хидрография, защитени обекти, релеф и други. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА П ърван Русинов е за- местник-министър на транспорта, информа- ционните технологии и съ- общенията с ресор инфор- мационни технологии и съ- общения. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. - 2009 г. е член на ра- ботната група към Комиси- ята по транспорт и съобще- ния към 40-ото Народно съ- брание за приемане на Зако- на за електронните съобще- ния. От 2004 г. до юли 2009 г. е директор „Регулирани ус- луги“ в БТК АД, а от 2001 г. до 2004 г. е юрисконсулт в Държавната комисия по да- лекосъобщения.
  7. 7. 7sg.stroitelstvo.infoСтроителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. ТЕМА Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България“: ГИС платформата е инструмент за регионални политики Г-жо Караджова, кои сфе- ри от ГИС софтуера се развиват в България и на какъв етап? - За да се води ефективно уп- равление, за да се вземат пра- вилни решения, за да се пра- вят успешни политики във всеки един сектор на иконо- миката е необходим поглед върху цялостната картина. И именно геопространствените технологии са ефикасният со- фтуерен инструмент, който ни дава този поглед. Това е и при- чината, поради която ГИС на- мират широко приложение в множество сфери на иконо- миката в България. В някои от тях като кадастър, околна сре- да, инженерна инфраструкту- ра и отбрана от години се из- ползват геопространствените технологии. В тях има изгра- ден така необходимият ГИС капацитет. Има сфери обаче, в които тепърва стартира при- лагането на геоинформаци- онните технологии - логисти- ка, бизнес приложения, геоп- ространствени демографски и бизнес анализи и др. Основните типове ГИС софту- ер са свързани с управление на Геопространствени данни, уп- равление на активи, мобилни приложния и ГИС приложе- ния за анализи и планиране. В България първо се започна с приложния за управление на данните и управление на ак- тивите. Вече масово се искат и мобилни приложения особе- но в ютилити сектора и транс- порта. Все още е недостатъчно използването на ГИС за ана- лизи и планиране, но вярвам, че и тези приложения ще ста- нат скоро актуални. Доколко са развити ГИС инструментите в ус- тройственото планира- не, кадастър, имотен ре- гистър, управление на соб- ствеността, фасилити мениджмънта? - Днес повече от всякога гео- графските информационни системи са най-добрият из- бор за създаване и управление на информация за нуждите на кадастър, териториално ус- тройствено планиране, упра- вление на собствеността, фа- силити мениджмънт и други. „ЕСРИ България“ има развит ГИС инструментариум за тези сфери, който е разработен върху ЕСРИ ГИС платформа- та и отговаря на всички нор- мативни изисквания. В области като кадастър и ин- женерна инфраструктура, не- Геопространствените технологии са изключително ефикасен софтуерен инструмент за бизнес анализи и за намаляване риска при инвестиране обходимостта от използване- то на геопространствени тех- нологии e отдавана осъзната в България и в тях от години се използва ЕСРИ ГИС. За съжа- ление обаче в сфери като ус- тройствено планиране, упра- вление на собствеността и фа- силити мениджмънт към мо- мента използването и прила- гането на ГИС е крайно недос- татъчно. В кои общини има въведе- ни геопространствени ин- формационни системи? - В редица общини има разра- ботени и внедрени ГИС, по- значимите сред които са Со- фия, Бургас, Ловеч, Габрово, Ямбол, Гоце Делчев, Добрич и други. В община Габрово нас- коро приключи проектът по оперативна програма „Адми- нистративен капацитет” за модернизиране на админи- стративното обслужване чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса. ГИС системата е интегрирана със специализирана система, раз- работена по проекта, за пре- доставяне на електронни ад- министративни услуги в сфе- рата на устройство на терито- рията (фронт офис) и тяхно- то администриране и управле- ние в бек офиса на общината. С реализацията на проекта ос- вен изпълнение на поставени- те цели по оперативната про- грама, община Габрово се на- режда сред една от малкото в България, които вече имат го- товност за изпълнение на Ев- ропейската директива за прос- транствени данни INSPIRE и Закона за достъп до простран- ствените данни. Каква е ползата от раз- работването на геопро- странсвените информа- ционни системи за даде- на община – за планира- не на инвестиции, за пра- вилното им позициони- ране или друга? - Географските информа- ционни системи осигуря- ват възможност за въвежда- не, актуализация, редакция и поддържане в актуално със- тояние на геобазирана ин- формация в една община – кадастър, общинска собстве- ност, управление на терито- рията, екология, сигурност и др. Нещо повече - географ- ските информационни сис- теми предоставят качествен инструментариум за различ- ни анализи като основа за по- добряване на процеса на пла- ниране и вземане на реше- ния от общинската админи- страция и мениджмънт. ГИС намаляват разходите за из- вършване на административ- ните дейности, предоставят по-висока ефективност на административното обслуж- ване, по-висока удовлетво- реност от страна на ползва- телите на административни услуги – граждани и фирми. Електронното правителство вече не се измерва с обявя- ването на адрес и телефон на дадената община на нейния уебсайт. С какво би улеснило ин- веститорите и другите ползватели наличието на подобна система? - Комбинацията от интернет и географски информацион- ни услуги създава предпос- тавка за по-ефективно упра- вление, като осигурява съвре- менно ниво на обслужване на бизнеса и обществото, в това число на инвеститорския ин- терес.Предоставянетонапуб- лична геопространствена ин- формация за общински имо- ти, инженерна и транспортна инфраструктура, потенциал за ВЕИ и др. би подпомогна- ла инвеститорите и инвести- торския процес във всички- те му аспекти. Нещо повече, това би намалило цената на отделните проекти, тъй като няма да се налага събирането на данни от всяка фирма по всеки проект. Интегрирани- те геобаза данни биха позво- лили на институциите да въз- лагат и оценяват проекти не само от гледна точка на изис- кванията на процедурата, а и от гледна точка на целесъ- образност и приоритети на самата институция. Всичко това би допринесло, от една страна, за по-доброто плани- ране и позициониране на ин- вестициите от страна на фир- мите инвеститори, а от друга - за реализирането на по-ка- чествени проекти. Какви услуги могат да се предлагат чрез ГИС соф- туер? - В публичната администра- ция за нуждите на централ- ната и местна власт могат да се предоставят множество ге- обазирани електронни услу- ги, за които се изисква съ- ществуването както на фронт офис ГИС приложение, така и на бек офис система, която максимално да оптимизира и улеснява приложението. Тези електронни услуги значител- но увеличават качеството на административното обслуж- ване. Те могат да бъдат във всички сфери на икономика- та, включително в сферата на регионално развитие, околна среда и природните ресурси, икономика, енергетика и дру- ги. Ще дам пример с няколко услуги в областта на кадастър и устройство на територията: учредяване на право на прие- мане на чужд поземлен имот без път; издаване на удостове- рение и скица относно имо- ти, подлежащи на възстано- вяване; заверка на протокол при определяне на строител- на линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка; издаване на удос- товерение за степен на завър- шеност на строеж; издаване на скица за недвижим имот и много други. E SRI Inc. е световен ли- дер в областта на геоп- ространствените техно- логии с над 40-годишен опит в тази сфера. „ЕСРИ Бълга- рия“ е част от голямото се- мейство на ESRI Inc. „Благо- дарение на това, както, раз- бира се, и на създадения в ЕСРИ България уникален за страната ни ГИС капацитет, през последните 15 години ние разработихме, внедрих- ме и поддържаме едни от най- значимите геобазира- ни информационни системи у нас“, казва Евгения Кара- джова, управител на „ЕСРИ България“. Именно днес, във време на криза, ко- гато са нужни рефор- ми и ефективно упра- вление, повече от вся- кога е необходимо из- ползването на ГИС, повече от всякога е необходимо всички да заговорим на един общ език - езикът на геопространствени- те технологии Географските ин- формационни сис- теми предоставят качествен инстру- ментариум за различ- ни анализи като осно- ва за подобряване на процеса на планиране и вземане на решения от общинската адми- нистрация и менидж- мънт
  8. 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 22 - 28 ноември 2010 г. данни да се попълва методич- но. Необходими са средства. Ето, ние избрахме изпълните- ли за ортофотокарта на Чер- номорието, но пари няма, сле- дователно и ортофотокарта няма. 2010 година е нулева по отношение на работата по ка- дастър и геодезия. Бюджетът ни за 2010 г. беше 12 млн. лева, през лятото съкратиха 20% и той стана 10 млн. лева. За до- година е фиксиран на 10 млн. лева от поискани 34. В тези 34 млн. лева бяхме предвидили да започне работата по ортофо- токартата на Черноморието, което е изискване по Закона за черноморското крайбрежие, да разплатим сумите, които дължим на фирмите сега - на тях сме платили 50% от задъл- женията, и да започнем рабо- та по трансформация на кар- тата на възстановената соб- ственост на земеделските земи в кадастрална карта. Според стратегията за развитие на ка- дастъра до 2015 - 2016 г. стра- ната следва да е покрита с ка- дастрална карта, което ще из- исква още 160 млн. лева. Сега с кадастър са покрити 17.5% от територията на страната. Ако на агенцията се предоста- вя бюджет като сегашния, до края на 2016 г. няма да има ка- дастрална карта на цялата те- ритория. Оперативните програми не предвиждат финанси- ране за кадастър, но за ге- ографски информацион- ни системи по „Админи- стративен капацитет“ общините и ведомствата могат да получат сред- ства. Как търсите фи- нансиране? - Някои от общините се въз- ползваха от оперативна про- грама „Административен ка- пацитет“, за да изградят гео- графски информационни сис- теми. Такива са Добрич, Габро- во, Гоце Делчев, Свиленград, Белово, Любимец. За кадастър, пари намираме единствено по международ- ни програми. Опитваме се да участваме в проект по еколо- гия и да аташираме в него ка- дастъра, за да получим сред- ства от Норвегия по линия на Европейското икономическо пространство. Поради нуждите на общество- то от ГИС професията на ге- одезиста се трансформира от прост мерач към човек, който може да управлява информа- ционни масиви. Това е много голяма трансформация в на- шата професия. Тази си рабо- та ние не можем да вършим без ГИС. ГИС дава възмож- ност да се попълва информа- ция на определени слоеве. За да стане това, има нужда от ак- туална картографска инфор- мация. Ние нямаме такава ин- формация. Картите, върху ко- ито ще се изгражда схемата, са на повече от 40 години. Как по тях ще се направи ново плани- ране? Как разпределяте дей- ността между държава- та и фирмите? - Държавата по закон има за- дача да направи границите на собственост за документи за собственост, за сгради и за са- мостоятелни обекти в сгради. Не можем да събираме инфор- мация, която не е включена в закон. ГИС - Варна, например има договори с експлоатационни- те дружества и прави подзем- ните ВиК проводи, газопрово- дите и изгражда такава ГИС за територията на Варна. Техни- ят продукт е частен и се прода- ва. Държавата спестява време да трупа такава информация. В Англия информация за уличната мрежа, за адреси и функции на сгради се прави от частна компания. Ако в Германия се интересу- ват от информация за цяла- та пътна мрежа в Европа, пра- вят търг, някоя фирма го пече- ли и събира тази информация. След това държавата я плаща. Не седи така въпросът с ГИС в Агенцията по геодезия, кар- тография и кадастър. За да на- правите сделки с недвижим имот, трябва да си купите за- верена скица от агенцията по кадастър. Само такава ски- ца има законен характер. Като инвестира в кадастър, държа- вата инвестира в доходоносен бизнес. Инвестициите в када- стър се възстановяват в срок от 20 месеца - инвестирате 20 млн. лева и за 20 месеца те се възвръщат. Докато карта може всеки да направи. Важното е Агенция- та по кадастър да я одобри. За разлика от останалите би- вши социалистически стра- ни в Източна Европа, в които се запазиха големите структу- ри на агенциите по кадастър, България създаде в тази сфе- ра частен бизнес. Сега в аген- цията работят 300 души, ос- таналите са в около 300 фир- ми. Така че Агенцията за ге- одезия, картография и када- стър без фирмите не може да съществува. И трябва да вни- маваме да ги опазим. Защото, като няма пари, няма работа за тях. Какви са годишните при- ходи на Агенцията по ге- одезия, картография и ка- дастър? - 17 млн. лева. По закон след- ва 75% , или малко над 12 млн. лева, да се връщат в агенция- та. Но държавата взема и 100- те процента. Бихме искали да се спази законът и при нас да се връщат задължителни- те 75% от годишните ни при- ходи. Ако става така, няма да имаме нужда от заеми. В ка- дастъра им сериозен бизнес. В Холандия годишната печалба на агенцията по кадастър е 200 млн. евро. Затова там намали- ха цените на своите продукти наполовина и пуснаха инфор- мацията в интернет. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА Г-н Лазаров, защо гео- графските информацион- ни системи са толкова ва- жни - за политиката на държавата, за кадастъра, за устройственото пла- ниране, за инфраструкту- рата? - През последните 50 години количеството информация, което се натрупва и е необхо- димо хората да осъзнават и об- работват, все повече нараства. За да можем ние да изграж- даме своите политики, имаме нужда от структурирана ин- формация. Твърденията на председателя на Европейския съвет, че две трети от събития- та и нещата, които са важни за Европейския съюз, се случват някъде, а това някъде означа- ва място с географски коорди- нати, показват колко важна за Европейския съюз е географ- ската информация. По тази причина и всички национални картографски и геодезически структури са на изключително голяма почит в ЕС. Средства- та, които се влагат там, са голе- ми. Правителствата следят да бъдат внедрявани модерни- те технологии и географската информация да бъде достъпна за употреба от по-голям брой хора. Всичко това става лесно чрез географски информаци- онни системи. Каква е връзката между ГИС и кадастъра? - Кадастърът е базовата ин- формация на ГИС системите. Затова е важно и финансира- нето й. Върху кадастъра се на- лагатсистемитенаустройстве- но планиране на общините, системите за подземни прово- ди и съоръжения на съответ- ните есплоатиращи дружества и така ГИС става мощен фак- тор за развитие на икономика- та. Идва инвеститор. За да на- прави преценка дали да вложи пари, има нужда от информа- ция.ЗатоваГИСсинфраструк- тура, защитени зони, зони със сервитути на далекопроводи са елементи, които позволяват да бъдат анализирани и лесно да бъдат вземани решения за инвестиции, а България има нужда от инвеститори. За да определите мястото на магистралата, трябва да съ- берете от различните закони ограниченията, които се нала- гат на един път - отстояния от защитени зони, краварници, концесии, сервитути. Тако- ва нещо днес ние нямаме. Го- лемият проблем при нас в ге- одезията е събирането на ин- формацията. Това е бавен про- цес, трябва да започне и базата ТРЕНД Искаме държавата да спази закона и да ни връща 75% от приходите Само ГИС може да обобщи неимоверен обем актуална информация по слоеве Александър Лазаров, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър: О т година и два месеца Александър Лазаров е изпълнителен дирек- тор на Агенцията по геоде- зия,картография и кадастър. През 1991 г.завършва геоде- зия в Университета по архи- тектура, строителство и гео- дезия и започва работа в со- фийския кадастър. От 1999 г. допреди директорския пост в Агенцията по геодезия, ге- ография и кадастър работи в „ГИС - София“. За да определите мястото на магис- тралата, трябва да съберете на едно мяс- то органиченията от различните закони, които се налагат на един път - отстоян- ия от защитени зони, концесии. Такова нещо днес ние нямаме ГИС дава възмож- ност да се попъл- ва информация на оп- ределени слоеве. Ако кажем, че базисният слой е собственост- та и това е кадастъ- рът, върху него се на- нася общият устрой- ствен план, изгражда се Националната ком- плексна устройстве- на схема. За да стане това, има нужда от актуална картограф- ска информация. Ние я нямаме

×