Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Строителство Градът

2,204 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Строителство Градът

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 29 (665), 26 юли - 1 август 2010 г. Цена 1.50 лв. „ДА ОТКЛЮЧИМ ПОТЕНЦИАЛА“ Това е мотото на българската позиция относ- но статегията на Европейския сьюз за развитие на Дунавското пространство. Според докумен- та съществува- щият потенциал трябва да бъде разкрит, оценен и освободен за развитие. Фотограф Мария Съботинова Още на стр. 4-5 Jessica стимулира общините да работят като предприемачи 33 млн. евро по оперативна програма „Регионално развитие“ ще се отпускат на търговски принцип за проекти, които ще стигнат до частния сектор чрез публично-частно партньорство Правителството одо- спортни обекти, енергий- ра, обществени простран-емите дейности по прио- ръжения за предпазване Кога ще се финансира? бри финансовото спора- на ефективност, паркин- ства, сгради и съоръже- ритетна ос 1 на оператив- от наводнения. Кръгът от Задължително условие зумение по инициатива- ги и др. ния, които са необходи- на програма „Регионал- обекти е разширен с биз- е проектите да бъдат част та Jessica миналата сед- Бизнесът за първи път ми или биха подпомогна- но развитие“ - „Интегри- нес и индустриални пар- На стр. 17 29 мица. Това е стъпка към ще може да се включи в ли развитието му. Това ерано и устойчиво градско кове, търговски зони и др. подписването на докумен- проекти, финансирани по така, защото инициатива-развитие“, по която се от- Изискването е тези проек- 29 > та, който ще даде път на оперативна програма „Ре- та Jessica - форма на раз- пускат средства за инвес- ти да са способни да гене- българските градове до гионално развитие“, не пореждане с европейски- тиции от енергийна ефек- рират доход, защото същ- изгодно финансиране за само като изпълнител или те безвъзмездни помощи тивност в обществени ността на Jessica е пари- градски проекти, вклю- доставчик, а и като пряк на търговски принцип, до- сгради като болници, учи- те да се отпускат под фор- 9 771310 983000 чително такива за бизнес бенефициент от изграж- пуска да се финансират лища или общински адми- мата на заеми и дялови зони и сгради, културни и дането на инфраструкту- публично-частни парт- нистрации, до обновяване участия. Разширява се и ньорства. на общите части на час- достъпът на частния сек- тен жилищен фонд, до об- тор до такова финансира- Какво ще се финансира? новяване на и изграждане не, включително до обек- Проектите трябва да на градски пространства, ти, разположени на частни съответстват на избира- улично осветление, съо- имоти.
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 26 юли - 1 август 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ЗАКОНОДАТЕЛСТВО След 6 месеца може да има нов Закон за Законови промени предвиждат планове за Общините ще стопанисват някои обществените поръчки управление на риска от наводнения находища на минерални води Обмисляме изцяло нов закон за обществените поръчки, тъй Ще бъдат съставяни карти на райони под заплаха и Някои от находищата на минерални води - като старият е с много грешна база. Това каза депутатът от такива в риск от наводнения, реши парламентът с изключителна държавна собственост, ще ГЕРБ Емил Радев по повод доклада на Европейската комисия, приемането на промени в Закона за водите. Въз ос- могат да се предоставят безвъзмездно за уп- който бе представен миналата седмица. В Агенцията за об- нова на тези карти ще се съставят планове за упра- равление на общините за срок от 25 години. ществени поръчки и в Министерския съвет вече се подготвя вление на риска от наводнения на ниво район на ба- Това реши парламентът, който прие на вто- новата нормативна база, съобщи Радев. Най-важното е да се сейново управление, които могат да включват на- ро четене промени в Закона за водите. Става предотврати разделянето на поръчките на няколко по-малки, сърчаване на практики за устойчиво земеползва- дума за минерални води, които не са дадени необходимо е още част от постановките, описани в наредби, не, подобряване на задържането на води, както и на концесии или за тях не са предоставени да се пренесат в самия закон, като основната цел е по-голяма контролирано наводняване на определени райони в права на други лица по реда на закона. Тази прозрачност, посочи депутатът. случай на наводнение. възможност влиза в сила от 1 януари 2011 г. ИНФРАСТРУКТУРА АПИ обяви решенията за определяне за строител и Стартира изграждането на канализация в кв. „Бенковски“ надзор на отсечката Ямбол - Карнобат Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Божидар Йотов подписа решения за определяне на изпъл- нител за допълнително проектиране и строителство и кон- султант на лот 4 от автомагистрала „Тракия“. За изпълни- тел на обществената поръчка за строителство е опреде- лено Сдружение „Тракия IV“ ДЗЗД с предложена цена 174 705 600 лв. без ДДС. За изпълнител на консултантска услу- га е избрано дружеството „План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4“ ДЗЗД, което има 100 точки по критерия „икономиче- ски най-изгодна оферта“. Столичната община избра шестте фирми, които ще ремонтират улиците Столичният кмет Йорданка Фандъкова подписа заповедта за класиране на участниците в обществената поръчка за те- кущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съ- оръжения. Класирането на участниците е следното: първа Проектът на обща стойност 5.3 млн. лв. предвижда подмяна 460 м водопроводи по бул. „Лазар зона („Витоша“, „Лозенец“, „Средец“ и „Триадица“) - Обе- Михайлов“ до ул. „Единство“, както и изграждане на 530 м нов тръбопровод от бул. „Лазар Ми- динение „Трейс Инжект“; втора зона („Овча купел“, Банкя, хайлов“. Започва и строителството на канализационна помпена станция, която да пренасочва „Красна поляна“ и „Красно село“) - Пътностроителна тех- битовите отпадъчни води за последващо пречистване в ПСОВ Кубратово. Ще бъде изградена ника“ ЕАД; трета зона („Люлин“, „Възраждане“, „Илинден“, и разделна канализация – дъждовна и битова, с обща дължина 1000 м. „Надежда“ и „Връбница“) - „СК – 13 Пътстрой“ АД; четвър- та зона („Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“ и „Нови Искър“) - „Пътища и съоръжения“ ЕАД; пета зона („Слатина“ и „Кре- СОС даде зелена светлина на търговете „Мапа Дженгиз“ ще дължи €14 млн. миковци“) - Консорциум ИНМАТ-ПС; шеста зона (Панчарево, за 7 инфраструктурни обекта неустойка, ако не завърши магистрала „Младост“, „Студентски“ и „Изгрев“) - „ГБС инфраструктур- но строителство“ АД. Столичният общински съвет даде съгласие „Люлин“ в срок за предоговарянето на обектите, които ще се строят със заема от 43.5 млн. евро, дого- Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Божидар Йотов и директо- НКЖИ с международна награда за запазване на ворен от Европейската инвестиционна бан- рът по проекти на Сдружение „Мапа Дженгиз“ Ке- ка. При преговорите с ЕИБ ще бъдат оставени биоразнообразието три кръстовища на две нива: на бул. „Акад. Ив. мал Юнлюер подписаха адендум към договора за На 11-ата конференция на Международния съюз на желез- Е. Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“; при бул. строителство на автомагистрала „Люлин“. С под- ниците в Мадрид Национална компания „Железопътна ин- „Драган Цанков“ и бул. „П. К. Яворов“, и при писването на документа ще се избегне до голяма фраструктура“ получи специалната награда на журито за за- бул. „Андрей Сахаров“ и бул. „Андрей Ляпчев“. степен възможността за бъдещи спорове между пазване на биоразнообразието и защита на околната сре- Преговорите за пренасочване на средствата страните и усилията на изпълнителя ще бъдат фо- да. Наградата е за проекта „Обезопасяване на гнезда на бял от заема ще обхванат и други четири инфра- кусирани основно в същинската работа, а именно щъркел чрез изолиращи платформи на стълбове за пренос структурни обекта: транспортният възел „Лъ- завършването на проекта в сроковете на Финансо- на електроенергия“. В периода февруари-март 2010 г. НКЖИ вов мост“; нов надлез по ул. „Адам Мицкевич“; вия меморандум по Програма ИСПА. Изпълнителят е монтирала над 50 изолиращи платформи по цялата елек- част от бул. „Тодор Каблешков“ и реконструк- ще дължи неустойка от 14 млн. евро при неспазва- тропреносна мрежа на компанията в страната, с което про- цията на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ от бул. не на срока, определен за завършване на строител- ектът завършва успешно. „Христо Ботев“ до бул. „Витоша“. но-монтажните работи - 15 май 2011 г. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Регионални офиси: Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 26 юли - 1 август 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ОБЩИНИ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 23 забележителности включва нова пешеходна обиколка на София Над 220 проекта на полупазарни стопанства са Забележително- одобрени по Програмата за селските райони стите в първа- Одобрени са 224 проекта на стойност общо 3.6 млн. лв. По та пешеходна ту- мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес ристическа оби- на преструктуриране“ се подпомагат дребни земеделски про- колка „Опознай изводители да обновят стопанствата си или да увеличат от- София – цен- глежданите култури или броя на животните. Финансовата по- трална градска мощ по тази мярка е от изключителна важност, тъй като тя част“ се предста- е само за България и Румъния и дава възможност на всички вят от екскурзо- кандидати, които не са успели да кандидатстват по мярка 112 вод. Сред спир- „Млад фермер“. С одобрението на тези инвестиции обработ- ките по маршру- ката на всички проекти по мярката за полупазарните стопан- та са: Богослов- ства от стария прием приключва. ският факултет на СУ „Св. Кли- мент Охрид- МОСВ планира разплатените средства по „Околна ски“; хотел „Ше- ратон“; ротон- среда“ да достигнат 350 млн. лв. дата „Св. Георги За първата година управление на правителството изплатени- Победоносец“; те средства по програмата са 145 млн. лева, което е три пъти президентството и Археологическият музей; Българската народна банка; Народният театър повече в сравнение с плащанията в периода от 2007 г. до ок- „Иван Вазов“; руската църква „Св. Николай Чудотворец“; църквата „Св. София“; храм–памет- томври 2009 г., каза екоминистърът Нона Караджова. Минис- никът „Св. Александър Невски“; Народното събрание и паметникът на Цар Освободител. терството планира разплатените средства да достигнат 350 млн. лева до края на тази година, съобщи тя. „Ащром“ получава Халите Стартира изплащането на обезщетения за лот в замяна на градинката до 2 на магистрала „Тракия“ Близо 14 млн. лв. са разплатени на млади фермери Руската църква Областният управител на област Стара Загора Йордан Николов обяви процедура по изплащането на обезще- по мерки от еврофондовете Столичният общински съвет одо- тения за отчуждени имоти, през които преминава тра- бри споразумение за замяна на Държавен фонд „Земеделие“ е наредил плащания по проекти сето на лот 2 от автомагистрала „Тракия“. Процедура- за общо 15.5 млн. лв. Около 14 млн. лв. от разплатените сред- терена на градинката до Руска- та засяга участъка Стара Загора – Нова Загора от тра- та църква срещу дяловете на об- ства са по Програмата за развитие на селските райони. Те сето Оризово – Бургас. Комисия, назначена от област- включват превод на средства за изпълнени проекти по мяр- щината в Централните хали. Об- ния управител, е изготвила списък с необходимите до- щината ще продаде на „Ащром ка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и мяр- кументи, които собствениците или техните правопри- ка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“. Около лимитед“ своите 25% от акции- емници трябва да представят при подаване на заявле- те в „Централни хали“ АД срещу 1.6 млн. лв. от преведените средства включват и плащания на ние в деловодството на областната администрация. проекти за подпомагане на лозаро-винарския сектор и Нацио- 6.24 млн. лв., като заедно с това ще купи 1305 кв.м от „Абротеа ин- налната програма по пчеларство. тернешънъл“ АД - терен, който се София се сдоби с герб от цветя намира непосредственто до Руска- ГРАДОУСТРОЙСТВО та църква на бул. „Цар Освободи- тел“ и на ул. „Г. С. Раковски“, сре- Експертен съвет прие четвърти вариант щу 5.592 млн. лв. на новия ОУП на Бургас В новия вариант на проекта са отразени около 70% от препоръ- ките и възраженията на граждани и институции, отправени след Бургас разработва стратеги- обществените обсъждания през март и април. Арх. Виктор Бу- ческа шумова карта зев от „Гео Щрих“ обясни, че основните цели на проекта са били три: извеждане на транзитния трафик от града, който достига „Спектри“ ЕООД е избрана за из- внушителните 27% от общия; открит достъп на жителите до мо- пълнител на изработване на Стра- рето и езерата; отстъпване на промишлеността на запад и бърза тегическа шумова карта на Бургас. връзка на гражданите към зелените площи за рекреация и отдих. Стойността на проекта е 220 000 лв. Неговата цел е определяне сте- пента на шумовото натоварване АРХИТЕКТУРА в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумо- Композицията е изградена на 300 кв.м на зелената В края на август ще стане ясен победителят в вите нива. Стратегическата карта площ на бул. „Алея Яворов“ на кръговото кръстовище конкурса за „Българският Лувър“ представлява план-карта на Бургас, при бул. „Цариградско шосе“. Проектът за герба е раз- върху която ще бъдат нанесени работен от столичната дирекция „Зелена система“ и Главният архитект на София Петър Диков е председател на шумовите нива от транспорта, от е реализиран с помощта на дарение. За реализиране- журито в конкурса за проект за съвременен музеен център в промишлени дейности и други из- то му са използвани 5000 цветя - виолетова, червена и София. Седемнадесетчленната комисия е назначена със запо- точници на шум. В 50 точки из гра- бяла виола, жълт тагетес, синя лобелия, синя петуния, вед на министъра на културата Вежди Рашидов и ще разглеж- да ще бъдат извършени реални за- сребрист гнафалиум, зелена и сребриста сантолина. да по един-два проекта на ден. За конкурса бяха представени мервания на шумовите нива. Изградено е капково напояване и парково осветление. 31 български и чуждестранни проекти. Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 26 юли - 1 август 2010 г. ДУНАВСКА СТРАТЕГИЯ Отключване на потенциала Българската позиция* за развитие на дунавското пространство в сферата на икономическия растеж, инфраструктурата и енергийната ефективност ду страните от региона. Общото е раз- Стратегията на Европейския бирането, че ползите от реализацията на Дунавски макрорегион съюз за Дунавския регион e инициати- стратегията ще бъдат много по-големи ва, координирана от Европейската коми- от простите статистически разчети и ще Молдова сия, обединява усилията на регионите и допринесат в по-висока степен за подо- страните в басейна на река Дунав, за ус- бряване на физическия и човешки капи- коряване на процесите на икономиче- тал на целия регион, повишаване на не- ско и социално сближаване, засилване и говата привлекателност за инвестито- Германия Украйна разширяване на териториалното сътруд- рите и жителите и постигане на „по-ви- ничество при ефективното прилагане на сока добавена стойност”. Tова може да в Чехия уна Словакия макрорегионално ниво на принципите се случи само ако в бъдещите планове и р. Д на европейската кохезионна политика проекти се намери точният баланс меж- Унгария В рамките на няколко месеца от стар- ду екологичните, транспортните и соци- Австрия Румъния тиращата конференция в град Улм, Гер- ално-икономическите нужди. Словения мания, на 1 и 2 февруари, през мащаб- В рамките на конференциите бяха Босна и Херцеговина р. Дунав ния форум в Будапеща на 25 февруари, обсъдени идеи за проекти, свързани с Черна гора съвместната конференция на 19 и 20 ап- транспорта, енергетиката, социално-ико- Сърбия България рил във Виена и Братислава, след това номическото развитие, туризма, окол- срещата на 10 и 11 май в Русе и Гюргево ната среда и информационното обще- до заключителната конференция в Кон- ство. Голяма част от тези проекти вече станца на 10 и 11 юни до публичното из- са включени в предварителния План за слушване в Брюксел на 15 юли всички действие за изпълнение на Стратегията заинтересувани участници в развитието за Дунавския регион, който предстои да на Дунавската стратегия извървяха ус- бъде завършен от Европейската комисия пешен път към изграждане на действено след анализи на представените „нацио- партньорството и сътрудничество меж- нални позиции”. Българската позиция за участие в Дунав- Нашите приоритетни области за Ключови отворени въпроси, свързани с практическата ската стратегия отчита визията на стратегията “Европа 2020”, стратегията са: реализация на стратегията, предложени от българската основните европейски и национални политики и нуждите от делегация пред представители на ГД „Регионална поли- развитие на местните и регионалните общности и се основа- • подобряване на достъпността, тика“: ва на принципите на сближаване, добросъседство и сътрудни- транспортните връзки и комуникации чество. За мото на българската позиция е възприета идеята за по и към Дунава и ефективното из- • предприемане на хармонизиращи мерки за съвместно отключване на потенциала – съществуващият огромен потен- ползване на енергийните ресурси; стратегическо планиране от страна на държавите членки циал трябва да бъде разкрит, оценен и освободен за развитие. • подобряване качеството на водите, за следващия програмен период на транснационална база, На 15 Юли, на среща между българска делегация водена от ми- опазване на богатото биоразнообра- които да включват разработване на конкретни планове за нистър Росен Плевнелиев, част от която беше и зам. министър зие, превенция и управление на ри- управление, които да предшестват инвестиционните про- Лиляна Павлова, и Генерална дирекция Регионално Развитие на ска; екти (по примера на формата V4 + България и Румъния за Европейската комисия, в лицето на генералния директор Дирк • повишаване на конкурентоспосо- общо пространствено планиране на територията); Анер, бяха обсъдени български предложения за проекти, кои- то бяха приети с интерес и ще бъдат включени в общия план за бността на регионите чрез иновации, • дефинирането на критерии за избор на проекти за из- действие на Европейската комисия относно Дунавската стра- образование, култура, туризъм, мул- пълнение на стратегията; тегия. Стратегията e уникална възможност за всички страни в тикултурен диалог и съхраняване на • прилагане на механизми за съвместно изпълнение на Дунавското пространство за постигане на хармонично и устой- регионалната идентичност и богатото инфраструктурни проекти. чиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на хората. културно наследство. България ще заяви желанието си за приоритетно включ- При провеждането на серия от консултации и дискусии с пред- • укрепване капацитета за управле- ване именно на такива проекти, които да улесняват упра- ставители на местните власти, бизнеса, академичната общност ние, координация и партньорство на влението на транснационална основа, включително разра- и гражданските организации е използван подходът „отдолу на- всички нива, повишаване на сигур- ботване на хармонизирани процедури в различните стра- горе” - всички заинтересувани, от гражданското общество до ността и интеграция на хората в не- ни (например за отчуждаване на терени или издаване на управляващите органи участват във вземането на решения за равностойно положение. разрешителни за строеж и др.). стратегията и приоритетите които да бъдат следвани. Публикуваният материал е част от българската позиция за участие в Дунавската стратегия. Целия документ може да намерите на www.stroitelstvo.info
  5. 5. Строителство Градът, 26 юли - 1 август 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ДУНАВСКА СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА БИЗНЕС И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ: Подкрепа за конкурентоспособността на предприятия- Пълноценно използване на човешкия капитал в региона Насърчаване на туризма и дунавската култура та в общия пазар •Подобряване качеството на образованието, отговаря- •Развитие на балканските културни коридори и формира- •Изграждане на индустриални и технологични паркове и що на търсенето на пазара на труда, създаване на въз- не на специализирани туристически маршрути транспортно-логистични и панаирни центрове можности за повишаване на квалификацията и усло- •Участие в разработване на обща стратегия за устойчиво вия за развитие на приложно-изследователска и науч- •Изследване и съхранение на културно-историческите териториално развитие на трансграничния регион Бъл- на дейност с оглед трансфера на знания и ноу-хау реликти и природни ресурси по поречието на р. Дунав и гария – Румъния •Подобряване на възможностите за образование, преква- създаване на база за развитие на иновативен туризъм в •Стимулиране устойчивото развитие на малкия и сред- лификация и учене през целия живот в региона с акцент региона ния бизнес в трансграничния регион върху опазване и развитие на природното и културното •Изграждане на Дунавски парк Видин - Калафат •Развитие на изследователския капацитет на региона в наследство на Дунавския регион •Повишаване на капацитета на общинските и областни- •Велоалея в частта Румъния – България Danube Velo подкрепа на инициативата на водещи пазари с акцент Route върху изграждане на уменията в областта н ИКТ и еко- те администрации и НПО във връзка с устойчивото раз- технологиите. витие. •Проучване на римското наследство в Дунавския регион и развитие на туризма (разработен проект, 2011-2013) •Организиране на ежегоден фестивал на рибата и рибар- ските обичаи и занаяти и промотиране на туризма по Ду- Приоритетът за стимулиране на търговията и инвести- Идентифицирани са проекти за създаване на об- нава циите съдържа инициативи за подкрепа на предпри- разователни и квалификационни центрове, както и Трансгранични мрежи за развитие на културен туризъм емачество, повишаване на капацитета за провежда- проекти за маркетинг на пазара на труда и студент- (CUL-TOUR-NET). не на ефективна финансова и инвестиционна полити- ската мобилност. Предвиждат се инициативи за по- ка на местно ниво, стимулиране на бизнес сътрудни- вишаване капацитета на общинските и областни- чеството и развитието на малкия и средния бизнес, те администрации и НПО във връзка с устойчиво- Приоритетът включва интегрирани проекти с тран- както и проекти за изграждане на индустриални и то развитие на региона. В този контекст развитие- сграничен и транснационален характер, насочени технологични паркове и транспортно-логистични и то на човешките ресурси се основава на партньор- към формирането на обща дунавска туристическа панаирни центрове. ството и трансфера на знания и добри практики стратегия и развитие на общ туристически пазар. ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА За развитието на транспортната инфраструктура e предвиден комплекс от мерки, за модернизацията на железопътната, пътната и пристанищната инфра- структура, изграждане на мостовете и фериботни- те връзки, подобряване на навигационните системи, функционалните връзки, транспортната безопасност и сигурност. Тези мерки са интегрирани в комплекс- ни проекти по трансевропейските транспортни кори- дори Подобряване на достъпността и мобилността в региона КОРИДОР №4 •Втори мост на Дунав при Видин – Калафат (в процес на изпълнение - ИСПА) •Изграждане на автомагистрала „Люлин” (в процес на изпълнение) •Реконструкция на Северен околовръстен път на София (Северна тангента) •Изграждане на автомагистрала „Струма” •Изграждане на магистрала „Марица” •Първокласен път (Е79) Видин – Монтана – Враца – Бо- тевград •Реконструкция на жп линия Видин – София – Кулата линия към него Предвижда се интегрирано планиране и управление •Изграждане на АМ София - Калотина - Ниш. •Изграждане на интермодален терминал Русе на речната зона с интервенции върху инфраструктура- •Изграждане на четирилентов път I-5 Русе – В.Търново и КОРИДОР №7 та и технологиите за опазване на околната среда като прилежаща инфраструктура към него •TEN-T (Трансевропейска транспортна мрежа) проект •Рехабилитация на транспортната инфраструктура за изграждане на канализация и пречиствателни стан- №18 (за р.Дунав); ТГС. ции, съвременно управление на отпадъците, пречист- •Реконструкция на пристанища и фериботи ване на почвата, пречистване на водите и осигурява- • Изграждане на мост Силистра - Кълъраш Възстановяване и поддържане на качеството на не на питейното водоснабдяване. Мерките отразяват •Първокласни пътни връзки към пристанищата на Нико- водите нуждите от модернизация на съоръженията, изграж- пол, Свищов, Лом •Изпълнение на интегрирани проекти за подобряване •Дунавски панорамен път - прилежаща инфраструктура. на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води за аг- дане на капацитет и обучение, доставка на техническо •Мост Оряхово - Бекет ломерации с над 10 000 е.ж. (124 бр.) и за агломерации оборудване за ефективен контрол срещу замърсява- •жп линия Русе - Варна между 2000 и 10 000 е.ж. (411 бр.) нето на водите на реката, интегрирано управление на •Създаване на системи и мрежи за качествен и количест- водите, както и набор от проекти, свързани с използва- КОРИДОР №9 вен мониторинг и контрол на водите, осигуряване на дан- не на водите на р. Дунав за напояване и възстановява- •Реконструкция на Дунав мост 1 (Русе – Гюргево) и жп ни за ефективно управление на водните ресурси. не на нарушените терени и природните ландшафти. ДЕЙСТВИЯ В СФЕРАТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ Интегриране на енергийните системи, насърчава- • Изграждане на инсталации за възобновяеми енер- В българската позиция е представен набор от мерки, не на енергийната ефективност и увеличаване на гийни източници целящи постигането на регионална интеграция чрез възобновяемите енергийни източници • Изпълнение на научно-развойна програма за ус- общи транснационални енергийни инициативи, раз- тойчиви изолационни материали за подобряване витие на липсващите звена в енергийната система, • Изграждане на газопровод България - Румъния на енергийната ефективност на сградите създаване на единна регулаторна рамка, системи за • Изграждане на газова междусистемна връзка • Изграждане на демонстрационно селище с нулево България-Сърбия енергийно потребление сигурност, прилагане на нови финансови модели, из- • Обединение на енергийните пазари на България • Газифициране на региона Добрич - Силистра граждане на инсталации за възобновяеми енергийни и Румъния • Използване на геотермалната енергия на мине- източници, както и прилагането на мерки за енергий- • Реконструкция на газохранилище Чирен ралните извори. на ефективност.
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 26 юли - 1 август 2010 г. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ До месец 89 млн. евро тръгват за развитие на туристически атракции Допустими бенефициенти са 161 български общини с над 10 хил. жители България трябва да разви- ва туристическия си потенциал устойчиво, в хармония с приро- дата и по начин, който да пред- стави страната ни пред света като дестинация с многостран- ни възможности за туризъм с акцент върху културата, исто- рическото наследство и еко- логията. Най-важният финан- Подкрепа ще получат проектни предложения за развитие на природни, културни и исторически забележителности - реставрация, кон- сов инструмент за постигане сервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация на тази стратегическа държав- на политика е оперативна про- грама „Регионално развитие”, в ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СХЕМАТА която са заделени 198 млн. евро за устойчиво развитие на тури- • Развитие на природни, културни и исторически атракции - лени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за съби- зма. В приоритетната ос 3 на реставрация, консервация, експониране, оборудване, въвежда- ране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи програмата основен инвести- не на техники и програми за интерпретация и анимация туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с ув- ционен компонент е операция • Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за реждания, необходими за развитието на цялостен туристически 3.1 „Подобряване на туристи- нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здра- продукт) ческите атракции и свързаната вето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, • Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепя- с тях инфраструктура”, където указателни табели, посетителски информационни центрове) ните атракции е съсредоточен 77% от парич- • Развитие на допълнителна дребномащабна техническа ин- • Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дей- ния ресурс, или 153 млн. евро. фраструктура в района на атракциите, необходима за посеще- ности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (ор- Мерките, включени в операци- ние на атракциите (пътища/улици за достъп, детски площадки, ганизиране на събития в района на атракциите, маркетингови и ята, целят подобряване, обно- съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зе- рекламни дейности). вяване и разширяване на обек- тите на природното и култур- ното наследство и свързаната В НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВТОРАТА СХЕМА СА ДОБАВЕНИ ОЩЕ НЯКОЛ- с тях публична инфраструкту- ра, насърчавайки по този на- КО ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ чин развитието на културния, • Дейности, свързани с туристически атракции, къщи-музеи и помещения в сграда за целите и нуждите на туристически инфор- екологичния, здравния (балне- музеи на открито, са допустими, при условие че същите имат ста- мационен център (ТИЦ), при условие че новосъздаденият ТИЦ е оложки/СПА) туризъм и разно- тут на културни ценности по смисъла на Закона за културното на- задължително свързан тематично с подкрепените атракции образяването на традиционния следство • Монтаж на сглобяема постройка с обособени помещения за масов туризъм. • Дейности, свързани с ремонт/реконструкция на музеи, са до- каса, рекламен щанд, екскурзоводи, аниматори и др. През месец август в рамките пустими единствено, ако са свързани със съответната туристиче- • Изграждане на довеждаща инфраструктура, в това число: ел. на операция 3.1 на оперативна ска атракция захранващо трасе, изграждане на ВиК по трасето на пътя и др. програма „Регионално разви- • Ремонт/реконструкция на сгради/помещения от сгради с пос- • Закупуване на съоръжения (напр. атракционно влакче), улес- тие“ ще бъде отворена безвъз- ледваща функция за излагане на музейни сбирки или експозиции няващи достъпа до атракцията мездна схема BG161PO001/3.1- е допустимо, ако сбирките и експозициите са свързани със съот- • Монтаж на леки и преместваеми постройки и съоръжения с 03/2010 „Подкрепа за разви- ветната туристическа атракция цел осигуряване запазването на музейните експонати от атмос- тието на природни, културни и • Преустройство на съществуваща сграда или обособяване на ферни влияния и набези. исторически атракции” с общ бюджет от 89 млн. евро, обяви Снежина Славчева, заместник НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ главен директор на дирекция „Програмиране на регионално- то развитие” в Министерство- • Обновяване, реставрация и др. на движими културни цен- почивни домове, зоологически градини то на регионалното развитие и ности • Археологически проучвания и разкопки. При планиране на благоустройството, на проведе- • Ново строителство на туристически информационен цен- дейност „направа на археологически профил” следва ясно да се ната преди седмица в Пловдив тър разграничат предвидените дейности от горецитираните недопус- международна конференция на • Интервенции в градски паркове, гробищни паркове, хижи, тими такива.
  7. 7. Строителство Градът, 26 юли - 1 август 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Тодор Чобанов, зам.-министър на културата: Трябва да се избавим от сега действащата практика всеки район да развива един и същ културен продукт Не крия своето очакване да видим проекти, които са вклю- чени в приетия на 14 октомври 2009 г. от Министерския съ- вет Стратегически план за развитие на културния туризъм, включващ близо 400 археологически обекта, или 80% от архе- ологическото наследство на страната. Разбира се, че по опе- ративна програма „Регионално развитие“ ще могат да се фи- нансират и други значими недвижими културни ценности. Но нашите дългогодишни анализи показват, че трябва да се избавим от сега действащата практика всеки район да раз- вива един и същ културен продукт. Необходима е диверси- фикация, т.е. общините, които са бенефициенти, да изберат обекти, които им придават уникален облик и ги превръщат в конкурентоспособна туристическа дестинация. Минис- терството на културата е в процес на подготовка на нови стратегически документи в сферата на културата. През есента с широк обществен де- бат предстои да стартира изготвянето на национална културна стратегия. Тя ще послужи като основа подготовката на национална стратегия за културното наследство. Иво Маринов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма: След излизане от кризата, културният туризъм ще се развива с най-бързи темпове Фотограф Мария Съботинова Последното изследване на Евробарометър, поръчано от Ев- ропейската комисия, показва, че след излизане от финансо- тема „Високите техноло- ект по предходната схема не и социализиране, които во-икономическата криза, културният туризъм е отрасъ- гии и културното наслед- за развитие на туристиче- могат да привлекат зна- лът, който ще се развива с най-бързи темпове. Освен по опе- ство”. ските атракции. На сайта чителен поток от наши и ративна програма „Регионално развитие” проекти за разви- За разли- на оперативната програма чужди туристи. тие на туристическия потенциал на страната ще могат да ка от първата схема (www.bgregio.eu) вече е Също така предимство се включат в Дунавската стратегия, която ще бъде приета BG161PO001/3.1-02/2009 публикуван работният ва- ще имат проектни предло- до края на годината. Финансирането им ще бъде заложено в „Подкрепа за развитие- риант на насоките за кан- жения, фокусирани върху следващия програмен период на Европейския съюз 2014 - 2020 то на туристически ат- дидатстване с цел получа- по-слабо развити турис- г. На проведеното на 15 юли в европейския парламент обсъж- ракции”), която беше обя- ване на мнения и препо- тически локализации във дане на Дунавската стратегия изразихме нашата позиция вена през лятото на 2009 ръки от бенефициентите. вътрешността на страна- България да стане координатор на приоритетната ос „Ефек- г., сега допустими бене- Приоритетна финан- та, притежаващи значите- тивно използване на туристическия потенциал”. фициенти са 161 българ- сова подкрепа ще се ока- лен туристически потен- ски общини с над 10 хил. же на по-големи по мащаб циал. жители. По този начин се проекти, т.е. проекти, кои- Минималната и мак- Проф. Валерия Фол, траколог, научен дава шанс и на селищата с то насърчават развитието сималната обща стойност ръководител на проект Net heritage: развит зимен и морски ту- на стратегически разполо- на проектите е съответно ризъм, както и на големи- жени туристически проду- 631 579 лв. и 6 315 789 лв., Необходимо е нов подход към културното, те градове София и Плов- кти с широко въздействие, като е важно да се знае, че див. За дейности, свърза- основани на природното и безвъзмездната финансо- историческото и природно ни с недвижими култур- културно-историческо на- ва помощ не може да над- наследство ни ценности с национално следство или на групи от вишава 95%, т.е. кандида- значение, допустими са по-малки туристически тите следва да осигурят Необходимо е да преминем към един нов авангарден под- всички общини на терито- обекти. Например разви- 5% собствен принос. Пла- ход към културното, историческото и природното на- рията на страната, уточ- тието на недвижими кул- нираната продължител- следство и свързването им в общ туристически продукт ни Славчева. Единствено- турни ценности, свързани ност на проектите е не по- или атракция. Чрез новите технологии българската кул- то условие е кандидати- с тракийската цивилиза- вече от 24 месеца. тура може да стане част от световната. От нас, учени- те да нямат одобрен про- ция и тяхното експонира- Светла ДОБРЕВА те и специалистите, се изисква не само да отчитаме зна- чението на културното наследство и природните богат- Размер на схемата 173 777 324 лв. ства, а да ги направим достъпни за хората по света чрез тяхната дигитализация и онлайн представяне. От нас за- Размер на безвъзмездната финансова помощ 165 088 456 лв. виси да покажем мястото си на световната културна сце- Финансов принос на кандидатите 8 688 867 лв. на, защото ние имаме привилегията да живеем на земя, ко- ято винаги е имала своя принос в развитието на човешка- Потенциални бенефициенти 161 общини та цивилизация.

×