sg.stroitelstvo.info

                         Брой 26 (662), 5 - 11 юли 2010 г.         ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г.                                          ...
4    sg.stroitelstvo.info                                             Стро...
Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г.                                          ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г.                                          ...
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Строителство Градът

2,669 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителство Градът

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 26 (662), 5 - 11 юли 2010 г. Цена 1.50 лв. Фотограф Мария Съботинова 600 МЛН. ЛЕВА ТРЪГВАТ КЪМ ОБЩИНИТЕ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПО-ЧИСТИ ВОДИ Неоспорим е ефектът от 600 млн. лева, които ще се влеят на територията на страната по оперативна програма „Околна среда“ - ще се създадат нови работни места и възможности пред бизнеса. Още повече че поканата за подаване на проектни предложения в сектор „Води“ е дългоочаквана от общините, но тепърва предстои да се докаже проектната им готовност. От друга страна, е необходимо да се ускори темпът на усвояване и да си изпълним поетите задължения към Европейския съюз, за- щото крайният срок е след няколко месеца Още на стр. 15 Големите общини със зони за регенерация в интегрираните планове Тринайсет града ще представят своите предложения до август, опитът им ще бъде обобщен през септември Регионалното минис- период, да включат в пла- за регенерация зони. Сред ствено планиране в Закона те кметове и кметовете на терство и „Болкан Асист“ новете си зони за регене- тях са казармени терени, за устройство на терито- населените места да ини- 26 предлагат на градове, из- рация. индустриални зони, град- рията. Заедно с това про- циират този процес, в за- бираеми и с възможност В списъка са общини- ски центрове, гарови пло- учването ще подпомогне и коните за държавната и 26 > да получат финансиране те Видин, Русе, Варна, До- щади, рискови територии, управляващият орган по общинската собственост за интегрираните планове брич, Габрово, Ловеч, Бур- засягани от наводнения, оперативна програма „Ре- - да се преодолеят преч- за градско възстановява- гас, Стара Загора, Кърджа- поречия на реки. Органи- гионално развитие“ преди ките за развитие на реге- не и развитие от регионал- ли, София, Силистра, Пле- заторите разчитат този пи- втория програмен период нерационни проекти по- 9 771310 983000 ната оперативна програма вен, Смолян. Те получават лотен опит да привлече и 2014-2020 г. ради различие в собстве- през следващия програмен „матрица“ с възможните други общини. Той ще под- Промени във връзка с ността, в Закона за конце- помогне авторите на зако- регенерацията се предла- сиите във връзка с разра- ните при различаване на гат и в Закона за местното ботваните договори, в За- необходимостта от включ- самоуправление и местна- кона за регионалното раз- ване на темата за регене- та администрация - за по- витие. рация още на ниво устрой- вече свобода на районни- Милена ВАСИЛЕВА
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ИНФРАСТРУКТУРА Промените в Закона за опазване Съживяват проекта за Четири обжалвания срещу завода на земеделските земи минаха на първо четене интермодалния терминал за боклука в София в София Четири кандидата за строителство на столичния за- вод за механично-биологично третиране на отпадъ- От 8 юни 2010 г. спорът ците са подали жалба в Комисията за защита на кон- срещу заповед № РД-02- куренцията срещу избора на изпълнител. Два от тях 141478/11.11.2008 г. на регио- поискаха като временна мярка спиране на подпис- налното министерство по етап 1 ването с класирания на първо място кандидат - обе- на подробния устройствен план динението „Хут-Станилов“. Това са недопуснатите на Интермодален терминал - Со- до отваряне на ценови оферти испанско-български фия, е окончателно приключил и консорциум „Сиес-Балканстрой Садината“ и „Дане- в тази си част заповедта е влязла ко/Валмекс-Садината-МБТ” ДЗЗД. Искането им меж- в сила и може да се процедира. дувременно беше бързо отхвърлено от комисията Вече подготвителните работи по с решение от 1 юли и в момента тече седемдневен проекта могат да бъдат довър- срок за обжалване пред неин тричленен състав. Тре- шени. В момента проектът е в тият участник, който обжалва, е класираният на вто- подготвителна фаза, като следва ро място консорциум „Садината - МБТ“. Обедине- Промяната на предназначението на земите от първа до чет- да се преценят сроковете за при- нието „Хут-Станилов“ с цена 174 007 250 лева без върта категория, на поливни земи, както и за целите на из- ключване на неговата подготовка ДДС и частични годишни оперативни разходи 9 427 граждане на енергийни обекти се поставя в компетентност – решение по ОВОС, приключва- 494 лева беше класирано на първо място в търга за на Комисията по земеделските земи предвид необходимост- не на проектирането, провежда- строителство. Ценовите оферти бяха отворени на та от по-висока степен на защита и контрол. Това е записа- не на отчуждителните процеду- 18 юни. Цената за проектиране и строителство след но в текстовете на проекта за изменение на Закона за опаз- ри. След което трябва да се при- сключването на договор с изпълнителя не може да ване на земеделските земи, които Народното събрание прие ключи с подготовката на тръж- бъде увеличавана. на първо четене. ната документация за проектира- не и строителството на първата Преструктурират находище „Галата“ в Европа прави on-line обществено обсъждане фаза. Проектът за изграждане на интермодален терминал е пред- хранилище за природен газ на „Директивата ОВОС“ виден за финансиране по прио- Находище „Галата“ ще бъде преструктурирано в хра- В България едновременно с всички страни – членки на Евро- ритетна ос III на Оперативна про- нилище за природен газ. В следващите месеци тряб- пейския съюз, започват обществени онлайн консултации по грама „Транспорт” 2007 – 2013 ва да стане ясно акционерното участие в бъдещото преразглеждане на европейската директива за оценка на въз- г. „Подобряване на интермодал- дружество, което ще е оператор на съоръжението, действието върху околната среда (ОВОС). Публичните консул- ността при превоза на пътници тации са инициирани от Европейската комисия и са насочени съобщи министърът на икономиката, енергетиката и товари”. Индикативната стой- и туризма Трайчо Трайков във Варна. Превръщането към – възложители, различни организации, неправителствени ност на проекта е 25. 900 млн. организации, обществени органи, институции, банки, гражда- на газовото находище „Галата“ в хранилище е един ни. Периодът на консултации е от 28 юни до 24 септември. евро, като съфинансирането от от проектите в енергийната сфера, по които прави- Европейския фонд за регионално телството работи много активно заедно със сегаш- развитие е 22 015 000 евро. ния концесионер „Мелроуз“, каза още Трайков. JEREMIE започва със 199 млн. евро Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на Автогарите – под лупа конкурентоспособността на българската икономика“ извърши плащане към Европейския инвестиционен фонд в размер на Инспекторите на аген- 199 млн. евро с цел учредяване на холдингов фонд. С плащане- ция „Автомобилна ад- то се дава началото на инициативата JEREMIE, която е насоче- министрация“ ще про- на към малките и средните предприятия и се прилага чрез хол- верят в рамките на един дингов фонд. Фондът ще предоставя подкрепа на предприяти- месец всички автогари ята в рамките на три фонда за дялови инвестиции. в страната. При устано- вяване на нередности и несъответствия със за- 24 плажа в област Варна остават неохраняеми коновите разпоредби ще бъдат издадени кон- Общо 77 плажа са обявени за неохраняеми, като 24 от тях са в стативни протоколи и област Варна, съобщиха от Министерството на регионалното предписания за отстра- развитие и благоустройството. Във Варненска област са прове- няването им. Срокове- дени търгове за 14 морски плажа. Заявен интерес има за 3 от те за изпълнение ще бъ- тях - „Сахара 1”, „Чайка-юг” и „Минерален басейн-север”. На- дат определени в зави- емните цени през тази година в сравнение с миналата са нама- симост от установените лени средно с 33%. Продължава да няма наемател и концеси- нередности и необходи- онер за бургаския централен плаж. Според МРРБ причината е мото време за тяхното високата първоначална наемна цена от 240 000 лева. отстраняване. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Пуснаха схемата за предотвратяване Подписаха 16 договора с общини за Община Русе подготвя три проектни на наводненията в малките общини по над 34 млн. лева по Програмата за развитие предложения по „Регионално развитие“ „Регионално развитие“ на селските райони Предстои подготовката на проект за енергий- Договори за 34.3 млн. лв. субсидия по Програмата за раз- на ефективност на училищна образователна витие на селските райони (ПРСР) подписа фонд „Земеде- инфраструктура по отворената схема на опе- лие“ с избраните бенефициенти. Подписаните проекти са ративна програма „Регионално развитие“. Съ- общо 16 по две публични мерки – 321 „Основни услуги за гласно индикативната програма на оператив- ната програма предстои и подготовката на населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Об- проект за интегриран план за градско разви- новяване и развитие на населените места“. Общините с тие, както и проект за модернизация на град- подписани договори по мярка 321 са Венец, Опан, Стам- ския транспорт по операция 1.5 на „Регионал- болово, Стрелча и Ябланица със стойност на одобрените но развитие“. Това отчита кметът на общи- разходи и субсидия в размер на 22.7 млн. лв., а по мярка на Русе Божидар Йотов пред общинските съ- 322 - Стамболово, Дряново, Летница, Павликени, Ихтиман, ветници. Информацията е дадена във връзка Вършец и Симеоновград, които ще получат 11.5 млн. лв. с въведената от общинския съвет практика на всяко редовно заседание на местния пар- Втора поред процедура за предоставяне на ламент да се обсъждат темите, свързани с ин- безвъзмездна финансова помощ, Приоритет- Отвориха схема по ОПРР за развитие на фраструктура, подробни устройствени плано- на ос 4 „Местно развитие и сътрудничество“, културния туризъм ве, транспортни схеми, разработени проекти операция 4.1. „Дребномащабни местни инвес- и други. тиции“, по схема за предоставяне на безвъз- Открива се нова схема по оперативна програма „Регионал- мездна финансова помощ „Подкрепа за дреб- но развитие“ - „Подкрепа за организиране на събития с ре- номащабни мерки за предотвратяване на на- гионален и национален обхват и въздействие“. Общият воднения в 178 малки общини“ обяви през ми- размер на безвъзмездната финансова помощ е 6 238 348 налата седмица управляващият орган на опе- лева, бенефициент по схемата е Министерството на култу- ративна програма „Регионално развитие“. Фи- рата. То може да кандидатства с проекти за осигуряването нансиране ще получат дейности по почиства- на ефективното използване на културното материално и не и разширяване на речните корита, разши- нематериално наследство с оглед развитието на устойчив ряване на съществуващи диги, корекции на културен туризъм; подкрепа на туристически дестинации, реки и дерета, охранителни канали за защита притежаващи културно-историческо наследство със значи- на населените меса и изграждането на край- телен туристически потенциал, и др. За целта Министер- брежни стени по речните брегове. Общият ството на културата ще трябва да разработи средносроч- размер на схемата е 32.2 млн. лева. на рамкова инвестиционна покана и проектни фишове. ИНВЕСТИЦИИ ТРЕНД АРХИТЕКТУРА Дистрибуцията на фармацевтични продукти и Бизнес климатът в България се влошава Съветът на архитектите в мода задвижва логистичния пазар Общият показател на Европа обявява свободна Търговията на дребно остава основна движеща бизнес климата в Бъл- позиция в Брюксел сила в търсенето на логистични площи, като към гария през юни се по- хранителните и бързооборотните стоки се присъ- нижава с 1.2 пункта Съветът на архитектите в Евро- единяват облеклата и фармацевтичната дистри- спрямо май, което се па (АСЕ) обявява конкурс за длъж- буция, сочи последният анализ на консултантска- дължи на влошаване в ността „Ръководител проекти с ев- та компания за имоти Colliers International. Новото секторите промишле- ропейско финансиране”, като дого- строителство продължава да увеличава наличности- ност, услуги и строи- ворът е с времетраене 10 месеца те с бавен темп - 3% ръст спрямо предходното три- телство, съобщи НСИ. и започва на 1 септември 2010 г. в месечие, докато ненатоварените съществуващи ка- Несигурната икономи- Брюксел. Изисквания към кандида- пацитети на ползвателите на мултифункцонални ин- ческа среда и финансовите затруднения продължават да са тите са да имат магистърска сте- дустриални сгради подхранват предлагането и уве- основни проблеми за строителните предприятия и през юни. пен по архитектура, опит в устой- личават натиска върху падащите наеми, показва чивото и природосъобразно проек- анализът. тиране на сгради и да владеят сво- UniCredit: Възстановяването на икономиките от бодно аглийски и френски език с Източна Европа набира скорост високо ниво на писмен английски. БАКБ стартира преференциална програма за Предимство е познаването на сер- ипотечен жилищен кредит Възстановяването на икономиките от Централна и Източ- тификатите за устойчива архитек- на Европа набира скорост, показва последното проучване на тура (например LEED, BREEAM и Кредит, размера на който може да достигне до 90 италианската банкова група UniCredit. България обаче оста- DGNB) и опитът в проектирането, процента от стойността на имота, и консултация ва в Б група, докато страните, в които растежът по време на реализирането и експлоатацията при избор на жилище, предлага новата преферен- бума е генериран повече от износа, отколкото от потребле- на зелени сгради. Условията на до- циална програма на „Българо-американска кредит- нието, формират класа на отличниците. Прогнозата за рас- говора ще бъдат съобразени с уме- на банка” АД (БАКБ). Програмата се отнася за имо- тежа за 2010 г. е увеличена от 2.8 до 3.1% за целия регион. нията и квалификацията на избра- ти в новоизградени сгради в едни от най-добрите След ревизията се очаква брутният вътрешен продукт на ния кандидат, като е възможно да райони на столицата и другите големи градове на България да се свие с 1% след 2009 г., когато загуби около 5 бъде продължен за втори период страната – Варна, Пловдив, Велико Търново и др. на сто от стойността си. от още 10 месеца. Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ИНТЕРВЮ Филиз Хюсменова, евродепутат: Дунавската стратегия ще дава преимущество на наднационални проекти В Европарламента се чуват много гласове и за допълнително финансиране на проектите по документа Ф илиз Хюсменова е евродепутат и заместник- Г-жо Хюсменова, вие можности за туризъм, по-до- могат те да станат по-свър- председател на Комисията по регионално раз- сте един от евродепу- бро образование. Аз защи- зани и по-ефективни. Дунав- витие и заместник-член на Комисията по зае- татите с активна по- тавам интересите на страна- ската стратегия ще дава пре- зиция по разработвана- та ни и считам, че приори- имущество на наднационал- тост и социални въпроси. В своето професио- та в момента страте- тетни проекти трябва да се ни проекти, които имат при- нално развитие е била заместник-кмет на град гия за развитие на Ду- тези, чрез които стандартът надена стойност към повече Силистра, заместник областен управител на Си- навския регион. Какво е на живот на хората от по- държави или решават общи листра, както и член на комисията за европей- вашето виждане, как- бедните региони по Дунав проблеми. Другият аспект ска интеграция към Народното събрание. Някои ви трябва да са прио- ще се изравни с този на по- на този подход е свързанос- от основните й дейности в Европейския парла- ритетните проекти в богатите, а макрорегионът тта между отделните цели на т.нар. Дунавска стра- като цяло да стане еднакво стратегията и тяхното взаи- мент включват организирането на семинари, тегия? привлекателен в горното и в модействие. Това означава, конференции и други инициативи за популяри- - България трябва да използ- долното течение на реката. че при реализирането на да- зиране и подкрепа на българските интереси в ва потенциала на стратегия- ден проект трябва да си дава- Европа. та за устойчиви транспортни В едно от изказвания- ме сметка как въздействаме връзки, икономическо раз- та си относно докумен- върху изпълнението на дру- витие, опазване на природ- та вие призовавате да гите цели, заложени в доку- Три фундаментални принципа ната среда, развитие на кул- се търси интегрирани- мента. Например, когато из- на регионалното развитие турата. Крайната цел е съ- ят подход. Какво точно граждаме инфраструктура, ществено да се подобри сре- имате предвид? трябва да мислим как влияе • право да се живее в чиста и добре запазена среда дата за живеене. Не само да - Да, тук е особено важен това на проектите, свързани постигнем по-чисти води на интегрираният подход, към с развитието на бреговете и • право на добри стандарти на живот, където и да се намира човек Дунава, но и да изградим по- който съюзът се стреми във опазване чистотата на вода- • право да живееш в сигурност добра инфраструктура, въз- всичките си политики, за да та и речното дъно.
 5. 5. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ИНТЕРВЮ Според вас къде тряб- Интегриран подход ва да е акцентът в пред- ставените проекти – в сектора на околната среда, инфраструктура- та или развитието на туризма и логистика- та? - Регионите по Дунав са с различно ниво на развитие и проблемите им са различ- ни. Някои страни, като Унга- рия например, нямат нужда от мостове, защото там вече са изградени, а България, за да излезе по-лесно от криза- та, следва да се съсредото- чи през първите години вър- ху инфраструктура, която ще създаде и работни места. Не бива да се толерират едни проекти за сметка на други и не трябва да се забавя реша- ването на общите ни пробле- ми като опазването на окол- ната среда, търсенето на ал- тернативни енергийни източ- ници, развитието на вътреш- ния пазар и конкурентоспо- собността, на иновациите. Вие бяхте заместник областен управител и заместник-кмет на Си- листра. От тази гледна точка и познавайки про- блемите на този край- ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС граждането на водни и сухо- банка е на разположение да пейския съюз за следва- дунавски град, според В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА земни пътища. Мостът Си- предоставя кредити за по-го- щия програмен период? П вас кои са най-важни- одходът, който се листра - Кълъраш е най-зна- леми инфраструктурни про- - Подходът, който се използ- те проекти за Силист- чимият сред проектите, ко- екти, както и Европейска- ва при Дунавската страте- ра, които биха могли да използва при Ду- ито силистренци открояват. та банка за възстановява- гия – да се планира и раз- намерят място в Дунав- навската стратегия Хората и от двата бряга на не и развитие и други банки. вива един макрорегион, ще ската стратегия? реката показаха, че се обе- Казвам засега, защото в Ев- бъде в основата и на бъде- - Познавайки ситуацията в – да се планира и раз- диняват около проекти за по- ропарламента се чуват мно- щи стратегии за макрорегио- Силистра и другите край- вива един макрореги- добряване на инфраструкту- го гласове и за допълнител- ните като басейна на Среди- дунавски градове, си дадох он, ще бъде в основа- рата, екологията, социално- но финансиране. Има вре- земно море, Алпите. И през сметка, че без да дадем глас- икономически проекти. ме до края на годината, ко- следващия период приори- ност за проблемите на хора- та и на бъдещи стра- гато стратегията ще е гото- тет остава сближаването на та там, няма как да сме си- тегии на ЕС за макро- Има ли яснота относ- ва. Проектите, които влязат регионите с различен стан- гурни, че стратегията ще от- регионите като ба- но това какъв ще бъде в плана за изпълнение, ще дарт на живот, което е добре говори на техните очаква- финансовият ресурс по разчитат както на тези сред- за нашата страна. Договорът ния. Затова през април орга- сейна на Средиземно стратегияга и как той ства, така и на трансгранич- от Лисабон изрично добави низирах публично обсъжда- море, Алпите ще се разпредели между ните програми и на нацио- и териториалното сближава- не с представители на мест- отделните държави? На нално съфинансиране в за- не, което ще рече осигурява- ната власт от България и Ру- ЗА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ какъв принцип ще става висимост от бюджета им и не на полицентрично разви- мъния, неправителствени финансирането на все- стопанската област, в която тие от градовете към по-мал- организации, бизнеса, граж- данското общество, медиите. За мен беше важно участни- ците да дадат своите предло- Близо 80% от хора- та очакват проек- тите в Дунавската ки от одобрените про- екти? - Засега финансовият ресурс се обезпечава от средствата се реализират. Вие сте заместник-пред- седател на комисията ките населени места, синер- гия и избягване на секторно- то разпиляване на средства- та. Във връзка с възстановя- жения за проектите, които да стратегия да са свър- по структурните и Кохези- по регионална полити- ването от кризата ползите от залегнат в стратегията. Про- онния фонд на Европейския ка в Европейския парла- регионалната политика ще ведохме и анкета сред тях, зани с изграждането съюз. Ще се използват пари- мент. Освен Дунавската се съсредоточават върху ра- от която стана ясно, че близо на водни и сухоземни те по оперативните програ- стратегия кои са при- ботни места и заетост. 80% от хората очакват про- пътища ми в държавите членки. Ев- оритетите в регионал- Интервюто взе ектите да са свързани с из- ропейската инвестиционна ното развитие на Евро- Надежда НИКОЛОВА
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. ПРАВИТЕЛСТВО И БИЗНЕС - 28.06.2010 Правителството: общи усилия за ускорени инвестиции Анализът на ми- Секторите, свързани с високи капиталови разходи, нистър Трай- имат висока добавена стойност и са традиционно добре ков беше пред- ставен на сре- развити в страната. България трябва да остане привле- ща на премие- кателно място за големи капиталови инвестиции чрез ра Бойко Бори- поддържане на ниски данъчни ставки и изграждане на сов и министри- добра транспортна и енергийна инфраструктура. те от кабинета, Секторите, които имат най-голям потенциал за до- които направля- пълнително развитие в България и могат да осигурят ват икономиче- дългосрочен икономически просперитет на страната, ските политики, са свързани с висок интензитет на иновациите. с топ мениджъ- ри на компании- Основните приоритети в областта на иновациите са: те, най-големи •информационните технологии инвеститори в •екотехнологиите България •технологиите, свързани със здравето. Тези технологии имат потенциал за приложение в различни сектори на икономиката, включително: ИТ услуги, електроника, машиностроене, автомобилостро- ене, производство на електрически машини, енергети- ка, фармацевтика, производство на медицинска техни- ка, здравеопазване, туризъм, земеделие и други. Фотограф Красимир Необходим е нов модел за икономическо развитие Юскеселиев на България, ориентиран към: Трайчо ТРАЙКОВ, министър на икономиката, щането на България във входна врата за стоките и ин- •нарастване на износа на стоки и услуги с висока енергетиката и туризма вестициите, идващи от Източна Азия. добавена стойност Промишлеността и услугите в сферата на инфор- •превръщането на България във входна врата за Българската икономика все още е най-изостаналата мационните технологии са секторите, които генери- стоките и инвестициите, идващи от Източна Азия. в Европейския съюз. Високият икономически растеж рат 90% от износа и могат да осигурят дългосрочен •Секторите, които имат най-голям потенциал за до- през последното десетилетие бе резултат на чужди ин- икономически просперитет. В промишлеността сек- пълнително развитие в България и могат да осигурят вестиции в недвижими имоти и финансово посредни- торите, свързани с природни ресурси и евтина работ- дългосрочен икономически просперитет на страната, чество, които стимулираха вътрешното потребление. на ръка, не могат да осигурят устойчив икономически са свързани с висок интензитет на иновациите. Необходим е нов модел за икономическо развитие просперитет поради ограничените природни ресурси, Основните приоритети в областта на иновациите са: на България, ориентиран към нарастване на износа на непостоянните цени на суровините и конкуренцията от информационните технологии, екотехнологиите и тех- стоки и услуги с висока добавена стойност и превръ- страни с много по-ниски разходи за труд. нологиите, свързани със здравето. Спадът на ПЧИ в Източна Европа и останалия свят за 2009 г. Инвестициите помагат за развитието на сектори с висока добавена стойност на труда Източник: Източник: ООН Евростат, МИЕТ Приоритетни области за иновации ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ - лампи и осветители •България има традиции в този сектор и голям брой В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ - машини и оборудване с общо предназначение добре подготвени ИТ специалисти •Икономически сектори, свързани с ИТ технологии •Производство, пренос и разпределение на електриче- •Секторът се характеризира с висока производител- •Производство на: ска енергия ност и ръст на добавената стойност - електронни елементи •Събиране и пречистване на отпадъчни води •България вече е утвърдено име в този сектор сред - компютърна техника •Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране водещите фирми в световен мащаб – HP, SAP, - радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника на материали. Microsoft и т.н. - битова електроника - уреди и апарати за измерване, изпитване и навига- СЕКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНОЛОГИИ ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗДРАВЕТО ция •България има енергоемка икономика, като повечето •Производство на: - оптични уреди и апарати енергийни ресурси се внасят. Въвеждането на тех- •Издаване на програмни продукти - лекарствени вещества и продукти нологии за повишаване на енергийната ефективност •Компютърно програмиране - медицински и зъболекарски изделия трябва да бъде приоритет, особено предвид амбици- •Обработка на данни, хостинг и други подобни дей- - излъчващи електромедицински и терапевтични апа- озните цели, заложени в стратегията „Европа 2020“ ности. рати •Технологии, свързани със здравето •България има голям потенциал в сферата на здра- ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА вето и здравословния начин на живот - голям брой СВЪРЗАНИ С ЕКОТЕХНОЛОГИИ ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА БИОТЕХНОЛОГИИТЕ И обучени медицински кадри, развита фармацевтич- •Производство на: МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ на промишленост, възможности за производство на - електрически двигатели и генератори •Хуманно здравеопазване здравословни храни - апарати за разпределение на електрическа енергия •Медико-социални грижи - акумулаторни батерии •Производство на здравословни храни - изолирани проводници и електроинсталационни изде- •Дейности в областта на спорта лия •Балнеология
 7. 7. Строителство Градът, 5 - 11 юли 2010 г. sg.stroitelstvo.info 7 ПРАВИТЕЛСТВО И БИЗНЕС - 28.06.2010 ЕС има много по-висок дял на повечето сектори, свързани с иновации Предварителното ни проучване очерта следните икономически проблеми за инвеститорите: •Липса на ликвидност в реалния сектор по- ради фискалните ограничения и намале- ното банково кредитиране •Спад на покупателната способност на на- селението Източник: Евростат, МИЕТ •Нарастване на сивата икономика и нело- ялната конкуренция Годишен темп на нарастване на добавената стойност в Бългаия % промяна •Икономически проблеми, свързани с кри- 40% зата в съседни страни като Гърция 37% България •Проблеми, свързани с администрацията и 35% ЕС регулативната среда 30% •Несигурност по отношение на регулатив- 25% 24% 23% ната среда в България 21% 20% 18% •Висока административна тежест върху 15% 15% 12% 13% бизнеса, свързана с регулативни режими 10% •Тромава и неефективна държавна и мест- 6% 6% 5% на администрация 5% 6% 3% 4% 2% 0% 1% •Проблеми, свързани с инфраструктурата и 0% -1% човешкия капитал -5% Въоръжение Лекарства Ел.двигатели Оптични Домакински ИТ Дедицинско Електронни Изчислителна •Липса на добра транспортна инфраструк- уреди уреди технологии оборудване елементи техника тура ПЧИ в България по сектори •Недостатъчна либерализация на енергий- ПЧИ в България ния пазар Източник: БНБ, БАИ •Недобра подготовка на завършващите ви- сше образование в български университети За преодоляването им са необходими: ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ • Екипна работа между министерствата и другите институции • Измерими цели – финансови и времеви • Постоянен диалог с бизнеса • Правителството работи координирано, за 72% от ПЧИ са в сектори зависими да осигури максимално благоприятен биз- от наличието на кредит нес климат за всички инвеститори • Държавните институции работят в екип: Мерки за повишаване на конкурентоспособността ПУБЛИЧНИ/ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ В ИНОВАЦИИ сурси МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА: •Увеличаване на разходите за НИРД от 0.5% от БВП до • Промяната в ЗНИ е важна мярка за засилване на инте- • Формулира и следи икономическата стра- 2% от БВП през 2020 г. (национална цел, приета от МС) реса на инвеститори в целевите сектори тегия на правителството • Насърчаване на частните инвестиции в НИРД чрез сти- • Въвеждане на допълнителни индустрии и намаляване БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ: мули в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на прага на инвестициите • Координира взаимодействието между го- • Стартиране на фондове за рисково финансиране с по- лемите инвеститори и органите на цен- НОВИ ИНДУСТРИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЦЯЛОСТНАТА мощ на държавата (Jeremie - €200 млн.) тралната и местната власт ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ: • Разработване на нова регулативна рамка на иноваци- • Промотира България като перспективна • Научноизследователска и развойна дейност, както и онния процес (Закон за иновациите - в процес на под- инвестиционна дестинация професионални дейности в централни офиси готовка) • Логистика и спомагателни дейности в транспорта ЗАМ.-МИНИСТРИ, • Привличане на чужди инвестиции ПО-НИСКИ ПРАГОВЕ ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ: • Поддържане на ниски данъчни ставки за бизнеса • Всички министерства определиха ресорен • Разширяване на стимулите за инвестиции по ЗНИ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ: • (Общ случай) Клас А: 20 млн. лв. (от досегашните 32 зам.-министър, който да подпомага работа- • Инвестиции в подобряване на транспортната и енер- млн.), Клас Б: 10 млн. лв. (от досегашните 16 млн.) та на БАИ гийната инфраструктура • (високотехнологични и иновативни дейности) Клас А: 4 ЗА БЪРЗОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОН- АКТИВНИ МЕРКИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА млн. лв. (от 11 млн.), Клас Б: 2 млн. лв. (от 5.5 млн.) КРЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТНА • Курсове за преквалификация на работниците, които ще ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ: бъдат засегнати от очакваните структурни промени в ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ • Създаваме работни групи по проблем- българската икономика • Приоритетните проекти насърчават знаковите инвес- ни области към всяко министерство, ко- • Подобряване на връзката между образователните ин- тиции, водещи до разкриването на много нови работ- ето има отношение към решаването им – ституции и бизнеса ни места и до привличането на значителни капитали в МИЕТ, МФ, МРРБ, МОСВ и др., които ще • Обучение през целия живот българската икономика осигурят: ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА РАМКА ПРАГОВЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ: • Прозрачност и ефективност в координаци- • Практическо прилагане на Закона за ограничаване на • (Общ случай) Над 100 млн. лв. и над 200 нови работ- ята и вземането на решения административното регулиране и административния ни места • Дефиниране, остойностяване и приорите- контрол на стопанската дейност и на Закона за елек- • (високотехнологични и иновативни дейности) Над 20 тизиране на проблемите тронно управление млн. лв. и над 50 нови работни места • Предложения за конкретни мерки за ре- • Намаляване на административната тежест • Допълнителни стимули за приоритетни проекти: шаването им • Въвеждане на прозрачни и справедливи условия за • Институционална подкрепа на ниво МС • Дефиниране и иницииране на необходими- предоставяне на концесии за добив на природни ре- • Безвъзмвездна финансова помощ те процедури

×