Строителство Градът

2,531 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Строителство Градът

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 22 (658), 7 - 13 юни 2010 г. Цена 1.50 лв. ОТ ДВАТА БРЯГА Могат ли два града от две различни държави да работят заедно, в синхрон, за да постигнат устойчивост. Това би било едно от най-големите изпитания за крайдунав- ските Видин и Калафат, ако предложената от община Видин концепция за изграждането на съвместен българско-румънски парк „Дунав парк Видин - Калафат” стане част от Дунавската стратегия. Уникалната концепция за огледален парк с идентични линейни и точкови обекти от двете страни на брега на река Дунав цели да насърчи туризма и да подобри средата в двата гранични града. Обхватът на зоната за рекреация от българска страна вече е определен и отразен в Общия устройствен план на Видин. Тя е между средновековната крепост „Баба Вида” и бъдещия Дунав мост II, а върху 573 дка са предвидени обекти на търговията и развлеченията, спортни игрища, хотели и др. През тази седмица - на 9 и 10 юни, в Констанца се провежда заключителната конференция в рамките на подготовката на стратегията. Основните сесии са фокусирани върху финансовите механизми, стратегическите проекти в екшън плана, приоритетни области като енергийна сигурност и туризъм. Още на стр. 12 и 13 Експертeн съвет разгледа проекта за Северната скоростна тангента Специализираният орган изслуша и разработката на 6 км околовръстен път до тангентата На заседанието си от ловръстното с пътя за Ка- Какач на Околовръстно- шената вече „Люлин“ и ране от оперативна про- грами, който се провежда 3 юни eкспертен съвет в лотина (бул. „Царица Йо- то шосе до същата пре- ще продължат към Дунав грама „Транспорт 2007 в София тази седмица - на Агенция „Пътна инфра- ана“) и завършва малко сечна точка - на байпа- мост 2, без да влизат в Со- - 2013 г.“. Като се има 7 и 8 юни. структура“ разгледа и об- след пресичането на бул. са на София с пътя за Ка- фия. Ако пътят им е към предвид, че за километър Милена ВАСИЛЕВА 22 съди два важни за Бълга- „Ботевградско шосе“ с лотина (от км 0+780 до магистралите „Тракия“ и магистрала досега се „ре- рия проекта. обхода на столицата. Тра- км 6+308.61). С приема- „Хемус“, могат да поемат зервират“ по 3 милиона 22 > Първият от тях е за Се- сето свързва магистрали- нето на разработката за по Северната скоростна евро, а Околовръстното е верната скоростна танген- те „Тракия“ и „Хемус“ с този участък за цялата от- тангента. три пъти по-скъпо заради та с дължина почти 17 км. изхода на София към Ка- сечка от началото на ма- Трикилометровата от- отчужденията, може да се Тя е по-къса с 8 км от се- лотина. гистрала „Люлин“ до лот сечка от „Люлин“ до река предположи, че предлага- 9 771310 983000 верната дъга на около- Вторият проект е за 0 на магистрала „Тракия“ Какач и следващите около ните проекти ще надминат връстния път. Започва от 6-километров участък от (София - Калотина) вече 6 км до бул. „Царица Йо- 300 милиона евро. пресечната точка на Око- пътния възел при река са осигурени проекти в ана“ от околовръстния път Пакетът магистрална различни фази. При по- заедно със Северната ско- инфраструктура ще бъде строяването на тези учас- ростна тангента и лот 0 от разгледан на заседанието тъци идващите от Кулата магистрала „Тракия“ ще на мониторинговия коми- ще преминат през завър- кандидастват за финанси- тет по оперативните про-
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 юни 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИ Световната банка дава 430 хил. долара за Над 1 млн. лв. са горската реформа в България задълженията на С проекта ще се предостави конкретна техниче- акционерното дружество ска помощ на Изпълнителната агенция по гори- „Слънчев бряг“ те с цел подкрепа на реформите в горския сектор. Реформата ще включва: провеждане на институ- Повече от 1 млн. лева задъл- ционална реорганизация; обучение на основния жения завари новото ръко- персонал за подобряване на управлението на го- водство на „Слънчев бряг“ рите в страната и подобряване на предоставяни- АД, съобщи новият изпъл- те услуги. Проектът е с продължителност три го- нителен директор на дру- дини. жеството Мария Михале- ва. Според новите директо- ри старият борд е оставил Лазар Лазаров е новият член на в сметките на дружество- управителния съвет на Агенция „Пътна то едва 8300 лева. До дни в „Слънчев бряг“ АД ще започ- 77 неохраняеми плажа има по българското Черноморие инфраструктура“ нат проверки от Държавната Лазар Лазаров бе назначен на мястото на Дими- финансова инспекция, про- Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен тър Събев, който е подал оставка. Специалист е куратурата и икономическа Плевнелиев е възложил на областните управители на областите До- по пътни технологии, европейски норми и стан- полиция. Те ще се извършат брич, Варна и Бургас да организират поставянето и поддържането дарти, както и по конструктивни качества на на- под личното ръководство на на предупредителни табели по неохраняемите плажове. В област До- стилките. вътрешния министър Цветан брич неохраняемите плажове са 19, в област Варна – 24, а най-много Цветанов. неохраняаеми плажове има в област Бургас – 34. ДНСК спря строителството на атракциони в Община Видин представя на обществено Ремонтът на църквата в с. Скравена е Южния парк обсъждане намерение за теглене на банков насрочен за края на лятото Дирекцията за национален строителен контрол е кредит За ремонта на църквата в Скравена са гласу- издала заповеди за спиране и премахване на стро- ежа на „Замперла лунапарк“ в Южния парк в Со- Кредитът е в размер на 8.416 млн. лв., от които 3.46 вани 10 хил. лева, съобщи кметът на общи- фия. Собственикът на терена - „Глобал груп Еко“, млн. лв. ще се използват за рефинасиране на съ- ната Иван Иванов. Остава да се определи има разрешение за монтаж на временни обекти - ществуващ кредит. Останалите 4.956 млн. лв. ще фирмата изпълнител, информира общински- детски атракционни съоражения, но инспектори- бъдат използвани за ремонт и благоустрояване на ят седмичник „Благоевградски вестник“. Ре- те констатирали изпълнение на изкопи за полага- улици и площади във Видин и кметства от община- монтът на църковния покрив, улуците, кор- нето на монолитни основи, за изливане на стома- та, основен ремонт на покриви на училища, ремонт низите и кубето, чийто кръст се е наклонил, нобетонни фундаменти с различни височини. Този и подмяна на отоплителни инсталации в детски гра- не може да започне, преди щъркелите, кои- тип строителни дейности по закон изискват нали- дини, основен ремонт на сгради на кметства, по- то са свили гнездо върху кубето, да отлетят чие на разрешение за строеж. строяване на център за кастрация на кучета и др. в края на лятото, посочи Иванов. ОБРАЗОВАНИЕ Всички молове в София - в „синя зона“ Пет акта за глоби е Бизнесът учи учениците на бизнес издала на строителни обекти инспекцията Над 500 уче- ници, студен- по труда в Плевен ти, преподава- Осем строителни обек- тели и бизнес та са били проверени консултанти, 22 през май от областна- студентски и 58 та инспекция по тру- ученически ком- да в Плевен. От ведом- пании се състе- заваха в годиш- ството съобщават, че ния конкурс на няма спрени строител- „Джуниър ачийвмънт България“. Целта е по-голя- ни обекти заради гру- ма практическа насоченост на образователните би нарушения. Издаде- програми и ранно професионално развитие. Ос- Да се проектира „синя зона“ около всички молове в столицата, реши ко- ни са 30 предписания за нованият през 1997 г. с помощта на USAID бъл- мисията по транспортна инфраструктура на Столичния общински съвет. отстраняване на пропус- гарски клон на организацията се подкрепя от ком- Поводът е искане на живеещите в близост до мол „Сердика център“ ки, които застрашават пании като HP, Enel, Siemens, и др. На снимката: за нова организация на движението около сградата на търговския ком- сигурността на работни- директорката на Столичната гимназия по стро- плекс. Съветниците решиха, че такъв режим трябва да се въведе око- ците. Най-честото нару- ителство, архитектура и строителство Доротея ло всички търговски комплекси тип мол, за да се реши проблемът с не- шение е неизползване Дончева получава отличие за гимназията от сто- правомерното паркиране на клиентите и служителите им, след като във на личните предпазни личния кмет. всички сгради има места за паркиране. средства на обектите. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 инж. Венета Кръстева Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Редакционен екип: Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 7 - 13 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ Работата по управлението Ректорите на 13-те университета, спечелили финансиране От Варна стартират на oперативна програма по ОПРР, подписаха договорите информационните дни по оперативна „Регионално развитие“ програма „Конкурентоспособност“ върви в правилна посока На 7 юни във Варна ще се проведе пър- Това заяви Реналдо Мандметс, вият от поредицата информационни се- ръководител на отдел „Бълга- минари в подкрепа на бенефициентите по рия“, в Главна дирекция „Ре- ОП „Конкурентоспособност“. Информа- гионална политика“ на ЕК, по ционните дни ще се проведат в 21 града време на шестото заседание в продължение на един месец. В рамки- на Комитета за наблюдение на те на инициативата лектори от управлява- ОПРР. „Научих за конкретни щия орган и междинното звено ще запоз- постижения и мога да кажа, че наят детайлно представителите на бизне- не сънувам кошмари, че Бъл- са и всички заинтересувани страни с ус- гария може да загуби част от ловията и начина на кандидатстване по средствата по оперативна про- процедурите за предоставяне на безвъз- грама „Регионално развитие“, мездна финансова помощ по програмата. каза той. В Ловеч обновяват три читалища с Проектът за Хоталич е пари от европрограма одобрен за кандидатстване В община Ловеч бяха подписани три нови за евросредства договора за строително-монтажни и ре- монтни работи, свързани с проекти за С проекта за реставрация и Ректорите на 13 университета, одо- регионално развитие. Така за пръв реконструкция, обновяване и оборудва- консервация на североизточ- брени за финансиране по схемата път пари от европейския фонд ще не на читалища в общината. Ремонтните ната крепостна кула общи- „Подкрепа за осигуряване на под- достигнат и до висшето образова- дейности ще се извършат в селата Бехо- на Севлиево кандидатства по ходяща и рентабилна инфраструк- ние в България. Висшите учебни за- вица и Лисец, както и в град Ловеч. Из- ОПРР. На предварителен кон- тура на висшите училища в град- ведения получават общ финансов пълнението на договора, предмет на по- курсен подбор оценителската ските агломерации“ от оперативна ресурс от 38 322 300 лв., с които ръчката, се финансира със средства на комисия одобри проекта. Ако програма „Регионално развитие“, ще приложат мерки за подобрява- Европейския фонд за регионално разви- проектът бъде одобрен, той подписаха договори за предоста- не на образователната инфраструк- тие и държавния бюджет чрез оператив- ще се реализира в рамките на вянето на безвъзмездна финансо- тура, включително енергийна ефек- на програма „Регионално развитие 2007 24 месеца. ва помощ от Европейския фонд за тивност. - 2013“. ИНФРАСТРУКТУРА Росен Плевнелиев: Работата по „Тракия“ Великотърновският „Параходство Българско речно плаване“ спечели концесията се заснема всеки ден съд не уважи на пристанище Видин жалбата на пътната Правителството определи „Параходство Българско речно плаване“ агенция срещу АД, Русе, за концесионер на пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин. Дружеството затварянето на ще инвестира 16 млн. лв. в нова кейова механизация, нова тилова прохода Хаинбоаз механизация, рехабилитация и изграждане на складове и сгради. Няма основания, налага- щи спирането на изпъл- Приключи спешният ремонт на магистрала „Хемус“ нението на заповедта на директора на ДНСК - Над 91 хиляди кв. м от автомагистрала „Хемус“ във Варненска област София, Иван Симидчиев, са машинно преасфалтирани, съобщиха от Областното пътно упра- с която той е постано- вление. Над 2.4 млн. лв. е общата стойност на строително-ремонтните вил затварянето на про- работи по възстановяване на деформациите и преасфалтирането на Представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ всеки хода Хаинбоаз. Това се автомагистралата, която е една от приоритетните отсечки в областта. ден заснемат какво се прави по магистрала „Тракия“. Това казва в решение на Ад- заяви министърът на регионалното развитие и благоу- министративния съд във стройството Росен Плевнелиев в предаването на „Нова те- Велико Търново, който ВиК прави ремонти в замяна на дивидента, който дължи на левизия“ „На четири очи“. Той съобщи още, че апликаци- остави без уважение ис- община Ботевград онната форма за „Тракия“ вече е изпратена в Брюксел. Ние кането на Агенция „Път- сме абсолютно убедени, че тя ще бъде одобрена от 6 до 8 на инфраструктура“ за Дивидентът от 200 хил. лева, който „ВиК Ботевград“ трябва да из- месеца, категоричен е министърът. По думите му „Люлин“ спиране изпълнение- плати на общината за 2010 г., ще бъде изплатен под формата на из- ще бъде първата магистрала, която ще бъде завършена то на заповедта. Пътна- пълнени обекти във ВиК сектора. За това се споразумяха общин- „от А до Я“, като се планира това да стане до края на юни та агенция обяви в отго- ският съвет на Ботевград и ръководството на водното дружество. 2011 г. Следващата „от А до Я“ е „Тракия“ - през втората вор, че ще обжалва оп- До края на 2010 г. ще бъдат изпълнени обекти в селата Врачеш, половина на 2012 г., каза строителният министър. ределението. Трудовец и Радотина. Инициатива за възстановяване на музея на Колю Фичето в Дряново Организатори: община Дряново и националният конкурс „Сграда на годината“ Дарител: Камара на строителите в България С пряк ангажимент на: арх. Димитър Кръстев „Виа строй инженеринг“ ООД „Трейс холдинг“ АД „Димас“ АД, Габрово „Главболгарстрой“ АД „Станилов“ ЕАД „Инжпроект“ ООД „Галчев инженеринг“ АД „Старт инженеринг“ ООД „Биад-С“ ООД „Мидия“ ООД „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД Дарителска сметка в Централна кооперативна банка – клон Габрово IBAN: BG12 CECB 9790 3168 119101 За повече информация: www.stroitelstvo.info
  4. 4. ИНФРАСТРУКТУРА 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 юни 2010 г. Преди офертите за строител на лот 4 на „Тракия“: Опитът на другите От риалити до токшоу Новите връзки на Санкт Петербург са в процес на строеж Руската компания „Мостотряд #19“ вече работи по третия етап на високоскоростния западен ди- Откриват южната дъга на Околовръстното на 6 юни аметър на Санкт Петербург, който свързва Око- Т ръжните про- ловръстното с Белоостров. Проектът е на стой- цедури за ин- ност 620 милиона щатски долара. Фирмата спече- фраструкту- ли конкурса, като остави след себе си 5 други ком- ра в България пании. са най-гледа- ното риалити. Те наби- Стратегии за Околовръстното на Стокхолм рат скорост и все пове- Околовръстният път в Стокхолм може да надвиши че зрители. Но тръжни- капацитета си до 2035 г., сочат данни на шведска- те събития не са се от- та транспортна администрация (Trafikverket). Спо- казали „да навлизат“ ред изчисленията трафикът по Förbifart Stockholm и в територията на по- може да достигне 145 хиляди превозни средства литическата публици- на ден до 2035 г. Ако това се случи, ще се окаже, стика. Без да сме полз- че натовареността на трасето е с 10% по-голяма от предвидената. Това би удължило времето за пъ- вали психологически туване и би довело до големи задръствания. Сток- профайлър, стигаме до холм инвестира 2.92 млрд. евро в строителство, извода, че администра- но ако прогнозите се окажат верни, в бъдеще ще тивните комисарства има сериозни проблеми. Планът за Околовръст- жадуват за токшоу. ното трябва обаче тепърва да бъде одобрен, а и Рейтингът на тръжни- процедурата по него няма да бъде задействана те оценители все пове- преди изборите през септември 2010 г. , независи- че расте, но най-мно- мо че всички основни политически партии призна- го точки набират тези, ват нуждата от строителството му. свързани с магистрала „Тракия“. Фотограф Мария Съботинова Чешки магистрални неволи Новата магистрална мрежа, която се строи в Че- След отварянето на тръжните оферти за лот 3 на „Тракия“, когато се оказа, че голямата сери- в първото обявяване на търговете беше 36 месе- ца, а сега е 28 месеца за 36 километра, припомни га с тази цена, но няма да може да построи качест- вен аутобан за тези пари, заключи той. С рокът за за- вършването на магистралата озна фирма „Актор“ от Йовчев. Според един от фи- в първото обявя- сериозно засегнатата от Фирмата няма оби- кшън вариантите за раз- кризата съседна Гърция чай да работи с подизпъл- витие на тръжната сага, ване на търгове- е дала цена от 111 644 нители и тя го потвърж- ако отстранят българско- те беше 36 месе- 921.69 евро за киломе- дава. хърватския тандем заради ца, а сега е 28 ме- тър, първото нещо, което Каквото и да прите- липсващ диск с финансо- министърът на регионал- жава като техника и мате- ва оферта, а обединение- сеца ното развитие и благоу- риали, те са на около 400- то, в което е ГБС, обжал- стройството направи, е да 500 км от мястото на лот ва, офертата на „Актор“ изчисли дали тя е с 30% 3 на „Тракия“. ще падне под средната на хия, ще бъде завършена през 2025 г., пет години под средната на остана- В района преди Ям- останалите участници. след първоначалния план на завършване. Според лите. Второто беше да из- бол има мочурливи мес- Много ниско паднахме транспортното министерство на Чехия ще бъдат рази радост, че такава го- та, които при дъждове се с цената, коментира съп- необходими 19.55 млрд. евро, за да се увеличи об- З ляма и стабилна компания превръщат в блато и ис- редседателят на Сдруже- аконът за об- щата дължина на магистралите от сегашните 1113 дава заявка да строи юж- кат специална обработка. нието на пътните инже- км до 2153 км, което поставя въпроса за финанси- ния аутобан. Затова цената на нери-консултанти и на ществените рането, като се обсъждат и публично-частни парт- От 18 май, когато от- този лот според Йовчев е два пъти шеф на пътна- поръчки позволя- ньорства. От ведомството заявиха, че пътищата, вориха ценовите оферти около 3 млн. евро на ки- та агенция Павел Диков- за лот 3 на „Тракия“, до лометър. ски. Цената на „Актор“ ва да се иска обяс- подходящи за ПЧП, включват R35, свързващ Хра- началото на юни, малко Не бива да забравя- не е с 30% под средна- нение за ценова- дец Кралове с Оломоуц, Околовръстното на Пра- преди отварянето на тех- ме, че в ценовата офер- та на останалите, но ни- та оферта от га, връзка D3 между Прага и Чешке Будьовице, ническите оферти за лот 4 та на хърватско-българ- кой не е казал, че коми- път I/11 от Носовиче до границата със Словакия и на аутобана, в медийното ското обединение „Кон- сията няма право да поис- всяка фирма реконструкцията на магистрала D1. пространство се проигра- структор“ - „Балкан- ка обосновка от който и За опазване на птиците при строителството на- ха всички възможни ва- строй“ не фигурираше да било участник, ако има връзка с две платна между Преров и Брецлав- рианти кой печели търга, диск с финансово предло- някакви съмнения, по- министерствата на транспорта и околната среда независимо че основният жение и ако се спазва за- твърди и Диковски. Щом това - на 7 юни от 12.30 предпочитат двата тунела, съответно дълги 6.8 км критерий е цената. конът, участникът трябва може да се играе с така- часа. На 6-ти, а не на 7 Според становище на да бъде отстранен, каза ва цена, значи зад фирма- юни ще открият южната и 1.6 км, но вариантът ще се окаже по-скъп от оп- Българска браншова ка- още Йовчев. та стои банка. Коя гръцка дъга на Околовръстното. ределената ценова рамка от 510 млн. евро. мара „Пътища“, изразе- Законът за обществе- банка може в момента да Изпълнители са „Обеди- За 78.45 млн. евро и до средата на 2013 г. ще бъ- но от председателя й инж. ните поръчки позволя- си го позволи? нение юг“, състоящо се дат построени от Eurovia CZ, Geosan и AZ Sanace Румен Йовчев, за 15 годи- ва да се иска обяснение Припомняме всичко от „Главболгарстрой“ и 4-километрова отсечка от експресен маршрут, ни търгове участниците за ценовата оферта от това, защото на 8 юни от „СК-13“, „Пътинвестин- пресичащ чешките части на Карлови Вари и Усти. все още не са се научили „Актор“ и от всяка дру- 12.30 часа отварят тръж- женеринг“ е консултант, Цялостният скоростен път Прага - Карлови Вари да бъдат коректни. га фирма, която комиси- ните оферти за строител „Пътпроект 2000“ разра- ще бъде завършен през 2025. Как „Актор“, пита ята прецени, допълни Па- на лот 4 на магистрала боти трасето, което беше Строи се нов път, свързващ Храдец и Пардубице, Йовчев, ще се справи с вел Калистратов, главен „Тракия“, който е най-дъ- завършено през ноември 6-те милиона кубични ме- изпълнителен директор лъг - 49 км, и пак с кра- 2009 г., а ЕТ “Л.К.-Ка- който ще бъде завършен през 2012. По последни- тра камъни, които трябва на „ГБС-София“ и пред- тък срок за изпълнение. нел“ - пътния възел „Дра- те две отсечки работи компанията RSD. да бъдат добити. седател на „Главболгар- Офертите за консултант галевци“, който е обект Все още има спор със собственика на част от зе- Срокът за завърш- строй Холдинг“ АД. „Ак- на лот 3 на „Тракия“ ще на официална церемония. мята по 3.2-километровия обиколен път за Опато- ването на магистралата тор“ може да спечели тър- бъдат отворени ден преди Милена ВАСИЛЕВА вице, който е на стойност 59 млн.
  5. 5. Строителство Градът, 7 - 13 юни 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ПЪТИЩА Консолидирани цени на северните лотове от „Регионално развитие“ Делът на отстранените варира между 70% и 55% На 31 май бяха отво- ще, и „Пътперфект-Т”, оказа недопустимо. Ко- рени ценовите оферти Силистра, предлага цена тираха се срокове за из- ЦЕНОВИ ОФЕРТИ на участниците в лото- 4 365 739 лв., а точките пълнение главно между 2 Цена без ДДС Точки от оценка на Фирма ве 3 и 4 на пътната схема от техническата оферта и 4 месеца. в левове техническата оферта на оперативна програма са 32. Предстои да бъдат от- ЛОТ 3 „Регионално развитие“. Сдружение“ ИПС - ворени ценовите офер- До отваряне на ценови Пътперфект - 3”, състо- ти за останалите само 1.“Пътища и мостове” ЕООД, Варна 4 074 920.09 40 оферти в лот 3 за реха- ящо се от „Интегрирани два лота от оперативната 2.“Зафирово-ТС“ ( „Пътинженерингсрой-Т”, Тър- билитация на път III-235 пътни системи” АД, Со- програма - 13 и 15. Лот 4 365 739.12 32 говище, „Пътперфект-Т”, Силистра) Главиница - Зафирово от фия, „Пътперфект” АД, 13 е за третокласни пъ- км 25+200 до км 39+117 София, и „Пътно стро- тища Чифлик - Стремци 3. Сдружение“ИПС - Пътперфект-3” („Интегрира- в област Силистра с дъл- ителство” АД, Добрич, - Черноочене с дължи- ни пътни системи” АД, София, „Пътперфект” АД, 4 283 976.24 26.67 София, „Пътно строителство” АД, Добрич) жина 14 км бяха допус- участва с цена 4 283 976 на около 15 км, Дъбовец нати три от 10 кандида- лв. и 26.67 точки от тех- - разклон Малки Воден ЛОТ 4 та. За лот 4 за рехабили- ническа оферта. с дължина около 4 км, и тация на отсечката Сито- Сред петте допусна- 2-3 км между Чирпан и 1. “Пътища и мостове“, Варна 8 145 858.40 40 во - Дулово от км 0+000 ти до отваряне на цено- Димитровград (общо 21- 2. „Инжстрой инженеринг“ ЕООД 8 097 616.94 40 до км 29+070 до отваря- ви оферти в лот 4 са от- 22 км). Лот 15 включ- не на цените стигнаха ново “Пътища и мосто- ва рехабилитация на път 3. „Пътно строителство“, Добрич 8 245 649.03 33.333 пет от 11 фирми. ве“, Варна, с максимален III-181 от Софийски око- 4. ГД „АБ - Люко“( АБ - АД, Хасково, „Люко - К“ Прави впечатление, брой точки и цена 8 145 ловръстен път до село 8 597 756.95 33.333 ООД) че цените на фирмите са 858.40 лева. По-ниски са Ковачевци - от км 0.000 до км 26+792. 5. Консорциум „ИПС-Пътперфект“ („Интегрирани консолидирани, т.е. дви- показателите на „Път- 8 333 295.08 27.272 пътни системи“, София и „Пътперфект“, София) жат се около една базова. но строителство“, До- Милена ВАСИЛЕВА При лот 3 тя е малко на 4 брич - цена 8 245 649 лв. млн. лева, а при лот 4 - и 33.333 точки от техни- малко над 8 млн. лева. ческата оферта. Трите фирми, които Най-висока е цена- продължиха търга за лот та на ГД „АБ - Люко“ - 3, са „Пътища и мосто- 8 597 757 лв. при 33.333 ве” ЕООД, Варна, с цена точки. 4 074 920 лв., като фир- Петият допуснат мата събира максимал- участник е консорциум ния брой 40 точки от тех- „ИПС-Пътперфект“ с це- ническата оферта, в коя- нова оферта 8 333 295 лв. то се калкулират срокът и 27.272 точки от техни- за изпълнение на обекта ческа оферта, предопре- и двата гаранционни сро- делени от срока за изпъл- ка - за съоръженията и за нение, предложен от обе- пътищата. динението - 11 месеца. В Вторият оцелял участ- търговете по оператив- ник е обединение „За- на програма „Регионал- фирово-ТС“, което е със- но развитие“ за пътища тавено от „Пътинжене- подобно времетраене на рингсрой-Т”, Търгови- строителните работи се Недопуснати кандидати Лот 3 1.„Пътно строителство“ АД, Разград 2.„Инжстрой инженеринг“ЕООД, Варна 3. „Пътстройпроект“ ДЗЗД (“Стройпроект“ООД, Силистра, „Пътстроймонтаж“ООД, Силистра) 4. „Виаинженеринг груп“ (БКС АД - Горна Оряхо- вица, „Радита“ ООД, „Пътстрой“ - Габрово, АД, „Поляница“ АД) 5. ГД „АБ - Люко“( АБ - АД, Хасково, „Люко - К“ ООД) 6. “Алпине бау“ 7. Сдружение „ГБС- Пътинженеринг“ („ГБС -Ин- фраструктурно строителство“ АД, София, „Пътин- женеринг“ ООД Лот 4 1.„Ситово ТС“, Търговище (“Пътинженеринг строй Т“ ЕАД и „Пътперфект - Т“ ЕАД, Силистра) 2. Автомагистрали „Черно море“, Шумен 3. „Барс“ АД - „Пътища“ АД 4. „Алпине бау“ 5.“Пътстройпроект“ ДЗЗД (“Стройпроект“ ООД, Силистра, и „Пътстроймонтаж“ ООД, Силистра) 6. Сдружение „ИПС - Пътперфект - 4“ („Интегри- рани пътни системи“ АД, София, и „“Пътперфект“ АД, София )
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 7 - 13 юни 2010 г. ГРАДСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ Избраха изпълнител за новия трамвай по бул. „Скобелев“ Строителството ще продължи два месеца С Фирмата „Столичен поред проек- С новото електротранспорт“ ще трасе ще се строи новия трамвай в та трамваят осигури връз- центъра на София. До- ще бъде с едини- ка на трам- говорът с изпълнителя ваите от бул. на трамвайното трасе по чен коловоз ”Христо Бо- бул. „Ген. М. Скобелев“ в тев” към бул. ”Витоша” и участъка между бул. „Ви- на със строителството кв. ”Иван Ва- тоша“ и кръстовище „Пе- на втория метродиаме- зов” и жк „Бо- тте кьошета“ беше подпи- тър. С неговото изграж- рово”. Лини- сан на 1 юни. Компанията дане под бул. „Витоша“, ята ще бъде трябва да извърши стро- НДК и бул. „Черни връх“ разположена ителни и монтажни рабо- се предвижда трамвайно- плътно вля- ти на трамвайни релсови то трасе по бул. „Витоша“ во и след пл. пътища и по трамвайните в участъка от ул. ”Ала- „Баба Неде- линии и да ги завърши в бин” до бул. ”Патриарх ля“ ще поеме срок от 2 месеца. Евтимий” да бъде спряно. в посока към Общата дължина на За да не се прекъсне об- кв. „Иван Ва- трамвая е 795.05 м. С но- служването на квартали- зов“ вото трасе ще се осигури те „Иван Вазов“ и „Боро- връзка на трамваите от во” с трамваен транспорт, бул.”Христо Ботев” към ще се изгради релсов път бул. ”Витоша” и квартал по бул. ”Ген. М. Скобе- ”Иван Вазов” и „Борово”. лев”. Според проекта трамваят В момента трамваят от ще бъде с единичен коло- бул. „Христо Ботев“ влиза воз. в тунела под НДК и изли- Фотограф Мария Съботинова Промяната на трасе- за на бул. „Фритьоф Нан- то на трамвая вместо по сен“, като е разположен рането и изграждането на ектантите, че трамвайното ките на трамвая и тролей- „Витоша“ - по бул. „Ген. М. Скобелев“, е свърза- западно от автомобилното транспортния тунел под трасе е временно до идва- платно. Още при проекти- НДК е известно сред про- нето на втори метродиаме- бусите и достатъчно ши- роки плочници за пешехо- 795.05 м е общата дължина на тър и е предвидено трам- дците. вайното платно впослед- По “Витоша“ трамвай трамвая ствие да се използва за ав- няма да се движи. Според томобилна връзка с бул. идеите на главния архи- „Фритьоф Нансен“ и бул. тект по булеварда с марко- „Черни връх“. вите магазини линиите ще се запазят, но по тях ще Какво предвижда про- се придвижва само елек- ектът тричка, която ще предста- Проектът предвижда влява туристическа атрак- част от рампата на туне- ция. Затова източният ло- ла по бул. „Ген. М. Ско- кал - трамваят, който би белев“ да се затвори и трябвало да идва откъм там да се разположи ново „Мария Луиза“, е в общо трамвайно платно на ниво терен. Когато то стигне платно с трамвая в учас- тъка от бул. „Витоша“ до 2 месеца до площад „Баба Неде- ул. „Княз Борис I“. Там е срокът за изпълне- ля“, ще завие надясно и той завива надясно, защо- ние за строително- ще поема към кв. „Иван то не може да продължи монтажните работи Вазов“. За да се осигу- по бул. „Христо Ботев“. ри по-добро транспортно обслужване на този учас- Транспортна схема в зоната тък от бул. „Ген. М. Ско- на бул. „Витоша“ белев“, се предлага трам- Н ваят да се разположи в из- а 29 май беше спряно движението на трам- точната част на булевар- ваи по бул. „Витоша“ от спирките при НДК да (плътно вляво) в зо- до ул. „Алабин“ към кварталите „Иван Ва- ната на Петте кьошета. зов“ и „Борово“. Забраната беше въведе- След тях той минава по- на заради строителството на метростанция край военното НДК и при 9 при НДК, където в момента се изместват площад „Баба Неделя“ се придвижва към средата на елементи на техническата инфраструкту- улицата, където се офор- ра и се създават условия за изпълнение на мя триклонно кръстовище носещата конструкция и покривните пло- с всички развръзки с бул. чи. Временната забрана ще се превърне в „Витоша“. трайна през юли, след като бъде пуснат в Съществуващият те- сен западен локал, разпо- експлоатация новият трамвай по бул. „Ген. ложен непосредствено до М. Скобелев“. Движението на мотрисите ще подпорната стена на рам- бъде осъществявано от площад „Баба Не- пата на тунела, се запаз- деля“ по бул. „Ген. М. Скобелев“ до кръсто- ва. Проектантите са пред- вището на Петте кьошета, където ще имат видили плавното му отли- връзка с бул. „Христо Ботев“. Трамвайните ване и вливане от главно- то автомобилно платно. релси по бул. „Витоша“ ще останат за спеш- При Петте кьошета са ни случаи. Зоната по бул. „Витоша“ ще бъде осигурени места за спир- пешеходна.

×