Строителсво и Градът

1,940 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Строителсво и Градът

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 13 (649), 6 - 11 април 2010 г. Цена 1.50 лв. Инфраструктурата е ко- ридорът на бизнеса. Ако той е в добро състоя- ние, по него могат да пре- минат капитали, сто- ки и хора и да се загово- ри за икономически рас- теж. Ако е неравен, пак може да привлече капи- тали, но тогава фокусът ще бъде поставен върху стабилността, правила- та, разрешителните ре- жими и бизнес интереса. България представи на двудневна конференция „Управление и развитие на стратегическата ин- фраструктура“ пред над 200 души слабите и силни- те страни на своята ико- номика, приоритетите и възможностите бизне- сът да се включи в отло- женото осъществяване на инфраструктурните проекти Фотограф Мария Съботинова Гъвкави правила за еврофондовете предлага регионалният министър Пари за проекти той вижда в междинното финансиране Европейската коми- гическата инфраструкту- готовка на пътни проек- структурни обекти. възможността страната ските фондове са решени сия очаква от България ра“, смята, че до два ме- ти, за които финансира- Сега Европа ни даде да бъде пионер в прила- да продължат съвмест- да види списък от про- сеца парламентът ще одо- не не достига, т.е. се го- шанс да мислим по този гане на подобна процеду- ната операция и очак- екти за бъдещия програ- бри списъка от проекти. вори за пренасочване на въпрос, да се подготвим ра. ват подкрепата на „Джас- мен период 2014 - 2020 г. Очакванията на минис- средства. Идеята на ми- с проектите и да разго- Голяма част от експер- пърс“, ЕИБ, парламента с обосновка за избора и търа, когото определят нистър Плевнелиев е да варяме за необходими- тите, работили доскоро и Европейската комисия. сумите за тяхното проек- като майстор на общата се използва междинно- те средства. Заместник- в сферата на програмно- Милена ВАСИЛЕВА 13 тиране. Европейската ад- визия за нещата, са Ев- то финансиране от Евро- директорът на Генерал- то финансиране с евро- министрация очаква на- ропейският съюз да под- пейската инвестиционна на дирекция „Регионал- пейски средства, смятат 13 > ционален консенсус по помогне България, която банка (ЕИБ), но само ако на политика“ за България обаче този ход за изпъл- проектите. се нуждае от 50 млн. евро знае, че след това Евро- Карстен Расмусен насър- нен с много неизвестни. Министърът на регио- за подготовка на пътни пейската комисия ще до- чи използването на пари- Те дори са на мнение, че налното развитие и бла- проекти. Милионите мо- пусне промени в приори- те по техническата по- подобно решение ще има 9 771310 983000 гоустройството Росен гат да бъдат събрани от тетните оси, така че стра- мощ. лошо влияние върху про- Плевнелиев, който споде- онези проекти в опера- ната ни да получи пари за Според министър цеса на усвояване на ев- ли идеята да се подготвят тивните програми, които проекти, археология, от- Плевнелиев разговорът ропейските средства. проекти за 4 млрд. евро са рискови в своето раз- чуждителни процедури и му с комисаря по регио- Екипите на министер- пред бизнеса по време на витие. Вместо средствата да развърже този възел, налното развитие Йоха- ството на регионалното конференцията „Управле- за тях да бъдат загубени, който спира осъществя- нес Хаан миналата сед- развитие и на министъра ние и развитие на страте- те да се използват за под- ването големите инфра- мица го е насърчил във по усвояване на европей-
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Съветът за тристранно сътрудничество одобри 59 антикризисни мерки Правителството, работодателските орга- макинствата, стана ясно в сряда. Общи- низации и синдикатите са приели и са по- ят ефект от антикризисните мерки е 1.6 дписали пакета от 59 мерки за подкре- млрд. лв., като в него засега не влиза уве- па на бюджета, бизнеса, заетостта и до- личаването на ДДС. Екоминистърът утвърди първите планове за управление на речните басейни Плановете са основният документ за управление на водите във всеки от четирите района за басейново управление през следва- щите шест години. Основната им цел е постигане и поддържане на добро състояние на водите в България. Направените оценки по- казват, че от общо 936 водни тела (най-малката единица за упра- вление на водите) в страната 451 са в добро състояние и 485 - в не- добро състояние. Най-неотложните мерки предвиждат да се подо- бри състоянието на около 20% от водните тела, за които то не е оценено като добро. Стартира интернет порталът на програмата Мораториум върху сделките със заменените земи Камарата на за селските райони обмисля МЗХ строителите: Решението Миналата седмица официално заработи интернет Налагане на мораториум върху сделките със заменени земи за 10% намаляване страницата на Програмата за развитие на селски- е една от мерките, които се обсъждат в Министерството на задълженията е те райони 2007 – 2013 г. На страницата ще бъдат на земеделието и храните във връзка с поисканите отгово- публикувани и последните новини около прилага- ри от Европейската комисия дали замените на гори край ку- дискриминация нето на ПРСР, степента на усвояване на средства- рортите са нерегламентирана държавна помощ. „Единодуш- Световната икономическа та, стъпките при кандидатстване и най-често до- ни сме, че това е най-голямата кражба, която се е случила криза и кризата в България пусканите грешки от бенефициентите, както и раз- по време на прехода, и не искаме да се стигне дотам всич- се отразиха много тежко лични анализи, оценки, доклади, указания и прави- ки ние да платим за това, че някои са се облагодетелствали, върху строителния отрасъл, ла за работа. каза министърът на земеделието Мирослав Найденов. се казва в обръщение на раз- Министерството на културата ширения управителен съвет на Камарата на строители- получи Морското училище те в България до министър- на остров Св. Кирик край председателя Бойко Борисов. Созопол От строителната камара на- стояват за следното: в срок С решението на правителство- не по-дълъг от 10 дни да се то сградата – публична държав- подпишат споразумения с на собственост, представляваща подробни графици за плаща- триетажна масивна постройка с нията; Министерство на фи- надстройка и сутерен с разгъна- нансите да потърси и осигу- та застроена площ 2647 кв.м, ще ри допълнителни финансови може да бъде превърната в му- инструменти за разплащане; зей. Остров Св. Кирик и Юлита е да се учреди данъчна вакан- обявен за паметник на културата ция за фирмите, към които през 1965 г. и е включен в грани- има публични задължения; ците на резервата „Созопол“. На да се ускорят процедурите острова се намира историческа- за стартиране на проектите та сграда на първото в страна- по eвропейските програми и та рибарско училище, построена други публични проекти като през 1939 г. антикризисна мярка. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; snedeleva@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Банкова сметка Икономедиа АД: Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩИНИ Търсят работници за строителството на лот 2 на „Тракия“ Управлението на На 7 април бюрото по труда в Сливен организира специализирана трудова комплекса „Асенова борса в областта на пътното строителство. Нейната цел е набиране на ра- крепост“ минава ботна ръка за изграждането на лот 2 на магистрала „Тракия“. От търсещите работа се изисква да носят копие от свидетелство за квалификация и от до- към община кумент, удостоверяващ стаж по специалността. Асеновград Нова трамвайна линия тръгва експериментално в София Правителството отне от Министерството на Линия номер 4 ще бъде културата правото на пусната експериментал- управление върху ком- но за три месеца, като плекса „Асенова кре- целта й е да разтовари пост“ и го предостави трамваите по линия но- безвъзмездно на общи- мер 5. Новият трамвай на Асеновград. Целта е ще се движи по марш- местната власт да кан- рута от трамвайно- дидатства за финанси- то ухо в кв. „Бъкстон“, ране по оперативната по маршрута на трам- програма „Регионално вай 5 до площад „Маке- развитие“, за да пре- дония“, наляво по бул. върне обекта заедно с „Христо Ботев“, надяс- Бачковския манастир в но по ул. „Струга“, Централна гара, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и първостепенен център оттам наляво по бул. „ Христо Ботев“ и обратно по маршрута си. на туризма в региона. Подписаха договор за рехабилитация на Транспортното Общо 20 проекта са отличени в конкурса за общински подбалканския път в отсечката Пирдоп – министерство типови проекти в София Карлово – Калофер представи стратегия Общо 20 са наградените проекти, от които 10 получават втора награ- за концесия на да, останалите - втора занижена. Не се присъжда първа награда е ре- шението на журито в организирания от Столичната община конкурс инфраструктурни за общински типови проекти в пет категории – „Преместваеми обек- обекти ти“, „Рекламни елементи“, „Информационни елементи“, „Елементи на Ще бъдат отдадени на градското обзавеждане“, „Комплексен обект – спирка на градски транс- концесия 5 пристанища, порт“. Между 20-те проекта районните кметства ще могат да изберат 6 летища и 4 жп гари. обект за реализация. Целта е да не се поставят едни и същи елемен- Очакваният инвестици- ти на територията на целия град. Ще бъдат обявени търгове за изпъл- онен ефект е за 1 мили- нител, след което прототип на обекта, каза главният архитект Петър ард лева. Диков. Столичният кмет Йорданка Фандъкова съобщи, че се обсъжда Заместник-министърът дали павилионите и билбордовете ще се правят по поръчка на община- на транспорта Камен Кичев, който представи та и ще са нейна собственост, или ще се търсят частни инвестиции. Тя На 30 март „Трейс Груп Холд“ АД подписа дого- стратегията за концеси- присъства на обсъждане на проектите на 31 март. вор за изпълнение на проект за рехабилитация ониране на транспорт- на пътна инфраструктура, Лот №5 Централна ни обекти, не уточни за Предвиждат пешеходен подлез пред Бургаския свободен южна област, за рехабилитацията на път I-6 Пир- какъв период от време доп – Kaрловo – Kaлофер от км 242+860 до км университет става дума. 253+972.23 и от км 257+090 до км 264+719.44, На концесия ще бъ- Община Бургас планира да обяви обществена поръчка за изпълни- път III-663 Чирпан – Зетьово от км 0+000 до км дат дадени летищата тел на строителните работи за изграждане на пешеходен подлез на ул. 4+778.54 и път III-807 Върбица – Скобелево от км в Русе, Горна Оряхови- „Александровска“ и ул. „Сан Стефано“ пред сградата на Бургаския сво- 0+000 до км 11+536.31 и мост на река Марица. ца, Стара Загора, двата боден университет. Подлезът е част от проект за организиране на пе- Това съобщиха от дружеството. Възложител на терминала в Пловдив и проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“. Стой- изграждането на карго шеходни зони в града. Общината е предвидила още няколко общест- ността на договора е 19 992 538.08 лева, а финан- терминал в София. вени поръчки за строителство на обекти от градската инфраструкту- сирането е осигурено от Международната бан- Гара София и гара Поду- ра. Реконструкция на ул. „Места“ в жк „Лазур“ и на ул. „Ал. Велики“ в ка за възстановяване и развитие съвместно с Ми- яне ще бъдат предоста- централната градска част, както и продължение на изграждането на ул. нистерство на финансите чрез Агенция „Пътна ин- вени в комплект на бъ- „Янко Комитов“ към ул. „Струга“ също се предвижда да бъдат направе- фраструктура“. дещия инвеститор. ни тази година. На площад „Тройката“ се планира подземен паркинг. ИНВЕСТИЦИИ АРХИТЕКТУРА В Източна Европа расте пазарът Японски архитекти взеха наградата „Прицкер“ за 2010 г. на търговски имоти Кадзуо Седжима и Рюе През първите два месеца на година- Нишидзава са тазгодиш- та пазарът на търговски имоти в Цен- ните носители на награ- трална и Източна Европа отбелязва дата „Прицкер“. Жури- то определя като най-ем- оборот от 275 млн. евро. Това е със блематични за дуото два 70% повече, отколкото за същия пери- американски и два япон- од на миналата година, посочва консул- ски проекта - стъкленият тантската агенция CB Richard Ellis. Най- павилион на Музея на мо- голям интерес инвеститорите, както и дерното изкуство в Толи- преди, проявяват към обектите в го- до, щата Охайо, и новият лемите източноевропейски столици – музей в Ню Йорк, както и най-вече в Москва, Варшава, Будапеща един от първите им съв- и Прага, където са реализирани 90% местни проекти – О-Museum и Музеят на съвре- ито успяват да предадат на сградите си простран- от целия оборот през първите два ме- менното изкуство на ХХI век в Канадзава. Според ственост и усещане за лекота, като от това не сеца на 2010 г. журито двамата са сред малцината архитекти, ко- страда тяхната безопасност.
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството: Подготвяме инфраструктурни проекти за 4 млрд. евро Р Погледнем ли карта- осен Плевнелиев завършва ВМЕИ - София. та на България и връзки- През 1990 г. основава „Ирис интернешънъл“ - те й със съседните стра- ни, ясно се вижда, че ние първата българска строителна компания, коя- сме държава в изолация. то придобива сертификат ISO 9001. От 1991 до На 400-километровата 1998 г. работи в Германия като съсобственик на част от река Дунав има строителна фирма, която става подизпълнител само един мост, няма- на германската Lindner. От 1998 г. насам после- ме подход към коридори VIII и Х. Имаме 418 км дователно през няколко години основава и ста- магистрали, които със- ва управител на компаниите от групата „Lindner тавляват 2% от пътища- Bulgaria“ ЕООД, член е на борда на директорите та, 3000 км първоклас- на КРИБ и управител на „Бизнес парк София“. ни пътища, 4000 км вто- През 2009 г. става министър на регионалното рокласни, близо 19 000 развитие в правителството на Бойко Борисов. км третокласни пътища. Какво е тяхното състо- яние? Всички знаят, че от 80-те години, когато за пътища са се отделя- ли много средства, то се влошава. И то защото от 1995 г. насам средствата за пътната мрежа са мно- го малко. През последни- те девет години за пъти- полагаме с 255 млн. евро гистрала „Хемус“ от Шу- ща са се отделяли между по оперативна програма мен до Велико Търново 170 млн. и 70 млн. лева „Регионално развитие“, няма достатъчно трафик на година за капитално 125 млн. евро по ИСПА, – не е нужно трасето там строителство (без теку- по „Транзитни пътища V“ да бъде аутобан. щото поддържане), което парите са 705 млн. евро, Подготвяме програ- е изключително малко. 144 млн. евро са от Све- мата за проектите, която Така, ако през 1985 г. в товната банка за рехаби- трябва да бъде внесена в добро състояние са били литация на втори и тре- парламента. 85% от пътищата в стра- ти клас пътища, 990 млн. Замисляме и други ва- ната, сега в такова състо- евро са по оперативна рианти. Например пътят яние са едва 35%. програма „Транспорт“. Русе – Варна може да до- Целта на пътищата е През тази година сме по- бави страхотна стойност и да свързват градове- те. Затова освен мегапо- лиса София определихме лучили 9 строителни раз- решения за рехабилита- ция на 500 км пътна мре- на град Варна. Този път е важен – може да стане и по линия на публично- ти и пътници към Черно- морието. Внесохме в Минис- П редставяме идеята за из- граждане на още В несохме в Ми- нистерския съвет програма деветте основни полюса жа за 200 млн. евро. По- частното партньорство. терския съвет програма на растеж: Благоевград, ставихме и въпроса защо Той свързва две приста- за рехабилитация на 64 два моста на река за рехабилитация Пловдив, Стара Загора, магистрали, защо не че- нища - Варна и Русе, ко- моста със заемни сред- Дунав - при Си- на 64 моста със Бургас, Варна, Русе, Ве- тирилентови пътища, ко- ито също могат да бъ- ства от Световната бан- лико Търново, Плевен, ито са двойно по-евтини дат предложени в общ ка. Подготвена е програ- листра – Кълъраш заемни средства Русе. Основните връзки от магистралите? Някъде пакет с пътната отсеч- ма за безопасност по пъ- и Оряхово – Бекет, от Световната между тях са приоритети е възможно да предпоче- ка на стратегически ин- тищата, в която попадат за 400 млн. евро банка на пътния сектор в тази тем дори и трилентови веститор. Това е трасе- 101 кръстовища с най- държава. трасета. По частта от ма- то на румънските турис- много жертви. Имаме и десет вторич- ни полюса на развитие: Кюстендил – Смолян – Хасково – Кърджали – П оставихме и въпроса защо магистрали, защо • За периода от 2014 – 2020 г. ще представим проектите: лот 3 на магистрала „Струма“ Благоевград – Сандански – 67.5 км за 500 млн. евро Сливен – Шумен – До- • лот 6 на магистрала „Тракия“ Варна – Бургас – 100 км за 350 млн. евро брич - Силистра – Габро- не четириленто- • лот 0 на магистрала „Тракия“ София – Калотина с дължина 50 км за 150 млн. евро во – Враца. Те също са ви пътища, кои- • София – Гюешево – дължина 85 км за 200 млн. евро част от тази най-важна то са двойно по- пътна мрежа. • скоростен път Русе – Шумен за 150 млн. евро Ако средствата от Ев- евтини от ма- • скоростен път Русе – Велико Търново – Габрово, тунел Шипка – Стара Загора за 350 млн. ропейския съюз за пъти- гистралите? Ня- евро ща в програмния период къде е възможно • магистрала „Хемус“ , 245 км за 1.2 млрд. евро 2007 - 2013 са 1.2 млрд. евро, ние ще подсигу- да предпочетем • скоростен път „Рила“ – 80 км за 200 млн. евро рим за следващия про- дори и триленто- • Софийски околовръстен път – 500 млн. евро грамен период проекти ви трасета за 4 млрд. евро. Сега раз- • Мостове на река Дунав при Силистра – Кълъраш и Оряхово – Бекет за 400 млн. евро.
  5. 5. Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 ГЕО ПОЛИТИКА Карстен Расмусен, зам.-директор за България в Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България: генерална дирекция „Регионална политика“ в ЕК Използвайте техническата Интегрираната помощ за проектиране и инфраструктура привлича административен капацитет инвеститори Д жеймс Уорлик е за- К арстен Расмусен е вършил Станфорд- роден в Дания на ския университет 20 август 1961 г. през 1977 г. и има магис- На сегашния си пост е търски степени по полито- от януари 2008 г. Отго- логия от колежа 'Уедхем' варя за управлението на Оксфордския универ- на структурните и Кохе- ситет и по право и дипло- зионния фонд в Бълга- мация от факултета по пра- рия и следи за правил- во и дипломация на уни- ното прилагане на про- верситета „Тафтс“. Джеймс Уорлик изпълнява длъж- грамата на дирекция ността главен зам.-помощ- „Регионална полити- ник на държавния секре- ка“ в страната ни. Пре- тар в Бюрото по въпроси- ди 2008 г. е бил адми- те за международните ор- нистратор в звената в ганизации в периода 2006-2009 г., като отговаря за всички аспекти на аме- Словакия, Унгария, Кипър и Румъния. Завършил е политология и герма- риканската външна политика в ООН и редица други мултинационални ор- нистика, има магистърска степен по изкуства. ганизации. При последното ми по- млн. евро, но за стратеги- рани и привличат ресур- Развитието на инфра- компании и клиенти, дос- шен. За подобни проек- сещение миналата година чески проект като София си, други още спят и дори структурата е дълбоко тъп до големите градове ти вече са планирани 1.5 дадох отрицателна оценка - Пловдив още не е обявен да имат проект, не мога да свързано с бъдещето на и добре платена работа за млрд. евро и ролята на об- на прилагането на евро- търг. Отново изключител- го реализират. Няма дос- България. При срещи- жителите на по-малките щините е критична. пейските програми. Мно- но закъснение. татъчно проекти. Като те ми с хора от страната населени места, както и Тези проекти са свър- го исках днес да кажа, че В околната среда - през много добър пример мога най-често говорим за та- възможност за привлича- зани с изграждане и на ко- тяхното развитие е много миналата година имахме да посоча Габрово с 18 кива проблеми, много по- не на повече туристи - за генерационни мощности по-добро. За съжаление подписани проекти за 300 проекта. вече, отколкото за Афга- бизнес събития, почивка и производство на елек- това не е така. Има голя- млн. евро, но трябваше Какво е предизвикател- нистан. Това интересува и културни дейности. тричество. Ние работим с мо закъснение с изпъл- да преразглеждаме про- ството? Четири милиарда хората. правителството и частния нението. От общо 9 млрд. евро, които трябва да бъ- дат използвани до 2015 г., ектите, подписани в края на 2008 г., много от кои- то се оказаха неефектив- евро е минимумът за ин- вестиции в пътища през следващия програмен пе- В лицето на министър Плевнелиев българско- то правителство демон- Т ри са ключови- те области на инфраструктур- сектор за насърчаване на подобни проекти. Строителството на 5.4 млрд. евро са заделе- ни финансово и се стигна риод. Защо закъсняваме в стрира наличие на визия, „зелени“ сгради, кои- ни за инфраструктура - до спиране и прекратява- периода 2007 - 2013 г.? Не Карстен Расмусен е реа- ното развитие то са позитивно настрое- 1.3 млрд. за пътища, 1.6 не на редица от тях. Днес защото сегашното прави- лист и показа основните - транспорт, ус- ни към околната среда, е млрд. за околна среда, от в този сектор имаме дори телство не си върши ра- слабости до момента. друг аспект на успешното които 1.3 млрд. евро само по-малко проекти и усво- ботата, нито дори пре- Конкуренцията за чуж- тойчива околна развитие. Увеличаване- за водни проекти, и мно- яване на средства от ми- дишното, а защото много дестранни инвестиции в среда и информа- то на техния брой ще на- го средства за социална налата година. предишни правителства региона е сериозна и за- ционни техноло- мали енергийната интен- инфраструктура като учи- преди това не са инвести- това България трябва да зивност, ще спести пари лища, главно за енергийна ефективност. От толкова много сред- В оставащото време до 2015 г. ще трябва да рали в проектиране. Про- ектите за пътния сектор трябваше да бъдат гото- направи сериозни инвес- тиции в инфраструкту- ра. Осигуряването на мо- гии. Те имат ос- новно значение за развитието на и ще подобри качество- то на живота. Посолство- то на САЩ в България е ства обаче до момента ви още през 2006 г. Сега дерна и надеждна инфра- първата сертифицирана са усвоени и разплатени стартираме по- предизвикателството е структура е фактор, кой- страната и реги- зелена сграда в България само 1.6%, или 86 млн. вече проекти, от- подготовката на проекти, то може да осигури успех она, за да излязат и първото американско евро, от всички тези 5.4 така че през 2013 г. тряб- в тяхното привличане. посолство в света с таки- млрд. евро. Трябва да от- колкото могат ва да имаме проекти за За да се възстанови успешно от кри- ва показатели, с намалени четем, че подписаните до- да бъдат завър- 4-5 млрд. евро, които да успешно от настояща- зата експлоатационни разходи говори са много повече, шени за този пе- бъдат готови за обявява- та криза, България тряб- и повишена ефективност. но дори тази година на- не на търг. ва да има интегриран ин- Българското прави- Тази тенденция създава предъкът е много скро- риод, приключва- Никой не знае какви ще фраструктурен план, кой- телство има амбициозни работни места и спестя- мен, като ситуацията ва- нето им може да бъдат предвидените сред- то наистина да отразява планове за инвестиции и ва пари, подобни проекти рира по сектори. остане за време- ства за следващия период състоянието на страната подобряване на околна- се насърчават и финанси- При пътищата инвес- - например 5 млрд. евро днес и нуждите утре, от та среда. Става дума за рат от Европейския съюз тициите са в главни арте- то до 2020 г. за пътища, 3 млрд. евро за който да се възползва ця- 56 регионални сметища, и от редица други инсти- рии, свързващи основни водни проекти. За насто- лото население. 100 пречиствателни стан- туции. градове в страната и съ- Следващият сектор са ящия период България по- Три са ключовите об- ции за питейна вода и още Информационните тех- седните държави - магис- общините и инвестиции- лучи много малко, напри- ласти на инфраструктур- повече заводи за третира- нологии и комуникации тралите „Струма“, „Тра- те в обществени сгради мер Унгария има 20 млрд. ното развитие - транс- не на отпадъци през след- са част от модерната ин- кия“, „Марица“. До този и социална инфраструк- евро. Така че за следва- порт, устойчива околна ващите пет години. Това е фраструктура. България момент от годината има- тура, градска регенера- щия период можем да се среда и информационни истинско предизвикател- беше известна като Сили- ме само един търг, който ция, местни пътища - тук надяваме и да планираме технологии. Те имат ос- ство за властите на цен- коновата долина през 80- е на път да приключи - за нещата се развиват мал- грант между 10 и 20 млрд. новно значение за разви- трално и местно ниво. те години на миналия век. „Тракия“. За сравнение - ко по-бързо, макар и със евро. Трябва да подгот- тието на страната и реги- Това означава изгражда- Може да възстанови тази през миналата година тази закъснение. Вече вижда- вим проекти за тях. она, за да излязат успеш- не на сериозен капацитет представа. магистрала дори не беше ме първите реновации на Моето послание е - из- но от кризата. в местните общности, ко- Увеличаването на планирана и не говорехме училищни сгради, намаля- ползвайте активно техни- Добрата транспорт- ито успешно да реализи- ефективността на адми- за нея. Пътната агенция ва енергийната интензив- ческата помощ за квали- на инфраструктура е аб- рат целия процес по под- нистрацията, намаля- тогава не успя да публи- ност, което е обещаващо. фикация на кадрите в ад- солютно необходима за бор на проекти, канди- ването на корупцията и кува нито един търг. Трябва да отчетем огра- министрацията. България. Става дума за датстване, управление на увеличаване на прозрач- При жп инфраструкту- ничения капацитет на об- Използвайте по-раци- инвестиции и нови техно- възлагането на обществе- ността при възлагане на рата положението не е по- щините и различията се онално техническата по- логии, които да намалят ната поръчка. Процесът обществените поръчки са добро - имаме един отдав- задълбочават - някои об- мощ и за подготовка на разходите за фирмите, ще трябва да бъде децентра- особено важни за инвес- на стартирал проект за 30 щини са добре организи- проекти. осигурят мобилност за лизиран, за да бъде успе- титорите.
  6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 6 - 11 април 2010 г. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Законови промени ще направят концесиите атрактивни Държавата иска да прехвърли целия риск на частния партньор, такава световна практика няма П одготвяни промени в Закона за концеси- Необходими промени в ите връщат отменените през 2008 г. про- българското законодател- ство цедури - състезателен диалог или обяв- Законът за концесиите ление с договаряне. В момента откритата трябва да бъде допълнен с процедура е единственият начин за отда- процедурите в Директива ване на концесия. За обекти над определен праг 2004/18/ЕО - състезателен ще се иска съгласието на парламента. Това съоб- диалог, ограничена и проце- щи Цвета Каменова, директор на дирекция „Ико- дура на договаряне с обяв- ление. номическа и социална политика“ в Министер- Нормативни промени ския съвет, по време на панела за публично-част- могат да оптимизират про- но партньорство в рамките на конференцията за цедурата за предоставяне на стратегическата инфраструктура на 30 и 31 март. концесия, като се съкратят сроковете за провеждане. От влизането в сила нагане на взаимоизгодно съ- За строителните конце- закона за концесиите презтрудничество. Той е с дъл- сии е необходимо да се ре- 2006 г. досега няма реа- госрочен характер - част- гламентират условията за лизирана нито една стро- ният сектор поема риска възстановяване на иконо- ителна концесия. Опити да финансира и управлява мическия баланс на конце- имаше с летището в Русе идейности, свързани с пре- Фокусът на втория панел през първия ден на конференцията за стратегическа ин- сията чрез сключване на до- фраструктура на 30 и 31 март беше публично-частните партньорства български имот за бизнес доставяне на обществе- пълнително споразумение център в Истанбул, при- ни услуги, характерни за ването на обявления над ца за решение да им бъде ването на т.нар. договори както в интерес на конце- чината е нежеланието за публичния сектор. определен праг в Офици- отказано или да започнат за публично-частно парт- дента, така и на концесио- споделяне на търговския В действащото законо- алния журнал, необходи- подготвителни действия ньорство и на договори за нера - например при нали- риск от страна на държа- дателство на Европейския мостта от промяна в съ- за предоставяне на конце- наем. чие на свръхпечалба, не- вата. В България има на- съюз концесиите за стро- ществуващите процедури сия. Инициативата на за- достатъчно търсене на ус- гласата концесионерът да ителство и услуги са пред- за възлагане в сравнение интересуваното лице не Практически трудности лугата, промяна в цената на плаща за всичко, но в Ев-мет на различни системи с обществените поръчки създава специални права - Решение на „Еврос- кредита и др. ропейския съюз това не е от правила. и др. или привилегии. тат“ от 11 февруари 2004 За големи строителни така, коментира Камено- Концесиите за строи- Концесията за стро- С изменение в Зако- г. за счетоводното тре- концесии, които изискват ва по повод на сегашния телство са регулирани от ителство има за пред- на за концесиите в Бълга- тиране на национални- осигуряване от концесионе- виртуален статут на стро-разпоредби на Директиви- мет частично или цялост- рия от 2008 г. е допусната те сметки на договори за ра на еднократни капитало- ителните концесии в Бъл- те за обществените поръч- но изграждане на обекта само откритата процеду- ПЧП, каквито са конце- ви разходи в голям размер, гария. ки (Директиви 2004/18/ЕО и неговото управление и ра. Българското законо- сионните. Активите тряб- би могло да се въведе зако- Държавният орган, кой-и 2004/17/ЕО), като за тях поддържане след въвеж- дателство въвежда еднак- ва да бъдат класифицира- ново изискване при опреде- то ще ръководи процеса, се прилагат задължения за дането му в експлоатация ви условия за предоставя- ни като неправителствени лен лимит - например 200 може да бъде към Съвета обявяване в Официалния са риск на концесионера. не на двата вида концесии и извънбалансови за бю- млн. евро, концесионните за икономическа политика вестник на ЕС. При концесията за ус- - строителната и тази за джета. Частният партньор договори да бъдат одобря- към правителството, кой- Концесиите за услу- луга възнаграждението на услуги, без да прави раз- поема строителния риск, вани от Народното събра- ги са освободени от при- то и сега има заложени по- концесионера се състои в граничение между харак- а допълнително един от ние. добни функции. лагането на тези директи- правото да експлоатира тера и сложността на про- двата риска - наличност Цвета Каменова, дирек- Проучване на Програ- ви. Същите се регулират обекта на концесията или цедурите, подготовката или търсене на услугата. тор на дирекция „Иконо- мата на ООН за развитие единствено чрез спазване от това право + компен- на документацията, про- - Разпределянето на мическа и социална поли- (ПРООН) констатира 64 на принципите, произти- сация от страна на конце- веждането на процедура риска между страните в тика“ в Министерския различни дефиниции за чащи от чл. 43 и чл. 49 на дента. за избор на концесионер България е ограничено, съвет: публично-частното парт- Договора за създаване на и съдържанието на конце- като компенсацията се ньорство, като най-общо Европейската общност и Институционализираните сионните договори. допуска само за пости- го определят като средна по-специално на прозрач- концесии По данни от Национал- гане на социално прием- форма между приватиза- ност, равнопоставеност, дават възможност иници- ния концесионен регис- лива цена на услугата от ция и обществена поръч- пропорционалност и вза- ативата да бъде от стра- тър концесията за услуга обществен интерес, кога- ка, или концесия - за стро- имно признаване. на на частния сектор, е предпочитана от мест- то цената се определя с ителство и услуга. Посо- В България общото за- като докаже целесъобраз- ните власти – 94.66 на сто нормативен акт, или въз- чено е разнообразие от конодателство в сектора ността на предложение- от общия брой сключени становяване на обекта на форми като изгражда- включва Закона за конце- то и извърши например концесионни договори. концесията след непрео- не - придобиване на соб- сиите и неговия правил- предварителни проучва- Поради тези ограниче- долима сила. ственост - експлоата- ник за прилагане, както ния. След уведомлението ния се търсят алтернатив- Този подход обаче пра- ция ( BOO - Build-Own- и нормите на специали- на държавата съответни- ни подходи за заобикаля- ви концесията, особено за Operate), рехабилитация, зирани закони като Зако- те органи имат три месе- не на закона със сключ- строителството, непри- „О експлоатация, прехвър- на за гражданското въз- влекателна за частния ин- т приема- ляне ROT (Rehabilitate- духоплаване, Закона за Рискове при концесиите веститор, особено при ви- нето на Operate-Transfer), програ- устройство на черномор- сока цена на финансовия • Управление на риска - сложни и дългосрочни ма за покупка на активи иското крайбрежие, Зако- ресурс, ограничено тър- Закона за концеси- експлоатация APOP (Asset на за културното наслед- договори сене на услугата и ниска Procurement and Operatingство, Закона за регулира- • Политическа подкрепа - последователна поли- платежоспособност на ите през 2006 г. Program). не на водоснабдителните тическа подкрепа, валутна и данъчна политика потребителите. до момента няма В момента и канализационните услу- • Правни рискове от промени в законодателство- „Твърдият“ характер на реализирани кон- в България се дискутира ги, Закона за физическото концесионните договори дали публично-частните възпитание и спорта. то не позволява да се отго- цесии по него“ партньорства са нова ка- Сега • Търговски рискове - инфлация, лихвени процен- вори на променените във тегория обществени до- ти, конвертируемост на валутата времето социално-иконо- Срокът за произнася- говори, различни на европейско ниво се • Рискове с планирането - разрешителни режими, мически условия предвид не по постъпили предложе- от договорите за концесии изясняват въпроси, свър- отчуждаване и др. дългосрочния им харак- ния на частните инвестито- и договорите за обществе- зани с концесията за • Рискове, свързани със строителството и въвеж- тер и евентуалния риск, ри за предоставяне на кон- на поръчка. строителство и за услуга свързан с инфлацията, цесия може да бъде съкра- Става дума за писмен Основните въпроси от- дането на обекта в експлоатация - забавяне на лихвените проценти или тен до един месец при три в договор между държавния носно концесията за услу- строителството, превишаване на разходите, ка- реализиране на свръхпе- момента. и частния сектор за пости- га са свързани с публику- чество на изпълнението, състояние на терена. чалба от концесионера. Николай ТОДОРОВ

×