Sg 20100308 All

2,326 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sg 20100308 All

  1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 10 (646), 15 - 21 март 2010 г. Цена 1.50 лв. БЪЛГАРСКИЯТ ЛУВЪР, ИЛИ КВАРТАЛ 500 Обсъждат се варианти за проектиране на квартал 500, включително и провеждане на нов конкурс. Това каза заместник-минис- търът на културата д-р Тодор Чобанов. Квартал 500 в центъра на София е карето, заключено между бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“ и ул. „Московска“, в което се намират Националната галерия за чуждес- транно изкуство, сградите, ползвани от Техническия университет, и др. В „Концепция за водещи столични музеи“, приета от Министерския съвет на 10 фев- руари, се предлага цялостно усвояване на квартал 500 за нуждите на Национален му- зей на визуалните изкуства, интегриращ колекциите и функциите на два музея – Национален музей на българското изобра- зително изкуство и Националната галерия за чуждестранно изкуство. Предложения за усвояване на целия квартал се комен- тират от десетилетия, но досега подхо- дът е бил само работа „на парче“. Ъгълът на ул. „Оборище“ и бул. „Васил Левски“ Фотограф Мария Съботинова Цялото интервю четете на стр. 4 Ъгълът на бул. „Васил Левски“ и ул. „Московска“ Изглед откъм ул. „Московска“ Изглед от пл. „Александър Невски“ Приеха премествания на инженерната инфраструктура по „Тракия“ Издадени са девет разрешения за строеж по „Транзитни пътища 5“ от 11 очаквани Националният експер- все още предстоят уточне- ване на особени мнения по ството им няма да има, до- който попадат участъци от лот 14, отсечки от път II- тен съвет по устройство на ния. приетите решения е 14-дне- като не бъдат издадени раз- път II-16 Мездра - Ребърко- 86 Асеновград – Проглед, територията и регионална- Необходимостта от пре- вен от заседанието на съ- решения за строеж. Първо- во – Елисейна, Елисейна – Пампорово - Смолян с дъл- та политика обсъди и прие мествания на електропро- вета. Тогава могат да бъ- то от тях е подписано на 29 Своге, Своге - Нови Искър жина 48.606 км. Броят на с малки изключения пре- води, телефонни кабели, дат оповестени подробнос- декември 2009 г. и е за така с обща дължина 81.940 км. лотовете, обявени през юл- местванията на инженерна- газопроводи и напоителни ти по решенията на коми- наречения лот 8(1), както Подписани са разреше- ската вълна на „Транзитни та инфраструктура по тра- системи е нанесена в пар- сията. фигурира във финансовия ния за строеж още за лот пътища 5“, е 11, но според сето на недостроената част целарните планове за съот- До 8 март Министер- меморандум с Европейска- 12, в който са участъци от класификацията на отсеч- на магистрала „Тракия“ - ветните зони. Именно те са ството на регионалното раз- та инвестиционна банка, с път I-4 Велико Търново - ките във финансовия мемо- лотове 2, 3 и 4, на 11 март. основаниeто за завършени- витие и благоустройство- чиито средства се изпълня- п.к. Лясковец (на 21 януа- рандум с Европейската ин- 10 За част от съоръженията те дебати. Срокът за преда- то е подписало девет разре- ва програмата. В него по- ри), за отсечки от лот 5 от вестиционна банка техният шения за строеж по проек- падат участъци от път II- път I-7 Силистра – Шумен брой може да се окаже по- 10 > та на Европейската инвес- 84 Юндола - Якоруда. По- (на 22 януари), а за втората голям и за един лот да са тиционна банка „Транзит- следните са от 8 март. Те са част на лот 5 Пирдоп - Кар- необходими повече от едно ни пътища 5“. Очакват се три и са за лот 4, участък лово - Калофер, Чирпан - разрешение за строеж. документи за още три лота. от път II-73 Шумен – Кар- Зетьово, Върбица - Скобе- Милена ВАСИЛЕВА 9 771310 983000 Това са обектите, за кои- нобат с дължина 90.470 км, лево, мост над река Марица то търгове бяха проведени лот 18, отсечки от път II-13 - на 4 февруари. Разреше- през юли 2009 г., комисии- и II-81 Борован – Кнежа, ния имат и лот 23Б - учас- те определиха изпълнители, Петрохански проход, обход тък от път II-62 Дупница – но в началото на тази годи- Берковица, „Йончеви хано- Самоков и път III-181 Ко- на от пътната агенция обя- ве“ – Благово с обща дъл- вачевци - Поповяне - II-62, виха, че старт на строител- жина 54.274 км и лот 17, в с обща дължина 51.59 км и
  2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 15 - 21 март 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info БЪЛГАРИЯ Сметната палата: Има Екоминистерството проверява площта на ски зоната в Банско Корупцията и данни за престъпление в забавените плащания управлението на АПИ са основните проблеми Има данни за наличие на прес- на бизнеса тъпление, показва одитът, из- Това показват данни от из- вършен от Сметната палата следване на независима ор- на финансовото управление ганизация, лидер в допит- на бюджета и имуществото на Агенция „Пътна инфраструк- ванията, извършено по по- тура“ за периода от начало- ръчка на Министерство- то на 2008 г. до 30 юни 2009 г. то на регионалното разви- Липсва планиране на дейност- тие и благоустройството. В та на агенцията и са налице проучването в периода но- лоши управленски практики, ември - февруари са участ- са изводите на Сметната па- вали 200 ръководители на лата. Планирането на общест- компании. 27.5% от анке- вените поръчки не е съобра- тираните са посочили, че зено с наличния финансов ре- през последната година са сурс, в резултат на което през се сблъскали с корупцион- 2007 г. и 2008 г. са прекратя- Това става след анонимен сигнал на гражданин, ва да установи общата площ на всички писти ни практики. Според 25% вани процедури поради липса че концесионерът - фирма „Юлен“, е надхвър- и съоръжения. През декември „Биоразнообра- от запитаните проблем е на средства. Общият размер лил почти два пъти предоставената му с дого- зие“ също поиска проверка на размера на ски лошата пътна инфраструк- на задълженията на агенцията вора земя от национален парк „Пирин“. Дирек- зоната заради съмнения, че „Юлен“ е надхвър- турата, а 16.5% се оплакват е 179.9 млн. лева, показва още цията на парка, в който ски зоната попада изця- лила дадените й чрез концесията 995 дка и се е от закъснели плащания от проверката. ло, е започнала GPS измервания, с които тряб- разпростряла върху 1910 дка от парка. държавата към бизнеса. ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ОБЩИНИ България ще представи позицията си по Столичният общински Скандал с бюджета на Благоевград Дунавската стратегия пред Брюксел приватизационен фонд ще Кметът на Благоев- На 19 март в Брюксел ще се проведе сре- финансира основно преходни град Костадин Паска- лев върна за ново ща, която ще постави началото на същински- обекти обсъждане бюджета те преговори по Дунавската стратегия. На нея страната ни ще обсъди текущото състояние Средствата за преходните обекти на общината за 2010 през 2010 г. възлизат на над 31.7 млн. г. Паскалев оспорва по инициативата, ще защити българската по- намалението на сред- зиция по отношение на интегрираните проек- лв., от които 27.28 млн. лв. са за обек- ти от капиталовата програма на Сто- ствата по няколко ти, за които ще се отпуска финансиране през пера, едно от които следващия програмен период. Очаква се Ми- личната община. Това предвижда при- етата от Столичния общински съвет е „Изграждане, ре- нистерството на регионалното развитие и бла- монт и поддържане гоустройството да представи документ с прио- програма за работа на фонда. Специ- ализираният фонд разчита общо на на уличната мрежа“. ритетните проекти, като за целта към момента От предложените в са събрани 250 такива, благодарение на общи- приходи през годината в размер на 17.8 млн. лв. В програмата се посочва проектобюджета средства за тази дейност 1.32 млн. лева общински- ни, регионални и областни структури и непра- ят съвет реши това перо да бъде намалено на 920 хил. лева. Намаля- вителствения сектор. още, че през тази година фондът ще има 45 млн. лв., като 35 млн. лв. от тях ването на средствата за „Международни програми и споразумения“ са от минали години. Общо 14.6 млн. от 200 хил. лева на 100 хил. лева също е сред оспорваните от кмета. Осигурени са 20 млн. лв. за авансово лв. ще бъдат отделени за нови обек- финансиране на плащания на ПУДООС ти. Предвижда се основно средства- В ход е актуализацията на Общинския план за развитие та да бъдат вложени в инфраструктур- на Шумен до 2013 г. На Предприятието за управление на дейност- ни обекти и детски градини, които са ите по опазване на околната среда (ПУДООС) започнали като строителство или кои- Към момента са приключили две основни дейности по актуализаци- от републиканския бюджет да бъдат предоста- то имат издадено разрешение за стро- ята на Общинския план за развитие на община Шумен за периода вени средства в размер до 20 млн. лв. Постано- еж. В програмата се посочва също, че 2007 – 2013 г. Става дума за актуализацията на социално-икономи- влението на Министерския съвет е във връзка средствата, с които фондът ще разпо- ческия профил на общината и SWOT анализа, съобщи началникът с предприетите мерки за незабавно стартира- лага през тази година, ще намаляват на отдел „Европейски проекти“ в община Шумен Данаил Данчев. не на частично разплащане на задълженията, заради намалелите постъпления от Той припомни, че през миналата година регионалното министерство като до края на март се заплатят до 50% от за- приватизация, които са основен източ- е взело решение за актуализация на стратегическите документи, ка- дълженията към всяка отделна фирма. ник на постъпления. къвто е и Общинският план за развитие. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Дежурен екип: Бисера Станева, Силвия Савова Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
  3. 3. Строителство Градът, 15 - 21 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА Комисията за защита на ДНСК предупреди, че ще затваря опасни пътища Трасето на „Набуко“ ще преминава през конкуренцията отхвърли три шест плевенски общини жалби за лот 2 на „Тракия“ Трасето ще преминава през землищата на пле- Комисията за защита на конкуренци- венските общини Левски, Пордим, Плевен, Долни ята остави без разглеждане жалба- Дъбник, Кнежа и Искър. До момента са разработе- та на „Луис Бергер“ АД (Louis Berger ни предварителен ПУП – ПП и избор на трасе на га- SAS) срещу решение на председате- зопровода. Подготвя се заданието за разработва- ля на управителния съвет на пътна- не на ОВОС, сеизмична оценка на газопровода, ге- та агенция от 22 януари, с което е от- оложки проучвания на трасето. През следващите крита процедура за избор на компа- два месеца ще бъдат организирани срещи със заин- ния за строителен надзор на лот 2 от тересуваните кметства и обществеността, на които магистрала „Тракия“. Това съобщиха ще бъде представена пълна информация за реали- от пресцентъра на комисията. Реше- зацията на проекта в област Плевен. нието подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в Българското публично-частното партньорство 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Комисията е разгледала ще е по извънбалансови схеми и исканията за налагане на времен- Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) предупре- Публично-частното партньорство в пътния сектор на мярка „спиране“ на процедурата ди, че ще затвори за движение пътищата, които не са въведени ще е по извънбалансови схеми, т.е. държавата няма по избор на строител на лот 2, пода- в експлоатация. Първи в списъка са проходът Хаинбоаз и пътят да поема гаранции, каза министърът на регионалнто дени на 8 март т.г. от „Щрабаг“ АГ и Даскалово - Дупница, за които вече има задействана администра- развитие и благоустройството Росен Плевнелиев по „Акционерно туристическо, техниче- тивна процедура. По-голямата част от първокласните пътища, как- време на срещата му миналата седмица с КРИБ. Ще ско и корабоплавателно дружество“ - то и магистралите, не са въведени в експлоатация и са без т.нар. се проведе на три етапа - определяне на приоритет- Гърция („Терна“). Комисията е остави- Акт 16. Това са отсечките, които бяха основно ремонтирани по ни проекти, избор на вид път (магистрала, четири- ла без уважение исканията за налага- програмата „Транзитни пътища“, финансирана със средства от Ев- лентово или трилентово трасе) и едва тогава проце- не на временна мярка. ропейската инвестиционна банка. дура за партньорство. В Добрич започна геодезическо заснемане на подземната 20 млн. лв. ускоряват разширението на Южната дъга на инфраструктура Околовръстното шосе След заснемането на близо 1800 километра подземна инфраструктура ще Министерският съвет осигури до 20 млн. лв. за финансиране на отчуждител- бъде създадена географска информационна система за съоръженията. Проек- ни процедури на имоти, необходими за изграждането на 2 километра от южна- тът на стойност 301 880 евро се осъществява с подкрепата на финансовия ме- та дъга на софийския околовръстен път. Парите са за терени по направлението ханизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът обхваща те- пътен възел „Младост“ - пътен възел „Симеоновско шосе“. С тях ще се ускори ритория от над 1400 хектара с 16 жилищни и 2 промишлени района. строителството на пътя и съпътстващата го инженерна инфраструктура. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ИНВЕСТИЦИИ В Пловдив обсъждат проектите за устойчив Започва обновяване на девет учебни България е водеща аутсорсинг дестинация в транспорт по „Регионално развитие“ заведения в Стара Загора Европа На 16 март Пловдив ще е домакин на първата изне- Стара Загора и „Загорастрой“ ДЗЗД подписаха дого- Проучване на Colliers International и консултантска- сена Национална среща по мярка „Устойчив градски вор за изпълнението на проект „Реконструкция и об- та компания A.T. Kearney сочи, че България е воде- транспорт“ на оперативна програма „Регионално раз- новяване на учебни заведения на територията на об- щата аутсорсинг дестинация по съотношение раз- витие“. Такива срещи ще се проведат в седемте голе- щина Стара Загора“. Фирмата спечели обществената ходи/качество на предлаганите услуги в Европа. ми града бенефициенти - София, Пловдив, Стара Заго- поръчка след оспорвана конкуренция с 18 фирми от ра, Варна, Бургас, Русе и Плевен, за които е планиран цялата страна за сумата 3.8 млн. лева. На учебните за- финансов ресурс от над 160 млн. евро, от които 136 ведения ще бъдат санирани фасади и покривни кон- БТК нае две агенции да продават имотите й млн. евро са европейско финансиране. струкции, подмяна на дограми и подови настилки и др. С цел да ускори продажбата на имотите си БТК е наела вече две агенции за продажбата им, съобщи- ха компании от сектора. Доскоро ексклузивен про- КОМПАНИИ давач беше само „Явлена“, а от 1 ноември е подпи- За седми път „Баумит България“ отличи „Линднер България“ с сан и договор с „Орвитекс“. От агенциите потвър- диха, че имат договори за продажба на около 1600 най-красивите фасади награда в конкурса „Най- имота на БТК. За седми път „Бау- добър строителен продукт“ мит България“ ЕООД награди с почетния Компанията е отново с първо Строят нова аула на Икономическия място в ежегодния конкурс на кристален куб най- Citybuild в категория „Системи университет във Варна красивите фасади, изпълнени през 2009 за сухо строителство“ с мобил- До края на годината варненският Икономически година с материали ни преградни стени Lindner. Тази университет ще има нова многофункционална зала. „Баумит“. Сто и де- година участваха 21 фирми с 57 Залата ще е с около 650 места и ще е разположе- сет обекта се със- продукта. За втори път „Линднер на успоредно на ул. „Добри Чинтулов“ в близост до тезаваха за награ- България“ печели конкурса в кате- ректората. Проектът вече има разрешение за стро- дата в четири кате- горията „Системи за сухо строи- еж. С обществена поръчка за изпълнител е избран гории. В категория телство“ със свой продукт. „Линд- „Главболгарстрой“. Строителната компания е пред- „Административни нер“ е водещ производител на ложила най-добра оферта – близо 1.6 млн. лв., с и обществени сгради и хотели – ново строителство“ спечели обект чисти помещения за медицинска- около 200 хил. лв. по-ниска от максимално възмож- „Офис сграда, Бургас, ул. „Александровска“ №12. Инвеститор и за- та и електронната индустрия. Дру- ната. явител е фирма „Ти Ви хотел“ ООД. В категория „Възстановително жеството предлага концепции за строителство“ призът отиде за фасадата на обект „Офис сграда на изолационен инженеринг, звуко- ЗАД „Енергия“, София, бул. „Ал. Дондуков“ №33“. В категория „Едно- записни и киностудиa, летища и фамилни къщи – ново и възстановително строителство“ отличеният концертни зали, обзавеждане и обект е Gentle House, София, ул. „Димитър Димитров“ №4. оборудване на круизни кораби, За трети път студентите от УАСГ избраха и фасада на студента. Тази както и най-новата иновативна ус- година наградата е за Gentle House. луга „Зелена сграда“.
  4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 15 - 21 март 2010 г. ИНТЕРВЮ Д-р Тодор Чобанов, заместник-министър на културата: Обмисля се конкурс за проект на целия квартал 500 за „Български Лувър“ Становището ни за къщата на арх. Фингов е категорично несъгласие с предложението да се вгражда в нова надстройка Д -р Тодор Чобанов е роден през 1977 г. Завършва спе- Г-н Чобанов, какви проме- ство, но трябва да се постигне новата структура. Институтът циалност „Археология“ в Софийския университет „Св. ни се предвиждат в Зако- баланс от гледна точка на това е в процес на реформа, която Климент Охридски“ през 2001 г., а през 2008 г. защита- на за културното наслед- кой какво прави. Запазва се во- бе изключително належаща. ство? дещата роля на министъра като Надявам се и скоро да започне ва докторска титла по специалността. През 2005 г. премина- - Предвиждат се промени ос- административен контрол, но работа по създаване на систе- ва курс „Борба с престъпленията срещу културното наслед- новно в областта на взаимо- ще се делегират правомощия ма за дигитализирането на ар- ство“ към Европол. От 2003 до 2004 г. работи като главен екс- действието между Министер- на института по отношение хива на националния институт, перт в дирекция „Изпълнителна агенция“ – програма ФАР ството на културата и общи- на по-ниска категория обекти. защото това е голям проблем в Министерството на регионалното развитие и благоустрой- ните по отношение на култур- Това са сгради, паметници на за гражданите, който стои от ното наследство. Предложения културата от местно значение, много години. ството. В периода 2004 – 2007 г. е началник на инспектора- за промени на закона се обра- където собственици са основ- Другата идея, която обсъжда- та за културно наследство към Националния център за му- ботват в момента. Ще бъде на- но частни лица, а не държавата ме, е по отношение на регио- зеи, галерии и изобразително изкуство към Министерство- правено предложение за по-об- или общини. налните структури на НИНКН. то на културата. От юни 2007 г. работи като експерт, член на лекчен режим за предоставяне Обектите от по-висока кате- Обмисля се назначаването на Постоянната междуведомствена работна група към Върхов- за ползване на археологически гория като археологически ре- шест регионални представите- ната касационна прокуратура. От януари 2008 г. е и външен обекти на общини. Към момен- зервати или обекти „национал- ля в страната. Те ще бъдат по та предоставянето се извършва но значение“ ще останат под един за всеки от плановите ра- експерт към Комисията по образование, наука, култура и ве- по общия ред по Закона за дър- пряк контрол на министъра. йони, но поради особеностите роизповедания в Столичния общински съвет. Д-р Тодор Чо- жавната собственост, което е Този принцип е заложен в ос- на културното наследство тех- банов е автор на две книги – „Наследството на Сасанидска доста сложна и бавна процеду- новния закон - конституцията. ните седалища няма да се при- Персия у българите на Долния Дунав“ и „Свещените дворци ра. Целта на промените е да се Там е посочено, че археологи- покриват напълно в шестте ад- на българските канове“, както и на над 30 изследвания в об- постигне по-облекчен режим ческите резервати са изключи- министративни центъра. На- и общините да могат по-бързо телна държавна собственост. В пример за Северозападния ра- ластта на археологията, културния туризъм и опазването на да подготвят проекти, свърза- чл.23 е посочено също, че дър- йон няма да е Видин, а Враца. културното наследство. ни с археологически обекти, с жавата се грижи за опазването Мисли се за по-гъвкав подход, които да кандидатстват за фи- на културното наследство. Са- който да бъде свързан с облек- нансиране на проекти по опе- мата конституция ни насочва чаване на гражданите. Тези ре- ративна програма „Регионал- към един модел, в който изпъл- гионални представители ще ра- но развитие“ по операция 3.1 нителната власт е натоварена с ботят в тясно взаимодействие „Подобряване на туристиче- конкретни отговорности. с регионалните офиси на ин- ските атракции и свързаната с спектората за опазване на кул- тях инфраструктура“. В това ли се изразява пре- турното наследство. Районни- Други промени се отнасят до структурирането на На- те структури ще получат пра- административния процес на ционалния институт за вомощия за по-лесни казуси работа. недвижимото културно като съгласуване по отноше- наследство? ние на фасади, дограми, пре- Какво по-точно имате - Институтът винаги е бил и ще местваеми площи и др. предвид? бъде приоритетно специали- - Целта е да се прецизират оп- зирана експертна организация Предвиждат ли се проме- А ко в момента София кандидатства за ЮНЕСКО, най-вероятно няма да ни одобрят. София има потенциал, но трябва много добре да ределени текстове - да баланси- раме така системата, че да има по-равномерно натоварване на отделните звена в нея. Тоест в под управлението на министъ- ра на културата. Експертност- та и научната работа ще си ос- тане негови задачи, но това не ни в Закона за културното наследство по отношение на паметниците на кул- турата? се подготви. Проектът за Ларгото е една дей- отношенията между министер- пречи да изпълнява и админи- - За момента не се предвиждат ството и Националния инсти- стративни функции. Прави се някакви фундаментални про- ност, която повишава атрактивността на гра- тут за недвижимо културно на- реорганизация, преосмисля- мени. Обмисляме дефинира- да да кандидатства и да бъде одобрен, но това следство (НИНКН) искаме по- не на структурите на НИНКН. нето на културния ландшафт, не е достатъчно добър баланс. Двете админи- Надявам се скоро да има ново което включва и защитата на страции работят в партньор- ръководство и да бъде готова характерни градски пейзажи.
  5. 5. Строителство Градът, 15 - 21 март 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 Ц ялата реформа в Има ли яснота за реализи- с тях инфраструктура“, къде- та на метрото. Убеден съм, че Фингов? Главният архи- рането и финансирането на то министерството е директен благодарение на археологията тект на София върна за Концепцията за водещи сто- музейния сектор бенефициент. Това са проекти от древния град това ще бъде повторно съгласувателно лични музеи? е фокусирана върху за културно-историческо на- едно от най-атрактивните мес- разглеждане проекта. - Концепцията има рамков ха- начина, по който сто- следство, един от проектите е та в цяла София. - Сезирана е прокуратурата. Тя рактер, тя не бива да се отъж- „Възстановяване и социализа- има право да отмени всички из- дествява с някакво постановле- личните музеи соци- ция на римска крепост „Секса- Какво ще стане с антич- дадени съгласувателни стано- ние. Напротив, тя е отворен и ализират културно гинта Приста“ на стойност 1 ния театър и амфитеа- вища от бившия директор на динамичен документ, дава на- наследство 949 796 лв. Други са за църк- тър на Сердика, ще про- Националния институт за па- соки, в които да се мисли, раз- вата „Св. Георги“ в Арбанаси, дължат ли разкопките? метниците на културата. Наше- съждава и развива. След голе- Александровската гробница, - Продължават проблемите със то становище е категорично не- мия застой, който е имало по могила Шушманец в Казанлък, собствеността, нужни са ми- съгласие с предложението на отношение на музейното дело в римския град Никополис ад Ис- лиони левове, за да се отчуж- проекта да се вгражда къщата България, сега започва раздви- трум и др. дят терените. На този етап тези на Фингов в нова надстройка. жване в добра посока. Цяла- средства не са осигурени. И тъй като има данни за извър- та реформа в музейния сектор Предвиждат ли се консер- шено престъпление по служба, е фокусирана върху начина, по вационни и реставраци- Тогава реалистична ли е сме изпратили сигнал до проку- който столичните музеи соци- онни работи с бюджетни според вас идеята София ратурата. ализират културно наследство, средства? да кандидатства за номи- като се предлага един малко по- - Ще се занимаваме с обекти с ниране на историческия Имали и други подобни ка- различен модел. особено значение като Плис- център за паметник на зуси със сгради паметни- Концепцията ще бъде обект ка и Преслав, Царевец и Тра- ЮНЕСКО? ци? на дебат, обсъждане, тя въоб- пезица. Работите по Трапезица - Идеята София да кандидат- - Обсъждат се и други такива ще няма за цел да слиза на ниво трябва да продължават непре- ства със своя исторически град- случаи, констатирали сме про- подробен план или микроме- къснато, паралелно с археоло- ски център за листата на ЮНЕ- блеми, какъвто беше и случаят ниджмънт на музеи. Тя дава на- гическите проучвания там. СКО е примамлива, но тя из- със Захарна фабрика в София, соки, разглежда въпросите в Има още няколко неща за из- исква много сериозна работа. но на този етап не мога да дам цялост, дава оси на развитие, глаждане по отношение на ус- Много градове в България имат повече информация. как в една европейска столица тройствения план на резервата потенциал за това, но е необхо- може да се развие музейното Плиска - Преслав. Всички ре- димо да се извършат серия от Докъде стигна създаване- дело, какви са възможните вза- зервати е добре да разполагат с стъпки, което включва постига- то на стратегически план имовръзки на движимото и не- устройствени планове. не на безупречно състояние на за развитие на културния движимото наследство. археологическото наследство, туризъм? Тя има по-общ, глобален ха- Ще обявите ли обществе- запазване на висока автентич- - Планът се разработва заедно рактер и например не слиза на ни поръчки за тях? ност, постигане на висока сте- с Министерството на икономи- ниво експозиционни плано- - За тази година не се предвиж- пен на проученост, популяри- ката, енергетиката и туризма и ве. Те ще се правят най-накрая, дат. зиране на паметниците. се готвим да предоставим ня- след като има решение на ниво Ако в момента София канди- колко предложения за обновя- градоустройство, архитектурни Подготвя се разкриване на датства, най-вероятно няма да ването му. Предстои обсъжда- проекти. археологическото ниво на ни одобрят. София има потен- не на направеното дотук, но во- Ларгото в София, кога ще циал, но трябва много добре да деща роля има Министерство- Кога ще се реализират пър- бъде одобрена концепция- се подготви. Проектът за Лар- то на икономиката, енергетика- вите проекти? - На практика това започна със сключването на договори по В промените на Зако- на за културното наследство се обмис- та за това? - Работи се по този въпрос, но работата е в много ранна фаза. гото е една дейност, която по- та и туризма. Министерството вишава атрактивността на гра- на културата отговаря за обек- да да кандидатства и да бъде тите с културно-историческо оперативна програма „Регио- Столичната община започна одобрен, но това не е достатъч- значение и с помощта на общи- нално развитие“. Това е догово- ля и дефинирането на осъществяването на проекта но. Нещата са обвързани ком- ните, кандидатствайки по опе- рът за основен ремонт на сгра- културния ландшафт, за подготовка на новото кон- плексно. ративна програма „Регионално дата на бившия Княжевски дво- структивното решение на пло- развитие“, ще допринесем за рец на стойност около 3 мили- което включва и защи- щада. Резултатът ще бъде под- Какво е становището на подобряване на местата с кул- она лева. Има подписан и до- тата на характерни земна улица с археологическо Министерството на кул- турно значение за туризма. говор за проект за ремонт на градски пейзажи ниво, която да свърже пеше- турата относно проекта Интервюто взе част от кв. 500 (местност Цен- ходните подлези със спирка- за къщата на арх. Георги Гергана ДИМИТРОВА търа – бел. ред). В рамките на този втори проект ще се извър- ши ремонт на два етажа призе- мен и сутерен по проект на арх. Предстоящи търгове за строителство Владислав Николов. М Останалите етапи ще зависят инистерството на културата е направило предварител- •Строително-монтажни работи за газификация на драма- от начина, по който се осигуря- ни обявления чрез Държавен вестник за намерение тично-куклен театър „Васил Друмев“ в гр. Шумен, бул. „Сла- ват средствата. за обявяване на търгове за строителство на някол- вянски“ №72 и модернизиране на технологичното сценично ко проекта по оперативна програма „Регионално развитие“ оборудване А голямата идея „Българ- 2007-2013 г. Това са: ски Лувър“… •Ремонт, реконструкция и подобряване на енергийната - Всяка голяма идея изисква да •Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата ефективност на сградата на Национално училище за музи- се върви към нея с малки крач- на Оперно-филхармонично дружество в гр. Русе, ул. „Алеи кално и сценично изкуство „Панчо Владигеров“ в гр. Бур- ки. Възраждане“ №1 гас, ул. „Кавала“ №39 Първата тема, която предстои •Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги“ в с. Ар- •Ремонт и благоустрояване на прилежащата инфраструкту- да се обсъди, е цялостното про- банаси, община Велико Търново ектиране на „Българския Лув- ра на Националния исторически музей в гр. София, ул. „Ви- •Строително-монтажни работи за консервация, реставра- тошко лале“ №16 ър“. Необходим е един цялос- тен нов проект за квартал 500, ция и експониране на култов комплекс „Ески джамия“ в гр. •Строително-монтажни работи за реконструкция и модер- какъвто няма. Обсъждат се ва- Стара Загора, ул. „Пазарска“ №1, и създаване на музей на низация на сградата на концертен комплекс „България“ в рианти за проектирането на религиите гр. София, ул. „Аксаков“ №1 квартал 500, включително и нов •Строително-монтажни работи за модернизация на основ- •Основен ремонт на сградата на Националната галерия за конкурс за цялостно проектира- на сцена на драматичен театър „Ст. Бъчваров“ в гр. Варна, не. Министърът на културата е чуждестранно изкуство в гр. София, кв. 500, местност Цен- този, който ще вземе окончател- пл. „Независимост“ №1 търа но решение как ще се процеди- •Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата •Строително-монтажни работи за префасадиране и преу- ра за този изключително важен на Русенската опера, гр. Русе, пл. „Света Троица“ №7 стройство на сградата на драматичен театър „Адриана Бу- за музейното дело проект. •Строително-монтажни работи за модернизация на сграда- девска“ в гр. Бургас, ул. „Цар Асен“ №36а та на Национално училище за музикално и танцово изку- •Изграждане на фондохранилище към Музея на съвремен- По какви други европроек- ти Министерството на ство „Добрин Петков“ в гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №23 ното изкуство в гр. София, бул. „Черни връх“ №2 културата ще кандидат- •Основен ремонт и преустройство на Национален музей на •Ремонт и преустройство на съществуващи сгради в имот ства за финансиране? българското изобразително изкуство в гр. София, пл. „Ба- на Министерството на културата, находящ се в София - Подготвяме проекти за опе- тенберг“ №1 •Възстановяване и социализация на архелогически резер- ративна програма „Регионал- •Основен ремонт и адаптация на бившата сграда на Мор- ват Никополис ад Иструм - с. Никюп, обл. В. Търново но развитие“ по операция 3.1 ската търговска гимназия в гр. Созопол, остров „Св. св. Ки- „Подобряване на туристиче- •Обновяване на къща-музей на „Христо Ботев“, изгражда- ските атракции и свързаната рик и Юлита“ за музей на черноморската култура не на нова експозиция.

×